NOWA BIBLIA GDAŃSKA ONLINE -> STARE I NOWE PRZYMIERZE BOGA Z IZRAELEM

I Księga Mojżesza, II Księga Mojżesza, III Księga Mojżesza, IV Księga Mojżesza, V Księga Mojżesza, Księga Jezusa syna Nuna, Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Samuela, 2 Samuela, Pierwsza Księga Królów, Druga Księga Królów, 1 Kronik, 2 Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery, Księga Ijoba, Księga Psalmów, Przypowieści Salomona, Księga Koheleta,Pieśń nad pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Treny, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdjasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Ksiega Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofonjasza, Księga Aggeusza, Księga Zacharjasza, Księga Malachjasza, Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana, Dokonania apostołów, List do Rzymian, Pierwszy list do Koryntian, Drugi list do Koryntian, List do Galacjan, List do Efezjan, List do Filippian, List do Kolosan, Pierwszy list do Tesaloniczan, Drugi list do Tesaloniczan, Pierwszy list do Tymoteusza, Drugi list do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakóba, Pierwszy list Piotra, Drugi list Piotra, Pierwszy List Jana, Drugi List Jana, Trzeci List Jana, List Judasa, Objawienie spisane przez Jana

Lista tłumaczeń:

Nazwa księgi: Rozdział:

Szukana fraza: Gdzie szukać: Limit wyników:

Ukryj numerację wierszy:  Biblia Online

Biblia Online - Wyszukiwarka Starego i Nowego Przymierza.

Stare Przymierze zostało opracowane na bazie hebrajsko - polskiego przekładu Tanach, dokonanego przez Izaaka Cylkowa, greckiego tekstu Septuaginty oraz Biblii Gdańskiej.

Nowe Przymierze zostało opracowane ze zbioru greckich manuskryptów, znanych jako "Textus Receptus".

Aby rozpocząć czytanie Pisma Świętego wybierz "nazwę księgi" oraz "numer rozdziału".

Wyszukiwarka biblijna pozwala na szybkie wyszukiwanie pojedynczych fraz, jak i całych zdań w całym Piśmie Świętym. (w 31162 wersetach)

Dodatkowa funkcja "ukryj numerację wierszy" pozwoli na ukrycie numerów wersetów w wyświetlonym tekście.

Kliknij aby wyświetlić losowy werset z Pisma Świętego


Słowa kluczowe: Nowa Biblia Gdańska, Biblia Online, Pismo Święte Online, Wyszukiwarka Biblijna, Biblia Internetowa, Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza