Kim jest Mesjasz?

Na pytanie o to kim jest Mesjasz, można odpowiedzieć, że jest On SYNEM BOGA, SŁOWEM BOGA.

Odpowiedź ta wymaga jednak rozwinięcia podanego w Piśmie Świętym. Mesjasz (tzn. Chrystus, Pomazaniec BOGA) jest tą Skałą, która towarzyszyła Izraelowi w drodze przez pustynię, i którego Izrael jest wyłączną własnością – co wynika z tego, że jest On jako BÓG, jedynym BOGIEM, jedyną Osobą BOGA z OJCEM i DUCHEM ŚWIĘTYM.

Ale jest On też jedynym pośrednikiem do BOGA, Arcykapłanem BOGA jedynego, jest Melchizedekiem, Królem sprawiedliwości i Królem Jerozolimy. Jako Arcykapłan stał się dodatkowo Człowiekiem, aby złożyć Sobie jako BOGU okup za odstępstwo człowieka od Jego Słowa. Jest jedynym Arcykapłanem BOGA według porządku i służby Melchizedeka.

Jak poznali Żydzi Mesjanistyczni, jest Nim PAN JEZUS CHRYSTUS, który jako jedyny BÓG i PAN (ADONAJ) nie zmienia się; a jako Człowiek, sam odkupienie uczynił przeszedłszy przez Sąd, który od BOGA spadł na niego na krzyżu Golgoty. A ponieważ (jako człowiek) wytrwał w wierze, więc wzbudzony z martwych wszedł do Świątyni BOGA w Niebie wnosząc tam swoją, Baranka BOGA, przelaną krew. Tam też dalej pełni swoją służbę Arcykapłańską (z pokolenia Judy), będąc jedynym pośrednikiem do BOGA.

O tym wszystkim mówi spisane Słowo BOGA, Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza BOGA jedynego z Izraelem.