26.5.2015

 

8 Siwan 5775

 

 

 

 

Ach... rodzina, rodzina...

 

 

 

 

Z odpowiedzią na pytanie: Kto należy do twojej rodziny?, człowiek nie będzie miał trudności. Jednym tchem wymieni ojca, matkę, dzieci, a nadto wujków, ciotki, kuzynów, bliższych i dalszych krewnych. Słowem, swych bliskich względem ciała, albo dokładniej - krwi. To moja rodzina - odpowie. Bo istotnie - tak też stanowi prawo.

 

Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi biologicznie od drugiej (np. ojciec i córka). Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej (np. rodzeństwo i potomstwo rodzeństwa). Bliskość pokrewieństwa wyznacza się stopniami. Określa się je według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo -np. ojciec i córka to I stopień pokrewieństwa, brat i siostra -II, wnuk i dziadek - II, wujek i siostrzenica -III.

 

Powinowatymi są natomiast krewni małżonka (np. siostra męża jest powinowatą żony).

 

Choć Biblia niewielu wzrusza, to jednak prawo świeckie, a przy tym nazewnictwo ustalono na podstawie jej wskazań. Więzy krwi są sprawą zasadniczą. A skoro to uznajemy, nie od rzeczy będzie stwierdzenie, że cały rodzaj ludzki stanowi grupę krewnych pierwszego człowieka - Adama

 

Bóg, który uczynił świat oraz wszystko na nim; Ten, co jest Panem Nieba i ziemi, nie mieszka w ręcznie zrobionych świątyniach, 25 ani nie został sługą rąk ludzkich, jako Ten, co czegoś dodatkowo potrzebuje, gdyż sam daje wszystkim istnienie, tchnienie i wszystko. 26 Z jednej krwi uczynił też wszystek lud człowieczy, mieszkający na całym obliczu ziemi; wcześniej ustaliwszy wyznaczone czasy oraz granice ich zamieszkania.27 Aby szukali Pana, by Go właśnie szukali po omacku i znaleźli. Zatem Pana, który jest niedaleko od każdego jednego z nas. 28 Bowiem w Nim żyjemy, zostaliśmy wprawieni w ruch i jesteśmy. Jak i u was niektórzy z poetów powiedzieli: Gdyż jesteśmy Jego plemieniem. (Dokonania apostołów 17, 24-28

 

Oczywiście, poprzez Adama. Ale Adama po upadku, Adama obdarzonego złym sumieniem (rozeznaniem dobrego i złego) Adama - odstępcy od Boga. Zatem tacy wszyscy jesteśmy. Krew Adama - ojca rodzaju, a po nim krew jego synów, czyni nas podobnymi do praojca. Zauważmy:

 

W czasie, gdy Bóg stworzył Adama, uczynił go na podobieństwo Boga. (I Księga Mojżesza 5, 1-3. Ale później już tak nie było. Po upadku, synowie Adama nie byli już podobni do Boga, lecz do swojego ojca. Zaś Adam przeżył sto trzydzieści lat i na swoje podobieństwo oraz swój obraz spłodził syna, i nazwał jego imię Szet.

 

Co to oznacza? Lekceważąc, krzywdząc, czy atakując drugiego, tak naprawdę pozbawiamy szacunku członka swojej rodziny, oczywiście, w najszerszym znaczeniu - członka rodziny człowieczej. Będzie też zrozumiałe, że krew nas wszystkich - owo siedlisko ducha, stanowi krew zepsutą, pospolitą; zaś serce - pojemnik owej krwi, nie jest w stanie wykrzesać Miłości. To serce kamienne, stężałe; przewrotne oraz wyniosłe. Zamiast


miłością - tli się pogardą; zamiast braterstwem - nienawiścią Jak powiadają z doświadczenia: Rodzina wygląda wspaniale jedynie na portrecie.

 

Dopomóż WIEKUISTY, bowiem zabrakło pobożnych, gdyż zniknęli wierni spośród synów ludzkich. 3 Gładkimi ustami jeden mówi drugiemu fałsz; mówią podwójnym sercem.4 Oby BÓG wytępił wszystkie gładkie usta i języki, co przemawiają z wysoka; 5 powiadają: Przez nasz język jesteśmy potężni, nasze wargi są z nami; kto chce być naszym panem?

 

Bóg usłyszy oraz ich upokorzy; On, który panuje od wieczności. Dlatego, że nie doznali przemian oraz nie obawiają się Boga, 21 podniósł rękę na Swoich przyjaciół i wzruszył Swoje przymierze. 22 Ich usta gładsze są niż śmietana – a jątrzą Jego serce; ich słowa miększe od oliwy – ale to obnażone miecze. (Księga Psalmów 55, 20-24)

 

2

 

 

 

 

Ano, właśnie! Więzy krwi, chociaż czasami mocne, nie stanowią szlachetnego spoiwa. Nadto członkowie grupy umierają i rodzina się rozsypuje. Kruche to, z lekka fałszywe, oraz nad wyraz tymczasowe. Czy więc będzie solidnym wsparciem?

 

Biblia rozwiewa resztkę złudzeń, a przy tym perspektywy.

 

A to mówię, bracia, że cielesna natura i krew nie może odziedziczyć Królestwa Boga; ani ruina nie odziedzicza niezniszczalności. (Pierwszy List do Koryntian 15, 48-52

 

I dlatego głosimy wszystkim ludziom: Musicie zostać zrodzeni z Boga, by odziedziczyć życie wieczne!

 

Sto razy powtarzałem ten werset:

 

3 Odpowiedział Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga. 4 A Nikodem mówi do niego: Jak człowiek może zostać zrodzony, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać narodzony? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga.(Ewangelia Jana 3, 3-7).

 

W filmie, książkach, na miarę możliwości, wyjaśniałem jak taki proces przebiega. Jedno jest niewątpliwe. Po otrzymaniu łaski Wiary, wewnątrz starego, cielesnego człowieka, powstaje nowy człowiek, nazwany człowiekiem duchowym. Jaki jest ten gliniany tacy są i ci gliniani; zaś jaki ten niebiański tacy też ci niebiańscy. 49 Jak nosiliśmy obraz glinianego, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego. 50 Pierwszy list do Koryntian 15, 48-49.

 

W przypadku starego człowieka, pierwiastkiem ożywczym i odżywiającym jest krew; zaś w przypadku nowego - Duch. Otóż, właśnie! Ta nowa istota w nas musi być zanurzona i napełniona Duchem Świętym. On czyni człowieka wiecznie żywym i  posila go Słowem Boga. No, a serce? Jest także i nowe serce; nie po lewej - ale po prawej stronie. 2 Serce mądrego jest po jego prawej stronie, a serce głupiego po jego lewej stronie.(Koheleta 10,2)

 

Tworzy się nowa rodzina. I to nie tymczasowa, lecz wieczna. Oparta na solidnej podstawie, którą jest Pan i Miłość. Nie ma w niej wujów i dziadków, lecz same dzieci Boga - bracia i


siostry w Panu; osoby, można powiedzieć, w I stopniu duchowych powiązań, których Ojcem jest Bóg ,zaś matką - Nowa Jerozolima.

 

24 Te rzeczy są mówione w przenośni; gdyż są one dwoma Przymierzami; jednym z góry Synaj rodzącym do niewoli, a jest nim Hagar. 25 Zaś Hagar jest górą Synaj w Arabii, a odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli z jej dziećmi. 26 Zaś Jerozolima w górze jest wolna; ta, która jest matką wszystkich nas.27 Ponieważ jest napisane: Rozwesel się bezpłodno, nie rodząco; skrusz się i w boleściach zawołaj nie rodząco; bo liczniejsze są dzieci samotnej, bardziej niż tej, która ma męża. List do Galacjan 4, 24-28

 

Czy może być coś piękniejszego?Taak... Oto prawdziwa rodzina!

 

 

 

 

Jak wdzięczne są Twoje przybytki,

 

WIEKUISTY Zastępów.

 

3 Tęskni i rwie się moja dusza do tych przedsionków WIEKUISTEGO; moje serce i ma cielesna natura unoszą się do żywego Boga.

 

4 Jak wróbel, który odnalazł dom

 

oraz jaskółka swe gniazdo, w którym zostawiła pisklęta –

 

tak są dla nas Twoje ołtarze, WIEKUISTY Zastępów,

 

Królu i mój Boże.

 

5 Szczęśliwi mieszkańcy Twego domu,

 

będą Cię chwalić na wieki. Księga Psalmów 84, 1-5

 

 

 

 

4.6.2015

 

17 sivan 5775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów

 

(Pierwszy List Jana 5, 21; Biblia Tysiąclecia)

 

Dzieci, ustrzeżcie się od wizerunków

 

Pierwszy List Jana 5, 21 - dosłownie; Nowa Biblia Gdańska

 

 


W nawiązaniu do wpisu z 25 Iyyar (rozdział 23), dotyczącego Jerzego Drewnowskiego - "Więźnia sumienia" - podajemy treść otwartego listu skierowanego przezTomasza Piątka do Prezydenta - elekta) (opublikowanego 2.6 przez internetowe wydanie Gazety Wyborczej.

 

Uwolnić więźnia sumienia

 

[LIST OTWARTY DO PREZYDENTA ELEKTA]

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie! W dzień po zwycięstwie modlił się Pan na Jasnej Górze przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Czy wie Pan, że za sprawą bezlitosnych "obrońców" tego obrazu więziony jest człowiek? Więziony od trzech lat bez wyroku, a do tego faszerowany psychotropami.

 

Panie Prezydencie,

 

Po swoim sukcesie kilka razy próbował Pan przekazać znak pokoju środowiskom, które nie podzielają Pańskiego, katolickiego światopoglądu. Wielu przyjęło te znaki z nieufnością. Nic dziwnego. Polscy niekatolicy już się nauczyli, że ze strony polskich katolików

 

 

 

 

spotykają ich raczej złe rzeczy.

 

Oto najbardziej bolesny przykład. Sprawa, którą "Wyborcza" przypomniała trzy tygodnie temu wzbudziła na chwilę oburzenie i zaraz potem została znów zapomniana. Przyćmiły ją inne sprawy, także i Pański sukces. A tymczasem okrutnie i bez wyroku prześladowany jest człowiek, który prowokacyjnie zaprotestował przeciw katolickiemu kultowi obrazów. Nie katolik, tylko chrześcijanin, który wziął sobie do serca II Przykazanie. Tak, jak brzmi ono w Słowie Bożym, a nie w katolickim katechizmie: "Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył". Zdrowy rozsądek sugeruje, a większość teologów się z nim zgadza, że ten zakaz rozciąga się na wszelkie podobizny, nie tylko rzeźbione.

 

Jak łatwo się domyślić, występuję w obronie obrazoburcy z Jasnej Góry. Tego, który rzucił pojemnikiem z atramentem we wzmocnione szkło zabezpieczające czczoną przez polskich katolików ikonę.

 

Oczywiście, to, co zrobił, jest przestępstwem. Nie można bronić Boga krzywdząc bliźniego, atakując jego własność i raniąc jego uczucia. Ale nie można też bronić "świętego obrazu" niszcząc człowieka. Przestępca powinien zostać sprawiedliwie osądzony(straty oszacowano na 1500 zł - red). Tymczasem pośpiesznie uznano go za chorego psychicznie. Jak gdyby ktoś bał się głośnego procesu. Jak gdyby ktoś nie chciał, żeby Polska usłyszała, iż są Polacy, których boli polski kult bożków.

 

Wygląda to podejrzanie także dlatego, że decyzji tej nie towarzyszyła konsekwencja. Obrazoburca, choć rzekomo chory i nieodpowiedzialny, nie został uwolniony od kary. Przeciwnie: ukarano go bezlitośnie. Od trzech lat jest więziony, teraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublińcu, wcześniej w więzieniu w Krakowie. Trzymany jest razem z chorymi psychicznie mordercami i innymi groźnymi zbrodniarzami. Wszystko bez wyroku. Sąd wciąż przedłuża uwięzienie na podstawie kolejnych postanowień psychiatrów. Ci psychiatrzy


regularnie odnotowują, że "pacjent sumienia" jest łagodny, grzeczny i bezkonfliktowy. Nie uważają, że mógłby komukolwiek zagrozić. Ale zalecają dalsze trzymanie go w zamknięciu ze względu na "niebezpieczeństwo społeczne". Jakie?

 

Jakby tego było mało, więzień faszerowany jest lekami dla schizofreników, co utrudnia mu myślenie i funkcjonowanie. Jego żony nie stać na częste odwiedziny ze względu na koszty dojazdów. Ona przechodzi gehennę. O tym, co musi się dziać w duszy samego "pacjenta sumienia", strach nawet myśleć.

 

Panie Prezydencie, nie trzeba być wariatem, żeby cierpieć z powodu polskiego bałwochwalstwa. Ale nawet jeśli obrazoburca z Częstochowy naprawdę jest chory, to po trzech latach bezkonfliktowej hospitalizacji powinien być już leczony ambulatoryjnie na wolności. Terapeuci mówią, że "pacjent nie otwiera się na terapii grupowej". Ale ja też bym się nie otwierał, gdybym był niesprawiedliwie więziony z mordercami przez trzy lata. I do tego jeszcze ciągle zatruwany psychotropami.

 

Jeżeli natomiast więzień jest zdrowy i jest przestępcą - to w obecnej sytuacji powinien być uwolniony od kary. Dość już odpokutował.

 

Panie Prezydencie, po chrześcijańsku i po ludzku błagam Pana o miłosierdzie dla człowieka. Niech Pan zaangażuje się na rzecz uwolnienia "pacjenta sumienia", czyli po prostu więźnia sumienia. Domyślam się, że Pańskie uczucia religijne zostały obrażone jego czynem. Jezus każe jednak odpłacać dobrem za zło. Jeżeli posłucha Pan w tej sprawie Syna Bożego, da Pan wyraz nie tylko chrześcijańskim uczuciom. Okaże Pan także wielką polityczną mądrość.

 

W Polsce narasta nienawiść wyznaniowa. Niestety. Bo nic tak nie cieszy Szatana jak wojna religijna. A ta polska jest szczególnie nieobliczalna. Po jednej stronie stoją ortodoksyjni katolicy. Po drugiej reszta świata: katolicy nieortodoksyjni, innowiercy, agnostycy, ateiści. Druga strona nie ma jednego spójnego światopoglądu, więc jej spoiwem staje się nienawiść do ortodoksyjnych katolików. To bardzo niebezpieczne. Aczkolwiek nie można zapomnieć, że niekatolicy i nie-do-końca katolicy odpowiadają tą nienawiścią na fanatyczną wrogość ortodoksów. Na podstawie własnego doświadczenia wiem, że trudno tej nienawiści nie czuć, gdy rządy, sądy, samorządy, media, szkoły, a nawet apteki ostentacyjnie faworyzują cudzy światopogląd.

 

Panie Prezydencie, niech Pan przerwie lub złagodzi tę wojnę, dając drugiej stronie prawdziwy znak pokoju. Nawet jeśli nie ma Pan odpowiednich uprawnień, czy nawet jeśli nie ma Pan ich jeszcze. Ma Pan już autorytet, przynajmniej wśród ortodoksyjnych katolików. A tu nie można czekać. W Lublińcu cierpi człowiek. Niech Pan wystąpi do odpowiedzialnych władz o uwolnienie polskiego więźnia sumienia. Niech Pan przygotuje projekt ustawy, która uchroni nas przed podobnymi ekscesami "władzy sądowniczo-lekarskiej' w przyszłości.

 

Przypuszczam, że wystąpienie w obronie obrazoburcy nie będzie dla Pana łatwe. Tym bardziej, że zgodnie ze starą legendą częstochowski obraz ma na policzku szramę po szabli husyty. Czyli radykalnego chrześcijanina-obrazoburcy sprzed prawie 600 lat. Ale Jezus każe nadstawiać drugiego policzka. 600 lat temu katolicy i husyci drugiego policzka nadstawić nie chcieli, co skończyło się strasznymi wojnami. My dzisiaj może tak daleko nie zajdziemy, nie będziemy mordować się cepami. Ale pewności nie mamy. Nie wiemy, czy słowa i gesty nienawiści nie wyrwą się całkiem spod kontroli.

 

Panie Prezydencie, w imię Jezusa Chrystusa, w imię wolności sumienia wszystkich wierzących i niewierzących Rzeczypospolitej - proszę o gest miłości, miłości bliźniego.


*Tomasz Piątek, pisarz i publicysta, współpracownik "Wyborczej", autor m.in. książki "Antypapież", członek redakcji "Miesięcznika Ewangelickiego"

 

 

 

 

Cały tekst:  http://wyborcza.pl/1,75968,18047683,Uwolnic_wieznia_sumienia__LIST_OTWARTY_DO_PR  EZYDENTA.html#ixzz3c1u1LlkP

 

 

 

 

 

17.7.2015

 

1 Av 5775

 

Krajobraz przed pochwyceniem

Wciąż żyjemy w Okresie Łaski, zwanym także Okresem Pogan. Bowiem w nim wybrani z pogan są włączani do Izraela. A kiedy on się skończy? Ano wtedy, gdy ostatni poganin, zapisany przez Boga w Księdze Życia, otrzyma łaskę Wiary. Wtedy

 

także, co zrozumiałe, może dojść do pochwycenia. Zaś krajobraz przed porwaniem wybranych to jak gdyby odrębne dwa światy. Z jednej strony olbrzymia grupa narodów; z drugiej niewielka garstka chrystian, jeszcze żyjąca na ziemi, ale nie należąca do świata. Jakby obca oraz czująca się obco. Karmiąca się Słowem Boga i prowadzona Duchem.

 

Rozpoczynając dzień, po modlitwie, czytam poranne wiadomości. I co się wtedy dzieje? Radość przenika przygnębienie. Świat stara się mnie zastraszyć, a sam sobie chce urwać głowę. Nienawiść, zajadłość i obłuda wydają się nie mieć końca. Nasza racja za wszelką cenę. Terroryzm. Brak ochoty by wyjść z ciemności, pomimo znaków z Nieba. A co na ten temat pisze w Biblii, a więc spisanym Słowie Boga. Ponieważ z niebios jest objawiany gniew Boga przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości (nieprawości, bezprawiu (wobec Praw Boga) ludzi, co powstrzymują prawdę w bezprawiu. 19 Dlatego, że to, co poznawalne Boga jest wśród nich oczywiste; gdyż Bóg dał im się poznać. 20 Bo od stworzenia świata - rozważając - Jego niewidzialne są oglądane w dziełach. To, jak i Jego wieczna potęga oraz boska natura - aby oni pozostawali nieusprawiedliwionymi. 21 Dlatego, że wiedzieli o Bogu, a nie sławili, czy też nie dziękowali Bogu, ale zgłupieli w swych dyskusjach, a ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach. 22 Zapewniając, że są mądrzy - zostali głupimi. 23 Zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu przemijającego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów.

 

24 Dlatego Bóg wydał ich na zepsucie pośród pożądliwości ich serc, by między sobą hańbili swoje ciała 25 ci, co zamienili prawdę Boga na kłamstwo oraz zaczęli oddawać cześć boską oraz służyć stworzeniu, wbrew Temu, który stworzył i który jest wysławiony na wieki. Amen. 26 Przez to wydał ich Bóg pomiędzy namiętności wzgardy; bo także ich kobiety naruszyły wrodzone zwyczaje, na te wbrew naturze. 27 Podobnie i mężczyźni, zaniechali wrodzonego użycia żeńskiego oraz zostali wypaleni w ich sięganiu jednych ku drugim, uprawiając bezwstyd - męskie między męskimi. I za to ich szaleństwo wśród samych siebie odbierają zapłatę, która jest słuszna. 28 A w miarę tego jak nie uznali, aby mieć w znajomości Boga - wydał ich Bóg na niewłaściwy sposób myślenia, aby czynić rzeczy nie będące należytymi, 29 nasycone wszelką niesprawiedliwością, bałwochwalstwem, złośliwością, zachłannością i cierpieniem. Ich, pełnych zawiści, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów; 30 obmówców, oszczerców, nienawidzących Boga; zuchwalców, pysznych, samochwalnych,


twórców złego, rodzicom nieposłusznych, 31 nierozumnych, zdradzieckich, bez serca, nieubłaganych, bez litości; 32 którzy poznawszy wyrok Boga, że ci, co robią takie rzeczy godni są kary śmierci - nie tylko je czynią, ale też zgadzają się z tymi, którzy to robią. (Do Rzymian

 

1,18-31)

 

Tacy ludzie tworzą krajobraz świata; A ich świat to bezwodna pustynia. Próżno tam szukać Wody, Żywej Wody (spisanego, bądź mówionego Słowa Boga, które jest elementem życia. Zaś Tuż obok, dzieją się dziwne rzeczy. Z małych pączków rozkwita Miłość, zupełnie obca dla świata. A ogarnięci nią ludzie, po kolei, opuszczają bezwodną pustynię. Kim jest ta, co wychodzi z pustyni, wsparta na swoim lubym? Obudziłem cię pod jabłonią, gdzie w bólach powiła cię twoja matka, twa rodzicielka.

 

6  Przyłóż mnie jako pieczęć na twoje serce, jako znak do swojego ramienia. Bowiem miłość jest silna jak śmierć, namiętność mocna jak Kraina Umarłych S, jej żar jakby żar ognia, niczym płomienie Boga.

 

7   Miłości nie mogą zgasić wielkie wody, ani zalać jej rzeki. I choćby ktoś za miłość chciał oddać całe mienie swojego domu - to jednak by nim wzgardzono. (Pieśń nad Pieśniami 8,6-7)

 

Otóż, właśnie! Bowiem Wiara i Miłość są rozdawane darmo, a dary poprzedza skrucha. Znowu popatrzmy na świat. Świat chce zapłaty za swą miłość i płaci za swe uczucia. Liczy się dobry interes i jeden wywyższa drugiego. Bóg jest daleko, a my blisko; ludzie, trzymajcie się ludzi, czy zgoła duchowych ojców! I tego, co można zobaczyć, chociaż pyszczą, że to bałwany! Dzień po dniu używajmy życia, bo żyje się tylko raz! A to wiedz, że w ostatnich dniach nastaną czasy trudne do zniesienia. 2 Bowiem ludzie będą kochający samych siebie, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, niesforni rodzicom, niewdzięczni,

 

niepobożni, 3 bez serca, nieubłagani, oszczerczy, nieopanowani, dzicy, nie kochający dobra, 4 zdrajcy, szybcy, nadęci, więcej kochający rozkosz niż Boga. (Drugi list do

 

Tymoteusza 3, 1-4)

 

Niech nawiedzona garstka upaja się bliskim ślubem; niech wierzy, że jest Oblubienicą, a

Jezus jej Oblubieńcem...

 

Ja jestem róża Saronu , lilia  dolin .

2  Jak lilia między cierniem - tak moja przyjaciółka pomiędzy dziewicami.

 

3  Jak jabłoń między leśnym drzewem - tak mój luby pomiędzy młodzieńcami. Chętnie siedziałam w jego cieniu, a jego owoc był słodkim dla mego podniebienia.

 

4  Poprowadził mnie do sali wina *, a nade mną jego chorągiew, którą jest miłość .

 

5  Pokrzepcie mnie plackami z rodzynkami, posilcie mnie tymi jabłuszkami, bo jestem chora z miłości.

 

6  Jego lewica spoczywa pod moją głową, zaś jego prawica mnie pieści.

 

7     Zaklinam was, o córy jeruszalemskie, na sarny i polne łanie: Nie rozbudzacie, nie rozbudzajcie miłości, aż do rozkoszy *. 1 Koryntian 13,8

 

8  Głos mojego lubego! Oto nadchodzi, sadzi przez góry i przeskakuje pagórki.

 

9   Mój luby podobny jest do sarny, lub do młodego jelenia. Już stanął za naszym murem, zagląda przez okna * i wypatruje spoza krat.

 

10    Mój luby się odezwał oraz do mnie powiedział: Wstań, moja przyjaciółko, moja śliczna, i przyjdź.

 

11 Bo oto przeszła zima, deszcz ustał oraz przeminął.

 

12   Ukazują się pączki na ziemi, nastała pora śpiewu; w naszym kraju rozlega się głos synogarlicy.

 

13   Figowiec czerwieni * niedojrzałe swoje owoce oraz niosą zapach rozkwitłe winorośle. Wstań, moja przyjaciółko, moja śliczna, i przyjdź.


14 Przyjdź ma gołąbko, co żyjesz w rozpadlinach skalnych, w szczelinach piętrzących się opok...

 

...niech uważa, że będzie ślub, że Oblubieniec tęskni, tak jak i ona za Nim.

 

...ukaż mi swoje oblicze, niech usłyszę twój głos; bowiem twój głos jest słodki i urocze twoje oblicze (Pieśń nad Pieśniami 2,1-12)

 

Świat zawierzył temu, co sam mówi. Bo przecież dobrze wiemy- powiada, co jest dobre, a co jest złe. Oto jesteśmy jak bogowie. Nasze usta są źródłem prawdy. Wielki Wybuch oraz darwinizm, demokracja oraz humanizm pozostają jej filarami. Stańcie do boju o tą prawdę! Jezus to złudna fikcja.

 

6 Bo wielu przyjdzie w moim Imieniu, mówiąc: Jam jest; i wielu wprowadzą w błąd. 7 A kiedy usłyszycie wojny oraz wieści o wojnach nie trwóżcie się; bo to się musi stać, ale to jeszcze nie koniec. 8 Bo zostanie pobudzony naród przeciwko narodowi oraz królestwo przeciw królestwu,

 

i w miejscach będą trzęsienia ziemi, będą także głody oraz rozruchy.9 To początek udręki. A wy spoglądajcie na siebie; bo będą was wydawać do rad i do zgromadzeń, będziecie bici oraz dla mnie stawiani przed namiestnikami i królami, im na świadectwo. 10 Ale najpierw musi być głoszona Dobra Nowina u wszystkich narodów. (Ewangelia Łukasza 21, 8-12)

 

I to się właśnie dzieje. Świat przenika przesłanie Ewangelii oraz prawda Nowego Testamentu, chociaż wielu stara się ją powstrzymać. Zaś wybrani są wypuszczani na wolność, powstają grupy domowe, a Żydzi przyjmują Mesjasza na skalę dotychczas niespotykaną. Gdzie zaniedbali ludzie - tam Duch dokończył Dzieła. Gdzie były niedostępne obszary - tam je wypełnił Internet. Nikt już dzisiaj nie może powiedzieć, że chciał, że czuł potrzebę, że owszem, lecz nie miał się gdzie dowiedzieć. I nie będzie wytłumaczeniem, że miał zbyt mało czasu i  wiele spraw na głowie.

 

60 Jezus powiedział: Pozwól umarłym grzebać swoich umarłych; zaś ty odejdź oraz rozgłaszaj Królestwo Boga. 61 Ale i inny powiedział: Pójdę za tobą, Panie; lecz najpierw pozwól mi odejść do mojego domu. 62 Zaś Jezus powiedział do niego: Nikt, kto przyłoży swoją rękę do pługa, a jest zwrócony do tyłu, nie jest zdatny do Królestwa Boga.(Ewangelia Łukasza 9, 60-62)

 

Świat się czai niczym czujny lew, no i kąsa jak rogata żmija. Kto ubliży jego wartościom - tego czeka sąd oraz wyrok; w drodze łaski- odosobnienie. I to będzie się potęgować. Tak, tak, drodzy bracia i siostry. Nie miejmy wątpliwości. Robi się coraz ciemniej.

 

Nie nam, o WIEKUISTY, nie nam, ale Twojemu Imieniu daj chwałę; ze względu na Twoją łaskę i Twą prawdę.

 

2 Czemu mają mówić poganie: Gdzie ich Bóg?

 

3 A nasz Bóg jest w niebiosach; wszystko co zechciał, to uczynił. 4 Ich posągi to srebro i złoto - dzieło rąk ludzkich.

 

5  Mają usta, a nie mówią; oczy, a nie widzą;

 

6 mają uszy, a nie słyszą; mają nozdrza, a nie czują.

 

7 Ich ręce nie dotykają, ich nogi nie stąpają, nie odzywają się swoim gardłem.

8 Takimi niech będą ich wytwórcy i wszyscy, co im ufają.

 

9 Israelu - ufaj WIEKUISTEMU! (PSLAM 115)


Świat zajmuje się swoimi sprawami. Pragnie mieć niebo tu, na tej ziemi, wywalczone i wydrapane pazurami. No, bo co można dostać za darmo? Świat w takie "bajki" nie wierzy.

 

17 A Duch i oblubienica mówią: Przychodź! I kto słyszy, niech powie: Przychodź! A kto pragnie niech przychodzi; a kto chce, niech darmo weźmie Wodę Życia. (Objawienie spisane przez Jana 22, 15-19).

Zaś Oblubienica czeka. Czeka i mówi cichym głosem. Mówi, choć nie chcą słuchać.

 

Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro i narzeczono;

 

zebrałem swoją mirrę razem z moim balsamem, zjadłem mój plaster z moim miodem, wypiłem wino wraz z moim mlekiem.

 

Jedźcie towarzysze!

 

Pijcie i upijcie się przyjaciele! (Pieśń nad Pieśniami)

 

Świat pokłada nadzieje w swej "dobroci" Tworzy prawa i do nich nawołuje. Mami Oblubienicę nakazami i pragnie by zawróciła do tyłu. Lecz ona, ogarnięta Miłością, całą ufność złożyła w Panu. Zatula uszy na kłamstwa, nie dając się znowu zniewolić. A i Pan do tego nie dopuści. Miłość pokona zwodzicieli, mimo zuchwałych ataków. Jezus w końcu wypełni serca. I oby do tego doszło jeszcze przed pochwyceniem. 8 Mamy także małą siostrzyczkę, co jeszcze nie ma piersi. Co uczynimy z naszą siostrą w dzień, gdy o niej będzie mowa?

 

9  Jeśli jest murem - wtedy wzniesiemy na niej srebrny zamek; a jeśli jest bramą - zamkniemy ją cedrowymi deskami.

 

10  Ja jestem murem, a moje piersi jak wieże, i tak znalazłam szczęście przy S jego oczach (Pieśń nad Pieśniami 8,8-10).

 

Świat kusi wybranych marnościami lecz ich pragnienia są inne. Ja śpię, lecz moje serce czuwa.

 

Oto głos mojego oblubieńca, który właśnie kołacze: Otwórz mi, moja siostro, ma gołąbko, ty

moja czysta. Bo moja głowa jest pełna rosy, a me sploty pełne są nocnych kropli.

 

3   Złożyłam moją suknię, jakżebym znowu miała ją włożyć? Umyłam moje nogi, jakżebym znowu miała je zabrudzić?

 

4  Mój luby wsunął swą rękę przez luk, a me wnętrze przy nim zawrzało.

 

5  Wstałam, by mojemu lubemu otworzyć, a me ręce kapały mirrą, zaś na rękojeść zasuwy, z mych palców kapała mirra samościekła.

 

6  Otworzyłam mojemu lubemu, lecz mój luby już odszedł i znikł. Kiedy mówił - zabrakło mi tchu; szukałam go, ale go nie znalazłam; wołałam go, lecz nie dał mi odpowiedzi.

 

7  Napotkali mnie stróże, którzy krążyli po mieście; bili mnie i zranili; stróże murów zabrali mi także mój szal *.

 

8  Zaklinam was, córy jeruszalemskie: Jeśli znajdziecie mego lubego, to mu powiedzcie, że jestem chora z miłości (Pieśń nad Pieśniami 5, 1-8).

 

Świat chlubi się swoimi stróżami i sowicie ich wynagradza. Są czujni i bardzo szybcy. Przed stróżami okresu odstępstwa trudno znaleźć miejsce schronienia.

 

 

 

Jednak gruntują się postawy i, co łatwo już zauważyć, duchowa linia podziału staje się coraz wyraźniejsza. Co cielesne, co należy do świata, będzie się nadal brudziło - co duchowe, będzie się uświęcało (oczyszczało i oddzielało od świata).Aż nadejdzie ten upragniony dzień...


Jak nosiliśmy obraz glinianego, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego. 50 A to mówię, bracia, że cielesna natura i krew nie może odziedziczyć Królestwa Boga; ani ruina nie odziedzicza niezniszczalności. 51 Oto wam mówię tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy, w momencie, w oka mgnieniu, zostaniemy przemienieni przy ostatecznej trąbie;52 gdyż zatrąbi, oraz zmarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. 53 Bo to zniszczalne musi przyodziać niezniszczalność i to śmiertelne przyodziać nieśmiertelność. (Pierwszy list do Koryntian 15, 49-53)

 

Na to, Panie Jezu, czekamy!

 

...Synowie tego porządku żenią się oraz za mąż wydają. 35 Ale uznani za godnych osiągnięcia tamtego porządku oraz wskrzeszenia z martwych, ani się nie żenią, ani też za mąż nie wydają.36 Nie mogą już także umrzeć, gdyż podobni są do aniołów, oraz są dziećmi Boga, którzy są dziećmi wzniesienia (Ewangelia Łukasza 20, 33-37

 

.

 

Świat nie wierzy w nasze obmycie szczególną krwią Jezusa. Lekceważąc Wiarę od Boga i umniejszając ofiarę Pana, ustanawia dla swoich własne prawa i narzuca na ludzi swój krzyż. Świat patrzy podejrzanie na chrystian. Bowiem myśli, żeśmy tacy jak oni. Na oko tak to wygląda, ale prawda jest zgoła inna.

 

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie prowadźcie na manowce; ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zmysłowi, ani mężołożnicy,10 ani oszuści, ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucający obelgi, ani rabusie nie odziedziczą Królestwa Boga. 11 A tacy niektórzy byli; ale się obmyliście, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w Imieniu Pana Jezusa i w Duchu naszego Boga. Pierwszy list do Koryntian 6, 9-11

 

3 Zawsze jesteśmy zobowiązani dziękować za was Bogu, bracia, jak jest godnie, gdyż niezmiernie wzrasta wasza ufność i obfituje miłość wszystkich, każdego jednego z was, jednych ku drugim. 4 Tak, że my sami chlubimy się z was w zborach Boga, z powodu waszej wytrwałości oraz wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 To jest dowód sprawiedliwego oddzielenia przez Boga, w celu uznania was za godnych Królestwa Boga, z powodu którego też cierpicie.6 Ponieważ jest sprawiedliwe u Boga, aby tym, co was trapią odpłacić utrapieniem. 7 A wam, trapionym, odpłacić razem z nami odpoczynkiem, podczas objawienia się z Nieba Pana Jezusa, pośród aniołów jego mocy

 

(Drugi list do Tesaloniczan 1, 3-7 )

 

Zaklinam was, córy jeruszalemskie:

 

Jeśli znajdziecie mego lubego, to mu powiedzcie, że jestem chora z miłości.

 

9      Czym się wyróżnia twój luby - o najpiękniejsza z kobiet - od wielu innych młodzieńców? Czym się wyróżnia twój luby od innych oblubieńców, że nas tak zaklinasz?

 

10 Mój luby jest lśniąco biały, rumiany, wyniesiony ponad miriady *.

 

11 Jego głowa jak bryła szczerozłota, a jego włosy kędzierzawe, czarne jak kruk.

 

12 Jego oczy są jak gołębie nad potokami wód, jak wykąpane w mleku i osadzone w oprawę.

 

13 Jego policzki jak zagony balsamu, albo grządki wonnych korzeni; jego usta jak gdyby lilie, co sączą mirrę wolno cieknącą.

 

14 Jego ręce są jak złote walce, wysadzane topazem; jego łono jak misterne dzieło, wykonane z kości słoniowej oraz pokryte szafirami.

 

15  Jego uda jak marmurowe słupy ustawione na szczerozłotych cokołach; jego postać jak Liban, a smukłość - jak smukłość cedrów.

 

16 Jego podniebienie jest słodyczą, a on cały rozkoszą.


Taki to jest mój luby,

taki jest mój przyjaciel, o córy jeruszalemskie.

 

I dlatego rozlega się wołanie:

 

Zstąp Panie Jezu! Zstąp Panie Jezu rychło nie zwlekaj!

 

I porwij nas do siebie na obłoki. Obejmij należne ci władztwo, a wielkie i święte Imię Pana,

niech będzie wywyższone i uwielbione zawsze i wszędzie!

 

W takim przyszło żyć krajobrazie. A ponieważ wypełniły się proroctwa, pochwycenie może nastąpić w każdy dzień, nawet dzisiaj. Oto widzimy i czujemy jak wypełnia się Słowo Boga, aż do ostatecznego zwycięstwa. Nie strasz, chłopie! - zazgrzyta świat. Nic wielkiego się przecież nie dzieje! Wszystko się toczy zwykłym biegiem, jak bywało od setek lat.

 

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 36 A o owym dniu i godzinie nie wie nikt, ani aniołowie niebios, tylko jedynie mój Ojciec. 37 Ale jak przyszły dni Noego, takie będzie i przyjście Syna Człowieka.38 Bo jak za owych dni przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, którego Noe wszedł do arki, 39 i nie dowiadywali się, aż przyszedł potop i wszystkich zabrał, tak też zdarzy się przyjście Syna Człowieka. Ewangelia Mateusza 24, 35-39

 

Dzisiaj Arką pozostaje sam Pan. To w Nim należy się schronić i On nas musi wypełnić. Zaś potopem stanie się Wielki Ucisk w tym nadchodzący Okres Kary.

 

Nikt, prócz Boga, nie zna terminu pochwycenia. Biorąc jednak pod uwagę wypełnianie się starotestamentowych świąt w Nowym Przymierzu z Izraelem, wciąż optuję za Rosz ha-Szana, jedynym żydowskim świętem, które czeka na wypełnienie. Przypomnę, że Rosz ha-Szana wypada w tym roku 14-15 września.

 

20.7.2015

 

4 Av 5775

 

Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja daję me życie, abym je znowu odebrał (także: otrzymał, przyjął.

 

. 18 Nikt go ode mnie nie bierze, lecz ja daję je z samego siebie; mam siłę je dać i mam możność je znowu otrzymać; to polecenie otrzymałem od mego Ojca. (Jan 10,17-18)

 

Nie umilkły oskarżenia pod adresem Żydów, że to oni zabili Jezusa; nikt też nie prostuje pomówień, choć formalnie uczynili to Rzymianie, przybijając Pana do krzyża. Ale powyższy werset z Jana rzuca dokładny pogląd na tą sprawę. Bowiem mówimy

 

o Synu Boga, Słowie, które wcieliło się w człowieka; ucieleśnieniu Miłości. Nikt Jezusa nie byłby w stanie zabić, gdyby on na to nie przystał. Zaś dalej jest z gruntu śmiesznie. Sienkiewiczowskie słowa z Quo Vadis, że Żydzi zabili Boga, mają już posmak absurdu. A przecież są pożywką dla szerokich rzesz społeczeństwa, poczynając od szkolnej dziatwy.

 

Krzyż…Haniebna i straszna śmierć. Więc dlaczego Jezus na nią przystał? Ano z Miłości, z Miłości. Chcąc uratować człowieka, w tym i swoją Oblubienicę, Pan Jezus przyjął na siebie słuszny wyrok sprawiedliwości Boga – niewinne życie za grzeszne. Dlatego miłuje mnie

Ojciec, bo ja daję me życie, abym je znowu odebrał.


. 18 Nikt go ode mnie nie bierze, lecz ja daję je z samego siebie. Lecz dlaczego w tak strasznej śmierci? Bowiem była to też zapowiedź kary, jaka zawisła nad grzesznymi. W tym i opuszczenia przez Boga.

 

A około dziewiątej godziny, Jezus zawołał wielkim głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachthani? To jest: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Ewangelia

Mateusza 27, 46-48.

 

Jakże często zachęcamy przez Słowo. Jakże często przestrzegamy przed karą. Jednak ludzie to lekceważą. Raczej słuchają hierarchów oraz boją się ludzi, a nie Boga. A przecież jest napisane:

 

29 Na jakiej wielkości przypuszczacie gorszą karę będzie zasługiwał ten, kto wzgardził Synem Boga i uznał za zwykłą ( nie - szczególną, jak pisze w Nowej Biblii Gdańskiej!) krew Przymierza w której został uświęcony, oraz znieważył Ducha Łaski?

 

30 Gdyż znamy Tego, co powiedział: Moją jest kara, Ja odpłacę mówi Pan; i znowu: Pan osądzi Jego lud. 31 Strasznie jest wpaść w ręce Boga Żyjącego. List do Hebrajczyków 10, 29-33

 

Przecież najbliższa perspektywa dla tych, którzy się nie skruszyli przed Bogiem, nie przyjęli Jezusa oraz nie narodzili się z Boga, rysuje się bardzo strasznie: Wielki Ucisk i

Okres Kary;  piekło oraz Gehenna. Strasznie jest wpaść w ręce Boga Żyjącego.

 

A czemu znów o tym piszę? Ponieważ nie do końca uzmysławiamy sobie ogrom kary, jaki spadł na Pana Jezusa. Mnie przyszło doświadczyć nieco więcej, co rozszerzyło poznanie. Otóż, ostatnio przeszedłem wylew krwi do mózgu i na czas dłuższy wylądowałem w szpitalach. Już dla mnie kazali szukać miejsca na cmentarzu, lecz Pan mnie wyciągnął z opresji i z powrotem postawił na nogi. Chwała Panu! Zdarzeń nieprzyjemnych było wiele, ale to, które przeszedłem na początku i które chciałbym opisać, było na wskroś makabryczne

 

Pogotowie zawiozło mnie do szpitala na Ochojcu, a tam, po badaniu, umieszczono mnie w sali intensywnej opieki medycznej i położono na „wspaniałym łożu”. Jako człowiek dociekliwy, choć leżący niczym worek ziemniaków, zadałem lekarzowi pytanie: A co by się stało, gdybym teraz poszedł do domu? Do godziny by pan tu wrócił – odpowiedział, żywy lub martwy. Jednak to niebacznie postawione pytanie, ów lekarz nadinterpretował, jako chęć ucieczki ze szpitala, po czym stała się rzecz straszna. Bowiem owo sympatyczne łóżeczko kryło też tajemnicę – elektronicznie sterowane łapki. Zmyślne, plastikowe uchwyty, którymi przykuwano ręce i nogi pacjenta. I to właśnie ze mną zrobiono. Zostałem kompletnie unieruchomiony Wydaje się - nic wielkiego, ale brakuje słów, by opisać ogrom nieszczęścia tego, kto się znalazł w podobnej sytuacji. Makabra! Coś okropnego! Czytałem, że łatwo uśmiercić szczura, zamykając go w takim pudełku, aby pozostawał bez ruchu. Umrze na zawał serca już po niedługim czasie. I ja się temu nie dziwię. Na szczęście, kiedy dość składnie zacząłem się odgrażać prokuratorem, uwolniono mnie po kilku minutach. Ale trauma pozostała do dzisiaj. I to na tyle mocna, że nawet napisałem do sejmu, by takie praktyki lekarzy poddać rygorom prawnym.

 

Ale czemu o tym przynudzam? Czy tylko, by się poskarżyć? No, nie tylko. Wspominając owo zdarzenie, naraz pomyślałem o krzyżu Pana. Po czym zadrżałem z przerażenia. Otóż Pan Jezus został również unieruchomiony na krzyżu, i to nie plastikowymi łapkami – lecz solidnymi gwoździami, wbitymi do rąk oraz nóg. Zgroza! Po prostu zgroza. Lecz mimo tego wytrwał w Wierze i mógł stwierdzić na chwilę przed zgonem: Wykonało się! Chwała Ci Królu i Panie!

 

*

 

Szczęśliwy * mąż, który nie szedł za radą niegodziwych **, na drodze grzeszników *** nie postał,


a w kole szyderców **** nie zasiadł.

 

2 Ale ma upodobanie w Prawie Boga oraz o Jego nauce rozmyśla dniem i nocą.

 

3 Więc będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie,

którego liść nie więdnie,

i powiedzie mu się wszystko, co czyni.

 

4 Lecz nie tak niegodziwi; gdyż są jak plewy, które rozwieje wiatr. 5 Dlatego niegodziwi się nie ostoją na sądzie,

ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych.

 

6 Bowiem WIEKUISTY * uznaje ** drogi *** sprawiedliwych, zaś ślad **** po niegodziwych zaginie. PSALM 1

 

 

 

 

 

 

 

22.7.2015

 

 

6 Av 5775

 

M

am pytanie: Jak rozumieć w świetle Bożej Sprawiedliwości i łaski Jezusa

 

doświadczenie Ananiasza i Safiry w Dokonaniach Apostołów 5,1-11.

 

Mam błędne rozumienie że Bóg ukarał ich śmiercią. I jest to doświadczenie dla

 

 

całego zgromadzenia wybranych Boga.

 

 

Jak tą sytuację rozumieć w świetle nowego przymierza?

 

 

Więc najpierw poczytajmy: Ale pewien mąż o imieniu Ananiasz, razem ze swoją żoną Safirą, sprzedał majątek, 2 oraz zabrał sobie trochę z ceny, za wiedzą swojej żony. Przyniósł też pewną część i położył u nóg apostołów. 3 A Piotr powiedział: Ananiaszu, czemu szatan wypełnił twoje serce, byś TR okłamał Ducha Świętego oraz oddzielił sobie część z ceny terenu? 4 Czyż pozostając twoim - nie pozostawał na miejscu, a kiedy został sprzedanym - czy nie był w twojej władzy? Po co umieściłeś sobie tę sprawę w twoim sercu? Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu. 5 Zaś Ananiasz słysząc te słowa, padł i wyzionął ducha. Powstała więc wielka bojaźń we wszystkich, którzy to słyszeli. 6 A młodsi wstali, szczelnie go owinęli, wynieśli i pogrzebali.

7  Ale gdy się dokonał odstęp czasu około trzech godzin, weszła i jego żona, nie wiedząc co się stało.

 

8 Zaś Piotr oddzielił ją pytaniem: Powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście teren? A ona powiedziała: Tak, za tyle. 9 A Piotr do niej powiedział: Dlaczego została zharmonizowana wam wypowiedź, aby doświadczyć Ducha Pana? Oto przed drzwiami nogi tych, co pogrzebali twojego męża, lecz także

 

ciebie wyniosą. 10 Więc natychmiast padła nieżywa przed jego nogami. A młodzieńcy weszli oraz znaleźli ją martwą; zatem wynieśli i pogrzebali przy jej mężu. 11 Pojawiła się też wielka bojaźń nad całym zgromadzeniem wybranych * oraz nad wszystkimi, którzy tego słuchali. (Dokonania apostołów

 

5,1-11)

 

Nieraz doświadczamy nieprzyjemności, nawet od braci i sióstr, upierając się przy stwierdzeniu, że wszystko nam wolno.

 

12  Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale ja nie będę pod władzą z powodu czegoś (kogoś). 1 list do Koryntian 6, 10-12.

 

A jednak pozostajemy przy swoim, ponieważ tak jest napisane. 17 A Pan jest Duchem; zaś gdzie

Duch Pana, tam i wolność. 2 list do Koryntian 3, 15-17.

 

Zresztą, nie mogło być inaczej. Jesteśmy przecież dziećmi Boga, powtórzę - dziećmi Boga; a te z natury są wolne. Nie ma dla nas nakazów, typu: Tego nie czyń, nie rusz, a tego się nie dotykaj - zawartych w Starym Przymierzu. Ale za to, działa we wnętrzu Duch Boga, który nas prowadzi i uczy. To od Niego winniśmy wiedzieć, co jest szlachetne, pożyteczne, a co nie;

 

A co jest pożyteczne? To, co buduje nas samych w Panu Jezusie Chrystusie i co buduje społeczność. Buduje, a nie rujnuje, czy niszczy. Takie winno być nasze postępowanie. I tak nas będzie kierował Duch Boga, jeśli tylko będziemy Go słuchać; nie będziemy Go tłumić, czy gasić.


Czy mamy wzbudzać gniew Pana? Czy jesteśmy od Niego mocniejsi? 23 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.24 Niech nikt nie szuka swojego, ale każdy drugiego. Pierwszy list do Koryntian 10, 21-24

 

A sam Bóg? Czy pozostaje bierny, widząc nasze postępowanie? Pewnie - nie. A dlaczego? Bo przecież jesteśmy Jego dziećmi. Zapomnieliście też o zachęcie, która jest wam przedkładana jako dzieciom:

 

Moje dziecko, nie lekceważ karcenia Pana, ani nie bądź bez sił, kiedy jesteś przez niego doświadczany.6 Bo kogo Pan miłuje tego uczy, a każde dziecko, które przyjmuje to ćwiczy. 7 Jeśli znosicie to wychowywanie dzieci, Bóg jest wam dany jako dzieciom; bo co to za dziecko, którego ojciec nie uczy? List do Hebrajczyków 12, 3-7

 

Bowiem wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, ale nie tej wolności względem skłonności cielesnej natury, lecz jedni drugim służcie z miłości.14 Gdyż całe Prawo jest wypełnione w jednym powiedzeniu: Będziesz miłował twego tuż obok jak samego siebie. 15 Zaś jeśli gryziecie i pożeracie jedni drugich, uważajcie, abyście jedni przez drugich nie zostali zniszczeni. List do Galacjan 5, 11-15

 

15 Bowiem taka jest wola Boga, by czyniąc odpowiednio zamykać usta ludzi szalonych przez nieznajomość. 16 Jako wolni, ale nie jako ci, co mają złe występki pod osłoną wolności, lecz jako słudzy Boga.17 Wszystkich szanujcie, ogół braci miłujcie, Boga się bójcie, królowi okazujcie szacunek. Pierwszy list Piotra 2, 14-17

 

A przechodząc do konkretnego przypadku Annasza i Safiry, wypada na wstępie stwierdzić, że i oni byli wolnymi. 4 Czyż pozostając twoim - nie pozostawał na miejscu, a kiedy został sprzedanym - czy nie był w twojej władzy? Nie mieli obowiązku sprzedaży, ni oddania pełnej sumy pieniędzy. Ich występek nie dotyczył także spraw ciała - ale ducha. Chcieli okłamać Boga. Nie błądźcie; Bóg nie pozwala się lekceważyć; bo jeśli człowiek coś posiał, to także będzie żąć. 8 Dlatego ten, co sieje dla swej cielesnej natury - z ciała wewnętrznego będzie żąć zniszczenie (Także: deprawację, ruinę, klęskę, zgubę; zaś ten, co sieje dla Ducha - z Ducha będzie żąć życie wieczne. ( Galacjan 6,7-8)

 

Jakże uczeń może tak zlekceważyć Boga, aby mu w oczy kłamać? I czy było to budujące dla zgromadzonych współbraci? Nie i nie! Zatem kara musiała być adekwatna. Miała też być przestrogą dla innych, w tym także dla nas, by nie ulegać namowom tego oszczerczego i nijak nie obrażać Pana. A efekt? Pojawiła się też wielka bojaźń nad całym zgromadzeniem wybranych * oraz nad wszystkimi, którzy tego słuchali.

 

Bóg dopuścił cielesną śmierć na tych dwojga, ale czy utracili zbawienie? Jeśli nie byli kąkolem, mieli Wiarę od Boga i byli zapisani w Księdze Życia - to nie. Krew Jezusa obmyła ich z winy. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto słucha mojego słowa oraz wierzy Temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie wyrusza na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. (Jan 5,24). Bóg nie odbiera Swoich darów, choć nieraz ciężko doświadcza, by ugruntować Wiarę (ijob), a i oporne dzieci. Taka też nauka płynie z opowieści o Annaszu i Safirze.

 

 

 

 

29.7.2015

 

13 Av 5775

 

WIEKUISTY,

 

wysłuchaj moją modlitwę; nakłoń ucha ku mojemu błaganiu i mi odpowiedz w Twojej prawdzie oraz sprawiedliwości. 2 Nie chodź na sąd z Twoim sługą, gdyż przed Tobą, nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym. Księga Psalmów 143, 1-4

 

 

 

Oh, ci wspaniali dostojnicy! Mają gotowe odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania! Choć często nie oparte na Piśmie, ale na własnych rozważaniach.

 

Na spotkaniu z pewnym rabinem, opierając się na cytacie z Mojżesza: Przeklęty każdy, kto nie dotrzyma słów tego Prawa, by je spełniał. A cały lud powie: Amen. (V Mojżesza


27,26), zadałem dość nieprzyjemne pytanie: Czy każdy Żyd, który dzisiaj odwołuje się do Prawa Mojżesza, jest pod przekleństwem? Zrobiła się przejmująca cisza. Zatem sięgnąłem do dowodu. Nawet jeżeli ktoś uważa, że spełnia wszystkie dobre uczynki Prawa, to i tak nie wypełnia służby ofiarniczej. Nie istnieje przecież Świątynia Jerozolimska, w której te uczynki mogły być sprawowane. Nie powinien więc, mieć wątpliwości. Jest pod przekleństwem.

 

Rabin jednak się nie zasmucił i odpowiedział tak: Przecież Bóg sam dopuścił do zburzenia Świątyni, zatem nie może od nas wymagać, byśmy tą służbę sprawowali. Zgromadzeni odetchnęli głęboko, ale i nastał klimat nie sprzyjający dyskusji. Zatem teraz, oparty o swoje biurko, pozwolę sobie złożyć jak gdyby Votum Separatum. A opieram je na Słowie Boga.

 

Przysięgam na Siebie,- Mówi Bóg, sprawiedliwość (także: prawość, zbawienie; C prawda) wyszła z Mych ust; słowo, co się nie cofnie(Izajasz 45,23)

 

A to oznacza, że Bóg mógł dopuścić do zburzenia Świątyni, a jednak Jego Słowo pozostało bez zmian.      Więc Bóg nie działa na naszą korzyść?- mógłby się ktoś zapytać. Ależ, działa! Bóg przecież jest Miłością. W czym się ta Miłość przejawia, w podanym, konkretnym przypadku? Zdziwił by się ów rabin, gdybym mu naraz powiedział, że w owej decyzji o zburzeniu kryje się wspomożenie. Zapytacie: Jakiego rodzaju? Co w tej sprawie wynika z Pisma?

 

Otóż, gdyby nawet istniała Świątynia, to i tak żaden z Izraelitów nie utrzymuje się w sprawiedliwości wynikającej z wykonywania przykazań Prawa Mojżesza.

 

Nikczemny mówi w swoim sercu: Nie ma Boga; zepsuci,

 

skażeni nieprawością;

nie ma takiego, co czyni dobrze *.

3 Bóg spogląda z niebios na synów ludzkich,

 

by zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 4 Wszyscy odstąpili, razem się popsuli;

 

nie ma takiego, co czyni dobro, nie ma ani jednego. PSALM 53

 

Ani jeden nie jest sprawiedliwy, 11 nie jest rozumiejącym, nie jest szukającym * Boga . 12 Wszyscy się odwrócili *, razem zostali zmarnowani; nikt nie jest czyniącym dobroć **, nie jest aż do jednego. 13 Otwartym grobem jest ich gardło, oszukiwali swoimi językami, jad żmij przy ich wargach; Psalm 5,10 + 140, 4; Mateusz 12, 37 14 ich usta są pełne klątwy i goryczy;

 

Psalm 10,7 15 a ich nogi skore, by wylać krew; Izajasz 59,7 16 bieda i spustoszenie na ich drogach, 17 a drogi pokoju nie poznali; 18 bojaźń Boga nie jest naprzeciwko ich oczu. Psalm

 

36,2 19

 

A wiemy, że cokolwiek mówi Prawo - mówi do tych w Prawie, aby wszystkie usta mogły zostać zamknięte oraz cały świat okazał się winny Bogu. V Mojżesza 6,25 20 Dlatego z uczynków Prawa nie zostanie przed Nim uznana za sprawiedliwą żadna osobowość oparta na cielesnej naturze *; bo wśród Prawa jest rozpoznanie grzechu **. V Mojżesza

 

6,25; Rzymian 3,10

 

A gdyby nawet okazywał się sprawiedliwym przez pewien czas. Przypuśćmy... To i tak jedynie żyłby w Prawie, nie będąc nigdy zbawionym (uratowanym na zawsze i obdarzonym życiem wiecznym).

 

Zatem gdyby rabin odpowiedział inaczej: Tak, z Mojżesza jasno wynika, że wszyscy Żydzi są pod przekleństwem; to wówczas postawiłbym mu pytanie: Więc czemu nie szukają ratunku i wyjścia z tej sytuacji? A gdyby spytał: A jest? Odpowiedziałbym tak: Oczywiście! Ono jest wyłożone w Księgach Nowego Testamentu. Zatem nie zabraniajcie go czytać. Bowiem jego przesłanie stanowi wspomożenie/ ratunek przede wszystkim dla Izraela.


Oh, ci wspaniali dostojnicy! Wyplatają różne teorie, po czym je głoszą z kazalnic. W zborach chrystian zamazuje się Prawa Boga, a propaguje prawa tworzone przez hierarchów, najczęściej na użytek ich władzy; Na przykład? Oto tu i ówdzie rozbrzmiewają słowa pastorów, że zbawienie można utracić. Rodzi to przekonanie, że ci ludzie Boga dokładnie nie poznali. Gorzej! Tym samym kwestionują łaskę - esencję Nowego Testamentu.

 

Dlatego zapytam wprost: Jakie są te kryteria utraty? Kto je ustanowił? Gdzie o nich napisano? I kto przesądza o utracie? Podejrzewam, że oni sami.

 

Czy może Bóg, z łaski, daje darmo Wiarę, a potem tą Wiarę odbiera?

 

Nie sądźcie,

a nie zostaniecie osądzeni.

 

Nie skazujcie,

 

a nie zostaniecie skazani; uniewinniajcie, a będziecie uniewinnieni;

 

38 dawajcie, a będzie wam dane;

miarą dobrą, ugniecioną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze.

 

Bo miarą, którą mierzycie, będzie wam w zamian mierzone.

 

 

 

Ale powiedział im podobieństwo: Czy ślepy zdoła ślepego prowadzić? Czyż obydwaj nie wpadną w dół?

 

Ewangelia Łukasza 6, 37-39

 

Nie można też ledwo widzieć, jeśli zamierza się prowadzić. Otóż, właśnie, drodzy bracia i siostry, w tym i ci, co dajecie się nazywać pasterzami. W Drodze za naszym Panem, konieczne jest... drugie przejrzenie. A więc i o nie zabiegajmy, w wielkim Imieniu Jezus.

 

15 Bo oto Ten Bóg jest na zawsze, na wieki wieków naszym Bogiem;

 

On jest naszym Pasterzem na wieczność. ( Księga Psalmów 48, 13-15 )

 

 

 

 

 

 

29. 7. 2015

 

13 Av 5775

 

Jan Kulczyk - najbogatszy Polak (majątek o wartości ok. 15 mld. zł) - nie żyje.

 

"To był drobny zabieg - informują media, w wiedeńskim, renomowanym szpitalu. Dzisiaj miał wyjść".

 

Jezus powiedział do uczniów: Uważajcie i strzeżcie się od wszelkiej zachłanności; gdyż nie wśród czyjegoś posiadania ponad miarę, znajduje się jego życie; także nie z powodu jego majętności. 16 I powiedział do nich podobieństwo, mówiąc: Pole pewnego bogatego człowieka przyniosło obfity urodzaj. 17 Więc rozważał w sobie, mówiąc: Co uczynię, bo nie mam gdzie zgromadzić moich plonów? 18 Powiedział także: To uczynię: Rozwalę moje składy i zbuduję większe, oraz zgromadzę tam całe moje plony i moje bogactwa. 19 Powiem też mojej duszy: Duszo, masz wiele dobra, złożonego na mnogie lata; wypoczywaj, zjedz, wypij, baw się.


20 Ale Bóg mu powiedział: Nierozsądny, tej nocy zażądają od ciebie twego życia, a to co przygotowałeś, czyje będzie? 21 Taki jest ten, kto sam sobie zbiera skarb, a nie bogaci się u Boga. (Łukasz 12,15-21).

 

Znam pewnego brata, który bardzo szanuje życie, nawet najdrobniejszego stworzenia. O zabijaniu nie może być mowy. Muszka, pajączek, czy komar, jaki znajdzie się w jego mieszkaniu, są delikatnie łapane, po czym wypuszczane za okno. Czy to przesada?

 

Nie wiem. Ale jedno wydaje mi się pewnikiem: Każde powołane do życia stworzenie - chce żyć, a nie umierać.

 

Także ja, jako młody człowiek, w żaden sposób nie mogłem pojąć śmierci. Przecież żyję - mówiłem sam do siebie - więc powinienem żyć. Coś mi tutaj wyraźnie nie grało. Coś wewnątrz umacniało mi przekonanie.

 

9 Widziałem popęd, który Bóg złożył w synach ludzkich, aby się nim trapili. 11 W swoim czasie wszystko pięknie urządził, także wieczność złożył w ich sercu. Jednak człowiek nie jest zdolny dojść od początku do końca tego dzieła, które urządził Bóg. Księga Koheleta 3,

 

10-13

 

Przysłuchuję się różnym dyskusjom w powszechnie znanych sprawach (ostatnio na temat terroryzmu). Zebrani próbują dociec, czemu tak, nie inaczej się dzieje. Ma się rozumieć - źle. Dominują humanistyczne racje.

 

Humanizm – w wąskim sensie: prąd  filozoficzny, HYPERLINK  "https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka"  etyczny i  kulturowy epoki  odrodzenia  (humanizm renesansowy).W szerokim sensie - postawa intelektualna i moralna, wyrażającej się troską o potrzeby, szczęście,  godność i swobodny rozwój człowieka, a także przykładająca wagę do  racjonalnego myślenia.

 

Wielu humanistów (w tym ludzi wierzących) postuluje rozstrzyganie dylematów  etycznych poprzez odwoływanie się do pojęć uniwersalnych, wspólnych wszystkim ludziom. Poszukują oni źródła  prawdy i  moralności w człowieku, i jego dążeniu do szczęścia. Niekoniecznie wyklucza to samą wiarę w  Boga, choć humanizm świecki jest prężną odnogą tej filozofii. Ten pogląd skłania jednak do szukania rozumowego uzasadnienia praw etycznych, nie odwołującego się do twierdzeń jakiejkolwiek religii, podobnie jak nie potrzeba się do nich odwoływać przy badaniu praw fizyki. Inni ludzie rozumieją humanizm nieco węziej, niemal wyłącznie jako afirmację wartości ludzkiej istoty.

 

Sporo w tych definicjach krętactwa, a w realu ogromne zamieszanie. Czy więc, jestem jedynie krytykantem, czy też można mnie nazwać pewnego rodzaju humanistą ( człowiekiem, któremu leży na sercu dobro innych), mimo, że mam odmienne poglądy? Jakie? Można powiedzieć w skrócie: Do Boga należy się odwoływać zarówno przy badaniu praw fizyki, jak i w dyskusjach o człowieku.

 

Człowiek jest dobry - zamydlają nam oczy humaniści, tylko czasem mu nie wychodzi. I tego chętnie słuchamy. Tak w dyskusjach tworzą się węzły gordyjskie, których nie sposób rozwikłać. Zatem bije się pianę po sufit, bowiem nikt nie odważy się stwierdzić, że ludzie z natury są źli. A do Boga i Jego opinii się nie sięga.

 

Albo, kto z was jest człowiekiem, który da swojemu synowi kamień, gdy ten poprosi o chleb? 10 A gdy poprosi o rybę, da mu węża? 11 Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać waszym dzieciom dobre dary, tym bardziej wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Ewangelia Mateusza 7, 9-13

 

WIEKUISTY powiedział też w Swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo zamysł ludzkiego serca jest zły od jego młodości; nie będę więcej zatracał


wszelkiego życia, tak, jak to uczyniłem (przez potop). 22 Lecz dopóki trwać będzie ziemia nie ustaną siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc I Księga Mojżesza 8, 21-22

 

Czemu więc, wracam do owych spraw, które już omówiłem w książkach? Dlaczego, jakby przynaglam? Bowiem czasu jest bardzo niewiele. Niebawem skończy się Okres Łaski, nastąpi pochwycenie wybranych, rządy obejmie antychryst; a po 3,5 latach, gdy wywyższy się ponad Boga, rozpocznie się Okres Kary. A ponieważ Duch Święty odstąpi od ziemi - nawrócenie w ten straszny czas stanie się niemożliwe. Znikną także wszystkie przybytki bałwochwalstwa i polegnie rzesza odstępców. Dlatego krzyczymy na cały głos: Oto dzisiaj jest stosowna pora! Jeszcze dzisiaj można się skruszyć przed Bogiem i przez ofiarę Jezusa poprosić o łaskę Wiary. Jutro może już być za późno. I dlatego informujemy wszystkich: Kochani, ci bogaci i biedni - bez znaczenia; młodzi i bardzo starzy; Kobiety oraz mężczyźni; ci, obdarzeni tytułami i ci, zupełnie prości! Jeżeli chcecie żyć - musicie się narodzić na nowo. Z Wody (Żywej Wody, czyli mówionego, bądź spisanego Słowa Boga) oraz Ducha Świętego. Nie pomogą pieniądze, ni tytuły; nie pomogą też znajomości i kościół w jakim się znajdujecie. Pomóc może tylko sam Bóg, przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jedynie tym sposobem można stać się sprawiedliwym człowiekiem; a każdy sprawiedliwy dziedziczy też życie wieczne.

 

Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, i usunie swój krzyż, a idzie za mną. 25 Bo kto by chciał swoją duszę wybawić, zatraci ją; a kto by zatracił swoją duszę dla mnie, odkryje ją. 26 Bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy doznał kary? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę Ewangelia Mateusza 16, 24-28

 

 

 

 

Uprawiajcie szlachetne drzewo, a jego owoc będzie szlachetny; albo uprawiajcie zepsute drzewo, a jego owoc będzie zepsuty; bo drzewo zostaje poznawane z owocu. 34 Rodzaju

 

żmijowy, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż usta mówią z obfitości serca.35 Szlachetny człowiek z dobrego skarbu serca wynosi prawe rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. 36 Ale powiadam wam, że z każdego bezowocnego słowa, które by ludzie wypowiedzieli, zdadzą sprawę w dzień sądu; (Ewangelia Mateusza

 

12, 33-36

 

Ogół ludzi zalicza się do odstępców, wyposażonych w złe sumienie (rozeznanie dobrego i złego) Zaś wy, kiedy się nawrócicie, będziecie nazwani dziećmi Boga i nie staniecie na Sąd.

 

Więc w dzień, który sprowadzę – mówi WIEKUISTY Zastępów, będą dla Mnie drogą własnością; i ich oszczędzę, jak człowiek oszczędza swego syna, który go szanuje. 18 Wtedy znowu zobaczycie różnice pomiędzy sprawiedliwym, a niegodziwym; między sługą Boga, a tym, który Mu nie służy. 19 Ten dzień nadejdzie, gorejący niczym ognisko, a wszyscy zuchwali oraz wszyscy złoczyńcy będą jako ścierń. Ten przyszły dzień ich spali – mówi WIEKUISTY Zastępów, i nie zostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.20 Ale dla was, którzy się obawiacie Mojego Imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Uzdrowienie będzie pod Jego skrzydłami ; rozrośniecie się i będziecie brykali jak tuczne cielce. 21 W ów dzień, który Ja sprowadzę, podepczecie niegodziwych tak, że będą prochem pod stopami waszych nóg

– mówi WIEKUISTY Zastępów. Księga Malachjasza 3, 17-21

 

 

 

9.8.2015

 

24 Av 5775


Teraz trwa wiara, nadzieja, miłość,

te trzy;

 

ale większa wśród nich jest miłość.( Pierwszy list do Koryntian 13, 11-13 Z każdym dniem pogłębia się zamieszanie i to we wszystkich płaszczyznach.

 

Czytamy ogrom opinii, napierają "naukowe dowody", wzrasta zacietrzewienie rozmówców. Bardzo łatwo się w tym pogubić. Osacza nas religia i polityka. Z prawa

 

i lewa, cicho, sprawnie, przędą na nas nici pajęcze. Mimo tego ...Mimo zachwytów i kolorów, samochodów i ośmiorniczek, obraz ziemskiego jutra jawi się dość ponury. W czym więc, należy trwać? Jakie są wyznaczniki oddzielenia uczniów od świata?

 

|W Wierze, Nadziei i Miłości - tych trzech darach naszego Pana. Zatem piszę je z dużej litery. Wiary chrystian (gr.pistis) nie można nazywać bylejaką. Bowiem stanowi przełom w życiu - odwrócenie grzechu Adama. Brak wiary w Słowo Boga, zastępuje ufność do Stwórcy. Pistis to także: Poręka, Zapewnienie oraz: Świadectwo, Dowód.

 

Kiedy nas atakują, mówiąc: Skąd to wiesz? I żądają niezbitego dowodu, to odpowiedź narzuca się sama: Tak mówi mi moja Wiara.

 

1 Zaś wiara jest bazą tego, w czym pokładamy nadzieję, dowodem rzeczy niewidzialnych. List do Hebrajczyków 11, 1.

 

Bowiem wielka jest potęga Wiary. A to jest tym zwycięstwem, które pokonało świat - nasza wiara. Pierwszy List Jana 5, 5-6 . Dowód prawdy Nowego Testamentu. Tej zakrytej przed odstępczym światem. Ale i wspomożenia...

 

Ufaj, twoja wiara cię uratowała / uzdrowiła - Wreszcie - dowód sprawiedliwości

 

7 Lecz rzeczy, które mi były pożytkami, te uznałem za szkodę z powodu Chrystusa. 8 Wszak z pewnością i wszystko uznaję, że jest szkodą, z powodu górowania wyższego poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Po którym wszystko poniosło stratę, zatem idzie na przedzie jako odchody, abym zyskał Chrystusa 9 oraz został w nim znaleziony, nie mając mojej sprawiedliwości z Prawa Mojżesza, ale tą, z wiary Jezusa Chrystusa; sprawiedliwość z Boga dzięki wierze. List do Filippian 3, 7-9

 

Gdyż... wszystko, co jest zrodzone z Boga zwycięża świat; a to jest tym zwycięstwem, które pokonało świat - nasza wiara. List do Hebrajczyków 11, 1-3

 

Lecz skąd to wszystko wiemy? Czy mamy na to świadka? Oczywiście. Naszym świadkiem jest Duch. A Duch jest Tym, co świadczy, ponieważ Duch jest prawdą. Jak to się przejawia? - pytają. więc i na to mamy odpowiedź:

 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz wchodzi inną drogą, ten jest oszustem i rabusiem; 2 a kto wchodzi przez bramę, ten jest pasterzem owiec. 3 Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu; i po imieniu woła swoje owce oraz je wyprowadza. 4 Kiedy wypędzi swoje owce, udaje się przed nie, a owce idą za nim, bo znają jego głos. 5 Zaś za obcym * nie pójdą, ale uciekną od niego, bowiem nie znają głosu obcych.(Jana 10,1-5)

 

 

 

Naszym skarbem jest też Nadzieja

 

Trzymam się mojej sprawiedliwości i jej nie puszczę, a me sumienie nie potępia żadnego z moich dni. 7 Mój wróg musi się okazać niegodziwy, a mój przeciwnik jako krzywdziciel. 8 Bo jaka jest nadzieja obłudnika, gdy Bóg odetnie, gdy wydrze jego duszę?9 Czy Bóg usłyszy


jego wołanie, gdy przypadnie na niego niedola? 10 Albo, czy on może się rozkoszować Wszechmocnym oraz wzywać Boga w każdym czasie? .

 

Księga Ijoba 27, 6-10

 

4 Polegaj na Bogu, moja duszo, gdyż w Nim jest moja nadzieja. Księga Psalmów 62, 6 Nadzieja sprawiedliwych uwieńczy się radością, a otucha niegodziwych zaginie.29 Twierdzą dla niewinnych jest postanowienie WIEKUISTEGO, lecz trwogą dla złoczyńców. 30 Nie na zawsze zachwieje się sprawiedliwy; lecz niegodziwi nie będą mieszkali na ziemi. (Przypowieści Salomona 10, 27-30

 

Wszakże chlubimy się też w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawia wytrwałość, 4 zaś wytrwałość wypróbowanie, zaś wypróbowanie -nadzieję; 5 a nadzieja nie przynosi wstydu, gdyż miłość Boga rozlana jest w naszych sercach poprzez Ducha Świętego, który został nam dany. List do Rzymian 5, 3-7

 

22 Wiemy, że całe stworzenie wspólnie wzdycha i razem cierpi bóle porodowe aż do teraz. 23 Ale nie tylko, lecz i my sami, choć mamy pierwocinę Ducha, także wzdychamy sami w sobie, wyczekując adopcji w wykupieniu naszego ciała. 24 Bo zostaliśmy uratowani dla nadziei. Ale nadzieja, która jest widziana nie jest nadzieją; gdyż kto się spodziewa tego, co widzi? 25 A skoro czegoś nie widzimy mamy nadzieję, wyczekując poprzez wytrwałość. 26 Ale też i Duch dopomaga naszej słabości, bowiem nie wiemy tego, o co się mamy pomodlić jak należy; a sam Duch wstawia się za nami niewypowiedzianymi wzdychaniami. List do

 

Rzymian 8, 22-26

 

Wreszcie - Miłość. Nie ta ze świata - zmysłowa, ale cząstka Miłości Boga, który jest właśnie Miłością. Zatem i my miłujemy.

 

8 Nikomu nie bądźcie nic winni, z wyjątkiem wzajemnego miłowania; gdyż kto miłuje drugiego wypełnił Prawo. 9 Ponieważ: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mordował, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, czy jakieś inne przykazanie, jest streszczone w tej zasadzie: Będziesz miłował twego bliskiego jak siebie samego. 10 Miłość nie czyni złego bliskiemu; więc wypełnieniem Prawa jest miłość List do

 

Rzymian 13, 8-12

 

2 Jeśli miałbym prorokowanie oraz znał wszystkie tajemnice, i całe wyższe poznanie, i choćbym miał całą wiarę, tak, aby góry przenosić, a miłości bym nie miał byłbym niczym. 3 I choćbym rozdał na żywność cały swój majątek, i choćbym wydał moje ciało, aby się wypaliło, a miłości bym nie miał nic bym nie był sobie pożyteczny. 4 Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa; miłość nie jest zazdrosna; miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się;5 nie zachowuje się niewłaściwie, nie szuka swego, nie jest zapalczywa, nie liczy zła; 6 nie cieszy się z powodu niesprawiedliwości, ale cieszy się prawdą. Pierwszy list do Koryntian 13, 2-6

 

5 A końcem nakazu jest miłość z czystego serca, prawego sumienia

 

i nieobłudnej wiary,

6 czego niektórzy chybili jako celu, i zboczyli do próżnego gadania.

 

Pierwszy list do Tymoteusza 1, 3-7

 

.


 

 

 

 

 

 

14.8. 2015


29 Av 5775

 

16 Nie bądź zbyt sprawiedliwym oraz zanadto nie mędrkuj; czemu się miałbyś zmarnować?

 

Księga Koheleta 7, 14-18

 

Cudowna Boża Łaska ta, co ocaliła mnie...

 

Wiara, Nadzieja i Miłość przyświecają naszemu życiu w prawdzie, aż do pełnego wyzwolenia. Wyzwolenia z czego? Ano, z grzechu; zaprzestaniu na zawsze walki z grzechem i wejściu do odpocznienia w Bogu. Na czym ono polega? Jak się przejawia? Dlaczego jest takie ważne? W 1

Liście Jana napisano:

 

4 Każdy, kto w nim mieszka nie grzeszy; każdy, kto grzeszy nie ujrzał go, ani go nie poznał. 7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość jak on jest sprawiedliwy; 8 kto powoduje grzech jest z tego oszczerczego, gdyż ten oszczerczy od początku grzeszy. A Syn Boga po to został objawiony, aby zniszczyć uczynki tego oszczerczego. Pierwszy List Jana 3, 4-8 Powstaje jakby "paradoks". Z jednej strony - wszystko mi wolno; z drugiej - cokolwiek bym uczynił - nie zgrzeszę. Mogę nie budować siebie, ani też społeczności, lecz grzechu bym nie popełnił. Jak to się dzieje i dlaczego? Sprawa jest stosunkowo prosta. Spójrzmy na definicje. Skoro grzech jest przestępstwem Prawa (bezprawiem;1 Jana 3,4), a w mym Prawie nie ma nakazów i zakazów - zatem nie mogę ich przekroczyć. Skoro wszystko, co nie jest z wiary jest grzechem (Rzymian 14,23), a ja prowadzę życie w Wierze - zatem grzech staje się niemożliwy. Z łaski Boga pozostaję sprawiedliwym (prawym) człowiekiem(Galacjan 2,16).

 

Znam pewnego brata w Chrystusie, który tak chlubił się ze swej Wiary: Słuchałem Ewangelii, czytałem Pismo, postępowałem należycie i wtedy uwierzyłem. I wy starajcie się uwierzyć. Nie chciałem go poprawiać, ale też raził mnie brak precyzji w jego rozumowaniu. Bowiem lepiej by brzmiało tak: Słuchałem Ewangelii, czytałem Pismo, prosiłem o miłosierdzie i wtedy Bóg mnie obdarzył łaską Wiary.

 

...by w nadchodzących czasach, w dobrotliwości dla nas, okazać niezmierne bogactwo Jego łaski w

 

Jezusie Chrystusie. 8 Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar; 9 nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił List do Efezjan 2, 7-11.

 

Otóż właśnie! Łaska, jedynie łaska - to jest kluczowe słowo Nowego Testamentu. Owoc Miłości i dobrotliwości Boga, Przyczyna i powód naszej chluby w Panu Jezusie Chrystusie.

 

13 Bowiem aż do Prawa grzech był na świecie, ale grzech nie jest zliczany, nie będąc z Prawa. 14 Zaś śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, co nie chybili celu na podobieństwo występku Adama, który jest odbiciem tego, co ma nadejść. 15 Ale nie jak fałszywy krok, tak i dar łaski; bo jeśli z powodu fałszywego kroku jednego wielu pomarło, bardziej znacząca jest łaska Boga i dobrodziejstwo w łasce jednego człowieka Jezusa Chrystusa, które w nadwyżce zostało dla wielu.16 Także dar nie jest jakby przez jednego, który zgrzeszył; bo z powodu jednego wynikła sprawa sądowa ku potępieniu; zaś dar łaski jest ku usprawiedliwieniu z wielu fałszywych kroków. 17 Gdyż jeżeli za fałszywym krokiem jednego przez jednego zapanowała śmierć, bardziej liczni są ci, co otrzymują obfitość łaski oraz daru sprawiedliwości, i będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. List do Rzymian 5, 13-17

 

 

 

Czym zatem, jest owa łaska? Jak ją określić? Kiedy coś otrzymujemy z łaski, to oczywiście bez warunków i ma się rozumieć - darmo, bez zapłaty. Czy inaczej - bez przedpłaty, na przykład w postaci uczynków. Na łaskę nie można sobie zasłużyć, ale można o nią poprosić. (podobnie jak przestępca prosi z więzienia prezydenta o darowanie wyroku).

 

Tak więc i w obecnej porze została reszta według wyboru łaski. 6 A jeśli łaską, to już nie z uczynków gdyż łaska nie byłaby wtedy łaską. A jeśli z uczynków, to nie jest już łaska, bo uczynek nie byłby wtedy uczynkiem

 

List do Rzymian 11, 5-8

 

Z łaski Boga otrzymujemy więc Wiarę, potem dary do sprawowania służby; z łaski Boga idziemy za Panem, jesteśmy uznawani za sprawiedliwych. oraz w pełni rodzimy się na nowo. Można powiedzieć dosadniej: Każdy krok na drodze dzieci Boga jest darem łaski Jezusa.

 

Jest * prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat. 10 Było na świecie i świat wśród * niego powstał, a świat Go nie poznał **. 11 Do swoich własnych * przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. 12 Ale tym, którzy Go przyjęli, dał im moc stać się dziećmi Boga, owym wierzącym co do Jego Imienia; 13 którzy nie z krwi, ani z woli ciała wewnętrznego *, ani z upodobania mężczyzny, ale zostali narodzeni z Boga. 14 A Słowo - pełne łaski i prawdy - stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas namiot.


Więc oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynaka u Ojca. 15 Jan świadczy o Nim, więc zawołał, mówiąc: Ten jest * tym, o którym powiedziałem: Ten, co przychodzi po mnie, stał się przede mną, gdyż był * ode mnie pierwszy. 16 Ponieważ z Jego pełni * my wszyscy otrzymaliśmy, i to łaskę za łaską. Ewangelia Jana 1, 9-16

 

Od łaski Wiary, owego pierścienia zaręczenia - do łaski wyzwolenia z grzechu i wejścia do odpocznienia w

Bogu.

 

A wyrozumiałość (także: cierpliwość) naszego Pana niechaj toruje drogę wyzwolenia **, jak wam napisał Paweł - nasz umiłowany brat - w zgodzie z daną mu mądrością.

 

16 Podobnie jak pisał we wszystkich listach, mówiąc w nich o tych sprawach, w których są pewne, trudne do zrozumienia rzeczy. Te, jak i pozostałe Pisma, nieuki oraz niestali ludzie przekręcają na swoją zgubę. 17 Zatem wy, umiłowani wiedząc to wcześniej strzeżcie się, abyście nie zostali wyprowadzeni na manowce występującym szaleństwem oraz nie stracili swojej stałości. 18 Ale wzrastajcie w łasce oraz znajomości naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na czas wieczności.

 

Amen.( Drugi list Piotra 3, 16-18.

 

W czym się przejawia to szaleństwo? Ano, w lekceważeniu łaski, a dokładniej- Miłości Boga, której owocem jest łaska. "Co jest za darmo - mówi świat, nie może mieć wartości. Bogu także trzeba zapłacić. Nie wierzcie w jakąś darmochę - raczej popatrzcie wstecz. Przecież wiecie, co jest dobre, a co złe - zatem tym właśnie się kierujcie. Macie 10 Przykazań - to niech będą dla was wytyczną. Wolność jest krucha i złudna. Lepiej wszystko mieć czarno na białym".

 

A przecież Pismo uprzedza:

 

37 Nikt nie leje świeżego wina (Prawa Wiary) w stare bukłaki (Prawo Mojżesza); zaś jeśli nie, świeże wino rozedrze skórzane bukłaki i samo się wyleje, a bukłaki będą zniszczone. 38 Ale świeże wino należy wlewać do nowych bukłaków; a obydwa bywają zachowane. 39 Nikt też, kiedy się napije starego, nie chce zaraz świeżego; gdyż mówi: Stare jest dobre.( Ewangelia Łukasza 5, 37-39

 

Tak też przekonują i dzisiaj. Lepiej wiedzieć, co trzeba robić - klarownie, jasno, w punktach. To jest dobre! Wolność na pewno jest szlachetna, piękna... Wolność to królewski przywilej; ale, ale...Uwaga na

 

zakrętach!      W wolności łatwo się pogubić!

 

Tak wygląda pożywka tych zawracaczy do tyłu. Propagatorów przykazań - urojonych, lub zgoła własnych. Tworzą nawet stosowne książki! Choć przecież napisano:

 

Ale tego dnia, którego Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki, oraz wszystkich wygubił. 30 Zgodnie z tym będzie w dniu, który odsłania Syn Człowieka. 31 W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego sprzęty w domu, niech nie schodzi je zabrać. A kto w polu, także niech nie zawraca do tyłu.32

 

Przypomnijcie sobie żonę Lota. Ewangelia Łukasza 17, 29-33

 

Jezus powiedział: Pozwól umarłym grzebać swoich umarłych; zaś ty odejdź oraz rozgłaszaj Królestwo Boga. 61 Ale i inny powiedział: Pójdę za tobą, Panie; lecz najpierw pozwól mi odejść do mojego domu. 62 Zaś Jezus powiedział do niego: Nikt, kto przyłoży swoją rękę do pługa, a jest zwrócony do tyłu, nie jest zdatny do Królestwa Boga.( Ewangelia Łukasza 9, 60-62

 

Zatem nie "poprawiajmy" Pisma; nie dodajmy i nie ujmujmy; Wysławiajmy Pana i Jego łaskę, przez którą przecież stanęliśmy. A omijajmy zwodzicieli, którzy w swoim nieuctwie, w swym szaleństwie, chcą nas zrobić "bardziej sprawiedliwymi"

 

6 Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od Tego, który was powołał w łasce Chrystusa, do innej ewangelii,7 która nie jest inna; lecz tylko są pewni ludzie, co was niepokoją i chcą odmienić Ewangelię Chrystusa. 8 Ale choćbyśmy my, czy też anioł z Nieba opowiadał wam ewangelię, wbrew tej, którą wam ogłosiliśmy, niech będzie osobą przeklętą. (List do Galacjan 1, 4-8

 

p.s. Niemal co dzień dostaję dziesiątki emaili z pytaniami: Czy interesuje mnie duża kasa? Czy chcę być naprawdę bogaty? Zachęcają mnie abym grał na giełdzie, a sami dostają pewnie grosze za naganianie klientów. Trudno mi każdemu odpisywać, więc odpowiedź zblokuję w Dzienniczku.

 

Zaprzestańcie mnie dalej nękać, z jednego, zasadniczego powodu. Nie muszę grać na giełdzie, gdyż jestem bogatym człowiekiem. I to bardzo! Ponadto moje skarby to nie są kruche papierki, liche akcje, lecz majętność prawdziwej wartości - wspaniałe skarby w niebiosach.

 

I dlatego ja was zachęcam:

 

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy, oraz gdzie złodzieje podkopują i kradną; 20 ale gromadźcie sobie skarby w Niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy, i gdzie złodzieje nie podkopują, ani nie kradną.21 Bowiem gdzie jest wasz skarb, tam jest i wasze serce. Ewangelia Mateusza 6, 18-22


Wiecznie będę śpiewał o łaskach WIEKUISTEGO,

 

i moimi ustami ogłaszał Twoją prawdę od pokolenia do pokolenia. 3 Zaprawdę powiedziałem:

 

Twoja łaska jest ustalona na wieki; utwierdziłeś Twą niezawodność w niebiosach. Księga Psalmów 89, 1-5

 

1 Dziękujcie BOGU, bo jest dobry, bowiem Jego łaska na wieki.

 

2 Niech głosi Israel, że Jego łaska na wieki. Księga Psalmów 118, 1-4

 

 

 

 

 

 

 

26.8. 2015

11 Elul 5775

 

A Pan jest Duchem; zaś gdzie Duch Pana, tam i wolność

Drugi list do Koryntian 3, 17

 

 

 

Dwa lata przymusowo w "psychiatryku" za oblanie obrazu na Jasnej Górze. Sprawca właśnie wyszedł na wolność

 

Jerzy D., który w grudniu 2012 r. oblał farbą obraz na Jasnej Górze, opuścił szpital psychiatryczny, w którym bez wyroku przebywał od dwóch lat - postanowił sąd w Częstochowie.

 

Decyzja o zwolnieniu z przymusowego pobytu w szpitalu psychiatrycznym zapadła w minionym tygodniu. Następnego dnia kierowca sądowy zawiózł ją do odległego o 40 km od Częstochowy szpitala psychiatrycznego w  Lublińcu. 21 sierpnia 61-latek został wypisany i mógł wrócić do rodzinnego domu w  Świdnicy.

 

Jak się dowiedzieliśmy, na decyzji sądu zaważyła opinia biegłych lekarzy: psychologa i psychiatry ze szpitala w Lublińcu - sąd zdecydował się na ich przesłuchanie po raz pierwszy od osadzenia Jerzego D. przed dwoma laty na sądowym oddziale psychiatrycznym. - Posiedzenia sądu dotyczące zdrowia psychicznego są niejawnie, mogę jedynie powiedzieć, że postanowienie jest bezwarunkowe, co oznacza, że Jerzy D. nie musi kontynuować terapii na wolności, nie ma też zakazu zbliżania się np. do obiektów kultu religijnego - mówi Bogusław Zając, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w  Częstochowie.

 

Janusz D. przez 35 lat zgłębiał Pismo Święte. - A tam jest napisane, ze nie wolno czcić figur i obrazów - tłumaczył potem w śledztwie. Pięć lat temu napisał pierwszy list ze swymi przemyśleniami. - Woziłem te listy po parafiach, wrzucałem do skrzynek albo dawałem proboszczom lub ich gospodyniom do rąk. Starałem się wykazać kłamstwa, którymi się karmi ludzi wierzących, że przez bezwartościowe obrzędy odsuwa się ludzi od Ewangelii i


głębszego sensu jej istnienia.

 

"Dzisiejszy Bóg by powiedział: Polska cudzołoży gipsem i plastikiem" - pisał do księży. Także do generała zakonu paulinów na Jasnej Górze. Odpowiedzi nie dostał. 7 grudnia 2012 r. przyjechał więc do Częstochowy. W torbie miał trzy żarówki, puszkę czarnego lakieru nitro, butelkę rozpuszczalnika, wycinki z Pisma Świętego, list pożegnalny (wiedział, że może trafić do więzienia), list do przeora: "Mój czyn nie został popełniony z nienawiści do Matki Boskiej, ale z miłości" - napisał.

 

Wynajął pokój obok klasztoru. W niedzielę nad ranem wyszedł z pensjonatu, wcześniej odciął metalowe części żarówek. Za pomocą strzykawki wypełnił szklane bańki czarnym lakierem. I jeszcze wysłał SMS do znajomego spod Opola: "Idę zburzyć bałwana paulinów". W Kaplicy Cudownego Obrazu odczekał, aż skończy się poranna msza. Ok. godz. 7.50, gdy z kaplicy wyszła większość wiernych, a przed ołtarzem z odsłoniętym obrazem Czarnej Madonny nie było już paulinów, podszedł jak najbliżej. - Przepraszam - szepnął do stojącej przed nim kobiety. Gdy ta się odsunęła, wziął zamach i rzucił żarówkami.

 

Czarna maź popłynęła po pancernej szybie, którą parę lat wcześniej dla ochrony obrazu Matki Boskiej paulinom z Jasnej Góry podarowali niemieccy protestanci. Silny rzut sprawił, ze farba rozprysła się na hebanowy ołtarz i ochlapała wota Jana Pawła II, m.in. złotą różę. Z zakrystii wybiegli paulini i strażnicy jasnogórscy. Sprawca profanacji spokojnie dał się zakuć w kajdanki.

 

Kilka godzin później abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, wydał oświadczenie, że to, co stało się na Jasnej Górze, jest "skutkiem trwającej od dłuższego czasu antykościelnej i antychrześcijańskiej nagonki niektórych ugrupowań politycznych i mediów".

 

Prokurator przedstawił Januszowi D. zarzuty obrazy uczuć religijnych (wnioski o ściganie złożyło kilku paulinów, w tym podprzeor i czworo świadków czynu) i "zniszczenie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury". Zniszczenia nie były trwałe. Oczyszczenie ołtarza z lakieru wyceniono potem na 1500 zł.

 

Na rozprawie aresztanckiej D. twierdził, że wiedział o pancernej szybie na ikonie Matki Boskiej, bo obrazu wcale nie chciał popsuć. I podkreślał, że wybrał moment po mszy, gdy przed Obrazem było niewiele osób, bo "nie chciał urazić niczyich uczuć religijnych, a tylko przebudzić Polaków".

 

Sąd uznał wyjaśnienia za niespójne i nielogiczne, miał też wątpliwości co do stanu psychicznego. Z zaleceniem specjalnego traktowania jako potencjalnie niebezpieczny dla otoczenia D. został zamknięty w areszcie śledczym, a prokuratura wystąpiła o obserwację psychiatryczną. Nim D. został uznany za niepoczytalnego, w aresztach w Częstochowie i  Krakowie spędził blisko 8 miesięcy. W czasie pobytu za kratami napisał do redakcji tygodnika katolickiego "Niedziela" list przepraszający katolików za swój czyn na Jasnej Górze. List nie został opublikowany.

 

W lipcu 2013 r. na mocy postanowienia sądowego D. został bezterminowo umieszczony na oddziale sądowym szpitala neuropsychiatrycznego w Lublińcu. Co pół roku biegli z tej placówki składali sądowi sprawozdanie o postępach leczenia. Przez niemal dwa lata końcowe wnioski były identyczne: "Po wyjściu na wolność może stanowić zagrożenie".


9 maja Sąd Okręgowy w Częstochowie po raz kolejny rozpatrywał zażalenie obrońcy Jerzego D. na kolejne przedłużenie przymusowego pobytu w psychiatryku. Zażalenie sąd odrzucił, ale po raz pierwszy wytknął, że do tej pory sąd rejonowy ograniczał się jedynie do analizy wniosków biegłych, nie biorąc po uwagę innych okoliczności sprawy. I wskazał, że w razie wątpliwości sąd I instancji winien biegłych przesłuchać na sali sądowej czy wręcz powołać inny skład lekarzy.

 

W maju na łamach "Wyborczej" opublikowaliśmy reportaż o "więźniu sumienia". Sytuacją Jerzego D. zainteresował się m.in. Adam Bodnar, dzisiejszy rzecznik praw obywatelskich, a wówczas prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I mimo że fundacja formalnie nie przystąpiła do postępowania sądowego, to zdaniem lublinieckich lekarzy stan zdrowia Jerzego D. radykalnie się poprawił. W ostatniej sporządzonej przez nich opinii nie było już konkluzji, że stanowi zagrożenie dla porządku publicznego. Sąd Rejonowy, po przesłuchaniu biegłych z  Lublińca, uznał więc, że nie ma potrzeby posiłkować się już specjalistami z innych ośrodków i D. został zwolniony do domu.

 

 

 

Cały tekst:  http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,48725,18632600,dwa-lata- przymusowo-w-psychiatryku-za-oblanie-obrazu-na-jasnej.html#ixzz3jx49yYhS

 

 

 

27.8. 2015

 

12 Elul 5775

 

Oto bojaźń Pana jest prawdziwą mądrością, a omijanie złego – rozumem.

 

Księga Ijoba 28, 26-28

Większość ludzi wie, że na pasach hitlerowskich żołnierzy Wermachtu widniała dewiza: Gott mit uns( Co znaczy: "Bóg jest z nami". Pamiętamy też bardzo dobrze, co się działo i jak to się wszystko skończyło. I tak pozostało do dzisiaj. Na

 

sztandarach, odezwach i transparentach wypisuje się różne rzeczy. Przeważnie brzmią wyśmienicie i mają podbudować czytających. Wielu na to kiwa głowami, lecz niewielu się zastanawia, co tam naprawdę pisze. Również nikt, ale to nikt, nie wyjaśnia, dlaczego tak napisano. W odniesieniu do wzmiankowanej dewizy, nie od rzeczy byłyby pytania: Co to za Gott? Czyj to Bóg? Jakie jest jego Imię? Komu i w jaki sposób się objawił? Czy to wyjaśniał pan Hitler? Czy o tym mówił pan Goebbels? Czy choćby się zająknęli hierarchowie różnych kościołów, w tym wspólnot protestanckich? Czy ów Gott to Bóg Izraela, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakóba objawiony na kartach Pisma? Bóg, który w Imieniu Jezus dokonał odkupienia? Bóg, który jest Miłością? Coś mi się widzi, że nie.

 

12 A to czynię i będę czynił, abym odciął okazję takim, co szukają okazji, aby w tym, w czym się chlubią, mogli zostać znalezieni jak i my. 13 Bo tacy są fałszywymi apostołami, pracownikami podstępnymi, zmieniającymi sobie postać na apostołów Chrystusa. 14 A to nie osobliwość, gdyż sam szatan zmienia sobie postać na anioła światłości.1 list do Koryntian

 

11, 12-16

 

Przecież w obiegu było już dzieło "Main Kampf", a szturmówki grabiły mienie żydowskie. Jednak Gott "pozostawał z nimi", a kiedy zajęli Europę, każdy mógł zostać przekonanym, że ów Gott jest "znaczącym bogiem". Choć ciągle nie określonym do końca.


Użyłem drastycznego przykładu, może nawet zbyt drastycznego, do tematu o którym chcę napisać. Teraz przejdźmy do współczesności.

 

Staram się stronić od polityki i nikogo nie krytykować, nawet kiedy nachalnie zaczepiają. Kiedy jednak deptają "moją działkę", trudno zachować milczenie.

 

Otwierając informacje w Internecie, coraz częściej napotykam na zapowiedź, że gdy prawica dojdzie do władzy, uchwali nową konstytucję, której preambuła będzie się zaczynała słowami: "W Imię Boga Wszechmogącego" Ma to być powód do dumy i zapowiedź wspaniałych czasów. A mnie, niby jakieś paskudne korniki, gryzą rozliczne wątpliwości. Zatem postawię pytanie: Czy człowiek, bądź jakieś gremium ludzkie, może uchwalić konstytucję, czy też dowolny akt prawny" W Imię Boga Wszechmogącego"? Ile potrzeba odwagi, ile braku bojaźni, a przy tym zwykłej niewiedzy, by coś takiego propagować?

 

Teraz "rozwałkujemy ciasto".

 

 

 

Pięknie jest jeśli ustawodawca w swej pracy bierze pod uwagę Boga Wszechmogącego. Ale jako co najmniej dziwne trzeba uznać, jeśli pojmuje Boga jako "Abstrakt", nie biorąc pod uwagę tego, co ten Bóg dla ludzi ustalił oraz co ludziom powiedział.

 

Mówiąc o Piśmie Świętym (Biblii), niezmiennie starałem się podkreślać wspaniałość owej Księgi. Mam na myśli, powiedzmy, walory literackie. Przecież to zdrój poezji, siedlisko wielu proroctw, ogród porównań i metafor; no i niezmierna głębia! Nic, tylko się zachwycać i zachwycać. Ale teraz uderzę w inny ton. Głos mi się obniży, czoło zmarszczy, na policzkach lekko przyblaknę i powiem z całą stanowczością: Lecz uwaga! Biblia to przede wszystkim Księga Praw, danych ludziom W Imię Boga Wszechmogącego. Praw niezmiennych, nienaruszalnych i świętych. Nie ma na ziemi i być nie może innej księgi podpartej Imieniem

 

Pana.

 

Jakie Prawa są tam zawarte? Ano - dwa: Prawo Mojżesza i Prawo Wiary. Dla tych, co uważają, że są dobrymi ludźmi oraz się odwołują do uczynków - "lustrem" będzie Prawo Mojżesza. Zarówno dla Izraelity według ciała, jak i dla konwertyty na judaizm. Niemniej na końcu tego Prawa, znowu czai się śmierć; wpierw pierwsza, a potem druga. Natomiast dla bankrutów, ludzi którzy uznali, że są źli oraz się sami nie wygrzebią; tych, co się skruszyli przed Bogiem i błagali o miłosierdzie - Pan przygotował Prawo Wiary; Owoc Miłości i Łaski. Człowiek, który żyje - chce żyć; nie chce po czasie umierać. Zatem Bóg, znając tą sytuację, przygotował ratunek dla odstępców i opisał go właśnie w Biblii. Pismo, można powiedzieć, odpowiada na hamletowskie pytanie: "Być, albo nie być"? Być, czyli żyć, pozostając prawym człowiekiem; względnie nie być, a zatem umrzeć, błąkając się po moczarach bezprawia. A zatem, jeżeli pragniesz żyć (a Bóg przecież jest dawcą życia) musisz być prawym człowiekiem. I to nie według praw ludzkich, cząstkowych i tymczasowych, ale według Praw Boga, napisanych W Imię Wszechmogącego.

 

Starajcie się spełniać wszystko, co Ja wam przykazuję;

 

nie dodawaj do tego, ani od tego nie odejmuj.

V Mojżesza13 ,1;Objawienie 22,18

 

W myśl ludzkiej Konstytucji mogą przyjść, stanąć, kolbami w drzwi załomotać, mogą cię wsadzić do ciupy i wyciągnąć krzesło spod tyłka; lecz nikt ci nie zapewni pomyślności, nie da ci tego, co potrzeba oraz gwarancji życia. Więc nie troszczcie się, mówiąc: Co będziemy jeść? Albo, co będziemy pić? Albo, czym się będziemy przyodziewać? 32 Bo tego wszystkiego narody szukają; gdyż wie wasz Ojciec niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Boga, i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane Ewangelia Mateusza 6, 31-34.


Bowiem to Bóg jest Dawcą, w zgodzie ze Swoimi Prawami.

 

A tu proszę!.. Co rusz pojawiają się ludzie, którzy swoje ambicje chcą podeprzeć Imieniem Boga, zajmują pozycję Boga, lub starają się Go poprawiać i uzupełniać. A po co o tym piszę? By ten tekst wam uświadomił, panowie, jakiej się dotykacie sprawy. By wam, panowie, zadrżała ręka, gdy będziecie wciskać przyciski.

 

ciąg dalszy: Rozdział 25

 

 

 

30.8. 2015

 

15 Elul 5775

 

 

4 Niech głoszą ci,

 

co się boją WIEKUISTEGO, że Jego łaska na wieki.

 

5 W ucisku wzywałem WIEKUISTEGO

 

– na wolność mnie wyprowadził Księga Psalmów 118, 4-5

 

Od siostry Basi i brata Mariusza, mieszkających w pobliżu Równika, otrzymałem elektryzującą wiadomość, że najbliższy rok żydowski- 5776 - jest Rokiem Jubileuszu. Dlaczego to takie ważne? A dlatego, że zgodnie w wolą Boga wyrażoną w Prawie Mojżesza, to właśnie Jubileusz jest tym rokiem, w którym nabyta własność (grunt, ludzie)

 

przechodziła z powrotem do pierwotnego właściciela, bez żadnych odszkodowań.

 

8 Potem naliczysz sobie siedem tygodni lat, siedmiokroć po siedem lat, aby czas tygodni naliczył ci liczbę czterdziestu dziewięciu lat. A siódmego miesiąca, dziesiątego dnia tego miesiąca, każesz zadąć w róg; w Dzień Przebaczenia każecie zadąć w róg na całej waszej ziemi. 10 Nadto poświęcicie rok pięćdziesiąty i ogłosicie na ziemi świętej wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie on dla was jubileuszem; więc wrócicie, każdy wróci do swojej posiadłości i każdy do swej rodziny.11 Rok Pięćdziesiąty ma być dla was jubileuszem. (III Księga Mojżesza 25, 8-12

 

Jakie to może mieć znaczenie dla chrystian? Wręcz olbrzymie! Przypomnę, czyją jesteśmy własnością: Zajmijcie się sami sobą i całą trzodą, w której Duch Święty ustanowił was doglądającymi, aby paść zgromadzenie wybranych Boga, które nabył dla siebie poprzez szczególną krew Dokonania apostołów 20, 26-30. Zatem w Roku Jubileuszu winniśmy wrócić do Pana i zająć miejsce w niebiosach. W Rosz ha Szana, czy też w Jom Kippur (Dzień Pojednania), bądź każdego innego dnia. A to już wiąże się z Pochwyceniem.

 

Dla ścisłości trzeba jednak napisać, że jest to... najprawdopodobniej Rok Jubileuszu, gdyż Żydzi pogubili się w obliczeniach A są one dość trudne, gdyż trzeba je zacząć od wkroczenia Izraela do Kanaanu. Jednak trafiają się gorliwcy, którzy mimo wielu trudności - obliczają. Na podstawie Księgi Daniela, albo przy założeniu, że Jerozolima zawsze powracała do Żydów w Roku Jubileuszu(np.: w roku1966+7x7 lat Sabatowych, czyli 49, co daje rok 2015. Tak, czy inaczej im wychodzi, że rok 2015/2016 (5776 rok żydowski) jest właśnie Jubileuszem. Zainteresowanym i cierpliwym polecam następujące strony, gdzie są podane szczegóły.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=e6YwhBziJtQ

 

 http://www.izrael.badacz.org/pomoc_duchowa/bos_prog_VIII.html


ps. I jeszcze drobna rada. Błędy, jakie najczęściej popełniamy w rozważaniach przeróżnych, biblijnych dat i faktów, są wynikiem stosowania norm kalendarza gregoriańskiego, do których jesteśmy przyzwyczajeni, do kalendarza żydowskiego (biblijnego). A to całkiem inny kalendarz, z którym wypada się zapoznać.

 

 

 

 

10.9 2015

 

26 Elul 5775

 

WOLLNOOŚĆ !!! Co zrobić z tą wolnością?

 

Pisząc o uwolnieniu Jerzego D. ze szpitala psychiatrycznego zamieściłem następujący cytat:

 

A Pan jest Duchem; zaś gdzie Duch Pana, tam i wolność

Drugi  list do Koryntian 3, 17.

 

Jednak po czasie zdałem sobie sprawę, jak bardzo zawężyłem myśl tego fragmentu Pisma. Bowiem Ewangelia jest poematem o łasce; zaś nad przesłaniem Nowego Testamentu powiewa sztandar Miłości oraz wolności w Bogu.

 

Kim my jesteśmy, drodzy bracia? Zapewne wszyscy powiecie - dziećmi Boga. Jak można nas określić, drogie siostry? Ależ, tak! Jesteśmy ciałem Jezusa - Króla królów i Pana panów. I teraz się zastanówmy. Czy człowiek, mający taką pozycję, może być w jakichkolwiek pętach? W okowach zakazów i nakazów? Pod władzą innego człowieka? Usłyszałem, jak krzyknęliście, że nie. Podobne pytanie Pan postawił Piotrowi oraz sam na nie odpowiedział:

 

24 A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra ci, którzy pobierali dwudrachmowy okup * i powiedzieli: Czy wasz nauczyciel nie składa dwudrachmowego okupu? 25 A on mówi: Tak, składa. A kiedy wchodził do domu, Jezus go ubiegł, mówiąc: Jak ci się zdaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi biorą podatek lub czynsz? Od swoich synów, czy od obcych? 26 Mówi mu Piotr: Od obcych. A Jezus mu powiedział: Tak więc synowie są wolni. 27 Jednak abyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę, i tę rybę, która pierwsza wypłynie, weź, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; który weźmiesz, i dasz im za mnie oraz za ciebie.( Ewangelia Mateusza 17, 25-27

 

dwudrachmowy okup za życie jest jednym z nakazów Prawa Mojżesza, od których (tego i pozostałych) synowie Króla są wolni. Bowiem wszelkie zapłaty oraz wyroki tego Prawa my również znajdujemy w" pyszczku ryby" (symbolu chrystiaństwa).

 

Ową wolność zapowiedziano Izraelowi już poprzez proroka Izajasza:

 

1 Na mnie Duch Pana, WIEKUISTEGO; bo pomazał mnie WIEKUISTY, bym zwiastował dobrą nowinę upokorzonym; wysłał mnie, abym leczył skruszonych na sercu i zapowiedział jeńcom pełne wyzwolenie, a uwięzionym – szerokie otwarcie;2 bym ogłosił dłuższy okres czasu łaski WIEKUISTEGO i dzień pomsty naszego Boga, oraz pocieszył wszystkich strapionych. Księga Izajasza 61, 1-3

 

Potem potwierdził to sam Zbawiciel, w pierwszym, swoim publicznym wystąpieniu:

 

Przyszedł także do Nazaretu, gdzie był wychowany i według swojego zwyczaju w dniu szabatu wszedł do bóżnicy, i wstał odczytać Pismo. 17 A został mu podany zwój * proroka Izajasza. Zatem rozwinął zwój i napotkał miejsce gdzie było napisane:

 

18 Duch Pana we mnie - gdzie mnie namaścił, by biednym opowiadać Dobrą Nowinę; i mnie wysłał, by uzdrawiać skruszone serca; jeńcom zwiastować wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, by strzaskanych odesłać na odpuszczenie *; 19 i ogłosić mile widziany okres czasu Pana. Izajasz 61,1 - 2 20 I zwinął zwój, oddał go słudze oraz usiadł; a oczy


wszystkich w bóżnicy były w niego wpatrzone. 21 Więc zaczął do nich mówić: Dzisiaj wypełniło się Pismo, to w waszych uszach. (Łukasz 4,16-21)

 

Gdy pisze się o wolności, wypada także wskazać, o jaką tu wolność chodzi? Zacznijmy od najważniejszego. Żydzi, a bywa, że i chrystianie, uważają, ze są wolnymi ludźmi. Bowiem tak to "na oko "wygląda. Lecz w szczególe się zmienia. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 33 Odpowiedzieli mu: Jesteśmy nasieniem Abrahama i nikt, nigdy nie jest poddany. Jakże ty mówisz: Staniecie się wolni? 34 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.35 A niewolnik nie mieszka w domu na wieczność, ale Syn mieszka na wieczność. 36 Zatem jeśli Syn was wyzwoli będziecie prawdziwie wolni. Ewangelia Jana 8, 32-36. Żydzi, w

 

Prawie Mojżesza, odwoływali się do uczynków; lecz bywa, że i chrystianie są wtłaczani w takie, czy inne "prawa". A każdy, kto na nich polega, prędzej, czy później upada. Owa walka o zaniechanie grzechu wydaje się nie mieć końca. Bowiem nie tędy droga. Nie tędy. A którędy? Jezus ją wskazał na początku. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zatem o wyzwoleniu nie decyduje nasza walka, lecz z łaski Boga, podkreślę - z łaski - poznanie prawdy Słowa.

 

Moje dzieci, których bóle rodzenia znowu odczuwam, oraz będę odczuwał aż do wtedy, gdy zostanie ukształtowany w was Chrystus. 20 Ale teraz chciałbym być przy was obecny oraz odmienić swój głos, ponieważ jestem przez was w kłopocie.21 Mówcie mi, ci, co chcecie być pod Prawem, dlaczego nie pojmujecie Prawa? 22 Bowiem jest napisane, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a jednego z wolnej. 23 Lecz ten z niewolnicy został urodzony według cielesnej natury, zaś ten z wolnej z powodu obietnicy. 24 Te rzeczy są mówione w przenośni; gdyż są one dwoma Przymierzami; jednym z góry Synaj - rodzącym do niewoli, a jest nim Hagar. 25 Zaś Hagar jest górą Synaj w Arabii, a odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli z jej dziećmi. 26 Zaś Jerozolima w górze jest wolna; ta, która jest matką wszystkich nas. 27 Ponieważ jest napisane: Rozwesel się bezpłodno, nie rodząco; skrusz się i w boleściach zawołaj nie rodząco; bo liczniejsze są dzieci samotnej, bardziej niż tej, która ma męża. Izajasz 54,1 28 Wy zaś, bracia, na wzór Izaaka *, jesteście dziećmi obietnicy. 29 Ale jak wtedy - ten, co został zrodzony według cielesnej natury prześladował tego według Ducha, tak i obecnie. 30 Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczył syn niewolnicy za syna wolnej. I Mojżesza 21,10 31 Zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy - ale wolnej. List do Galacjan 4, 23-27

 

Konsekwencją owego stanu rzeczy jest stwierdzenie:  Wszystko mi wolno...

lecz z uwagą:

 

...ale nie wszystko jest pożyteczne; Wszystko mi wolno... ale ja nie będę pod władzą z powodu czegoś(kogoś). Pierwszy list do Koryntian 6, 10-14. Słowem, nie ma nakazów i zakazów, jak to było w Prawie Mojżesza, lecz wymagany jest rozsądek, oparty na wskazaniach nowego, dobrego sumienia i prowadzeniu Ducha.

 

Bowiem wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, ale nie tej wolności względem skłonności cielesnej natury, lecz jedni drugim służcie z miłości.14 Gdyż całe Prawo jest wypełnione w jednym powiedzeniu: Będziesz miłował twego tuż obok jak samego siebie. 15 Zaś jeśli gryziecie i pożeracie jedni drugich, uważajcie, abyście jedni przez drugich nie zostali zniszczeni. List do Galacjan 5, 11-15

 

7 Ale nie we wszystkich jest wyższe poznanie; a niektórzy, z ich sumieniem, aż do teraz jedzą to, jak gdyby ofiarowane wizerunkom, zaś ich sumienie będąc chore jest splamione. 8 Choć pokarm nas nie postawi przy Bogu; ani wtedy, gdy nie zjedliśmy, ani wtedy, kiedy zjedliśmy; zatem nie pozostajemy w tyle. 9 Ale uważajcie, by przypadkiem ta wasza wolność nie stała się zgorszeniem słabych Pierwszy list do Koryntian 8, 7-11


W tej materii jest wiele opinii i słyszy się różne nauczanie. Które więc uznać? Na to w Piśmie też jest odpowiedź: To wam napisałem o tych, co was zwodzą. 27 Lecz wy macie namaszczenie, które otrzymaliście od niego; ono w was pozostaje, więc nie macie potrzeby, aby was ktoś nauczał. Ale jakby to jego namaszczenie naucza was względem wszystkich spraw, jest prawdziwe i nie jest kłamstwem; a jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. 28 Zatem teraz, dzieci, pozostawajcie w nim, abyśmy mieli też wolność w jego przyjściu, oraz nie doznali od niego zawstydzenia, kiedy zostanie ukazany.29 Jeśli wiecie, że on jest sprawiedliwy, dowiedzcie się także, że każdy, kto czyni sprawiedliwość (prawość) jest z niego narodzony. Pierwszy List Jana 2, 26-29

 

Zamachy na naszą wolność nadchodzą też od hierarchii, która ustala własne "prawa", podważa równość uczniów, zawłaszcza dary służby oraz stara się zdominować nauczanie. A wszedłem z powodu objawienia oraz przedstawiłem im Ewangelię 2, jaką ogłaszam wśród pogan. Zaś na osobno tym, co cieszą się znaczeniem, abym przypadkiem nie biegł na daremne niż biegł. 3 Ale ani Tytus, ten razem ze mną, który jest Grekiem, nie został zmuszony dać się obrzezać. 4 A to z powodu potajemnie wprowadzonych, fałszywych braci, którzy wkradli się by śledzić naszą wolność, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, aby nas sobie podporządkować.5 Lecz ani na chwilę nie ustąpiliśmy im w poddaniu, by przy was wytrwała prawda Ewangelii. 6 Zaś co do tych, uznawanych, że są kimś (kimkolwiek kiedykolwiek byli; nic mi nie robi różnicy, bo Bóg nie bierze pod uwagę osoby człowieka) to ci uznawani nic mi dodatkowo nie nakazali List do Galacjan 2, 2-6

 

Będąc w jednym z mazurskich zborów, rozmawiałem na ten temat z bratem, który uważa się za pastora. Widząc, jak pewnym jest swej pozycji, w pewnym momencie powiedziałem: Bracie, przecież Bóg może sprawić, że skromny i cichy brat, ten z ostatniej ławki, powie najbardziej ważkie słowa. Co też brat mówi - odpowiedział. Owca ma uczyć pasterza.

 

 

 

13 Bo ci, którzy dobrze służyli, pozyskują dla siebie piękny stopień oraz w wierze wielką swobodę wypowiedzi w Jezusie Chrystusie Pierwszy list do Tymoteusza 3,

 

13-14)

Kim są ci, którzy dobrze służą? Przede wszystkim ci, co za Pasterza uważają samego

 

Boga.

 

Mym pasterzem jest WIEKUISTY, niczego mi nie brakuje.

 

2 Daje mi się wylegiwać na zielonych błoniach, do spokojnych wód mnie prowadzi, 3 duszę moją orzeźwia.

 

Dla Swojego Imienia prowadzi mnie po ścieżkach sprawiedliwości. Księga Psalmów 23, 1-3 Zauważcie, że to właśnie On nas prowadzi po ścieżkach sprawiedliwości, i w konsekwencji uznaje za sprawiedliwego człowieka.

 

Chwała Panu, który nas uczynił wolnymi! Który dał nam ten piękny dar! Więc niech z twarzy zniknie udawanie, a z naszych serc obłuda. W prostocie oraz wielkiej radości zachowujmy wolność w Jezusie.

 

Oto pościcie w swarach, zwadach, by uderzać niegodziwą pięścią; nie pościcie przez ustalony okres czasu, aby na wysokości był usłyszany wasz głos. 5 Czyż taki ma być post, który Sobie upodobałem? Czy po to jest dzień, w którym człowiek trapi swą duszę, by człowiek zgiął swoją głowę jak trzcinę oraz podścielił sobie wór i popiół? Czy to nazwiesz postem i dniem pożądanym przez WIEKUISTEGO? 6 Czy raczej nie jest postem to, co Sobie upodobałem: Rozerwać pęta niegodziwości, rozwiązać więzy ujarzmienia, wypuścić uciśnionych na wolność i złamać wszelkie jarzmo Księga Izajasza 58, 4-6

 

Zwróć się, BOŻE,


wyswobodź moją duszę, dopomóż mi przez Twą litość.

 

Księga Psalmów 6, 3-7

 

 

 

 

 

 

 

16.9 2015

 

3 Tishri 5776

 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, w której Syn Człowieka nadchodzi.

Zbliżające się pochwycenie prowadzi do różnych refleksji. Przede wszystkim z opowieści o 10 pannach wiemy, że pochwycenia doświadczy 50% zgromadzenia Wybranych . Kto do nich należy? Ano ci, co mają Wiarę Pana oraz zostali zanurzeni

 

w Duchu (mają naczynia światła - nową duszę, czyli ducha zanurzonego w Duchu Świętym), oraz posiadają "oliwę" (czyli zostali też napełnieni Duchem i mają Boga w sercu.

 

19 Ja, ilukolwiek pokocham, tych poprawiam i uczę. Ubiegaj się więc, gorliwie oraz skrusz się. 20 Oto stoję u drzwi i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój głos oraz otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim spożywał posiłek, a on ze mną. Objawienie spisane przez Jana 3, 19-22 )

 

Co zrobić, aby to posiadać? To pisze bardzo wyraźnie: Ubiegaj się więc, gorliwie oraz skrusz się.

 

No dobrze! A kto w takim razie pozostanie? Ci, którzy tego nie mają. Bóg nie zamieszkał w ich sercach, gdyż nie do końca uznali Dzieło Pana i liczą jeszcze na siebie. Dźwigają swój własny krzyż, którym są obciążeni; dodają go do Krzyża Jezusa i kierują się ziemskimi pragnieniami. Przypatrzmy się im dokładniej.

 

Bowiem będzie podobnie, tak jakby człowiek, który odjeżdża z domu, zwołał swoje sługi i przekazał im swe majętności. 15 Więc jednemu dał pięć talentów, a drugiemu dwa, a innemu jeden, każdemu według jego biegłości; i zaraz odjechał z domu. 16 A ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł oraz trudził się z nimi, i zyskał drugie pięć talentów. 17 Także ten, który otrzymał dwa, i ten zyskał drugie dwa. 18 Ale ten, który otrzymał jeden, odszedł, wykopał w ziemi dół oraz ukrył srebro swojego pana. 19 A po długim czasie nadchodzi pan owych sług i rozlicza z nimi rachunek. 20 Wtedy ten, który otrzymał był pięć talentów, podszedł i przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc: Panie, dałeś mi pięć talentów; spójrz, zyskałem nimi drugie pięć talentów. 21 A jego pan mu powiedział: Doskonale, sługo dobry i godny zaufania, nad niewieloma byłeś godny zaufania, nad wieloma cię postawię; obejmij władzę ku radości twojego pana. 22 A i ten, który otrzymał był dwa talenty, podszedł i powiedział: Panie, dałeś mi dwa talenty; spójrz, zyskałem nimi drugie dwa talenty. 23 Zatem jego pan mu powiedział: Doskonale, sługo dobry i godny zaufania, nad niewieloma byłeś godny zaufania, nad wieloma cię postawię; obejmij władzę ku radości twojego pana. 24 Także i ten, który otrzymał był jeden talent, podszedł i powiedział: Panie, myślałem o tobie, że jesteś człowiekiem okrutnym, który żniesz, gdzie nie rozsiałeś oraz przyjmujesz, skąd nie rozsypałeś; 25 więc bojąc się, szedłem sobie i ukryłem twój talent w ziemi; spójrz, masz co twoje. 26 A odpowiadając, jego pan mu rzekł: Sługo bezużyteczny oraz niezdecydowany, byłeś pewny, że żnę, gdzie nie rozsiałem i przyjmuję, skąd nie rozsypałem; 27 zatem ty miałeś me srebro wrzucić tym, co obracają srebrem; a ja, gdy przyjdę, byłbym wziął co moje z dochodem. 28 Dlatego weźcie od niego ten talent oraz dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 29 Bowiem każdemu, który ma, zostanie dane, i będzie obfitować; a od tego, który nie ma, także to co ma, zostanie od niego zabrane


i uniesione *. 30 A bezużytecznego sługę wrzućcie do zewnętrznej * ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.(Mateusz 25,13-30)

 

Ano, właśnie! Nie uznają kluczowego znaczenia Boga w Dziele Zbawienia człowieka i dodają przeróżne sprawy do Jego cudownych darów. Ciągle się odwołują do siebie i do ziemskich wartości, i postaw... więc bojąc się, szedłem sobie i ukryłem twój talent w ziemi.

 

Zauważmy, człowiek ten miał swój talent - dar do służby, który otrzymał od Boga, ale go zlekceważył. Zatem ukrył swój talent w ziemi.

 

Co to oznacza? W Biblii ziemia symbolizuje Izrael według ciała, będący pod prawem uczynkowym A więc oznacza powroty do jakichś wycinków Prawa, lub, co gorsze, tworzenie sobie własnych praw, co jest zamazywaniem prawdy Nowego Testamentu - zatem "chowaniem w ziemi" tego, co z Miłości otrzymaliśmy darmo; tłamszeniem wolności w

 

Chrystusie

 

Można także ukryć ten talent w ziemi na inny sposób. A czasy temu sprzyjają. Uczeń Pana może więc przedkładać swój dar służby nad ziemskie, kruche wartości. (wznoszenie budynków zborowych nazywanych nawet świątyniami, czy też innych budowli; starania o kupno niepotrzebnych rzeczy, działalność społeczno-polityczna oraz wiara, że to nie Bóg, a ludzie, rozwiążą bolączki tego świata, itp). A przecież Pan Jezus powiedział:

 

Niech się nie niepokoi wasze serce; wierzcie względem Boga i wierzcie względem mnie. 2 W domu mojego Ojca są liczne mieszkania; zaś jeśli nie, to bym wam powiedział; 3 idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę oraz przygotuję wam miejsce, znowu przychodzę i ze sobą zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, także wy żyli.4 Zaś gdzie ja odchodzę – wiecie, i drogę znacie. Ewangelia Jana 14, 1-5.

 

Więc podążajmy tą Drogą, nie kopiąc w ziemi jak krety, nie zbaczając na prawo, czy na lewo, oraz nie zawracając do tyłu.

 

Ja, z mojego doświadczenia, powiem tak: Jeśli mamy przed sobą sprawy ziemskie i sprawy służby, i przedkładamy te pierwsze nad te drugie, to te pierwsze zaraz się komplikują, chcąc zająć cały nasz czas. Natomiast gdy mówimy: Poczekajcie; teraz mam ważniejsze sprawy na głowie. Wali się? - to niech się wali, nie zamierzam ulegać presji! Wtedy, o dziwo, nie tylko się nie wali, ale samo jak gdyby się podnosi. Niechaj to pozostanie dobrą radą.

 

Zaś jeśli uważamy, że nasz dar jest za skromny, aby przynosić dochód (nawracanie ludzi ze świata, bądź umacnianie współbraci), to oddajmy go tym (wspomagajmy tych, co" obracają srebrem" ( ewangelistom, braciom obdarzonym darem nauczania, prorokom, uzdrowicielom...) aby mieć własny wkład w pracę na rzecz Winnicy Pańskiej.

 

Bowiem bez tego wkładu będzie marnie. 30 A bezużytecznego sługę wrzućcie do zewnętrznej * ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.(Mateusz 25, 30) A zatem wrzućcie ich w Wielki Ucisk. Kto w tej zewnętrznej ciemności będzie płakał? Ano uczniowie Pana, którzy nie doświadczyli pochwycenia. A kto będzie zgrzytał zębami? No, poganie.

 

Daj mi zrozumieć drogę Twoich przepisów, a będę rozważał Twoje cuda.

 

28 W smutku rozpłynęła się moja dusza; podźwignij mnie według Twojego słowa. 29 Oddal ode mnie drogę fałszu i obdaruj mnie Twoją nauką.

 

.30 Obrałem drogę prawdy; więc stawiam przed siebie Twe wyroki. 31 Przylgnąłem do Twoich świadectw,

 

WIEKUISTY,

 

nie daj mi się powstydzić. (Księga Psalmów 119, 27-31

 

20.9 2015

7 Tishri 5776


Jerozolima - "zegar świata"

 

14. Oto nadejdzie dzień WIEKUISTEGO, a pośród ciebie zostaną rozdzielone twoje łupy. 2 Wtedy zgromadzę wszystkie ludy do walki przeciw Jeruszalaim - miasto będzie zdobyte, domy ograbione, a kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie w niewolę, a jednak ostatek ludu nie będzie wytępiony z miasta. 3 Bowiem wystąpi WIEKUISTY i będzie walczył przeciwko tym ludom, jak zwykł walczyć w dzień bitwy. 4 Jego nogi staną w ów dzień na górze Oliwnej, która jest po wschodniej stronie, przed Jeruszalaim, a góra Oliwna rozpadnie się w swoim środku ku wschodowi oraz zachodowi na niezmiernie wielką dolinę; jedna połowa góry usunie się ku północy, a druga ku południu. 5 Zaś wy się schronicie do doliny Moich gór – bowiem dolina między górami sięgnie do Acel. Będziecie uciekali, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy *, kiedy nadejdzie

 

WIEKUISTY, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Zachariasz 14,2-5.

 

Ujrzałem także otwarte Niebo - i oto biały koń; a Ten, co na nim siedział zwany jest Wiernym i Godnym Zaufania; sądzi oraz walczy w sprawiedliwości. 12 A Jego oczy jak płomień ognia, a na Jego głowie liczne diademy. Ma także napisane Imię, którego nikt nie zna *, tylko On sam. 13 I jest odziany płaszczem zanurzonym we krwi, zaś Jego Imię nazwane jest Słowo Boga. Jan 1,14 14 A na białych koniach towarzyszyły mu zastępy, które są w Niebie, odziane białym, czystym bisiorem. 15 Zaś z jego ust wychodzi ostry miecz, żeby uderzył * nim narody. I sam będzie je pasł ** za pomocą żelaznej laski; on także depcze tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga, Wszechwładcy. Psalm 2,9 16 A na płaszczu oraz na jego biodrze ma napisane jego Imię: Król królów i Pan panów.

 

Objawienie 19,11-16

O tym, że ziemska Jerozolima stanowi jak gdyby "zegar świata" pisałem wielokrotnie. Zatem i dziś popatrzmy, która jest na nim godzina? Na wstępie

 

przypomnę biblijną zapowiedź biegu wydarzeń. Żydzi czekają na Mesjasza od setek lat, a tu naraz, uczniowie Pana głoszą, że Jezus może przyjść w każdy dzień. Jak to

 

pogodzić?

 

Otóż, Pan Jezus zstąpi na ziemię dwa razy. Pierwszy raz w sposób niewidzialny, by porwać do niebios 50 % chrystian; zaś drugi raz w sposób widzialny (jak to opisano u Zachariasza i w Objawieniu), by uratować Izrael, uciekający przed armią antychrysta. Obydwa wydarzenia: Pochwycenie oraz przyjście na ratunek Izraelowi, rozdzieli 7 lat Wielkiego Ucisku; w tym, po 3,5 latach - wywyższenie

 

się antychrysta, i zaraz po nim - 3,5-letni Okres Kary. Wtedy dojdzie do ucieczki Żydów i zejścia Jezusa ze świętymi.

 

Przypomnieć także należy, że od nadania Prawa Mojżesza do śmierci Zbawiciela trwały na ziemi Czasy Izraela według ciała, w których składano ofiary ze zwierząt; zaś po Golgocie nastały Czasy Łaski, w których wybrani z pogan są wszczepiani do Izraela.

 

Lecz, uwaga! Pochwycenie, o którym z taką radością mówimy, to nowy, wielki przełom w dziejach świata. Duch Święty odstąpi od ziemi, a wraz z Nim zostaną porwani i święci. Co zatem, to będzie oznaczało? Koniec Okresu Łaski, powrót do czasów Izraela według ciała, oraz Prawa Mojżesza, i przywrócenie składania ofiar ze zwierząt.

 

Po tym niezbędnym wstępie, proponuję popatrzeć, jak te sprawy widziane są w Izraelu i co się w tych sprawach dzieje.

 

Zacznę od tego, że w ostatnich latach znacznie, ale to bardzo znacznie wzrosła liczba Żydów Mesjanistycznych (a więc tych, co już przyjęli Jezusa za Mesjasza), tak na świecie, jak i w Erec Israel. Nawet można o tym poczytać w gazecie: http://www.israeltoday.co.il/.


Jednak bardziej znamiennym będzie to, co myślą ortodoksyjni wyznawcy judaizmu, w tym przede wszystkim rabini. Co z odbudową Świątyni Jerozolimskiej?Prorokami? No, popatrzmy: link:  https://youtu.be/A2IkxmwkayM?list=PLPtr_UmiMgfy5WzkyI3Nl1r88SPrJE2RU

 

Równie znamienne są wypowiedzi najbardziej poważanych rabinów.

 

Rabin Chaim Kaniewski - czołowy autorytet w głównym nurcie ultra-ortodoksyjnego judaizmu, podał niedawno jasną i jednoznaczną wiadomość, że przyjście Mesjasza jest bliskie i nieuchronne. Wezwał też Żydów do jak najszybszej Aliji (od hebr."dziać się"). Alija odnosi się do powrotu do Izraela, co jest postrzegane jako działanie wyższej, duchowej siły, która może pomóc w przyjściu Mesjasza.

 

rabin Kanievski został przedstawiony w broszurze napisanej przez rabina Icchaka Ben Cwi z miasta Bnei Brak (centrum ortodoksyjnego judaizmu), jako głosiciel "końca świata" i wielu innych proroctw. Wspólnym mianownikiem wszystkich jest wezwanie, by Żydzi mieszkający poza Izraelem natychmiast powrócili do ziemi swoich przodków.

 

link:  http://www.breakingisraelnews.com/44534/leading-israeli-rabbi-messiah-imminent- jewish-world/#BlVguO2b7JzD51ZG.97

 

Księga Zacharjasza 2, 8-12

 

Nuże, nuże!

Uciekajcie z północnej krainy – mówi WIEKUISTY,

 

bowiem was rozproszyłem jakby na cztery strony nieba – mówi WIEKUISTY. 11Nuże, Cyonie, co mieszkasz przy córze Babelu

 

uchodź!

12 Gdyż tak mówi WIEKUISTY Zastępów:

 

Po sławę wysłał mnie do narodów, które was ograbiły; bo kto się was dotyka – dotyka się źrenicy Mego oka!

Księga Zacharjasza 2, 10-12

 

 

 

 

29.9.2015

 

16Tishri 5776

Umiłowani, święci...

 

 

 

 

Także was, będących niegdyś obcymi oraz nienawistnymi umysłem wśród obelżywych uczynków, 22 teraz, przez karę śmierci, ponownie pojednał w ciele jego ciała wewnętrznego, aby was postawić wobec Niego jako świętych, bez zarzutu oraz niespornych. 23 Jeżeli tylko trwacie w wierze, będąc ugruntowani, stali oraz nie dający się ruszyć z miejsca z dala od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Tej, co została ogłoszona pośród całego stworzenia pod niebem, i której ja, Paweł, stałem się sługą...List do Kolosan

 

1, 20-23


Jak to... świętych? W ogóle bez zarzutu? Czy to jest aby możliwe? I kiedy? Jeżeli tylko trwacie w wierze, będąc ugruntowani, stali oraz nie dający się ruszyć z miejsca, z dala od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Oto wezwanie dla chrystian! To, co nie było możliwe w Prawie Mojżesza, stało się realne w Prawie Wiary.

 

Świętych?.. Czyli dokładnie - jakich? Ano, czystych i oddzielonych.

 

Czystych, bowiem bez grzechu (winy); stałych (prowadzonych przez Ducha Świętego), nie dających się ruszyć z miejsca (zbałamucić); zawsze trwających w Miłości oraz Ufności względem Boga) -

 

zatem nie przekraczających Prawa Wiary).

 

I tu, trzeba powtórnie przypomnieć, że kroczenie za Panem jest....Drogą. Od obdarowania przez Boga łaską Wiary - do wejścia do odpocznienia. Po czym, w wyniku pochwycenia, otrzymaniem też nowych ciał. Rozważmy następującą opowieść: Zaś Jezus poszedł na górę Oliwek. 2 A świtem znów przybył do Świątyni, usiadł oraz ich uczył; a przybył do niego cały lud. 3 Ale uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzają niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie, po czym postawili ją w środku 4 oraz mu mówią: Nauczycielu, ta niewiasta została przyłapana jako jawna cudzołożnica; 5 zaś Mojżesz, w Prawie, nakazał nam takie kamienować; a ty co mówisz? 6 Ale mówili to, wystawiając go na próbę, aby go mieli za co oskarżyć. Zaś Jezus schylił się ku dołowi i zapisywał palcem na ziemi (także: kraju; wskazując na Prawo zapisane na kamiennych tablicach). 7 A gdy go powstrzymywali - pytając, podniósł się oraz do nich powiedział: Bezgrzeszny z was, niech pierwszy rzuci na nią kamień. 8 I znowu schylił się ku dołowi oraz pisał po ziemi. 9 Więc kiedy to usłyszeli i rozsądzili na skutek sumienia - wychodzili jeden za drugim, począwszy od starszyzny, aż do najlichszych, i Jezus został sam oraz ta niewiasta, co stała w środku. 10 Więc Jezus się podniósł, a nikogo nie widząc, tylko ową kobietę, powiedział jej: Niewiasto, gdzie są twoi oskarżyciele? Nikt cię nie potępił? 11 Zaś ona powiedziała: Nikt, Panie. A Jezus jej powiedział: Ja także cię nie potępiam; idź i już więcej nie grzesz. Co to oznacza? Przecież w Prawie Mojżesza wszyscy pozostawali winni, nie było ludzi bez grzechu; każdy prędzej, czy później zgrzeszył. Zatem Jezus się przejęzyczył? Otóż, nie! Więc to może tylko oznaczać, że w owej chwili, ta cudzołożna kobieta została obdarowana przez Boga łaską Wiary. Przeszła pod Prawo Wiary i została objęta sprawiedliwością z tego Prawa; czego, być może, od razu nie pojęła. Podobnie jest ze wszystkimi, których nasz Pan powoła.

 

Gdyż jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, co są uświęcani. Hebrajczyków 10, 14

 

Ewangelia Jana 16, 6-10

 

No, a inni? Inni pozostają, niestety, w stanie grzechu.

 

Ale, że wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serce. 7 Lecz ja wam mówię prawdę jest wam korzystne, abym ja odszedł; bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie; a jeżeli odejdę poślę Go do was. 8 A Ten gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, odnośnie sprawiedliwości oraz odnośnie sądu.9 O grzechu ponieważ nie wierzą względem mnie Ewangelia Jana 16, 6-10.

 

Zatem, co można im powiedzieć? Skruszcie wasze serca przed Bogiem! Proście, szukajcie, kołaczcie...

 

Świętych - więc także... oddzielonych. Od czego, mianowicie? Od świata, pogrążonego w pogaństwie. Bo... świat należy do bezprawia. Jakóba 3, 6 A zatem, siłą rzeczy, uczniowie Pana Jezusa, ludzie prawi, żyjący w Prawie Wiary, są oddzieleni od świata. O ile się tam nie pchają, nie łączą się ze światem, czy też nie są tam wprowadzani poprzez fałszywych nauczycieli. Tych, którzy aksamitnym głosem, zwodniczo nawołują: Miłujcie! Łączcie się!


Bądźmy jedno! Ustanówmy wielką wspólnotę! Co można im odpowiedzieć? Ależ my miłujemy! Miłujemy! Nawet wrogów kochamy całym sercem! Zaś jeśli zapytają: A jak to się przejawia? Odpowiedź może być następująca:

 

Przede wszystkim rozdajemy im to, co mamy najcenniejsze - a jest nim wielkie światło - przesłanie Ewangelii, którą powszechnie głosimy. Rozdajemy, choć zatykają uszy; pukają się palcem po czołach, wyrzucają i oskarżają. Ale to już jest ich sprawa.

 

Lecz z obcymi nie zamierzamy się łączyć. Bowiem Pismo nas uczy, uprzedzając: Strzeżcie samych siebie, by nie zniszczyć tego, czego się dopracowaliśmy, lecz odebrać pełną zapłatę. 9 Każdy, kto narusza oraz nie pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa nie ma Boga.

 

A kto pozostaje w nauce Chrystusa ten ma Ojca i Syna. 10 Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie mówcie mu witaj;11 gdyż ten, co mu mówi witaj, jest wspólnikiem jego złych uczynków. Drugi List Jana 1, 8-12.

 

Pozdrówcie wszystkich waszych, którzy idą na przedzie

 

oraz wszystkich świętych. Hebrajczyków 13, 22-25

 

14.10.2015

 

30Tishri 5776

 

20 Bo jak liczne są obietnice Boga, one są w nim - Tak, dlatego też przez niego - Amen,

 

od nas, na chwałę Bogu.

Drugi list do Koryntian 1, 20

Składając komuś obietnicę, człowiek podejmuje zobowiązanie. Potem stara się je wypełnić, A kiedy zwleka, podważa, bądź kwestionuje deklarację, naraża się na wyrzuty sumienia. Cierpi. Bowiem dał innym swoje słowo, które uważa za znaczące.

 

A przecież jesteśmy tylko ludźmi... Inaczej ma się rzecz z Bogiem. Jego Słowo jest nienaruszalne i święte. Biczem napomnę ich odstępstwo oraz ich winę – plagami; 34 ale nie cofnę od niego Mojej łaski i nie zaprę się Mojej prawdy. 35 Nie naruszę Mojego przymierza oraz mowy Mych ust nie zmienię.36 Raz na zawsze przysiągłem na Mą świętość. Księga Psalmów 89, 33-36

 

Biblia jest Księga Praw; poleceń oraz przykazań; okupów za popełnione winy; spisem kar za odstępstwo od Słowa, ale i... Księgą Obietnic i to samego Boga. Dzisiaj o obietnicach. Złożyć obietnicę to...  dać słowo, zadeklarować , HYPERLINK  "http://synonim.net/synonim/przyrzec"  przyrzec, ale i  wziąć coś na swe barki,  przełożyć na swoją głowę.

 

Słyszałem o grupie mesjanistycznych Żydów, która pod Ścianą Płaczu, demonstrowała z transparentem " Przyjdź Panie Jezu! Czekamy!" Krzycząc, podpierali to słowami: Bo przecież nam obiecałeś! Obiecałeś! Trzymamy Cię za słowo!

 

I tak można powiedzieć o wszystkim, co nasz Pan zadeklarował.

 

Czasy końca, w których żyjemy, są niewątpliwie straszne, i to pod każdym względem. Trudno jest związać koniec z końcem, wzmaga się presja psychiczna, odpowiednie zakłady leczenia przepełnione są pacjentami. Zastawiono także pułapki w celu zwiedzenia tych, którzy są słabi w Wierze. Aby zasiać choć cień zwątpienia, przygnębić, odebrać radość, podważyć prawdomówność Boga, zamazać obietnice. Nadzieją ludzi stają inni ludzie i ich wykrętne programy... Zachęca się do głosowań, debatuje, wywyższa demokrację. A przecież to źli ludzie (jak mówi Pismo) mają decydować o złych ludziach, więc co z tego może wyniknąć?


Tymczasem Biblia nie ukrywa - jasno pisze o ludzkich problemach i podaje ich rozwiązanie. No, popatrzmy... Nawet wśród uczniów Pana, walka o poziom bytu nabiera olbrzymiego znaczenia. W tym kupno niepotrzebnych przedmiotów i wznoszenie okazałych budowli. Choć pogoń za większymi pieniędzmi i nadmierne inwestowanie, przeważnie kończy się klapą. Bo przecież jest napisane, abyśmy na tym świecie żyli sobie cicho i spokojnie. No i ufali Słowu Pana, który wyraźnie obiecał: Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do stodół, a przecież wasz niebiański Ojciec je żywi; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? 27 Bo któż z was, troszcząc się, może dodać jeden łokieć do swojego wzrostu? 28 A o odzienie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się polnym liliom, jak rosną; nie trudzą się, ani nie przędą. 29 A powiadam wam, że ani Salomon w całej swojej sławie nie był przyodziany jak jedna z nich. 30 Zatem jeśli polną trawę, która dziś jest, a jutro w piec jest wrzucana, Bóg tak przyodziewa, czyż nie daleko więcej was, o małej wiary? 31 Więc nie troszczcie się, mówiąc: Co będziemy jeść? Albo, co będziemy pić? Albo, czym się będziemy przyodziewać? 32 Bo tego wszystkiego narody szukają; gdyż wie wasz Ojciec niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Boga, i Jego (Boga) sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. 34 Dlatego nie troszczcie się o jutro, bowiem jutro samo będzie się troskać o swe potrzeby. Dosyć ma dzień swojego utrapienia.(Mateusz 6.26-34)

 

Ale, co tam...Bowiem Pismo też skrywa i najcenniejszą obietnicę: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto słucha mojego słowa oraz wierzy Temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie wyrusza na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Jana 5,24 Dostał cząstkę Boskiej natury.

 

2 Łaska wam oraz pokój. Oby został on powiększony w znajomości Boga i naszego Pana

 

Jezusa. 3 Gdyż wszystko do życia i pobożności dała nam w darze Jego Boska potęga, przez poznanie Tego, co was powołał dzięki swej wspaniałości oraz doskonałości. 4 Dlatego dał nam w darze największe oraz kosztowne obietnice, abyście pośród nich stali się współuczestnikami Boskiej natury, gdy uciekliście od tego, co jest na świecie w pragnieniu deprawacji. Drugi list Piotra 1, 2-6

 

... Pragniemy, aby każdy z was wykazywał tę samą gorliwość aż do końca, na skutek całkowitej pewności nadziei; 12 abyście nie byli ociężali, ale byli naśladowcami tych, co z wiary i wytrwałości odziedziczyli obietnice.13 Gdyż Bóg obiecał Abrahamowi, a gdy nie miał na nikogo większego przysiąc, przysiągł na siebie samego. List do Hebrajczyków 6, 10-14

 

Świat nie wierzy w "obiecanki-cacanki", twardo stara się trzymać ziemi. słusznie jest przekonany o swym grzechu i tworzy prawa uczynkowe. Ale my mówimy co innego, ponieważ trzymamy się obietnic:

 

Gdyż po tych dniach, takim będzie przymierze, które ustalę sobie z domem Israela mówi Pan, podaruję Moje ustawy dla ich umysłu oraz napiszę je na ich sercach; i będę dla nich ku Bogu, a oni Mi będą za lud. 11 Nikt nie będzie też przekonywał swego bliskiego, czy swego brata, mówiąc: Poznaj Pana; gdyż wszyscy mnie poznają; od małego z nich, aż do dużego z nich. 12 Bowiem będę łaskawy dla ich niesprawiedliwości, a ich grzechów oraz bezprawia nie będę nadto wspominał.13 List do Hebrajczyków 8, 10-12

 

13 Zaś ci, co mają tego samego Ducha wiary, postępują według tego, jak jest napisane: Uwierzyłem, dlatego mówiłem, i my wierzymy, dlatego też mówimy, 14 wiedząc, że Ten, co wskrzesił Pana Jezusa i nas wskrzesi, oraz dla Jezusa postaw razem z wami. 15 Bowiem wszystko jest dla was, aby łaska, obfitując dla większej ilości ludzi, mogła dać obfitość dziękczynienia ku chwale Boga.16 Dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć ten nasz


zewnętrzny człowiek jest niszczony, ale nasz wewnętrzny jest odnawiany dzień za dniem. Drugi list do Koryntian 4, 13-17

 

Bowiem jesteśmy dziełem Boga - dziełem Pana - nie naszym i Jemu wszystko zawdzięczamy.

 

Bóg nie wspomina naszych grzechów, za to inni "je widzą" i o nich pamiętają ; dowodzą, że grzeszymy i że można utracić zbawienie. Jakby nie było obietnicy:

 

37 Lecz w tym wszystkim osiągamy pełne zwycięstwo, poprzez Tego, co nas miłuje. 38 Bo jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani potęgi, ani rzeczy teraźniejsze, ani mające nastąpić, 39 ani wyniesienie, ani głębia, ani jakieś inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga w Jezusie

 

Chrystusie, naszym Panu.( List do Rzymian 8, 37-39

 

Jednak czasem odczuwamy niedosyt, Jakieś męty w tym krystalicznym stanie. Wtedy popatrzmy na siebie oraz na swoje otoczenie. Czy aby jesteśmy wierni Bogu? Czy nasza wierność jest zupełna? A może bokiem się wkrada pewien rodzaj duchowego cudzołóstwa? A wtedy obietnice mogą mieć postać warunkową.

 

15 A jaka wspólnota Chrystusa z Beliarem (jedno z imion szatana, co znaczy: Nieużyteczność, Zniszczenie, Złośliwość)

 

? Lub jaka cząstka wiernemu za niewierzącego? 16 A jaka zgodność świątyni Boga z wizerunkami? Gdyż my jesteśmy świątynią Boga żyjącego; tak jak Bóg powiedział: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał tam i z powrotem; także będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Dlatego wyjdźcie z ich środka i oddzielcie się mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę.18 Będę wam też za Ojca, a wy będziecie za synów i córki mówi Pan, Wszechwładca. Drugi list do Koryntian 6, 15-18

 

Świat, z dnia na dzień dojrzewa, do strasznego Okresu Kary. Taka jest perspektywa dla wszystkich odstępców od Boga. Wyrok, co stawia włos na głowie i który niebawem się spełni.

 

19 Ale Biada brzemiennym (obciążonym; niosącym swój własny krzyż) i ssącym (karmionym wyłącznie mlekiem nauczania) w owe dni. 20 Dlatego módlcie się, aby wasze schronienie nie było podczas zawieruchy nawet nie tygodnia. 21 Bowiem wówczas będzie wielki ucisk, jaki się nie wydarzył od początku świata aż dotąd, ani się nie wydarzy.22 A gdyby nie zostały skrócone owe dni, nie zostałaby uratowana żadna cielesna natura; ale z powodu wybranych zostaną skrócone owe dni. Ewangelia Mateusza 24, 19-23

 

Wielki Ucisk ogarnie cały świat; gdzie zatem, się można schronić? Ano, w niebiosach, w niebiosach, o czym tak często piszę i co zostało obiecane już przez proroka Izajasza: Rozbudźcie się i weselcie, wy, którzy spoczywacie w prochu; bo Twa rosa będzie jak rosa na ziołach, lecz bezbożnych uderzysz o ziemię. 20 Idź, ludu mój, wejdź do twych mieszkań i zamknij za sobą twoje drzwi; skryj się na małą chwilę, aż przeminie gniew.21 Gdyż oto WIEKUISTY wystąpi ze Swojego Przybytku, by poszukiwać grzechu na mieszkańcach ziemi, a ziemia odkryje swoją krew i nie będzie nadal ukrywała swych zabitych. Księga Izajasza 26, 20-21 ...Wejdź do twych mieszkań i zamknij za sobą twoje drzwi. To właśnie oznacza pochwycenie. A następnie już permanentny czas radości. Spotkanie z Panem Jezusem, Wesele, podziwianie Nowej Jerozolimy, powrót na ziemię z Panem, i wspaniały okres Millenium. Wreszcie Królestwo Boga.

 

Biblijnych obietnic jest tysiące. Nie sposób o wszystkich wymienić. I to jest wręcz niemożliwe. Gdyż język ludzki jest za słaby, by oddać ich wspaniałość i piękno. A i wyobraźnia uboga.

Niemniej wszystkie te obietnice łączy jeden wspólny mianownik:


Lecz mówimy jak jest napisane: Czego oko nie ujrzało

 

i ucho nie usłyszało,

 

i do serca człowieka nie weszło, to przygotował Bóg tym,

 

co Go miłują.

Pierwszy list do Koryntian 2, 7-11

 

Chwała Ci, Panie, Boże!

 

I dlatego i my wołajmy: Przyjdź Panie Jezu! Czekamy!

 

 

 

 

24.10.2015

11 Kheshwan 5776

 

5 Kim jest ta,

 

co wychodzi z pustyni, wsparta na swoim lubym?

 

Pieśń nad pieśniami 8, 5

 

Kim jest? Oblubienicą. Wspartą? A w jakim celu?

 

5 Powierz BOGU twą drogę * oraz na Nim polegaj, a On wszystko dokona.

 

6 Wyprowadzi jak światło twoją sprawiedliwość, a Twoje prawo jak jasne południe.

 

PSALM 37

 

 

P rzyszło żyć w niespokojnym okresie, którym są czasy końca. W zrasta ucisk psychiczny oraz fizyczny, chwieje się stabilizacja, szaleje epidemia zadyszki. W pracy, domu, w telewizji i

 

Internecie robi się duszno i straszno. Wielu rozgląda się dookoła i pyta: Do czego to wszystko prowadzi? Co będzie dalej? Jak mam żyć? Jak się w tym wszystkim poruszać? A odpowiedź jest prosta i

 

krótka:

 

Całym twym sercem ufaj WIEKUISTEMU i nie polegaj na twojej własnej mądrości.

 

6 Pamiętaj o Nim na wszystkich twoich drogach, a wtedy On wyrówna twoje ścieżki. Przypowieści 3,5

 

 

 

Pierwszy szereg zajmują siewcy kłamstwa i twórcy powszechnego zamętu. Propagują innego Jezusa i jakąś inną ewangelię, zamazują prawdę Nowego Testamentu i tworzą własne prawa. Tak, czy owak, w sposób wykrętny, starają się sprowadzać na manowce. Nawet w zborach, szczególnie w USA, dzieją się "cuda i wianki" Człowiek patrzy na to wstrząśnięty i nie wie, co ma powiedzieć.

 

14 Polegaj na WIEKUISTYM, bądź silnym,

 

a utwierdzi się twoje serce; tak,

 

polegaj na WIEKUISTYM


Księga Psalmów 27, 12-14

 

Namawiają do "interesów", pokazują grube portfele; mamią oczy kolorowymi reklamami, zachłystują się demokracją. Można powiedzieć - kuszą światem. Czy można się przed tym obronić?

 

6 Polegaj na Bogu, moja duszo, gdyż w Nim jest moja nadzieja.7 Przecież On jest Opoką, mym zbawieniem i moją twierdzą, dlatego się nie zachwieję. 8 W Bogu jest moja pomoc i moja chwała, Skała mojej obrony; moja ucieczka jest do Pana.

 

W prasie kłamstwa i okropności. W telewizji przemoc i demonizm. Zasłaniają się humanizmem, miłością, bez uwzględniania Słowa Boga. Jakie więc zająć stanowisko?

 

Szczęśliwy mąż,

który BOGA uczynił swą nadzieją,

 

a nie zwrócił się ku ludziom hardym i zwolennikom kłamstwa. Księga Psalmów 40, 2-6c

 

Człowiek wywyższa człowieka, wykluwają się kultowe postacie. Zaufaj swoim pasterzom - pouczają, polegaj na swych przywódcach. Oni wiedzą co trzeba zrobić. No i nie słuchaj maruderów; niech ci głowy nie zawracają. Kiełbasa jest najważniejsza. Wiara ojców jest ponad wszystkim.

 

7 Poddaj się WIEKUISTEMU i Go wyczekuj; nie zazdrość temu, któremu się powodzi; człowiekowi, który spełnił zamiary.

 

8 Zaniechaj gniewu i porzuć zapalczywość; nie obruszaj się, bo to prowadzi do złego.

9 Bowiem złoczyńcy będą zatraceni;

a ci, co ufają WIEKUISTEMU - odziedziczą ziemię.

 

Tak, Zaufaj WIEKUISTEMU w wielkim i świętym Imieniu Jezus. Tylko w Nim jest ratunek dla świata, tylko On jest prawdziwym Lekarzem. Niech ci będzie jedynym Nauczycielem i Pasterzem, w Nim wyłącznie pokładaj nadzieję.

 

27 Stroń od złego, czyń szlachetnie S* i bądź spokojnym na wieki. 28 Bowiem BÓG miłuje prawość i nie opuści Swych pobożnych; w Swojej straży ma ich na wieki,

 

zaś ród niegodziwych zaginie.

 

29 Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i na wieki na niej zamieszkają. 30 Usta sprawiedliwego mówią mądrość,

a jego język sąd * wygłasza.

31 W jego sercu jest Prawo Pana, jego kroki się nie zachwieją.

 

32 Niegodziwy czyha na sprawiedliwego i pragnie zadać mu śmierć. 33 Ale BÓG nie zostawi go w jego ręce

 

oraz go nie potępi, kiedy będzie sądzony. 34 Miej nadzieję w WIEKUISTYM, przestrzegaj Jego drogi,

 

a On cię wywyższy, byś odziedziczył ziemię; zobaczysz także zagładę niegodziwych.

 

35 Widziałem wyniosłego bezbożnika, rozpierającego się niby samorosłe, zielone drzewo.

 

36 Ale przeminął, otóż go nie ma; szukałem go i się nie znalazł. 37 Strzeż niewinnego,

 

 

patrz prawego,

 

bowiem dla męża pokoju jest przyszłość. 38 A występni razem poginą;

przyszłość niegodziwych jest zniweczoną.

 

39 Zbawienie sprawiedliwych jest od WIEKUISTEGO,


On ich obroną w czas niedoli.

 

40 WIEKUISTY ich wspomaga i ich ocala, ponieważ Mu zaufali; ocala ich,

wybawia od niegodziwych.

 

10 Jeszcze chwila, a nie będzie niegodziwego; spojrzysz na jego miejsce, a go nie ma.

11 Lecz pokorni posiądą ziemię oraz będą się napawać pełnią pokoju.

 

12 Niegodziwy knuje przeciw sprawiedliwemu, ostrzy na niego swoje zęby.

 

13 Ale WIEKUISTY mu urąga, bo widzi, że Jego dzień nadchodzi. 14 Niegodziwcy dobyli miecza, naciągnęli swój łuk,

 

by porazić żebrzącego S i uciśnionego, aby wytracić tych, co chodzą prostą drogą.

 

15 Lecz ich miecz przebije ich serce, zaś ich łuki będą połamane. 16 Lepiej z małym sprawiedliwemu,

niż wielu niegodziwcom w dostatku.

 

17 Ponieważ ramiona * niegodziwców zostaną połamane, a sprawiedliwych wesprze WIEKUISTY.

 

18 BÓG zna losy nieskazitelnych, a ich dziedzictwo będzie wieczne. 19 Nie zawstydzą się w złą godzinę, a w dni głodu będą nasyceni.

20 Bo niegodziwcy zaginą;

 

wrogowie WIEKUISTEGO znikną jak piękno łąk, znikną jak dym. 21 Niegodziwy pożycza i nie płaci,

a sprawiedliwy jest miłosierny i daje.

 

22 Jego błogosławieni posiądą ziemię, a Jego wyklęci będą zatraceni. 23 Kroki szlachetnego męża są kierowane przez Boga,

bo upodobał sobie jego drogę.

24 Choć upadnie – nie będzie powalony, ponieważ BÓG go wspiera.

 

25 Byłem młodym i się zestarzałem, a nie widziałem sprawiedliwego – opuszczonym, ani jego potomstwa żebrzącego chleb.

 

i pamiętaj! Wiara to także Ufność.

 

Kto czyni niesprawiedliwość * - niech jeszcze uczyni niesprawiedliwość, a kto skalany ** - niech się jeszcze skala;

 

także sprawiedliwy - niech już będzie uważany za sprawiedliwego, a poświęcony Bogu *** - niech jeszcze zostanie uświęcony ****.

 

Objawienie 22,11

 

 

 

 

2.11.2015

 

21 Kheshvan 5776

 

Oto bojaźń Pana jest prawdziwą mądrością, a omijanie złego – rozumem.

 

Księga Ijoba 28, 28 W trakcie życia człowiek poznaje wielu ludzi:

 

Kowalski - bardzo mi miło! Kwiatkowski - cieszę się, że poznałem!

 

Ale czy przypadkowy uścisk dłoni dowodzi, że kogoś znamy? Raczej, nie. Aby do tego doszło, musimy go posłuchać, wybadać, wreszcie zobaczyć w działaniu. Tak poznajemy drugiego.


Podobnie ma się rzecz z Panem Bogiem. O Bogu mówią nam różni ludzie i to niemalże od dzieciństwa. Dla części to praca zawodowa, chociaż problematyczne kwalifikacje. Nie dane przez samego Boga, ale przez innych ludzi.

 

Propagując czytanie Pisma Świętego, tak w istocie zachęcam do poznawania Boga. Do bliższego kontaktu z Jego Słowem. Do zrozumienia Stwórcy. Tu jednak sprawa jest poważniejsza. Aby poznawać Boga nie wystarczy sam kontakt z Biblią, niezbędna jest Jego łaska. A zatem zrozumienie i dary, których udziela nam Duch, aż do czystości serca. Bogaci, którzy proszą o litość, bowiem oni dostąpią miłosierdzia. 8 Bogaci czystego serca, bowiem oni Boga oglądają. Ewangelia Mateusza 5, 7-8

 

Gdy zaczynamy poznawać Boga, przede wszystkim uświadamiamy sobie Jego potęgę i wielkość. Wtedy przychodzi także bojaźń. A za bojaźnią - prośby i łaski, późniejsze podglebie mądrości. Nie tej ludzkiej, nabytej rozumowo - ale mądrości ponadczasowej, którą może dać tylko Bóg.

 

O panu X powiadają, że to niezmiernie mądry człowiek. Ma to potwierdzone na piśmie - dyplomami, tytułami i medalami. Mówi spokojnie, z namaszczeniem, czasem stroi się w zdobne szaty, umie obniżać głos i go podnieść, jest, jak to się mówi, na luzie. Każde jego zdanie jest wyważone i krągłe, zaś ton wręcz sugeruje wartość, na półtora kilo gotówki. Czy o takiej mądrości mówimy? No, nie bardzo!

Otóż, mądrość ma różne oblicza.

 

Można mówić o mądrości nauczyciela, który wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną radzi sobie z kształceniem ucznia, czy mądrości szefowej, która w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i znajomość stosunków międzyludzkich skutecznie zarządza personelem. W głębszym sensie, mądrość oznacza zdolność do działania nacechowanego głębokim zaangażowaniem, uwzględniającym nie tylko  dobro własne, ale też i ogólne. (mądrość życiowa, czy rodzicielska).

 

W obu tych znaczeniach mądrość wymaga nie tylko samej wiedzy, lecz także szeregu predyspozycji psychicznych, duchowych i  etycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W religiach i filozofiach mądrość była rozmaicie pojmowana. I tak, dla  Platona mądrość była tożsama z  wiedzą, gdyż wierzył on, że osoba posiadająca kompletną wiedzę automatycznie będzie podejmowała właściwe decyzje. Pogląd ten zakwestionował już jego uczeń  Arystoteles, który zauważył, że sama wiedza zazwyczaj nie wystarcza do podejmowania właściwych decyzji i wymagane jest jeszcze posiadanie

 

 

 

 

szeregu określonych zdolności psychicznych.

 

Większość myślicieli chrześcijańskich wiąże mądrość z miłością do Boga i ludzi, przy czym część (np.  Augustyn) uważała ją za rodzaj daru, który nieliczni otrzymują od Boga; zaś inni (np.  Tomasz z Akwinu) skłaniali się do poglądu, że mądrości nabywa się samemu w toku cnotliwego i pracowitego życia, i że nikomu nie jest ona automatycznie darowywana, ale też nikomu nie można jej automatycznie odmówić.


Współczesne podejście racjonalistyczne skłonne jest określać mądrość jako "kompromis między ideałem a realiami" i podkreśla rolę doświadczenia w nabywaniu mądrości.

 

dla chrystian, jak i dla Żydów jest jasne, że mądrości udziela sam Bóg i to od najdawniejszych czasów: Zatem Becalel, Oholaib i każdy mąż umiejętnego umysłu, któremu WIEKUISTY dał mądrość i rozum, by umieli wykonać każdą robotę potrzebną do świętego miejsca, więc zrobią wszystko tak, jak rozkazał WIEKUISTY II Księga Mojżesza

 

36, 1-3

 

...Król Salomon przewyższał wszystkich królów ziemi bogactwem oraz mądrością. 24 A cały świat pragnął zobaczyć Salomona, aby usłyszeć jego mądrość, którą Bóg złożył w jego sercu. 1 Księga Królów 10, 22-26

 

Jest ciekawe, jak to się stało:

 

9 Więc teraz, o WIEKUISTY, Boże, niech będzie utwierdzone Twoje słowo, które wypowiedziałeś do mojego ojca Dawida; gdyż Ty mnie uczyniłeś królem nad wielkim ludem, niczym proch ziemi. 10 Dlatego daj mi mądrość i umiejętność, abym wychodził i wchodził przed ten lud; bowiem któż mógłby rozsądzać ten, tak znaczny lud. 11 Wtedy Bóg powiedział do Salomona: Dlatego, że to miałeś w swoim sercu, a nie prosiłeś o bogactwa, o majętności i o sławę; o dusze tych, co ciebie nienawidzą; ani też nie prosiłeś o liczne dni, lecz prosiłeś o mądrość i umiejętność dla siebie, byś rozsądzał Mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem - mądrość i umiejętność zostanie ci dana; do tego dam ci bogactwa oraz majętność i sławę; zatem takim się nie stanie żaden z królów, którzy byli przed tobą i potem będą po tobie. 2 Kronik 1, 9-12

 

Ale to były dawne czasy - powiemy, a jak jest teraz?

 

Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a jego język sąd wygłasza. Księga Psalmów 37,

30

 

Zatem, gdzie tej mądrości szukać?

 

20 Mądrość głośno woła na ulicy, na rynkach podnosi swój głos.21 Po zgiełkliwych rogach nawołuje, mówi przy wrotach bram, wszędzie w mieście wygłasza swoje mowy. 22 Bezmyślni! Jak długo będziecie miłowali bezmyślność? Szydercy! Jak długo będziecie mieli upodobanie w szyderstwie; a nierozsądni będą nienawidzić poznania? Przypowieści

Salomona 1, 20-21

 

A ponieważ piszę ten tekst w dzień wielkiego, polskiego święta, nie od rzeczy będzie zapytać: A co dziś woła ta Mądrość?

 

Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. 22 Ale Jezus mu mówi: Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią swoich umarłych. Ewangelia Mateusza 8, 20-24

 

 

 

 

Więc Mądrości należy szukać w Piśmie, należy o nią zabiegać u Boga?

 

Mój synu! Jeżeli przyjmiesz Moje mowy i zachowasz u siebie Moje przykazania, 2 byś uważnie nadstawił Mądrości twoje ucho i nakłonił ku rozsądkowi twoje serce; 3 tak, jeśli przywołasz do siebie roztropność, a swój głos wystosujesz do rozsądku; 4 jeśli będziesz Jej


szukał jak srebra i poszukiwał niby ukrytych skarbów - 5 wtedy zrozumiesz bojaźń WIEKUISTEGO i zdobędziesz Boże poznanie. 6 Bowiem tylko WIEKUISTY użycza Mądrości, z Jego ust pochodzi poznanie i roztropność. 7 Dla prawych przechowuje prawdziwą pomyślność; On jest tarczą dla tych, co chodzą w doskonałości *. 8 Także ochrania ścieżki Prawa i strzeże drogi swoich świętych. 9 Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, Prawo i sąd, każdą koleinę dobrego. 10 Bo Mądrość wniknie w twoje serce, a poznanie będzie przyjemne dla twojej duszy. 11 Przezorność cię ochroni, a roztropność będzie cię strzec, 12 by ocalić od drogi złego, od człowieka mówiącego przewrotność. 13 Od tych, co opuszczają ścieżki prostoty, by chodzić drogami ciemności; 14 którzy są radzi, gdy czynią zło i cieszą się przewrotnościami niecnego; 15 których ścieżki zostały skrzywione, i są chytrzy na swych manowcach. 16 Aby cię także ocaliła od cudzej kobiety; od obcej, która łagodnie przemawia; 17 która opuściła druha swojej młodości i zapomniała przymierza swego Boga. 18 Gdyż wraz ze swoim domem nachyla się ku śmierci, a jej manowce prowadzą do cieni. 19 Żaden z tych, co do niej wchodzą – nie wraca, i nie dosięgną już ścieżek życia. 20 Ale byś chodził drogą szlachetnych S* i przestrzegał ścieżek sprawiedliwych. 21 Bo tylko prawi zamieszkają na ziemi; pozostaną na niej niewinni. 22 Zaś niegodziwi zostaną wytępieni z ziemi, a wiarołomni będą z niej wykorzenieni. Przypowieści

 

Salomona 2, 8-12

 

A więc nie mądrość ludzka, przebiegłość i kunktatorstwo; Nie zrabowane skarby i zaszczyty pochodzące od ludzi, ale mądrość pochodząca od Boga. 5 Nabieraj mądrości, nabieraj roztropności; nie zapominaj i nie odstępuj od słów moich ust. 6 Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzec; umiłuj ją, a cię ochroni. 7 Pierwszą rzeczą jest Mądrość; nabieraj mądrości i całym swoim dobytkiem nabieraj roztropności.8 Szanuj ją, a cię wyniesie; jeżeli ją obejmiesz, obdarzy cię szacunkiem. 9 Uroczym wieńcem otoczy twoją głowę i obdarzy cię wspaniałą koroną. Księga Koheleta 8, 1-3

 

Zauważcie: Co dla jednych stanowi głupotę, dla innych jest wyrazem mądrości.

 

Bowiem Chrystus nie posłał mnie chrzcić ale głosić Dobrą Nowinę. Nie w życiowej mądrości słowa, aby nie został zniweczony krzyż Chrystusa. 18 Gdyż słowo krzyża jest głupotą dla tych, co giną; ale dla nas, którzy jesteśmy ratowani, jest mocą Boga. 19 Ponieważ jest napisane: Zniszczę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.20 Gdzież jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrości tego świata? 21 Bo skoro świat, przez mądrość, nie poznał Boga w mądrości Boga, Bóg postanawia zbawić wierzących poprzez głupotę ogłaszania. Pierwszy list do Koryntian 1, 17-21

 

W czym się ta mądrość przejawia?

 

Kto jest wśród was mądry i doświadczony? Ten niech w łagodności mądrości przedstawi swoje uczynki ze szlachetnego sposobu życia. 14 Ale jeśli macie w waszym sercu gorzką zazdrość oraz intrygę nie chlubcie się i nie kłamcie w stosunku do prawdy. 15 Nie jest to mądrość schodząca z góry ale ziemska, zmysłowa, demoniczna.16 Bo gdzie jest zazdrość i intryga, tam też niepokój i każda zła sprawa. 17 A mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, potem usposobiona pokojowo, łagodna, uległa, pełna litości oraz szlachetnych owoców, bezstronna i nieobłudna. List Jakóba 3, 13-17

 

I tego wszystkim życzę!

 

11.11.2015


20.11.2015

8 Kislev 5776

 

Sprawiedliwym jesteś, WIEKUISTY, oraz prawe są Twoje wyroki.

Księga Psalmów 119, 137

 

Przyjemnie jest pisać i czytać, że nasz Bóg pozostaje Miłością; że jest Bogiem miłosierdzia i łaski, i że wszystko za nas dokonał. Serce rośnie, znikają zmartwienia, a duch się wyrywa do Pana. Bo Jego Słowo jest pewne, zatem i niezawodne są Jego obietnice.

 

Dla czytelników Biblii są jednakże też trudne momenty. Pismo czyta się z przyjemnością, a tu naraz i takie zdania:

 

Każde drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień rzucane. 20 Zatem z ich owoców poznacie ich. 21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach.22 Wielu mi powie w owym dniu: Panie, Panie, czy nie w Twoim Imieniu prorokowaliśmy, nie w Twoim Imieniu wyrzuciliśmy demony i nie czyniliśmy wielu cudów w Twym Imieniu? 23 A wtedy im wyznam: Nigdy was nie poznałem; odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość. (Mateusza 7, 19-23

 

60 Nikt, kto przyłoży swoją rękę do pługa, a jest zwrócony do tyłu, nie jest zdatny do Królestwa Boga.( Łukasza 9, 60-62

 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga Ewangelia Jana 3, 1-5

 

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Pierwszy list do

Koryntian 6, 7

 

I nie są to zdania gołosłowne, ale wyroki Pana. W ich obliczu, każdy winien postawić sobie pytania: Czy mój owoc należy do szlachetnych, a więc pochodzących od Boga? Czy czynię wolę mojego Ojca w niebiosach? No i pytanie zasadnicze: Czy ja jestem zrodzony na nowo?

 

Wszystko to streszcza stwierdzenie: Jestem, czy też nie jestem sprawiedliwym (prawym) człowiekiem? Dziedziczę obietnice, czy też wiele mi jeszcze brakuje, zatem błąkam się po terenie bezprawia?

 

Piszę wiele o pochwyceniu i czekam na porwanie wybranych. Ale przy tym mam też świadomość, że owo wydarzenie to przełom we wszechświecie - nowa era, początek nowej epoki. Oto skończy się Okres Łaski (pogan) i ziemia znowu wróci do Czasów Izraela według ciała (zostanie odbudowana Świątynia, zacznie obowiązywać rygor Prawa Mojżesza i wznowione zostaną ofiary ze zwierząt). Zatem wzywając do pojednania z Bogiem, nie można przemilczeć też pytania: A jaka jest sytuacja osób niesprawiedliwych, także pogan (czyli osób nie należących do Izraela)? Rozpatrzmy to po kolei.

 

Wtedy Królestwo Niebios będzie upodobnione do dziesięciu dziewic, które wzięły swe lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 Zaś pięć z nich było mądrych, a pięć ociężałych. 3 Wszystkie ociężałe wzięły swoje lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy; 4 lecz mądre wzięły w naczynia TR oliwę ze swoimi lampami. 5 A gdy oblubieniec zwlekał, wszystkie się zdrzemnęły i spały. 6 Zaś o środkowej porze nocy powstał krzyk: Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie na Jego spotkanie. 7 Wtedy wstały wszystkie owe dziewice oraz ustawiły swoje lampy. 8 A ociężałe powiedziały mądrym: Użyczcie nam z waszej oliwy, bo nasze lampy gasną. 9 Więc te mądre odpowiedziały, mówiąc: Aby przypadkiem nam i wam nie zabrakło; raczej idźcie wbrew sprzedającym oraz nabądźcie sobie. Psalm 19,14; Objawienie 3,18 10 A gdy one odeszły


nabyć, przyszedł oblubieniec; a gotowe weszły z nim na wesele, i drzwi zostały zamknięte. 11 Lecz potem przychodzą i owe drugie dziewice, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam. 12 A on odpowiadając, rzekł: Zaprawdę, mówię wam, nie znam * was. Objawienie 3,16 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, w której Syn Człowieka nadchodzi. 14 Bowiem będzie podobnie, tak jakby człowiek, który odjeżdża z domu, zwołał swoje sługi i przekazał im swe majętności. 15 Więc jednemu dał pięć talentów, a drugiemu dwa, a innemu jeden, każdemu według jego biegłości; i zaraz odjechał z domu. 16 A ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł oraz trudził się z nimi, i zyskał drugie pięć talentów. 17 Także ten, który otrzymał dwa, i ten zyskał drugie dwa. 18 Ale ten, który otrzymał jeden, odszedł, wykopał w ziemi dół oraz ukrył srebro swojego pana. 19 A po długim czasie nadchodzi pan owych sług i rozlicza z nimi rachunek. 20 Wtedy ten, który otrzymał był pięć talentów, podszedł i przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc: Panie, dałeś mi pięć talentów; spójrz, zyskałem nimi drugie pięć talentów. 21 A jego pan mu powiedział: Doskonale, sługo dobry i godny zaufania, nad niewieloma byłeś godny zaufania, nad wieloma cię postawię; obejmij władzę ku radości twojego pana. 22 A i ten, który otrzymał był dwa talenty, podszedł i powiedział: Panie, dałeś mi dwa talenty; spójrz, zyskałem nimi drugie dwa talenty. 23 Zatem jego pan mu powiedział: Doskonale, sługo dobry i godny zaufania, nad niewieloma byłeś godny zaufania, nad wieloma cię postawię; obejmij władzę ku radości twojego pana. 24 Także i ten, który otrzymał był jeden talent, podszedł i powiedział: Panie, myślałem o tobie, że jesteś człowiekiem okrutnym, który żniesz, gdzie nie rozsiałeś oraz przyjmujesz, skąd nie rozsypałeś; 25 więc bojąc się, szedłem sobie i ukryłem twój talent w ziemi; spójrz, masz co twoje. 26 A odpowiadając, jego pan mu rzekł: Sługo bezużyteczny oraz niezdecydowany, byłeś pewny, że żnę, gdzie nie rozsiałem i przyjmuję, skąd nie rozsypałem; 27 zatem ty miałeś me srebro wrzucić tym, co obracają srebrem; a ja, gdy przyjdę, byłbym wziął co moje z dochodem. 28 Dlatego weźcie od niego ten talent oraz dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 29 Bowiem każdemu, który ma, zostanie dane, i będzie obfitować; a od tego, który nie ma, także to co ma, zostanie od niego zabrane i uniesione. 30 A bezużytecznego sługę wrzućcie do zewnętrznej ciemności (w języku greckim przymiotnik w stopniu nie najwyższym) Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

31 A gdy Syn Człowieka przyjdzie w swojej chwale oraz z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały; 32 i zostaną przed nim zgromadzone wszystkie narody *. Więc ich rozdzieli, jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz; 33 i postawi owce po swojej prawicy, a kozy po lewicy. 34 Wtedy Król powie tym, po swojej prawicy: Pójdźcież, uwielbieni mojego Ojca, odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od założenia świata. 35 Bowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem odmiennym, a ugościliście mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście mnie; zachorowałem, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. 37 Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy; albo pragnącym, a daliśmy ci pić? 38 Kiedy też widzieliśmy cię odmiennym, a ugościliśmy; albo nagim, a przyodzialiśmy? 39 Albo kiedy widzieliśmy cię chorym, czy w więzieniu, a przyszliśmy do ciebie? 40 Zaś Król odpowiadając, powie im: Zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych moich braci - mnie zrobiliście. 41 Potem powie i tym po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci, w wieczny ogień, przygotowany temu oszczerczemu oraz jego aniołom. 42 Bowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić; 43 byłem odmiennym, a nie ugościliście mnie; nagi, a nie przyodzialiście mnie; chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. 44 Wtedy oni także mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo odmiennym, albo nagim, czy chorym, albo w więzieniu, a ci nie usłużyliśmy? 45 Wtedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, ani i mnie nie zrobiliście. 46 Więc ci pójdą na wieczne odcięcie; a sprawiedliwi do życia wiecznego.

 

Mateusz 25, 1-46.


Na wstępie o sytuacji chrystian, a więc ludzi obdarzonych przez Boga łaską Wiary, należących do Zgromadzenia Wybranych i zapisanych w Księdze Życia. Całość Zgromadzenia określa liczba "10", podzielona na dwie połowy. Zaś pięć z nich było mądrych, a pięć ociężałych (także: obciążonych). Mądre mają w naczyniu Oliwę (zatem można powiedzieć, że zostały zanurzone i napełnione Duchem Świętym) , zaś ociężałe (obciążone) mają tej Oliwy za mało, przez co lampy, które powinny świecić pełnym blaskiem - migotają i przygasają. Czym są obciążone owe panny? Dlaczego są ociężałe? Zaryzykuję stwierdzenie, że ciąży im własny krzyż. Nie przyjęły krzyża Jezusa jako ofiary doskonałej i dodają do niego swe zasługi, najczęściej z urojonych uczynków. Wprawdzie otrzymując od Boga łaskę Wiary, zostali objęci sprawiedliwością z Wiary Jezusa Chrystusa - ale tego dotychczas nie pojęli. Nie uważają siebie za ludzi sprawiedliwych. Mówią, że grzeszą. Zatem usłyszą takie słowa: Nie znam was... i drzwi zostaną zamknięte. Również ci, którzy się nie starali, by pracować na niwie Pańskiej oraz pomnażać uczniów, nie usłyszą niczego dobrego. 30 A bezużytecznego sługę wrzućcie do zewnętrznej ciemności (w języku greckim przymiotnik w stopniu nie najwyższym).

 

co to oznacza? Czym będzie ta zewnętrzna ciemność? Wielką grozą. Jedni i drudzy wpadną w tak zwany Wielki Ucisk i doświadczą rządów antychrysta.

 

19 Ale biada brzemiennym i ssącym w owe dni. 20 Dlatego módlcie się, aby wasze schronienie nie było podczas zawieruchy nawet nie tygodnia. 21 Bowiem wówczas będzie wielki ucisk, jaki się nie wydarzył od początku świata aż dotąd, ani się nie wydarzy. Ewangelia

 

Mateusza 24, 19-23

 

Brzemiennym i ssącym...Czyli mówiąc inaczej - obciążonym oraz karmionym tylko mlekiem, którym są podstawy nauczania.

 

Tu na moment zboczę z tematu, by rozważyć niezmiernie ważki problem: co się dzieje z ludźmi po śmierci? Zarówno teraz (w Okresie Łaski), jak i w czasie Wielkiego Ucisku, w którym poginą miliony. I znowu trzeba rozgraniczyć pomiędzy ludźmi sprawiedliwymi, a niesprawiedliwymi.

 

Właściwym "ja" człowieka jest jego duch. Ów duch - element boski w człowieku, który w Edenie otrzymał wolną wolę, a teraz przesądza o grzesznym stanie - w przypadku ludzi niesprawiedliwych, jest zanurzony we krwi, stanowiąc duszę człowieka (szerzej napisałem o tym w moich książkach). Natomiast duszę sprawiedliwych stanowi duch zanurzony w Duchu Świętym i często napełniony już Duchem. A to olbrzymia różnica.

 

Taka też jest różnica pomiędzy dwoma miejscami pobytu po odejściu ludzi ze świata. Po zaśnięciu, sprawiedliwi (ich dusze, jako byty niepełne, lecz wciąż żywe) w niebiosach trafiają do raju, zwanego też łonem Abrahama... Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ewangelia Łukasza 23, 43; Znam także takiego człowieka (czy to w ciele, czy to na zewnątrz ciała nie wiem; Bóg to wie), 4 który został porwany do raju i usłyszał nieopisane słowa, których nie wolno mówić człowiekowi. Drugi list do Koryntian 12, 3 ... i tam czekają na nowe ciała, które wezmą przy pochwyceniu Jednak nie jest to jeszcze Nowa Jerozolima, ani Królestwo Boga.

 

W ten sposób jest także z powstaniem z umarłych. Jest siane w śmierci a jest wskrzeszane w nieśmiertelności; 43 jest siane we wzgardzie a jest wskrzeszane w chwale; jest siane w bezsile a jest wskrzeszane w mocy; jest siane ciało zmysłowe a jest wskrzeszane ciało duchowe. Pierwszy list do Koryntian 15, 42.

 

A nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o tych, co zasnęli; i byście się nie smucili jak pozostali; ci, co nie mają nadziei. 14 Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i powstał, tak też tych, co zasnęli dla Jezusa, Bóg przyprowadzi razem z nim. 15 Mówimy wam to przez Słowo Pana, że my, żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie prześcigniemy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na wołanie, na głos archanioła oraz na trąbę Boga zstąpi z Nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią w Chrystusie. 17 Potem my, żyjący, którzy nadal będą


przy życiu, równocześnie, razem z nimi zostaniemy pochwyceni na chmury, ku powietrzu, na spotkanie Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Pierwszy list do Tesaloniczan

 

4, 13-17

 

Natomiast duch niesprawiedliwych zstępuje do Krainy Umarłych (gr. hadesu), zwanego także piekłem. I nie jest to miejsce pożądane.

 

22 Ale zdarzyło się umrzeć biednemu i przez aniołów został on odniesiony na łono Abrahama. Umarł także bogaty i został pogrzebany. 23 A w Krainie Umarłych, będąc w męczarniach, podniósł swoje oczy i widzi z daleka Abrahama oraz Łazarza na jego łonie. 24 Zatem wołając, powiedział: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną oraz poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie czubek swojego palca i ochłodził mój język, bo cierpię w tym płomieniu.25 Ale Abraham powiedział: Dziecko, przypomnij sobie, że twoje dobra odebrałeś w twoim życiu; a Łazarz, podobnie nieszczęścia. Zaś teraz, on tutaj jest pocieszany, a ty cierpisz. 26

 

I przy tym wszystkim, pomiędzy nami a wami jest przytwierdzona wielka przepaść, aby ci, co chcą stąd do was przejść nie mogli, ani stamtąd nie mogli się do nas przeprawić.

 

Ewangelia Łukasza 16, 22-26

 

Taką przepaść poczułem też między mną, a pewnym rozmówcą, któremu zwiastowałem Ewangelię, a on się z niej wyśmiewał.

 

Zaś jeżeli spytacie, gdzie jest ta Kraina Umarłych, gdzie płonie owo piekło?, to w oparciu o wskazania biblijne, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że pod ziemią.

 

Zaś Mojżesz powiedział: Po tym poznacie, że WIEKUISTY mnie posłał, bym zorganizował wszystkie te sprawy oraz że nie robiłem tego samowolnie: 29 Jeśli ci pomrą śmiercią wszystkich ludzi i spełni się nad nimi przeznaczenie wszystkich ludzi to oznacza, że WIEKUISTY mnie nie posłał. 30 Ale jeżeli WIEKUISTY objawi takie zjawisko, że ziemia rozewrze swoją paszczę i ich pochłonie oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do Krainy Umarłych wtedy poznacie, że ci ludzie lżyli WIEKUISTEGO.31 I gdy zaledwie skończył mówić wszystkie te słowa, stało się, że pod nimi rozstąpiła się ziemia. 32 Zatem ziemia otworzyła swą paszczę oraz ich pochłonęła, ich domy, wszystkich ludzi Koracha oraz cały dobytek. IV Księga Mojżesza 16, 28-32

 

Lecz, czy to koniec? Otóż, nie! Przecież musi być jeszcze sąd Ostateczny. I sąd taki z pewnością się odbędzie po okresie Millennium. I co wtedy? Sprawiedliwi nie stają na tym sądzie, ponieważ zostali już osądzeni w Panu Jezusie Chrystusie. Nie można ich sądzić po raz drugi, gdyż uznali oraz przyjęli tamten wyrok. A gdzie się znajdą niesprawiedliwi? Z powrotem w ogniu gniewu, zwanym teraz jeziorem ognia, albo też drugą śmiercią. Ujrzałem także wielki, jasny tron oraz Tego, co na nim siedział, od oblicza Którego uciekła ziemia i niebo *, i nie zostało znalezione dla nich miejsce. 12 Ujrzałem też umarłych, wielkich i małych, stojących wobec Boga, a zwoje zostały otwarte. Został także otwarty inny zwój - to jest Zwój Życia; a umarli zostali osądzeni * według ich uczynków, które są zapisane w zwojach. 13 Więc morze wydało w nim umarłych, także śmierć i Kraina Umarłych przekazały umarłych, którzy są w nich, oraz zostali osądzeni *, każdy według swoich uczynków. 14 A śmierć i podziemny świat * zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. 15 Zatem jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany w Zwoju Życia, został wrzucony do jeziora ognia.(Objawienie

 

20,11-15)

 

Z bólem serca odbiera się nadzieje, nawet te posiane przez ludzi. Jednak z Pisma wynika wyraźnie, że po śmierci innych miejsc pobytu nie ma. Nie można się też oczyścić. Krew Jezusa aktywna jest tu i teraz, jedynie na tej ziemi, przez Wiarę, w okresie naszego życia.

 

Szczęśliwy (dokładnie: podwójnie szczęśliwy

 

mąż, który nie szedł za radą niegodziwych

 

(także: nieprawych, winnych grzechu,


na drodze grzeszników nie postał, a w kole szyderców nie zasiadł.

 

2 Ale ma upodobanie w Prawie Boga oraz o Jego nauce rozmyśla dniem i nocą.

 

3 Więc będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie,

którego liść nie więdnie,

 

i powiedzie mu się wszystko, co czyni.

 

4 Lecz nie tak niegodziwi; gdyż są jak plewy, które rozwieje wiatr. 5 Dlatego niegodziwi się nie ostoją na sądzie,

 

ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych. 6 Bowiem WIEKUISTY * uznaje **

 

drogi (także: sposób postępowania) sprawiedliwych, zaś ślad (także: doktryna, nauka, droga)

 

po niegodziwych zaginie.

Psalm 1 1-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2015

12 Kislev 5776

 

ekumenia - gr. οικουμένη – oikumene

 

W mym pisaniu staram się nikogo nie krytykować, a już w żadnym przypadku nie sądzić. Ponieważ jest napisane:

 

4 Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Dla swojego własnego Pana stoi lub pada; ale zostanie postawiony, bo Bóg jest władny go postawić. 5 Gdyż oto jakiś bada * dzień ** obok dnia, a inny każdy dzień bada; niech każdy zostanie przekonywany we własnym sposobie myślenia. 6 Ten, kto jest świadomy dnia - dla Pana jest świadomy; a kto nie jest świadomy dnia - dla Pana nie jest świadomy. Kto je - je dla Pana, bowiem dziękuje Bogu; a kto nie je - nie je dla Pana oraz dziękuje Bogu. 7 Gdyż nikt z nas dla samego siebie nie żyje i nikt samemu sobie nie umiera. 8 Bo jeśli żyjemy - żyjemy dla Pana; a jeśli umieramy - umieramy dla Pana; zatem jeśli żyjemy i jeśli też umieramy - jesteśmy Pana. 9 Ponieważ Chrystus po to umarł, powstał i ożył, aby był Panem umarłych i żyjących. 10 Zaś ty dlaczego sądzisz twojego brata? Lub, także ty, dlaczego lekceważysz twojego brata? Wszyscy staniemy przy trybunie Chrystusa. 11 Ponieważ jest napisane: Ja żyję - mówi Pan, dlatego dla mnie zegnie się każde kolano i każdy język przyzna się Bogu. Izajasz 45,23 12 Zatem więc, każdy z naszych, zda rachunek Bogu za samego siebie.

 

13 Dlatego nie sądźmy już jedni drugich; ale raczej to postanówcie, by nie sprawiać bratu obrazy lub zgorszenia.Rzymian 144-11

 

Lecz nie wkładam też głowy w piasek, w sprawach o których mówi Pismo. Nad ekumenią nie ma potrzeby się rozwodzić, bowiem każdy może przeczytać o niej w Internecie. O celu jej powołania, działalności, i wspólnotach, które grupuje.


Chrystianie nie zachwycają się tym ruchem, ponieważ uważają, że byli jedno, są jedno i pozostaną jednością, a łączy ich nie ludzka organizacja, ale Duch Święty.

 

Ja im dałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bowiem nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego. 16 Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata.

 

17 Poświęć ich * w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak mnie posłałeś na świat, tak ja ich posyłam na świat. 19 Ja także ofiarowuję * za nich mnie samego, aby i oni zostali ofiarowani * w prawdzie. 20 Nie tylko za nich proszę, ale i za tych, co wierzą we mnie przez ich słowa; 21 aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie; żeby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 22 Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno, 23 ja w nich, a Ty we mnie, żeby mogli dochodzić do doskonałości * ku Jednemu. By świat poznał, że Ty mnie dlatego wysłałeś, że TR ich umiłowałeś, umiłowałeś jak mnie. 24 Ojcze, chcę * aby ci, których mi dałeś, gdzie ja jestem i oni byli ze mną, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bowiem umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze Sprawiedliwy, więc świat cię nie poznał; ale ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. 26 Dałem im też poznać i dam im poznać Twoje Imię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś była w nich i ja w nich.(Jan 17,20-21)

 

 

 

Dla przedsięwzięcia o takiej skali, można było przyjąć tysiące nazw. Ale zdecydowano się na dość określoną, pochodzącą z języka greckiego i na dodatek wielokrotnie użytą w Biblii. gr. οικουμένη – oikumene. (co znaczy: świat, świat zamieszkały) Zatem, bez żadnych komentarzy, prześledźmy, gdzie w Piśmie ją podano oraz w jakim kontekście. Zaś wnioski pozostawiam każdemu, w jego własnym sposobie myślenia.

 

No, popatrzmy...

 

Będą także znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach; a na ziemi ucisk narodów w bezradności szumu morza i toczeniu się morskich bałwanów; 26 kiedy ludzie omdlewają ze strachu oraz oczekiwania na te rzeczy, co przychodzą na zamieszkały świat gr. οικουμένη

 

oikumene.) Łukasz 21,26)

 

29 Zatem będąc plemieniem Boga, nie powinniśmy uważać, że to Boskie podobne jest do złota, srebra lub kamienia, że jest rękodziełem rytu oraz umysłu człowieka. 30 Rzeczywiście, Bóg nie zwracając uwagi na czasy niewiedzy *, teraz przekazuje wszystkim ludziom, by wszędzie okazywać skruchę. 31 Ponieważ ustanowił dzień, i w jego czasie, w sprawiedliwości, ma sądzić zamieszkałą ziemię (gr. οικουμένη – oikumene.) przez męża, którego wyznaczył, dając wszystkim dowód przez podniesienie go z martwych. (Dokonania

 

17,31)'

 

Ponieważ zachowałeś słowo mej wytrwałości * - także ja cię zachowam od czasu doświadczenia, który ma przyjść na cały zamieszkały świat (gr. οικουμένη – oikumene.) , by doświadczyć mieszkających na ziemi. 11 Oto przychodzę szybko; trzymaj, co masz, by nikt nie zabrał twojego wieńca chwały.(Objawienie 3,10)

 

9 Więc został wyrzucony wielki smok, starodawny wąż, zwany oszczerczym i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat (gr. οικουμένη – oikumene.). Zrzucony został na ziemię, a razem z nim zostali zrzuceni jego aniołowie.(Objawienie 12,9)

 

Ujrzałem też trzy nieczyste duchy, jakby żaby pochodzące z pyska smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. 14 Są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do władców ziemi oraz na cały zamieszkały świat (gr. οικουμένη – oikumene.), by ich


zgromadzić na bitwę *** wielkiego dnia Boga, Wszechwładcy. 15 Oto przychodzę jak złodziej. Bogaty ten, kto czuwa oraz strzeże swych szat, aby nie chodził nagi i by nie widziano jego bezwstydu *. 16 I zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku zwane jest Armageddon .(Objawienie 16,13-16.

 

·        8 Strzeżcie samych siebie,

 

·          by nie zniszczyć tego, czego się dopracowaliśmy,

 

·          lecz odebrać pełną zapłatę.

 

·        9 Każdy, kto narusza oraz nie pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa nie ma Boga.

 

·          A kto pozostaje w nauce Chrystusa ten ma Ojca i Syna.

 

·          10 Jeśli ktoś przychodzi do was,

 

a nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie mówcie mu witaj; 11 gdyż ten, co mu mówi witaj,

 

jest wspólnikiem jego złych uczynków.

Drugi List Jana 1, 8-12

 

·

 

 

 

 

30.11.2015

18 Kislev 5776

 

Napisał do mnie Jarek: Witaj bracie!

 

Ostatnio słuchałem nauczania Emersona Ferrella. Jest to jedyne nauczanie na jakie trafiłem (oprócz twojego), w którym naucza się że nowo narodzenie to proces. Jak słuchałem to przyszło mi na myśl, żeby się tym z tobą podzielić. Oto linki:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=9YCF3q-t2aM

 

 https://www.youtube.com/watch?v=6CfbeUP4Rfo

 

 

 

 

 

I sprawa druga: W tygodniu czytałem list do Rzymian i zwróciłem uwagę na różnicę w tłumaczeniu pomiędzy NBG, a pozostałymi polskimi przekładami, często cytowanego wersetu:

 

Rzym 8,28 Wiemy, że miłującym Boga wszystko pomaga ku szlachetnemu postępowaniu tych, co według zamysłu (także: celu, zamiaru,) są zaproszonymi. 29 Bo których wcześniej widział - także z góry przeznaczył, jako podobnie ukształtowanych do wizerunku Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci.

 

Jest więc duża różnica  np. z Biblią Warszawską:

 

28.  A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

 

29.   Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;

 

(BW)

Tak, że czytając, zastanawiałem się, czy to aby ten sam werset.


Tłumaczenie NBG rozumiem tak, że chodzi o pomoc w wydaniu szlachetnych uczynków, tych przeznaczonych nam przed założeniem świata (?)

 

Pozostałe tłumaczenia mówią o współdziałaniu we wszystkim ku dobremu/dla dobra i nigdzie nie ma o "postępowaniu".

 

Chciałbym zwrócić uwagę braci na tą różnicę ale wpierw proszę Ciebie bracie o wyjaśnienie czemu jest tak, a nie inaczej.

 

Z Panem Jezusem Jarek

 

Drogi bracie! Zmuszony jestem powtórzyć wiele z tego, co dotychczas pisałem. NBG różni się od innych tłumaczeń przede wszystkim tym, że jest przekładem literalnym, wiernym. To oznacza, że każdemu słowu oryginału odpowiada w tekście polski wyraz, niejednokrotnie z rozszerzeniem. Zaś słowa dodane przez tłumacza oznaczone są innym drukiem. W Biblii Warszawskiej takich rygorów nie stosowano i stąd mamy różnice w tłumaczeniach, najczęściej wynikające z doktryn różnych kościołów.

 

Druga sprawa to głębia znaczeniowa greckich, czy też hebrajskich słów.

 

Na przykład: Greckie słówko - agathos użyte w tym wersecie, znaczy: szlachetny, prawy, odpowiedni, pożyteczny, przydatny, ale i oczywiście - dobry. Nie ma w języku polskim takiego odpowiednika, więc tłumacz wybiera jedno ze znaczeń i stosuje je w tekście biblijnym. Jak wybiera? Czym się kieruje w wyborze? Ano swoim poznaniem, które nabył w drodze za Panem, w tym szczególnie słowem (nauką) o sprawiedliwości, i prowadzeniem Ducha.

 

W tym, konkretnym przypadku, tłumacz, który sam posługuje się rozeznaniem dobrych i złych uczynków ( spod drzewa Wiadomości), z pewnością będzie na nie wskazywał. Tłumacz, który z łaski Pana jest dalej oraz wie, że sumienie oparte na tych uczynkach, Pismo nazywa złym sumieniem - sumieniem określającym dobro, ale i wskazującym na zło. Sumieniem oskarżycielskim, jakby piętnem odstępstwa od Boga - w przeciwieństwie do sumienia dobrego, które wyznacza Wiara. Taki będzie już pisał o szlachetnych uczynkach, a więc uczynkach pochodzących od Boga i przygotowanych uczniom wraz z wyborem. Oczywiście, można powiedzieć, że szlachetny uczynek to także dobry uczynek, ale... Jeśli to zastosujemy, zgubimy głębię tego słowa i jego szersze znaczenie, wynikające z całości

 

Pisma

Rozpatrzmy to na przykładzie: . List Jakóba 2, 23-26

 

Zostało też wypełnione Pismo, które mówi: A Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone ku sprawiedliwości oraz został nazwany przyjacielem Boga. A co takiego chciał zrobić ten Abraham? Ano, zgodnie z życzeniem Boga - zabić własnego syna Izaaka! Czy jako "dobry uczynek"? Nie. Lecz uczynek z Wiary oraz Ufności. Ludzie, którzy by to widzieli, a posługują się starym sumieniem, z pewnością okrzyknęli by go mordercą, a uczynek nazwali złym. Nowi byliby powściągliwi, nie wydawali osądu, a Duch Święty by im wyjaśnił, co tu naprawdę się dzieje, i że jest to uczynek z Wiary.

 

24 Zatem widzicie, że człowiek jest uznawany za sprawiedliwego z uczynków, a nie tylko z wiary. 25 Podobnie też prostytutka Rachab, czyż nie z uczynków została uznana za sprawiedliwą, gdy przyjęła posłańców oraz oddaliła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. A co takiego zrobiła Rachab? Ano Rachab zdradziła pobratymców, na rzecz narodu wybranego - Izraela.

 

A to, że te czyny są ważne, niech nam uprzytomni napomnienie Pana, skierowane do zboru w Sardes.

 

A aniołowi zgromadzenia wybranych w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów

 

Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny, ponieważ masz imię, że żyjesz, a jesteś nieożywiony. 2 Bądź czuwającym i utwierdź (:także: podtrzymaj, podeprzyj, podnieś, wzmocnij, ugruntuj) te pozostałe, co miały zamiar (czas przeszły, niedokonany) zginąć;


gdyż nie znalazłem w komplecie twych czynów spełnionych (także: wypełnionych, urzeczywistnionych wobec Boga.

 

(Objawienie 3,1-2).

Co więc zrobić, aby je wszystkie wydać? Podobnie jak z innymi sprawami - prosić.

 

2 Łaska wam i pokój od naszego Ojca Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.

3 Zawsze jesteśmy zobowiązani dziękować za was Bogu,

 

bracia, jak jest godnie, gdyż niezmiernie wzrasta wasza ufność i obfituje miłość wszystkich, każdego jednego z was, jednych ku drugim. 4 Tak, że my sami chlubimy się z was w zborach Boga, z powodu waszej wytrwałości oraz wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 To jest dowód sprawiedliwego oddzielenia przez Boga, w celu uznania was za godnych Królestwa Boga, z powodu którego też cierpicie. Drugi list do Tesaloniczan 1, 1-5

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2015

 

30 Kislev 5776

 

 

 

Zadzwonił do mnie brat Leszek mówiąc, że jedno ze sformułowań Nowej Biblii Gdańskiej wydaje mu się dość dziwne, i poprosił o wyjaśnienie. Chodzi o List do Rzymian:

 

Otóż więc, jak z powodu fałszywego kroku jednego przyszło potępienie na wszystkich ludzi; tak z powodu sądu jednego przyszło usprawiedliwienie istnienia dla wszystkich ludzi. 19 Bowiem jak z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka wielu zostało uczynionych winnymi; tak i z powodu posłuszeństwa jednego wielu zostanie uznanych sprawiedliwymi. 20 Zaś Prawo Mojżesza weszło bokiem, aby ten fałszywy krok mógł zaobfitować; zaś gdzie zaobfitował grzech, o wiele bardziej obfitowała łaska,21 aby jak grzech panował w śmierci, tak i łaska mogła panować dzięki sprawiedliwości, ku życiu wiecznemu przez naszego Pana

 

Jezusa Chrystusa. (List do Rzymian 5, 18-21s

 

Jak to Prawo Mojżesza... weszło bokiem? Co to oznacza? Ano, oznacza przede wszystkim,

 

że Bóg znał rozwój wypadków, które są opisane Biblii. Od Dzieła Stworzenia, upadku, poprzez Przymierza, Golgotę - do Sądu Ostatecznego i nastania Królestwa Boga, o którym mówi Objawienie.

 

A skoro odstępstwo wszystkich ludzi zostało przewidziane przez Stwórcę - Bóg, który jest przecież Miłością, od razu wytyczył linię (drogę) uratowania człowieka. Linia ta była prosta oraz wiodła od upadku w ogrodzie Eden - do Jezusa Mesjasza i Golgoty.

 

18 Wiedząc, że z waszego próżnego, przekazanego wam przez przodków sposobu życia, zostaliście wykupieni nie tymi przemijającymi rzeczami - srebrem lub złotem, 19 ale - podobnie jak niewinnego i niesplamionego baranka - kosztowną krwią Chrystusa. 20 Tego, co został przewidziany przed początkiem świata, a został objawiony przy końcu czasów.(1 Piotra 1,18-20.

 

Wszystko więc, przez Jezusa i w Jezusie. Innej drogi zbawienia, a zatem życia wiecznego i pojednania z Bogiem - nie ma i nigdy jej nie było. Tą drogę wytycza Wiara i Ufność (przeciwieństwo grzechu Adama), a jej zwieńczeniem jest śmierć Jezusa; zatem doskonały okup/zadośćuczynienie za grzech, w myśl zasady sprawiedliwości Boga - niewinne życie za grzeszne. Na tej bazie Bóg ustanowił Prawo Wiary, opisane w Nowym Przymierzu z Izraelem, zwanym też Nowym Testamentem. Kropka


No, ale powie ktoś (na przykład ortodoksyjny Judejczyk): Przecież Bóg ustanowił też Prawo Mojżesza. Jaka jest jego rola?

 

Człowiek rzadko uznaje, że po upadku stał się złym; lubi podkreślać swoją dobroć. Jednak często zapomina o tym, że owocem upadku stało się rozeznanie dobrych i złych uczynków, którego Adam zapragnął za namową szatana. To właśnie złe sumienie, które jest piętnem odstępstwa i zaświadcza o złym postępowaniu. Ono jest oskarżycielem człowieka. Często czynimy dobre rzeczy - nie przeczę, lecz i nimi nie powinniśmy się chlubić, bowiem Bóg uczynił nas dobrymi. Zatem chwała i za to, należy się tylko Bogu. I nie one są powodami niepokoju oraz przyszłej rozprawy sądowej - ale złe. Zło, które również czynimy. Zatem ktoś mógłby powiedzieć tak, czy raczej w ten sposób kręcić: Ja nie wiedziałem, że to zło, myślałem, że to dobro. Nie słyszałem swojego sumienia, zbyt cicho mi mówiło. Choć to nieprawda, nieprawda. I dlatego Bóg wybrał jeden naród i nadał mu Prawo Mojżesza, które ma charakter uczynkowy. Co z tego wynika? Jeśli chcesz się odwoływać do swej dobroci - przeprowadź konwersję na judaizm i czyń stale wszystkie uczynki sprawiedliwości, wyszczególnione w tym Prawie. Lecz uwaga! W tym przede wszystkim dla Żydów: Nawet czyniąc owe uczynki nie będziesz nigdy zbawionym (uratowanym raz na zawsze), lecz będziesz żył w owym Prawie/będziesz uznawanym za sprawiedliwego, do czasu jego złamania.

 

5 Zatem przestrzegajcie Moich ustaw i Moich sądów *, które gdy człowiek spełnia - w S** nich żyje III Mojżesza 18,5).

 

W Prawie Wiary jest zupełnie inaczej:

 

37 Zaś ten, którego Bóg wskrzesił nie zobaczył zepsucia. 38 Niech wam więc będzie wiadome, mężowie, bracia, że dzięki niemu jest wam zwiastowane darowanie grzechów. 39 Także wszystkiego, przez co nie mogliście zostać uznani za sprawiedliwych w Prawie Mojżesza; zaś w nim, każdy, kto wierzy, jest uznawany za sprawiedliwego

 

(Dokonania apostołów 13, 37-41

 

Zostało to oznajmione już w Starym Testamencie:

4 Oto w nim harda, nieuczciwa dusza; zaś sprawiedliwy będzie żył z Mojej wiary. Księga

Habakuka 2, 2-6. I objaśnione w Nowym:

 

7 8 Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar; 9 nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.10 Ponieważ jesteśmy Jego dziełem i w Chrystusie Jezusie zostaliśmy stworzeni dla szlachetnych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli. List do Efezjan 2, 7-11.

 

Zatem główne wezwanie całej Biblii sprowadza się do stwierdzenia: Proście Boga o miłosierdzie! Proście ludzie z narodów

 

i proście z Izraela, według modlitw zanoszonych w Jom Kippur.

Na tej drodze przychodzi pojednanie.

 

Wielu Żydów doświadczyło już tej łaski. W Izraelu wciąż wzrasta liczba chrystian i zborów mesjanistycznych. W synagogach śpiewa się pieśni chwały Królowi królów i Panu panów.

 

 https://israel365.com/2015/11/hebrew-music-mondays-most-beautiful-hebrew-song/?  utm_source=Jerusalem365&utm_campaign=ff36e6508d- Jerusalem365%20Email&utm_medium=email&utm_term=0_966f66c607-ff36e6508d- 20191821&mc_cid=ff36e6508d&mc_eid=78787c92da

 

Ano, właśnie! Sytuacja stała się krystalicznie jasna. Żadnych wymówek nie będzie. Masz sumienie, bądź jesteś pod Prawem Mojżesza, które po upadku (fałszywym kroku) weszło bokiem obok linii zbawienia, aby ten fałszywy krok mógł zaobfitować... - będziesz


sądzony z odstępstwa, czy też z rozlicznych grzechów. Chyba... Chyba, że przejdziesz na linię życia i pójdziesz prostą Drogą, którą jest Jezus-Pan.

 

22 Ale Pismo osaczyło wszystkich z powodu grzechu, aby wierzącym została dana obietnica z wiary Jezusa Chrystusa. 23 Zaś przed przyjściem wiary byliśmy pilnowani pod Prawem Mojżesza, będąc osaczeni dla przyszłej wiary, która została objawiona. 24 Tak, że

 

Prawo stało się naszym nauczycielem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali uznani za sprawiedliwych.25 A kiedy przyszła wiara - nie jesteśmy już pod nauczycielem. 26 Gdyż przez wiarę, w Chrystusie Jezusie, wszyscy jesteście dziećmi Boga. List do Galacjan 3, 22-26

 

 

 

 

 

 

22.12.2015

 

10 Tevet 5776

 

 

 

A jeśli nawet poznaliśmy Chrystusa według cielesnej natury - jednak już teraz nie znamy.

 

17 Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie - nowym jest stworzeniem; dawne przeminęło, oto całe powstało nowe.

 

(2Koryntian 5,16-17).

 

 

 

 

7.01.2016

 

26 Tevet 5776

 

 

 

Rodzaju żmijowy, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż usta mówią z obfitości serca. 35 Szlachetny człowiek z dobrego skarbu serca wynosi prawe rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. 36 Ale powiadam wam, że z każdego bezowocnego słowa, które by ludzie wypowiedzieli, zdadzą sprawę w dzień sądu; 37 bowiem z powodu twoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego, i z twoich słów zostaniesz skazany.

 

Ewangelia Mateusza 12, 34-38

Słowa... Czy są tylko "wstrząsaniem powietrzem", czy też częścią ludzkiej natury? I to nad wyraz istotną. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, więc i słowo

ma miejsce szczególne.

 

Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo. Ewangelia Jana 1, 1-3 Zatem przez analogię, można powiedzieć tak: Słowo człowieka jest człowiekiem; jest jedną z jego postaci. Nie sposób poznać kogoś bez wysłuchania jego słów. To one świadczą o człowieku i nakreślają jego obraz. Nie sposób też poznać Boga bez znajomości Jego Słowa. I dlatego zostało nazwane świadkiem.

 

5 Kto jest tym, co zwycięża świat, jeśli nie wierzący, że Jezus jest Synem Boga? 6 On jest tym, który przyszedł z powodu wody i krwi - Jezus Chrystus; nie tylko pośród wody, ale pośród wody i we krwi. A Duch jest Tym, co świadczy, ponieważ Duch jest prawdą. 7 Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym.8 Także trzej są, co świadczą na ziemi: Duch, woda oraz przelana krew; a ci trzej są ku jednemu. 9 Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, to przecież większe jest świadectwo Boga. Gdyż to jest świadectwo Boga, że zaświadczył o swoim Synu. Pierwszy List Jana 5, 5-9


Jezus - wcielone Słowo Boga, przyszedł z powodu wody i krwi...Co jest tą wodą? Żywa woda - czyli mówione, albo spisane Słowo Boga. Co to za krew? krew Człowieka - szczególna, czysta krew Jezusa, przelana za wielu ludzi, która była ofiarą doskonałą. O tej krwi dowiedział się cały świat.

 

28 Kto odrzuci Prawo Mojżesza, umiera bez litości wobec dwóch albo trzech świadków. 29 Na jakiej wielkości przypuszczacie gorszą karę będzie zasługiwał ten, kto wzgardził Synem

 

Boga i uznał za zwykłą krew Przymierza w której został uświęcony, oraz znieważył Ducha Łaski? 30 Gdyż znamy Tego, co powiedział: Moją jest kara, Ja odpłacę mówi Pan; i znowu: Pan osądzi Jego lud. 31 Strasznie jest wpaść w ręce

 

Boga Żyjącego. List do Hebrajczyków 10, 27-31

 

Wagę oraz znaczenie Słowa Boga uprzytamnia nam grzech Adama. Jego konsekwencje trwają do dzisiaj i stale się potęgują. Adam zjadł zgubny owoc, lecz za tym stało coś więcej. On zlekceważył Słowo Boga, swojego Pana i Stwórcy. Taki krok równał się odstępstwu. I to trzeba wciąż przypominać. Gdyż i dzisiaj lekceważy się Słowo Boga, a Biblię odsuwa na bok i zmienia. A przecież jest powiedziane:

 

Każde słowo Boga jest przeczyste; On jest tarczą dla tych, którzy się chronią do Niego.6 Nie dodawaj nic do Jego słów, by cię nie pociągnął do odpowiedzialności i abyś nie okazał się kłamcą. Przypowieści Salomona 30, 3-7

 

Lecz nie ma możliwości, że upada Słowo Boga. Gdyż nie wszyscy z Israela, to Israel.7 Także nie wszyscy są dziećmi dlatego, że są nasieniem Abrahama; ale: W Izaaku zostanie powołane tobie potomstwo. 8 To jest nie dzieci cielesnej natury są tymi dziećmi Boga, lecz za potomstwo liczone są dzieci obietnicy. List do Rzymian 9, 4-8

 

Gdyż Słowo Boga jest żyjące, skuteczne i ostrzejsze od każdego obosiecznego sztyletu, a przenika aż do podziału duszy i ducha, lecz także stawów i szpików; zdolne do rozróżniania myśli oraz zamiarów serca. List do Hebrajczyków 4, 10-14

 

Pan Jezus - wcielone Słowo Boga, poinformował cały świat, wypełniony złudzeniami i kłamstwem: Ja jestem prawdą.

 

Otóż, właśnie! Ja jestem drogą, prawdą i życiem: Ewangelia Jana 14, 4 Zaś przekroczenie tej Prawdy, złamanie albo odstępstwo od Słowa Boga (na przykład w formie przykazań), można nazwać najszerszą definicją grzechu.

 

Słowo Boga świadczy o Bogu, a słowo człowieka o człowieku. Powróćmy do wersetu ze wstępu. Wszystkie religie kładą nacisk na uczynki swoich wyznawców. Te, oparte na rozeznaniu dobrego i złego, lub na prawach tworzonych przez ludzi. Natomiast Prawa Boga się "zmiękcza, kroi, przycina, przeczesuje" oraz podaje wyjątki, jako normy postępowania. Tymczasem prawda jest oczywista. Nie będzie żadnych wyjątków, rabatów, ulg, czy skreśleń; Prawa Boga pozostaną niezmienne... W tym obietnice i ...kary;

 

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozluźnić Prawo lub Proroków; nie przyszedłem rozluźnić, ale dopełnić. 18 Bo zaprawdę, powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, albo kreska, nie przeminie z Prawa, aż wszystko to się stanie. Ewangelia Mateusza 5, 16-20

 

w tym i główne przesłania Testamentów.

Starego: Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeżeli się dacie obrzezywać, Chrystus wam nic nie pomoże. 3 A

 

świadczę każdemu człowiekowi, co daje się obrzezywać, że winny jest wypełnić całe Prawo Mojżesza. Galacjan 4,2-3

 

I Nowego: Odpowiedział Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga. Ewangelia Jana 3, 1-5

 

Istnieje jednak grupa osób (także chrystian), która zamęcza współbraci uczynkami. Nie uczynkami z Wiary, które winniśmy wydać w naszym Prawie, lecz najczęściej stworzonymi przez siebie, bądź wyjątkami z Mojżesza). Nie są pewni jak postępować i swe normy pragną narzucić innym. Piszą do mnie: Jakże nam wszystko wolno? Więc wolno kraść? Mordować? Przecież po to jest 10 Przykazań! One są naszym "kagańcem".


Co można na to odpisać? Boże drogi! Umiłowani bracia! Muszę spytać: Czy jesteście narodzonymi od nowa? Czy w waszym wnętrzu jest Wiara? Czy w waszym sercu jest Miłość? Czy kierujecie się Prawdą? Jeśli tak, to odpowiedź jest bardzo prosta: Nie będziemy kraść, ni mordować, bo jesteśmy nowymi ludźmi. Nie będziemy kraść, ni mordować, nie dlatego, że mamy Przykazanie - lecz dlatego, że miłujemy i że prowadzi nas Duch.

 

W czym to się w szczególności wyraża? Ano w słowach.

 

Nikt nie będzie nazwany sprawiedliwym na podstawie jego uczynków. Nikt z uczynków nie zostanie zbawionym. I dlatego, Bóg w Swoim miłosierdziu, postanowił zgoła inaczej. To słowa, płynące z serca, owa druga postać człowieka, są podstawą naszej oceny.

 

...bowiem z powodu twoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego, i z twoich słów zostaniesz skazany.

 

Jaki to ma wymiar praktyczny

 

Blisko ciebie jest Słowo, w twoich ustach i twoim sercu. To jest słowo wiary, które ogłaszamy;

 

9 że jeśli przez swoje usta wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swym sercu, że Bóg go wzbudził z martwych zostaniesz zbawiony. 10 Bo sercem zostaje się przekonywanym o sprawiedliwości, zaś ustami jest wyznawane o zbawieniu.11 Gdyż Pismo mówi: Każdy, kto w Niego wierzy, nie zostanie zawstydzony. List do Rzymian 10, 8-12

 

Przecież to takie proste. Co nie znaczy, ze nie da się wykrzywić. Ale wtedy nie można mówić już o Prawdzie - lecz o kłamstwie. W tym, jak i w innych przypadkach.

 

Bogaci, którzy dostają pokój, bowiem oni zostaną nazwani synami Boga. 10 Bogaci, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, bowiem ich jest Królestwo Niebios. 11 Bogaci jesteście, gdy będą wam złorzeczyć oraz was prześladować i mówić każde złe słowo przeciwko wam, kłamiąc co do mnie.12 Radujcie się i weselcie, bowiem wasza obfita nagroda jest w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 13 Wy jesteście solą ziemi; a jeśli sól by zwietrzała, czym będzie posolona? Do niczego już nie ma mocy, tylko aby na zewnątrz wyrzucona, wzgardzaną być przez ludzi. Ewangelia

 

Mateusza 5, 9-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2016

 

30 Tevet 5776;.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=iPDh_H6v9gM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowiliśmy drukować ulotkę i w ramach ewangelizacji rozdawać ją na ulicach Katowic. Do tego też zachęcamy innych uczniów Pana Jezusa; każdego na terenie swojego miasta.


Oto jej treść:

1

 

18.02.2016

 

9 Adar 5776;


 

Pan Jezus woła także do ciebie:

 

Pójdź za mną!

 

PISMO ŚWIĘTE, czyli BIBLIA - spisane SŁOWO BOGA

 

Czy zwróciłeś uwagę na słowa Pana Jezusa: Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą - zaczerpnięte z Ewangelii Jana? Chcąc je szerzej rozwinąć, powrócę do początku stworzenia i zapytam: Czy Adam wierzył w Boga? Ależ, tak - odpowiemy. Przecież rozmawiał ze Stwórcą! Jakże mógł w Niego nie wierzyć? A jednak został odrzucony. Nie każda, zatem, wiara prowadzi do życia wiecznego. Jaki stąd wniosek? Na czym polegało odstępstwo, nazwane grzechem pierworodnym? Albo prościej - w co nie uwierzył Adam? Nie powinno być wątpliwości. Adam nie uwierzył Bogu. Zlekceważył nakaz: Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Aby to lepiej zrozumieć, przytoczę rozmowę z Ewą. Szatan (pod postacią węża), przemówił następująco: Nie umrzecie (czyli...Bóg skłamał), lecz jako Bóg (to znaczy... równi Jemu), poznacie dobro i zło (osiągniecie ”wolność, niezależność, możliwość samostanowienia”). I, stało się! Ewa zjadła, po czym namówiła męża. Nakaz został złamany, a Słowo pohańbione. Nadeszła godzina Prawdy. Człowiek zaufał odstępcy i otrzymał to, czego zapragnął. Stał się również “wasalem szatana”- wszedł do obozu przeciwnika. Od tamtego okresu upłynęło 6000 lat. Czy nastąpił jakiś przełom w tej kwestii? Niestety. Słowo Boga nadal pozostaje w pogardzie. Świat zasłuchany jest w kłamstwo. A Bóg? Co robi Bóg? Czy tylko spogląda z Niebios? Otóż, nie. Słowo, właśnie to Słowo Boga - odrzucane, niechciane i przekręcane - przyjmuje postać Syna Człowieka, by jako Jezus Chrystus dokonać Dzieła Zbawienia. Tak Słowo stało się ciałem... Zaś Krzyż - triumfem Miłości. Od ofiary złożonej za grzechy, rozpoczyna się Okres Łaski. I nie należy zwlekać! Oto dzisiaj jest Dzień Zbawienia! Jutro może być już za późno.

 

Wielu powiada tak: Nie przesadzajcie z tą Księgą! Dlaczego nazywacie ją Słowem Boga? Przecież Biblię pisali prorocy; znani, konkretni ludzie! To raczej wskazówka, metafora; ważne, choć nie wiążące uwagi. No, cóż... O tym, że Pismo Święte pozostaje zapisem Słowa Boga, nie przekonamy nikogo. Gdyż tylko Bóg przekonuje. To sam Pan, poprzez Ducha wydaje świadectwo Prawdzie. Dlatego nie pytajcie nas, ani innych, lecz w modlitwie pytajcie Boga. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje...(Mateusz 7,8). Natomiast biada temu, kto da się zwieźć ludzkiej nauce (tradycji). Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który polega na człowieku... (Jeremiasz 17,5), a dalej wyjaśnia dlaczego: Bo...Wszyscy zboczyli... nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego... (Rzymian 3,12) Otóż, właśnie! Bóg przestrzega człowieka przed człowiekiem. Mówi: Nie ufaj nikomu! No, dobrze. A kogo słuchać? Dziwny to byłby Bóg, który podważa zaufanie, a sam jednocześnie milczy. Dlatego napisano: Zaiste, nie czyni wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu, swoim sługom prorokom (Amos 3,7) Oto, czemu wskazujemy na Biblię. Oto, dlaczego uważamy, że Biblia jest Słowem Boga.

 

Ewangelia Jana 1,10-12: ”Jezus do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi; tym, którzy wierzą w J ego Imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.”

 

URODZENI Z BOGA

 

Na świecie jest:1000 różnych nauk" - jedna Boga, a 999 szatana.

 

 

 

Biblia twierdzi, że wszyscy potrzebujemy radykalnej zmiany, nowego początku - narodzenia się z "Wody" (Słowa) i Ducha. Jezus ujął to tak: ”Zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga”. O co tu chodzi? Wielu ludzi jest przekonanych, że skoro pochodzą z chrześcijańskich rodzin, czy ”chodzą do kościoła”, to tym samym są jak najbardziej w porządku. A jednak nie są. Nowonarodzenia nie można odziedziczyć, ani dostać je z woli człowieka.. Jest ono darem Stwórcy. Łaską, która może być udzielona, ponieważ wypełniła się norma prawna wynikająca ze sprawiedliwości Boga. Nowonarodzenie jest cudem, którego doświadczamy na sobie. To przyjęcie i


 

wyznanie Jezusa, jako Boga i jedynego Pana. To zaufanie Słowu. Nie wybiórczo, nie w części; nie tam, gdzie jest nam wygodnie - lecz zaufanie w pełni.

 

Aby to lepiej zrozumieć, cofnijmy się do Edenu. Adam żył w stanie niewinności. Nie kierował się żadnymi zasadami i nie miał ograniczeń - poza jednym. Ten właśnie - zakazany owoc, był miernikiem zaufania do Stwórcy. Zaś przekroczenie nakazu, oznaczało niewiarę w Słowo Boga; było wyrazem buntu.

 

W chwili odstępstwa człowiek otrzymał rozeznanie dobrego i złego, czyli sumienie. A za tym przyszła odpowiedzialność. Ja uczyniłem cię dobrym - stwierdził Bóg - i dałem ci “wolną wolę”. Teraz ty, skoro chciałeś być takim jak Bóg, nie powinieneś czynić zła (Mat. 5,48). Musisz być takim jak Ja - Dobrym i Sprawiedliwym.

 

S U M I E N I E Otóż, na podobieństwo Boga został stworzony tylko Adam (przed upadkiem). Natomiast my, jego potomkowie, jesteśmy podobni do Adama; ale już po upadku. Staliśmy się “martwi dla Boga” - weszliśmy do obozu odstępców. I nie jesteśmy już - dobrymi, lecz zepsutymi; skalanymi złem raz na zawsze. Sumienie, którym próbujemy się chlubić, jest w istocie piętnem odstępstwa; świadczy przeciwko nam, a na Sądzie Ostatecznym zamieni się w akt oskarżenia. Znana jest również kara. Kto pozostaje bez Wiary - staje się winnym śmierci. Nie tej fizycznej, ”znanej” (powiedzmy sobie ”pół biedy”) - lecz “drugiej śmierci” -

 

2

 

śmierci strasznej - zatraceniu w ogniu gehenny. A teraz najważniejsze! Biblia nie podaje żadnej, innej “normy postępowania” dla ogółu mieszkańców ziemi. Wyróżnia tylko - Izrael, objęty Przymierzami z Bogiem: Starym (wiodącym do własnej sprawiedliwości na podstawie

 

 

 

dobrych uczynków) oraz Nowym (mówiącym o sprawiedliwości z Boga, dawanej na drodze łaski).

 

P R A W O M O J Ż E S Z A (Przykazań) Czy człowiek spoza narodu Izraela może się odwoływać do Dekalogu? Nie. W żadnym wypadku. Ponieważ 10 Przykazań oraz ich rozwinięcie (Prawo Mojżesza), dano tylko jednemu narodowi. Dekalog jest częścią Przymierza zawartego pod górą Synaj. Każdy więc, kto się do niego odwołuje, powinien wpierw zostać Żydem (dać się obrzezać, wypełniać 613 nakazów Prawa, w tym składać ofiary ze zwierząt). Ludzie spoza narodu Izraela, odwołują się do ”10-ciu Przykazań” bezzasadnie. Nie są bowiem i nigdy nie byli w Starym Przymierzu z Bogiem. Uczniowie Jezusa wspominają to Prawo z zupełnie innego powodu. Przez Mojżesza, Bóg wyszczególnił równoważniki (zadośćuczynienia, okupy) za popełnione przestępstwa. Napisano: ”Oko za oko, a ząb za ząb”. Tą samą normą sprawiedliwości dysponuje również sumienie (np: za ukradziony zegarek - zegarek, lub jego równowartość). Z normy tej wynika i inny równoważnik. Za życie upadłego człowieka, okupem jest śmierć niewinnego, na którego złożono grzech. Wina może być darowana, jeśli okup zrównoważy przestępstwo. Za grzechy Izraelitów według ciała, składano ofiary ze zwierząt /za winnego Żyda - umierał niewinny baran/. Były to okupy niedoskonałe. Bo za życie grzesznego człowieka - winien umrzeć człowiek bez skazy.

 

P R A W O W I A R Y Bóg, który zna przecież wszystkich ludzi, stwierdził w Biblii, że n i k t nie osiągnie sprawiedliwości z uczynków (wypełniając nakazy Prawa). Zbawienie nie będzie więc, przywilejem tak zwanych ”dobrych ludzi”. Dlaczego? Ponieważ takich nie ma! Kto zatem, odziedziczy Królestwo? Kogo Bóg nazwie sprawiedliwym? Tylko wybranych. Jedynie obmytych krwią Baranka. Ludzi, którzy przyjęli ofiarę Zbawiciela. Bowiem śmierć Jezusa wypełniła sprawiedliwość Boga - za życie grzesznego człowieka złożono równowarty okup. Przy tym Krzyż stał się triumfem Miłości. To niepojęte! Dziwne. Nieomal przeciwstawne! A jednak... Gdy nie znalazł się nikt bez winy, kto mógłby oddać swe życie - ratunek przyszedł od Boga. Oto Słowo, Syn, sam Wszechmogący przyjmuje postać Syna Człowieka i daje Ojcu należny okup za winy całej ludzkości. Jezus umarł za mnie oraz za ciebie. Czy odrzucisz Jego ofiarę? A może bezwiednie Ją umniejszasz i próbujesz do Krzyża “coś” dodać? Proszę - zachowaj ostrożność! Bóg jest dobry i


 

2


 

sprawiedliwy. Dał tego dowód na krzyżu. Jednak Krzyż pozostaje dowodem również na to, że jest dobry, ale i... sprawiedliwy.

 

Chwileczkę... - można powiedzieć - tu jednak coś się nie zgadza! Jeśli karą za grzech jest śmierć - nie powinna dotknąć czystego. Jaka tu sprawiedliwość? Poczekajmy... A po trzech dniach zajaśnieje jej pełnia. Gdyż Bóg wzbudza Jezusa z martwych, przełamując przekleństwo śmierci. Tworzy także fundament powtórnego narodzenia człowieka. Wypełniła się obietnica Pana: Sprawiedliwy będzie żył z Mojej wiary (Księga Habakuka 2,4; Nowa Biblia Gdańska). Z jakiej wiary? Z Wiary Jezusa. Bowiem

 

Jezus, który był w pełni Człowiekiem - w pełni też ufał Bogu. I tak doszliśmy do sedna. Adam zlekceważył Słowo, przez co sprowadził śmierć - Jezus pozostał wiernym aż do śmierci, zatem Wiara stała się normą życia. Nadto Jemu, który zwyciężył grzech i nie uległ żadnej pokusie - przysługują ”łupy” Zwycięzcy - życie każdego, kto uwierzy. To jest właśnie Dobra Nowina. Od czasów Golgoty, aż do dzisiaj, człowiek może korzystać z dobrodziejstwa misji Jezusa. Jeśli tylko okaże skruchę i poprosi o przebaczenie. Bowiem Bóg w swoim Miłosierdziu, zaplanował ratunek dla wybranych - sprawiedliwość z Boga Żywego poprzez Wiarę w Dzieło Zbawienia. Wiarę, która jest darem, bo pochodzi od Zbawiciela. I co się wtedy dzieje? Bóg zanurza nas najpierw w śmierć Jezusa, potem chrzci w Duchu Świętym, a na końcu napełnia Duchem. Rodzimy się po raz drugi - powstaje nowe stworzenie. Bez żadnego wysiłku, za darmo. Gdyż zbawienie jest w pełni Dziełem Pana, Dziełem samego Stwórcy! Człowiek rodząc się po raz drugi, otrzymuje też nowe sumienie, na którym wypisano Prawo Wiary: Ufaj ! Obmyła cię krew Baranka. Odziedziczyłeś Królestwo Boga. Stwórca daje też człowiekowi nowe serce, w którym Miłość nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga - jest cechą nowej natury.

 

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO BIBLIJNE adres w internecie: www.biblest.com.pl

 

Tu znajdziesz: Nową Biblię Gdańską, książki na temat Biblii:"Dzieje grzechu, "Poza murami Babilonu i "Dzienniczek ucznia" oraz filmy video, w tym 7 częściowy film o Biblii p.t" IZRAEL"

 

Wszędzie spotykamy ludzi przytłoczonych ciężarem życia. Biednych i bogatych, bez różnicy. Uważają, że uporają się z problemami, a efektem ich zmagań jest przygnębienie i rozpacz. Nie widzą też drogi ratunku. Lepiej o tym nie myśleć - doradzają, lecz sami dręczą się pytaniami: Co przyniesie jutro? Jak żyć dalej? Boże drogi! Dokąd ja zmierzam? Sytuacja wydaje się beznadziejna, a przecież istnieje rozwiązanie. Tak proste, że aż podejrzane. Powierz swe troski Bogu! Zapragnij wrócić do Ojca w Niebie, jak biblijny syn marnotrawny. Wołaj i pukaj, kołacz i proś, stój uparcie pod Jego drzwiami. A doświadczysz cudu sam na sobie - narodzenia nowego człowieka. Bóg rozwiąże twoje problemy w Imieniu Jezusa Chrystusa. W Nim znajdziesz przebaczenie i pokój, sprawiedliwość, radość i życie wieczne. Zapytacie - skąd takie przeświadczenie? Ano, z własnego doświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2016

 

12 Adar 5776;

 

2 Gdyż sami dokładnie wiecie, że dzień Pana tak przychodzi, jak złodziej w nocy....

 

4 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej.5 Gdyż wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie jesteśmy dziećmi nocy, ani ciemności.

 

6 Zatem więc, nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

 

Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 2-6


W rozmowach o pochwyceniu, nie od rzeczy będzie pytanie: A co się  dzieje  w  Izraelu?  Powszechnie  wiadomo  i  można  o  tym przeczytać w internecie, że trwają  przygotowania do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej.  Zaś  ostatnio  narosła  tendencja  do   złożenia  ofiar  ze zwierząt.  Trudno  się  temu  dziwić.  Bowiem  ortodoksyjnych  judaistów

 

muszą dręczyć następujące słowa Pisma:

 

26 Przeklęty każdy, kto nie dotrzyma słów tego Prawa, by je spełniał. A cały lud powie: Amen.( V Księga Mojżesza 27, 24-26. Bo przecież służba ofiarnicza jest integralną częścią Prawa. Niepokoje więc, nie są bezzasadne.

 

Lecz co to oznacza w Bożym planie? Po zstąpieniu Ducha Świętego w żydowskie święto Szawuot, rozpoczęły się Czasy Łaski, zwane także Czasami Pogan, w których głosi się ofiarę doskonałą - śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa. Przy tym ludzie (tak Żydzi, jak i poganie) są obdarzani przez Boga łaską Wiary, tworząc właściwy Izrael.

 

Natomiast w roku 70-tym, Bóg dopuścił do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej, uniemożliwiając składanie ofiar ze zwierząt. Dla Izraelity stało się jasne, że pełne wykonywanie Prawa Mojżesza będzie już niemożliwe. A tym samym znalazł się pod przekleństwem. Rabini próbując "ratować sytuację" najczęściej powiadają tak: Bóg sam dopuścił do zburzenia Świątyni, zatem nie może od nas wymagać, abyśmy sprawowali ofiary. W tej wypowiedzi nie bierze się pod uwagę faktu, że Bóg swojego słowa (zdania) nie zmienia, i że Bóg pozostaje Miłością, Bogiem Łaski. Przysięgam na Siebie, sprawiedliwość * wyszła z Mych ust; słowo, co się nie cofnie, że przede Mną się ugnie każde kolano i będzie przysięgał każdy język. 24 Tylko u WIEKUISTEGO – powiedzą o Mnie - jest sprawiedliwość * i potęga. Do niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, co pałali ku Niemu nienawiścią. 1 Koryntian 1,30 25 Przez * WIEKUISTEGO będzie uznane za sprawiedliwe i lśnić ** całe nasienie Israela. (Izajasz 45,23-25)

 

Żydzi pokładają nadzieję w Prawie Mojżesza. A przecież to takie złudne i na swój sposób obłudne. Nikt nie wykonuje wszystkich jego nakazów, zatem nie może być uznawanym za sprawiedliwego ze swych uczynków; nie może w nich żyć - więc umiera. Bowiem Prawo Mojżesza nie jest drogą zbawienia (życia na zawsze z Bogiem) A kto jest sprawiedliwym człowiekiem i dostępuje zbawienia? To także wyraźnie napisano: Sprawiedliwy będzie żył z Mojej wiary! Księga Habakuka 2, 2-6 Zatem jeśli postawimy pytanie: Czemu Bóg dopuścił do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej? To odpowiedź narzuca się sama: Ponieważ jest Miłością. Ponieważ kocha swój lud i przygotował dla nich inną Drogę, tą opartą na ofierze doskonałej; tą, którą wieńczy zbawienie; czyli tą, którą winni szukać. To Droga miłosierdzia, łaski Wiary i życia w odpocznieniu.


 

Droga, którą jest Jezus - Pan. I wielu, w tym także w Izraelu, właśnie tą Drogę znajduje. Bez przerwy rośnie liczba tzw. Żydów mesjanistycznych, czyli Izraelitów, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Mesjasza. Z wielkimi oporami zmienia się także nauczanie, nawet pośród znacznych rabinów.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WQ-77Xw8C8

 

 

 

Dla Pana Jezusa - Mesjasza budowana jest droga z żywych, a przy tym gorących serc. Bowiem ciągle trwa jeszcze Okres Łaski.

 

Jest jednak zrozumiałe jest samo przez się, że okres ten musi mieć koniec Co może być znakiem tego kresu? Ano, przywrócenie ofiar ze zwierząt. Tak. To może oznaczać zakończenie Czasów Pogan i powrót do Czasów Izraela według ciała; tych sprzed zburzenia Świątyni Jerozolimskiej, ale i sprzed zstąpienia Ducha. A skoro Duch odstąpi od ziemi, wraz z Nim odejdą też wszyscy święci. Zaś na ziemi zaostrzy się Wielki Ucisk oraz nadejdzie Okres Kary.

 

6 O Twej wielkości rozpowiem, zatem będą opiewać potęgę Twoich wspaniałych czynów.

 

7 Rozgłoszą pamięć Twej wielkiej dobroci, zatem będą opiewać Twoją sprawiedliwość.

 

8 Litościwy i miłosierny jest BÓG, nieskory do gniewu i wielki łaską. 9 WIEKUISTY jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego tworami.

 

10 Sławią Cię, WIEKUISTY, wszystkie Twoje twory, a Twoi święci Cię wychwalają.

 

Księga Psalmów 145, 6-10

 

 

 

I proszą o rychłe przyjście.

 

17 A Duch i oblubienica mówią: Przychodź!

 

I kto słyszy, niech powie: Przychodź!

 

A kto pragnie niech przychodzi;

a kto chce, niech darmo weźmie Wodę Życia.

 

Objawienie spisane przez Jana 22, 15-19

 

 

Zatem wołaj Oblubienico do Pana::

 

Przyjdź rychło Panie Jezu! Zstąp szybko umiłowany Panie, tak, jak obiecałeś w Piśmie. Nie zwlekaj!


 

I porwij nas do siebie na obłoki. Obejmij należne Ci władztwo,

 

a wielkie i święte Imię Pana niech będzie uwielbione i wywyższone zawsze i wszędzie.

 

Amen.

 

 

 

1.03.016

 

21 Adar  5776;

 

 

Radujcie się w WIEKUISTYM, cieszcie się sprawiedliwi i weselcie się wszyscy szczerego serca.

Księga Psalmów 2, 9-11

Tak. Radujcie się bez przerwy, cieszcie się w każdej godzinie, weselcie się każdego dnia!

 

N

apływające co rano wiadomości, oraz zdarzenia dnia nie dopieszczają optymizmu. Mimo tego radość przenika nasze serce. Świat nas wkręca w swoje problemy, a my stoimy jakby z boku. Szatan nas atakuje, lecz jego strzały chybiają, a jeśli już nas dopadną, jest także powód do radości.

17 Oto szczęśliwy człowiek, którego karci Bóg. Zatem karaniem Wszechmocnego nie pogardzaj. 18 Bo On rani, ale i leczy; uderza, lecz Jego ręce uzdrawiają. 19 Wyzwoli cię z sześciu utrapień a w siódmym nie dotknie cię zło. Księga Ijoba 5, 17-21

Sześć utrapień to okres mijających 6000 lat. Zaś siódmy to już czas po pochwyceniu - wspaniałe wesele Baranka i nadchodzące Millenium. Powody do wielkiej radości. A jeśli Pan nas odwoła przed tym czasem, to przecież nie idziemy do piekła, w czeluście Krainy Umarłych - lecz do raju, na łono Abrahama, praojca wszystkich wierzących.           

4 Tak, że my sami chlubimy się z was w zborach Boga, z powodu waszej wytrwałości oraz wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 To jest dowód sprawiedliwego oddzielenia przez Boga, w celu uznania was za godnych Królestwa Boga, z powodu którego też cierpicie. 6 Ponieważ jest sprawiedliwe u Boga, aby tym, co was trapią odpłacić utrapieniem.7 A wam, trapionym, odpłacić razem z nami odpoczynkiem, podczas objawienia się z Nieba Pana Jezusa, pośród aniołów jego mocy, 8 w płomieniu ognia. Jego, który wymierza karę tym, co nie znają Boga oraz nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Drugi list do Tesaloniczan 1, 4-8

Brat Marek mówiąc o obecnych czasach, stwierdził, że jest to okres zrozumienia  i całkowitego oddzielenia od świata uczniów Pana Jezusa. Ten proces zawsze był jasny, lecz obecnie nasilił się w sercu i stał się oczywisty w umyśle. Obce okazały się ambicje tego świata, nie sposób oglądać filmów, wstrętne są wiadomości. Pęknięcie jest znacznie większe i rozlewa się także na zbory. Jedni trzymają się mocno Wiary i liczą na sprawiedliwość, którą obdarza Bóg; Drudzy oglądają się wstecz, czy wręcz wracają do tyłu, "tynkując" swoje bezprawie uczynkami własnej sprawiedliwości. Wskazują na złe sumienie, albo prawa tworzone przez hierarchie.

 Mówi mi także: Nie zamykaj pieczęcią słów proroctwa tego zwoju; bowiem czas jest bliski. 11 Kto czyni niesprawiedliwość niech jeszcze uczyni niesprawiedliwość, a kto skalany niech się jeszcze skala; także sprawiedliwy niech już będzie uważany za sprawiedliwego, a poświęcony Bogu niech jeszcze zostanie uświęcony.12 Oto przychodzę szybko, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu, podobnie do tego, jaki będzie jego czyn. 13 Ja jestem Alfa i Omego, początek i koniec, pierwszy i ostateczny. Objawienie 22, 9-13

Jeżeli nasze "lampy" świecą się pełnym światłem, bo podsyca je Wiara/ Ufność oraz rozgrzewa Miłość, jeśli weszliśmy do odpocznienia w Bogu, więc nie mamy żadnych obciążeń; gdy wyszliśmy poza okres karmienia mlekiem -  powodem do radości jest też pewność, że nie dotknie nas Wielki Ucisk, oraz ominie Okres Kary.

 Ale biada brzemiennym i ssącym w owe dni. 18 Dlatego módlcie się, aby wasze schronienie nie było podczas zawieruchy nawet nie tygodnia 19 Bo owe dni będą takim uciskiem, jaki się nie wydarzył od początku stworzenia, które dokonał Bóg aż dotąd, oraz jakiego nie będzie.20 A gdyby Pan nie skrócił owych dni, nie byłaby zachowana przy życiu żadna cielesna natura; ale skrócił owe dni, z powodu wybranych, których sobie wybrał. (Ewangelia Marka 13, 18-20)

 

Przecież przed zawracaniem, czy nawet zerkaniem do tyłu Pismo uprzedza wiele razy.

15 Kto na dachu, niech nie schodzi do domu i nie wchodzi, aby coś zabrać ze swego domu. 16 A kto będzie na roli, niech nie zawraca do tyłu, aby zabrać swój płaszcz. Ewangelia Marka 13, 15-19

Powody do radości się mnożą. Wiara, niemalże co dzień, zrzuca z serca ciężkie kamienie: bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spory, zawiści, gniewów, intrygi, bunty, sekciarstwa, złośliwości, morderstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne, a na ich miejsce przychodzi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą. (List do Galacjan 5, 20-24)

A kiedy wreszcie, z łaski Boga odrzucimy swój krzyż (staranie o sprawiedliwość na podstawie uczynków), nasza radość staje się podwójna.

Znika także okropne udręczenie, mianowicie - dojmująca samotność. Choćbyś żył pośród wielu ludzi oraz wielbiły cię tysiące, od samotności na świecie nie uciekniesz; ona stale będzie przy tobie, aż do wypadków skrajnych ( na przykład: Marylin Monroe, czy Romy Schnejder). Gdyż tylko Pan, Pan Jezus, daje w każdym przypadku ukojenie oraz zabiera  smutki. Jak obiecał - tak też się dzieje. On zawsze będzie przy tobie.

 

Przed głoszącymi sprawiedliwość z Boga uprzedza niejeden hierarcha. Ale to nic, nieważne, bo liczy się Słowo Boga:

 

Bogaci, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, bowiem ich jest Królestwo Niebios. 11 Bogaci jesteście, gdy będą wam złorzeczyć oraz was prześladować i mówić każde złe słowo przeciwko wam, kłamiąc co do mnie. 12 Radujcie się i weselcie, bowiem wasza obfita nagroda jest w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.13 Wy jesteście solą ziemi; a jeśli sól by zwietrzała, czym będzie posolona? Do niczego już nie ma mocy, tylko aby na zewnątrz wyrzucona, wzgardzaną być przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata; nie może być ukryte miasto, które leży na górze... Ewangelia Mateusza 5, 10-14

 

A ci, co nauczają, będą świecić jak światło na niebie; zaś ci, którzy wielu przyprowadzają do sprawiedliwości – na wieki wieczne jak gwiazdy Księga Daniela 12, 3-5

          Lecz największą radością jest sam Pan - Bóg, Stwórca i Zbawiciel, którego, już niebawem, będziemy oglądać twarzą w twarz. Będziemy przy Nim siedzieć, Jego słuchać, rozkoszować się Jego widokiem. Nie przez dzień, albo tydzień, czy dwa - ale przez całą wieczność. I nic, ani nikt, na wieki, nie stanie temu na przeszkodzie.

 

Ten, który czuwa nad życiem Swoich świętych – ocali ich z rąk niegodziwców. 11 Światło rozsiane jest dla sprawiedliwego i radość serca dla prawych.12 Cieszcie się w WIEKUISTYM sprawiedliwi i wysławiajcie pamiątką Jego świętość. (Księga Psalmów 97, 10-12

 

Zaś radość staje się zupełna, jeśli w sercu uznamy Bożą prawdę:

Niech wam więc będzie wiadome, mężowie, bracia, że dzięki niemu jest wam zwiastowane darowanie grzechów. 39 Także wszystkiego, przez co nie mogliście zostać uznani za sprawiedliwych w Prawie Mojżesza; zaś w nim, każdy, kto wierzy jest uznawany za sprawiedliwego. Dokonania apostołów 13, 37-41

 

Ten, który uznaje za sprawiedliwych darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. 25 Jego, z powodu wiary, Bóg ustanowił sobie ofiarą przebłagalną w jego krwi w celu pokazania Jego sprawiedliwości przez darowanie uprzednio, w czasie cierpliwości Boga, zaistniałych grzechów. 26 Darowanie, ze względu na pokazanie w obecnym czasie Jego sprawiedliwości że On jest sprawiedliwym oraz uznającym za sprawiedliwego z wiary Jezusa.27 Gdzie więc, to nasze przechwalanie się? Zostało wykluczone. Przez które Prawo? Uczynków? Nie, ale przez Prawo Wiary. 28 Bo uważamy, że człowiek zostaje uznawany za sprawiedliwego wiarą, bez uczynków Prawa. (List do Rzymian 3, 24-28

 

 Co więc, do tego powiemy? Skoro Bóg dla naszego, kto naprzeciwko nas? 32 On, który, zaiste, nie oszczędził swojego Syna, ale oddał go w ofierze za nas wszystkich jakby i razem z nim, życzliwie nie dał nam wszystkiego? 33 Kto będzie oskarżał przeciwko wybranym Boga? Bóg jest Tym, który uznaje za sprawiedliwego;34 kto będzie skazującym? Chrystus, co umarł, więcej, został też wskrzeszony; ten, który jest na prawicy Boga także prosi za nami. 35 Któż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36 Jak jest napisane: Dla ciebie cały czas jesteśmy uśmiercani, zostaliśmy policzeni podobnie jak owce na rzeź. Psalm 44,23 37 Lecz w tym wszystkim osiągamy pełne zwycięstwo, poprzez Tego, co nas miłuje. 38 Bo jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani potęgi, ani rzeczy teraźniejsze, ani mające nastąpić, 39 ani wyniesienie, ani głębia, ani jakieś inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

 List do Rzymian 8, 31-35

 

 

Bowiem wiedząc, że człowiek nie jest uznawany za sprawiedliwego z uczynków Prawa Mojżesza, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali uznani za sprawiedliwych z wiary Chrystusa, a nie z uczynków Prawa. Bowiem z uczynków Prawa Mojżesza nie zostanie uznane za sprawiedliwe żadne ciało wewnętrzne. List do Galacjan 2, 14-18

 

Zaś tym, co chcą zakłócić naszą radość, chcę odpowiedzieć również Pismem:

3 Zawsze jesteśmy zobowiązani dziękować za was Bogu, bracia, jak jest godnie, gdyż niezmiernie wzrasta wasza ufność i obfituje miłość wszystkich, każdego jednego z was, jednych ku drugim. 4 Tak, że my sami chlubimy się z was w zborach Boga, z powodu waszej wytrwałości oraz wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 To jest dowód sprawiedliwego oddzielenia przez Boga, w celu uznania was za godnych Królestwa Boga, z powodu którego też cierpicie.6 Ponieważ jest sprawiedliwe u Boga, aby tym, co was trapią odpłacić utrapieniem. 7 A wam, trapionym, odpłacić razem z nami odpoczynkiem, podczas objawienia się z Nieba Pana Jezusa, pośród aniołów jego mocy, Drugi list do Tesaloniczan 1, 3-7

Przyjdź rychło po nas Panie Jezu. Amen.

 

15.03.016

5 Adar  5776;

Kościół uliczny

 

A Jezus wyodrębniając się, znowu powiedział im w podobieństwach, mówiąc: 2 Królestwo Niebios zostało upodobnione do człowieka, króla, który sprawił gody swojemu synowi; 3 i wysłał swoje sługi, aby zaprosili zaproszonych na gody, ale nie chcieli przyjść. 4 Znowu wysłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem mój obiad, moje byki oraz co było tuczne zabito, i wszystko jest gotowe; chodźcie na gody. 5 Ale oni to zlekceważyli i odeszli, jeden do swojej roli, a drugi do swego handlu; 6 zaś inni pojmali jego sługi, zelżyli ich i zabili. 7 A kiedy król to usłyszał - rozgniewał się, posłał swoje wojska i wytracił owych morderców, a ich miasto spalił. 8 Wtedy mówi swoim sługom: Gody wprawdzie są gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni; 9 zatem idźcie na drogi szlaków, a kogokolwiek znajdziecie, zaproście na gody. 10 Wtedy owi słudzy wyszli na szlaki i zaciągnęli wszystkich, którychkolwiek znaleźli, złych oraz odpowiednich (także: przydatnych, prawych, sprawiedliwych, szlachetnych, dobrych; więc gody zostały zapełnione leżącymi u stołu.

Mateusza 22, 1-10

Przy końcu Okresu Łaski (Pogan) wypełniła się i nasila  również i ta przypowieść. Naraz(a wiadomości docierają z różnych stron), uczniowie Pana Jezusa wychodzą na ulice, by głosić Ewangelię zbawienia. Działania przyjmują różne formy. Od kościołów / czy raczej ulicznych ekklesji - Zgromadzeń Wybranych/ Wywołanych /Zborów... Kościół Uliczny - http://www.koscioluliczny.pl/  po głoszenie Dobrej Nowiny w formie drukowanych ulotek, co sami robimy i do czego zachęcaliśmy innych.  I , o dziwo, ludzie je przyjmują, a nawet podejmują rozmowy (choć dość często nas mylą z działalnością świadków Jehowy).

Można też zauważyć początek działań negatywnych . Zamiast głosić

 braterstwo w Jezusie, w miejsce biblijnych Starszych, wykluwają się jacyś liderzy, a nawet niebiblijni "pastorzy" i  chcą zawłaszczać  społeczność.  Propaguje się uczynkowość, a nie Wiarę. A przecież Pismo uprzedza: 11 A gdy król wszedł, aby obejrzeć leżących przy stole, zobaczył tam człowieka nieodzianego szatą godową; 12 i mu mówi: Towarzyszu, jak tutaj wszedłeś nie mając szaty godowej? A on zamilknął. 13 Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie jego nogi i ręce, weźcie go oraz wrzućcie do zewnętrznych ciemności ( w języku greckim przymiotnik w stopniu nie najwyższym; a zatem w Wielki Ucisk).; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 14 Bowiem wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych. (Mateusz 2211-14). Kto wtedy będzie płakał? No, chrystianie; owych pięć obciążonych panien, których nie objęło pochwycenie. A kto będzie zgrzytał zębami? Niewątpliwie zatwardziali poganie.

 

;

Zatem, dziękując za akty łaski, związane z poprawą życia, mówmy więcej o najważniejszym - prośbie, czy wręcz błaganiu o        Wiarę - tą, pochodzącą od Boga. Bowiem jest napisane:  Zatem WIEKUISTY mi odpowiedział, mówiąc... Oto w nim harda, nieuczciwa dusza; zaś sprawiedliwy będzie żył z Mojej wiary! Księga Habakuka 2, 5

 

7 ...by w nadchodzących czasach, w dobrotliwości dla nas, okazać niezmierne bogactwo Jego łaski w Jezusie Chrystusie. 8 Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar; 9 nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. List do Efezjan 2, 7-11

Dobrze jest nie pić wódki, piwa; nie palić papierosów i być zadbanym człowiekiem - lecz to nie gwarantuje zbawienia, ani weselnej szaty. Posłuchajmy, co Jezus powiedział faryzeuszom, którzy przecież byli bardzo porządni: Zaprawdę, powiadam wam, że poborcy podatków i prostytutki wyprzedzają was do Królestwa Boga.32 Bo przyszedł do was Jan na drodze sprawiedliwości, a mu nie uwierzyliście; ale poborcy podatków i prostytutki mu uwierzyli; a wy zobaczywszy to, nie odczuliście potem żalu, aby mu uwierzyć. Ewangelia Mateusza 21, 29-33 

A zatem tylko skrucha i Wiara! Wiara i jednocześnie Ufność! I stojąca za nimi sprawiedliwość z Wiary Jezusa Chrystusa, która jest rozdawana wybranym. To o nią trzeba zabiegać. To o nią należy błagać! Reszta jest konsekwencją tej łaski!

12 Zaś ten, gdy na zawsze złożył jedną ofiarę za grzechy usiadł na prawicy Boga. 13 Nadto czeka, aż jego nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek jego stóp. 14 Gdyż jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, co są uświęcani (obmywani krwią Jezusa i oddzielani od świata).  Hebrajczyków 10, 12-14. Otóż, właśnie! Nie dodawajmy niczego do Dzieła Boga! Nie umniejszajmy naszym krzyżem - Krzyża Pana Jezusa Chrystusa.

Zaś kto uwierzy i da się ochrzcić, przechodzi na druga stronę. Nikt i nic już go nie oddzieli od miłości w  Panu Jezusie. Zostaje objęty sprawiedliwością z Boga i staje się wolnym w Chrystusie. Nie "strugajmy dla niego krzyża"! Nie obciążajmy wybranych. Nie przenośmy i na ulicę "chorób" wielu denominacji (przede wszystkim: wmawianiu grzeszności chrystianom, przestrzeganiem przed odrzuceniem własnego krzyża, zaprzeczaniem sprawiedliwości z wiary Pana Jezusa Chrystusa, wznoszeniem okazałych budowli, starotestamentowymi dziesięcinami, łączeniu się ze światowymi strukturami oraz hierarchizacją...)

 

Panie, spraw abym widział.

42 Więc Jezus mu powiedział:

Przejrzyj;

twoja wiara cię wybawiła

Ewangelia Łukasza 18, 42

 

 

 

25.03.2016

15 Adar II  5776

 

 

Ja także cię nie potępiam; idź i już więcej nie grzesz. (Jan 8-10)

 

D

ostałem list z drugiego końca Europy, w którym pewne małżeństwo prosi o chrzest.           Są skłonni przyjechać do Katowic, jeżeli ich ochrzcimy na podstawie ich mocnej wiary. Zdumiony zapytałem: Czy w pobliżu nie ma uczniów Pana, którzy by was ochrzcili? Są - odpowiedzieli, ale im odmawiają chrztu, ponieważ jeden z dwojga pali papierosy i się do tego przyznaje. Ot, problem! I to stawiany przez tych, co piją kawę, czy herbatę; a więc również słabe narkotyki (kofeinę, teinę), chociaż wchłaniane inną drogą

 

P

znałem jednego ze znaczniejszych rabinów z USA. Był to człowiek 70-letni, o potężnej posturze, z  rozłożystą, wspaniałą brodą. Można powiedzieć - jak z obrazu. Na sam widok takiego męża, człowiek przybiera postawę zasadniczą. Wraz z Żydami z miejscowej gminy, zostałem  zaproszony na obiad w jednej z najdroższych restauracji. Po zastawieniu stołów, nikt jednak nie przystąpił do konsumpcji, ponieważ rabin się spóźniał. Gdy przyszedł, spojrzał na stoły, po czym z podręcznej torby wyciągnął kilka kanapek, opakowanych w gazetę i zaczął je spożywać, zerkając na zebranych. Wszyscy sięgnęli do talerzy. Lecz choć dania były znakomite, już tak nie smakowały No, cóż... Rabin zapewne nie by pewny, czy potrawy są w pełni koszerne (przygotowane zgodnie z Prawem), a i dawał do zrozumienia, że droga przepychu jest złudna. Uczył, i w ten specyficzny sposób.

Po tym wstępie, przejdę do rzeczy. Otóż ten "posągowy" rabin...palił, i to nie okazjonalnie, lecz jednego papierosa za drugim, bez przerwy. Nawet mnie to zdegustowało. W przerwie, zagadnąłem więc w tym temacie Żydów. A oni mi na to: Niech pali. To jest wyłącznie jego sprawa.        Prawo Mojżesza, które jest przecież uczynkowe, tego nie zakazuje. Ale pewnie - zaraz dodano, nigdy nie pali w sabat. Gdyż Prawo zabrania rozniecać nowy ogień w ten dzień. Z tego powodu - dodam, Żydzi, przed wojną, zatrudniali Polki do palenia w piecach, czy zapalania świec, jeśli zgasły. Jeśli takiej kobiety nie mieli, siedzieli do rana w mroku.

Znowu się rozgaduję, a chcę pisać o czymś zupełnie innym.

Jako młody uczeń Pana, pewnie też z Jego łaski, byłem pozbawiony obłudy. Zatem po przeczytaniu Starego Testamentu, natychmiast zamknąłem Księgę z zamiarem przerwania czytania. To jest nie dla mnie! - stwierdziłem. Ja temu nigdy nie podołam!

Uspokoiłem się nieco po przejściu do Nowego Testamentu... i zatrzymałem na dłużej przy opowieści z Jana:

 

 Zaś Jezus poszedł na górę Oliwek. 2 A świtem znów przybył do Świątyni, usiadł oraz ich uczył; a przybył do niego cały lud. 3 Ale uczeni wkraju_ Piśmie i faryzeusze przyprowadzają niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie, po czym postawili ją w środku 4 oraz mu mówią: Nauczycielu, ta niewiasta została przyłapana jako jawna cudzołożnica; 5 zaś Mojżesz, w Prawie, nakazał nam takie kamienować; a ty co mówisz? 6 Ale mówili to, wystawiając go na próbę, aby go mieli za co oskarżyć. Zaś Jezus schylił się ku dołowi i zapisywał palcem na ziemi (także: kraju. 7 A gdy go powstrzymywali - pytając, podniósł się oraz do nich powiedział: Bezgrzeszny z was, niech pierwszy rzuci na nią kamień. 8 I znowu schylił się ku dołowi oraz pisał po ziemi. 9 Więc kiedy to usłyszeli i rozsądzili na skutek sumienia - wychodzili jeden za drugim, począwszy od starszyzny, aż do najlichszych, i Jezus został sam oraz ta niewiasta, co stała w środku. 10 Więc Jezus się podniósł, a nikogo nie widząc, tylko ową kobietę, powiedział jej: Niewiasto, gdzie są twoi oskarżyciele? Nikt cię nie potępił? 11 Zaś ona powiedziała: Nikt, Panie.  A Jezus jej powiedział: Ja także cię nie potępiam; idź i już więcej nie grzesz.

Rozmyślałem nad tym dość długo , lecz istoty pojąć nie mogłem. Było jasne, że w Prawie Mojżesza wszyscy są grzesznikami, co potwierdzają inne fragmenty Pisma. Jak więc Jezus mógł do niej powiedzieć: idź i już więcej nie grzesz? Przecież to niemożliwe, o czym Jezus dokładnie wiedział. Zatem nabrałem przekonania, że gdy zrozumiem ten fragment - zrozumiem całe Pismo. Ale stało się to po latach. I dlatego wciąż przypominam:

4 Każdy, kto powoduje grzech, powoduje też nieprawość, bo grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie też, że został on objawiony, aby usunąć nasze grzechy; a grzechu w nim nie ma. 6 Każdy, kto w nim mieszka nie grzeszy; każdy, kto grzeszy nie ujrzał go, ani go nie poznał.7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość (także: prawość) jak on jest sprawiedliwy; 8 kto powoduje grzech jest z tego oszczerczego (także: niesłusznie oskarżającego), gdyż ten oszczerczy od początku grzeszy. A Syn Boga po to został objawiony, aby zniszczyć uczynki tego oszczerczego. Pierwszy List Jana 3, 4-8

Co zatem, zaszło przed laty obok Świątyni Jerozolimskiej? Otóż, owa kobieta doświadczyła powołania przez Pana. Naraz zamieszkała w Jezusie. Została obdarzona przez Boga łaską Wiary. Z Prawa Mojżesza, w którym była grzesznicą - przeszła do Prawa Wiary, w którym grzech jest niezmierną rzadkością, a w zasadzie jest wykluczony. Jeżeli tylko trwamy w Wierze; jeśli chodzimy z Panem, wierzymy i ufamy, oraz  kierujemy się Słowem (możliwie w najczystszej formie).

12 Ponieważ nie toczymy walki przeciw krwi i cielesnej osobowości, ale przeciw niebiańskim mocom, potęgom, przeciwko rządcom świata ciemności tej epoki, przeciwko duchowej niegodziwości w niebiosach. 13 List do Efezjan 6, 12-16

Przez to weźcie pełną zbroję Boga, abyście mogli walczyć w złym czasie, wszystko dokonać oraz stać mocno. 14 Stójcie więc – mocno; za pomocą prawdy opaszcie sobie wasze biodra, obleczcie się pancerzem sprawiedliwości15 oraz obujcie nogi w gotowość służenia Ewangelii pokoju. 16 Nad wszystkim podnoście tarczę wiary, w której będziecie mogli zgasić wszystkie płonące pociski niegodziwości.

 

6 Zatem więc, nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 7 Ponieważ śpiący śpią w nocy, a upijający się są pijani nocą. 8 Ale my, którzy jesteśmy dnia bądźmy trzeźwymi, odzianymi pancerzem wiary, miłości oraz hełmem nadziei ratunku.9 Gdyż Bóg nie pozostawił nas dla gniewu, ale do zdobycia zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 10 Tego, który za nas umarł, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 6-10

Oto potęga Wiary!

Zatem, co można powiedzieć w konkluzji? Jeśli Prawo Mojżesza, które jest przecież Prawem Boga, idzie na przedzie jako odchody, (List do Filippian 3, 8), tym bardziej bez znaczenia muszą być prawa ludzkie, tworzone przez "liderów" bądź  samozwańczych "pastorów". Zaś dodawanie do Krzyża    Pana i związanej z Nim sprawiedliwości, nawet wyjątków z Prawa, nie wspominając o ludzkich, może mieć tragiczne konsekwencje.

 

2 Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeżeli się dacie obrzezywać, Chrystus wam nic nie pomoże. 3 A świadczę każdemu człowiekowi, co daje się obrzezywać, że winny jest wypełnić całe Prawo Mojżesza. 4 Zostaliście odłączeni od Chrystusa, wy, którzy uznajecie się za sprawiedliwych w Prawie; wypadliście z łaski.5 Bowiem my, Duchem, z wiary, oczekujemy nadziei sprawiedliwości. 6 Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nie ma nic znaczenia, ani nieobrzezanie ale wiara działająca pośród miłości. List do Galacjan 5, 2-6

 

 

Przejdźmy do zagadnień praktycznych. Jak w Piśmie opisany jest chrzest?

34 A eunuch odpowiadając Filipowi, rzekł: Proszę cię powiedz, o kim to prorok mówi? O samym sobie, czy o kimś innym? 35 Zaś Filip otworzył swoje usta i począwszy od tego wersetu Pisma, ogłosił mu dobrą nowinę o Jezusie. 36 A gdy jechali wzdłuż drogi, dotarli nad jakąś wodę; więc eunuch mówi: Oto woda; co mi przeszkadza zostać ochrzczonym?37 Zaś Filip powiedział: Można, jeśli z całego serca wierzysz. Zatem odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest

Synem Boga. 38 Więc polecił stanąć wozowi i obydwaj zeszli do wody, Filip i eunuch; i go ochrzcił. Dokonania apostołów 8, 34-38 Tu właśnie postawiono pytanie: co mi przeszkadza zostać ochrzczonym? I zamieszczono odpowiedź: Można, jeśli z całego serca wierzysz. Żadnych, innych warunków nie było. Filip nie dopytywał się eunucha, jak on żyje w owej Etiopii, co porabia, jak się zachowuje; czy jest złym, czy też "dobrym człowiekiem" w myśl miejscowych zasad moralności? Nic, a nic! Wyznanie Wiary wystarczyło.

Czy to jest mało? - można zapytać? Chrystianie wiedzą, że nie; że to jest dużo, bardzo dużo, gwarancja życia wiecznego. Inne dary Ducha Świętego są tego konsekwencją i dopełnieniem łaski.

          Są jednakże i tacy bracia, co uznają prawo moralne. Za filozofem Kantem, powiadają: "Niebo gwiaździste nade mną - prawo moralne we mnie". I dowodzą, że owo prawo obowiązuje  wszystkich. Hm! Nic takiego z Biblii nie wynika. Biblia jest księgą Praw, to oczywiste.    Ale Prawami Boga pozostaje Prawo Mojżesza i Prawo Wiary. Zaś tak zwane prawo moralne bierze się z rozeznania dobrych i złych uczynków spod drzewa Wiadomości. Ze złego sumienia - dodam , a ponadto piętna odstępstwa. I to właśnie na tej podstawie, stosunkowo zuchwali ludzie, tworzą jakieś prawa moralne , stawiając swoje warunki. Z człowieka, który jest złym - gotowi robić "dobrego". Lecz ich nadzieje powinien rozwiać brat, który wyartykułował zdanie:"           "Dobrzy" ludzie idą do piekła - do Nieba idą zbawieni".

Kiedy byłem jeszcze poganinem, prowadziłem w miarę spokojne życie, chociaż nie pozbawione kłopotów, które sprawiali różni ludzie. Kiedy stałem się chrystianinem, byłem pewien, że mam to już za sobą; że trafiłem do zacnego grona, z gruntu pozbawionego wyskoków. Ale to okazało się złudzeniem. No i było bardziej bolesne. Chrystianie są sprawiedliwymi ludźmi, lecz z uczynkami bywa różnie. Zatem pytałem Pana, dlaczego tak się dzieje? A odpowiedź była dość prosta. Bóg powołuje i zbawia nie na podstawie uczynków. Łaskę Wiary otrzymują od Pana ci, którzy zostali zapisani w Księdze Życia, bez oceny ich postępowania. Potem Bóg zmienia człowieka; chociaż często będzie to proces długotrwały. Mam na myśli cielesną naturę, bo ten wewnętrzny człowiek odnawia się i uświęca w każdym dniu.

Mimo tego wielu się trudzi nad spisaniem tych, tak zwanych, zasad moralnych (chociaż w różnych kulturach mają one różne odcienie. Nadto na ich podstawie  tworzone są prawa  państwowe. Czytałem jedno z takich opracowań, w którym pewien hierarcha kościelny zestawił wszystkie swoje fobie i uprzedzenia, rozwijając wskazania Dekalogu. Gdyby Filip przesiał przez nie eunucha (pewnie pracującego w haremie), mogłoby być niewesoło. Ów piewca moralności musiał być zwolennikiem kotów a nie psów, bo "kociarstwo" jakby pominął, a uwypuklił "psiarstwo". Kiedy o tym mówiłem na pewnej społeczności, brat, który hodował żółwia, natychmiast, rezolutnie zapytał: A żółwiarstwo? Takie to rodzi śmiesznostki.

Co zatem, dla uczniów Pana winno mieć zasadnicze znaczenie? Ano Wiara! Wiara działająca pośród miłości. Gdzie zaś jest Miłość w sercu, tam nie ma już oskarżeń.

2 I jeśli miałbym prorokowanie oraz znał wszystkie tajemnice, i całe wyższe poznanie, i choćbym miał całą wiarę, tak, aby góry przenosić, a miłości bym nie miał byłbym niczym. 3 I choćbym rozdał na żywność cały swój majątek, i choćbym wydał moje ciało, aby się wypaliło, a miłości bym nie miał nic bym nie był sobie pożyteczny. 4 Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa; miłość nie jest zazdrosna; miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się;5 nie zachowuje się niewłaściwie, nie szuka swego, nie jest zapalczywa, nie liczy zła; 6 nie cieszy się z powodu niesprawiedliwości, ale cieszy się prawdą. Pierwszy list do Koryntian 13, 2-6

 

 

Zaś tym, co wydają oceny, Pan Jezus Chrystus powiedział:

36 Bądźcie więc, miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny.

 37 Nie sądźcie a nie zostaniecie osądzeni.

 Nie skazujcie a nie zostaniecie skazani;

 uniewinniajcie a będziecie uniewinnieni;

38 dawajcie a będzie wam dane;

 miarą dobrą, ugniecioną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze.

Bo miarą, którą mierzycie, będzie wam w zamian mierzone.

 

39

Ale powiedział im podobieństwo: Czy ślepy zdoła ślepego prowadzić? Czyż obydwaj nie wpadną w dół?

(Ewangelia Łukasza 6, 37-39.

 

16 A ponieważ jesteś letni a więc ani gorący, ani chłodny zamierzam cię zwymiotować z moich ust. 17 Gdyż mówisz: Jestem bogaty, wzbogaciłem się i nie mam potrzeby niczego. A nie wiesz, że jesteś nieszczęśliwy, wzbudzający litość, ubogi, ślepy i nagi. 18 Radzę ci, byś się wzbogacił; nabądź u mnie złotą ozdobę, która jest wypalona pośród ognia. I białe szaty, byś się odział, oraz by nie została ukazana hańba twojej nagości. Nadto by twoje oczy były namaszczone maścią poprawiającą wzrok, abyś widział.19 Ja, ilukolwiek pokocham, tych poprawiam i uczę. Ubiegaj się więc, gorliwie oraz skrusz się. 20 Oto stoję u drzwi i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój głos oraz otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim spożywał posiłek, a on ze mną. Objawienie spisane przez Jana 3, 16-20

 

p.s. I jeszcze dodatkowa uwaga. Niech twórcy praw moralnych nie sądzą, że propaguję rozwiązłość. Bowiem jest wprost przeciwnie. Jestem niezmiernie rygorystyczny w stosunku do Praw Boga. Można powiedzieć - ortodoks. I o tej ortodoksji w stosunku do Prawa Wiary zachęcam także współbraci.

p.s. 2 I jeszcze przypomnę, że w myśl kalendarza żydowskiego, 14 Nissan 5776, a więc rocznica dnia Przygotowania, w którym ukrzyżowano Jezusa, przypada w tym roku 22 kwietnia.

 

 

12. 04. 2016

4 Nissan  5776

 

 

 

ANKIETA PERSONALNA

 

   P

rzejrzałem ankiety personalne, które są zamieszczone w Internecie i wielce się zasępiłem. Co ja bym w nich napisał? A może bym złożył dwie? Chociaż wzoru tej drugiej nie było.

Trudno się mówi światu o dualizmie ucznia Pana. Jest jeden, a w zasadzie, można powiedzieć - dwóch. Ten cielesny i ten duchowy. Przy czym jeden został schowany w drugim, niczym w rosyjskiej babuszce. Jak tu pisać ankietę personalną?

 

Wielu mi w różnych sytuacjach mówiło: Aby zostać przyjętym do jakiejś pracy, trzeba złożyć odpowiednie podanie. A co należy zrobić, aby zostać przyjętym przez Boga? Niezmiennie odpowiadałem: Skrusz swoje serce przed Stwórcą i poproś o łaskę Wiary w Imieniu i przez ofiarę Jezusa. Co jeszcze?- dopytywano.. Więcej nic. Patrzano z niedowierzaniem. Co też pan mówi? Tak niewiele?!  Wtedy ich  zapewniałem, że wystarczy. Odpowiedź kwitowano uśmiechem. Tylko jeden mężczyzna na setki spojrzał mi prosto w oczy i stwierdził bardzo poważnie: Pan żąda najtrudniejszego.

Kiedy dojdzie do aktu łaski i człowiek zostanie wywołany; gdy idzie Drogą za Panem, rozglądając się ze zdumieniem, wtedy pyta niejednokrotnie siebie: Kim ja właściwie się stałem? Jak wyglądam? Czy mogę siebie określić? Jak bym teraz wypełnił moją ankietę personalną?  Dla człowieka ze świata będą to sprawy niepojęte, a chwilami wręcz "wariactwo". Opowieści o nowym człowieku, który się we mnie narodził oraz stale jest kształtowany przez Pana; który ma już niewiele wspólnego ze starym i   jego cielesną naturą, świat dołączy do dziecinnych bajek, powiedzmy z mchu i paproci. Sam liczy na religijność i nie w głowie mu zasadnicze zmiany. A jednak taka jest rzeczywistość. I znaczące tego faktu konsekwencje.

1 A był człowiek z faryzeuszów, któremu na imię Nikodem, przełożony Żydów; 2 ten przyszedł nocą do Jezusa i mu powiedział: Rabbi, wiemy że jesteś nauczycielem, co przybył od Boga; bo nikt nie może czynić tych cudów, które ty czynisz, jeśliby z nim nie był Bóg. 3 Odpowiedział Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga.4 A Nikodem mówi do niego: Jak człowiek może zostać zrodzony, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać narodzony? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga. Ewangelia Jana 3, 1-5  Zatem, gdzie pójdzie? Gdzie będzie miejsce pogan? Nie ma zbyt wielu alternatyw. Wszystko, co zostało skalane grzechem, znajdzie się na "wysypisku śmieci". Jak podaje Objawienie Jezusa, zostanie wrzucone do Gehenny. Znowu straszę? Nie. Cytuję Pismo Święte, w którym zawarta jest prawda. Bowiem Królestwo Boga odziedziczy wszystko bez skazy. Nowe niebiosa, nowa ziemia, aniołowie, być może i  część zwierząt,  i oczywiście nowi ludzie.

Stary człowiek odziedziczył nazwisko po ojcu. On także nadał mu imię. Ale ojciec, w moim przypadku, umarł, był stosunkowo ubogi i niczego mi nie zostawił. Nowy człowiek to już jest dziecko Boga, zatem po Nim dziedziczy nazwisko. Jego Ojcem jest Bóg Wszechmogący, który żyje oraz jest najbogatszy...

9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest wasz Ojciec Ten w niebiosach. Ewangelia Mateusza 23, 7-11

I to On  przygotował najpiękniejsze.

Lecz mówimy jak jest napisane: Czego oko nie ujrzało i ucho nie usłyszało, i do serca człowieka nie weszło, to przygotował Bóg tym, co Go miłują. Pierwszy list do Koryntian 2, 9-11

Nowy człowiek otrzyma też nowe imię. 17 Kto ma ucho niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Temu, kto zwycięża dam zjeść z ukrytej manny, i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje Objawienie spisane przez Jana 2, 17-19

 

No, a matka? Stary człowiek miał przecież swoją matkę.  A nowy?  Nowy też. Jego matką jest Nowa Jerozolima.

24 Te rzeczy są mówione w przenośni; gdyż są one dwoma Przymierzami; jednym z góry Synaj rodzącym do niewoli, a jest nim Hagar. 25 Zaś Hagar jest górą Synaj w Arabii, a odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli z jej dziećmi. 26 Zaś Jerozolima w górze jest wolna; ta, która jest matką wszystkich nas.27 Ponieważ jest napisane: Rozwesel się bezpłodno, nie rodząco; skrusz się i w boleściach zawołaj nie rodząco; bo liczniejsze są dzieci samotnej, bardziej niż tej, która ma męża. 28 Wy zaś, bracia, na wzór Izaaka, jesteście dziećmi obietnicy. List do Galacjan 4, 24-28

Do ankiety trzeba też wpisać miejsce urodzenia; w moim przypadku - Sosnowiec. Ale zdumiał by się niejeden kadrowiec, gdybym natychmiast dodał: Ale właściwie Cyon - góra Boga.

13 Bowiem BÓG wybrał Cyon, upodobał go Sobie na Swą siedzibę, mówiąc:14 To jest mój spoczynek na wieki, tu zasiądę, bo go Sobie upodobałem. 15 Jego płodom pobłogosławię, jego biednych nasycę chlebem... Księga Psalmów 132, 13-15

Tam też się rodzą wybrani.

 

 

Jego twierdza na świętych górach *.

2 WIEKUISTY miłuje wrota Cyonu,

bardziej niż wszystkie siedziby Jakóba.

3 Głoszą wspaniałości o tobie - miasto Boże. Sela.

4 Zaiste, mym przyjaciołom wspominam Rachab * i Babel;

 oto obcy S - Peleszet i Cor ** oraz lud S Kusza *** powiedzą:

tylko tam się urodziłem (także: powstałem, wzniosłem się, obudziłem, zmartwychwstałem

.

5 Następnie powiedzą o Cyonie:

Niejeden mąż z męża się w nim urodził

,

a On go utwierdził,

Najwyższy. PSALM 87

 

 

 A płeć? Z określeniem płci też byłby pewien problem. Stary człowiek jest dajmy na to mężczyzną, ale nowy z trudem się mieści w tych ramach. Jest wprawdzie napisane: 17 Dlatego wyjdźcie z ich środka i oddzielcie się - mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Izajasz 52,11; Jeremiasz 50,8  18 Będę wam też za Ojca, a wy będziecie za synów i córki - mówi Pan, Wszechwładca.(2 Koryntian 6,18) Ale też jest wiadomo, że dawne role przeminą, zaś nowe będą wynikiem właściwości zupełnie nowych ciał

A Jezus odpowiadając, rzekł im: Synowie tego porządku żenią się oraz za mąż wydają. 35 Ale uznani za godnych osiągnięcia tamtego porządku oraz wskrzeszenia z martwych, ani się nie żenią, ani też za mąż nie wydają.36 Nie mogą już także umrzeć, gdyż podobni są do aniołów, oraz są dziećmi Boga, którzy są dziećmi wzniesienia. Ewangelia Łukasza 20, 33-37

Jednego możemy być pewni. Że i to będzie wspaniałe.

 

A narodowość/obywatelstwo. Odpowiedź na te pytania wydaje się bardzo prostą, ale w przypadku ucznia Pana, i z tym mogą być kłopoty.

W Polsce odróżnia się narodowość od obywatelstwa. Chociaż preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej posługuje się zwrotem „My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”, to jednak zwrot Naród Polski należy traktować szerzej niż obywatele Rzeczypospolitej[8].

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. zwrócił uwagę, że wyrażenie „Naród Polski” zdefiniowane jest w preambule do Konstytucji, w której zostało powiązane z posiadaniem obywatelstwa polskiego, a nie z przynależnością narodową[9].

Nieodłącznie z pojęciem narodu wiąże się słowo „narodowość”. Można powiedzieć w najogólniejszym ujęciu, że obywatelstwo to stan prawny, zaś narodowość to stan faktyczny, w odróżnieniu od obywatelstwa.

W Europejskiej konwencji o obywatelstwie (art. 2) obywatelstwo oznacza prawną więź pomiędzy osobą a państwem i nie wskazuje na pochodzenie etniczne tej osoby.

Teraz spróbujmy to rozgmatwać i rzucić na grunt biblijny. Z Pisma wynika dość jasno, że poganin (nie Izraelita), wraz z otrzymaniem łaski Wiary, zostaje wszczepiony do Izraela i tym samym, staje się uczestnikiem Nowego Przymierza z Izraelem.

16 Zaś jeśli pierwocina jest święta także ciasto; a jeśli korzeń jest święty także gałęzie. 17 Ale jeśli niektóre z gałęzi zostały odłamane, zaś ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś w nie wszczepiony oraz stałeś się współuczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego18 nie wynoś się nad gałęzie. Zaś jeśli się wynosisz, wiedz, że nie ty niesiesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Rzymian 11, 15-19

Otóż, właśnie. Izrael jest porównany do drzewa oliwnego; z korzeniem i gałązkami. Każdy Izraelita według ciała to jego nowa gałązka.

W drzewie tym zachodzą jednak zmiany. Jeżeli Izraelita nie skruszy serca przed Bogiem i nie poprosi o zbawienie w Imieniu Jezusa Chrystusa, zostaje odcięty z tego drzewa, a na powstałe "wolne pole"  Bóg wszczepia poganina, wraz udzieleniem mu łaski Wiary. Tym samym dawny poganin, a właściwie to, co się w nim narodziło, staje się członkiem narodu wybranego.

Znalazło to zapowiedź u Mojżesza... 

. 33 A kiedy w waszym kraju zamieszka u ciebie cudzoziemiec - nie uciskajcie go. 34 Cudzoziemiec, który zamieszka przy was, będzie u was jak każdy z krajowców między wami; będziesz go miłował jak siebie samego, ponieważ byliście cudzoziemcami w ziemi Micraim; Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg. III Mojżesza  9,31-34. ...lecz w praktyce nie jest przestrzegane. Żydzi stale się posługują prawem z okresu dominacji brytyjskiej, choć ciągoty do Prawa Mojżesza również się potęgują.

No, dobrze - tak jest z narodowością, a jakie mamy obywatelstwo? Jaki jest stan prawny chrystianina? Ma się rozumieć stary człowiek nadal pozostaje, dajmy na to - Polakiem; lecz w przypadku człowieka nowego już nic nie jest tak oczywiste. Przeczytajmy: Także was, będących umarłymi w fałszywych krokach i grzechach, 2 w których niegdyś żyliście według porządku tego świata, w zgodzie z przywódcą zwierzchności sfery powietrznej, duchem działającym teraz pomiędzy dziećmi nieposłuszeństwa. 3 Wśród nich i my wszyscy niegdyś byliśmy, chodząc w pożądaniach naszej cielesnej natury, czyniąc wolę ciała wewnętrznego i umysłu, oraz byliśmy z natury dziećmi zapalczywości *, tak, jak i pozostali. 4 Ale Bóg, co jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, 5 i nas, będących umarłymi w fałszywych krokach - ożywił razem z Chrystusem (bowiem łaską jesteście ocaleni od śmierci). 6 Pomógł też się podźwignąć i w niebiosach, razem posadził w Chrystusie Jezusie (Efezjan 2,6)

Razem posadził... (czas przeszły, dokonany).  W ten sposób nowy człowiek stał się członkiem niebiańskiej społeczności.

Czy to zmieści ankieta personalna? Sprawa jest wielce złożona. Uprzedza o tym i Pismo:

 Jezus jest tym, o którym wam mówimy liczne i trudne do wyjaśnienia słowo, gdyż staliście się ociężali słuchem.  List do Hebrajczyków 5, 11-13 A jeżeli jest trudne dla chrystian, to cóż dopiero dla pogan. Gdybym się starał o pracę i to wszystko sumiennie wypisał, w dziale Kadr mogłoby dojść do paniki. Na szczęście jestem emerytem.,                   

No, a adres?.. By zrozumieć problemy z adresem, opowiem jeden ze snów.

Otóż, śniło mi się, że idę korytarzem na szczycie bardzo wysokiego budynku. W ręce mam skierowanie, a na nim  numer pokoju, który został mi przydzielony.

1 Niech się nie niepokoi wasze serce; wierzcie względem Boga i wierzcie względem mnie. 2 W domu mojego Ojca są liczne mieszkania; zaś jeśli nie, to bym wam powiedział; 3 idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę oraz przygotuję wam miejsce, znowu przychodzę i ze sobą zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, także wy żyli. 4 Zaś gdzie ja odchodzę – wiecie, i drogę znacie. Ewangelia Jana 14, 1-4

Wreszcie pukam do drzwi i wchodzę. Widzę przestronny pokój, w połowie kryty mansardą, a dalej wyjście na wielki taras i widok na całe miasto. Pokój wyposażony był w tapczan oraz podłużną szafkę, na której stał telewizor. Przed szafką siedział na ziemi jakiś hipis. Zatem odzywam się do niego: Proszę pana! Ja tu mam skierowanie na ten lokal, ale to jakieś nieporozumienie. Jestem mieszkańcem Katowic; ulica taka, a taka, przez 16 i nie zamierzam się przeprowadzać. Co mam z tym fantem zrobić? Ja nic nie wiem - odpowiedział hipis; niech pan idzie do administracji na parterze, tam powinni wszystko wyjaśnić.

Pokój jest bardzo ładny... ciągnąłem, ale tu jest bardzo wysoko. Ja jestem starszym człowiekiem. Więc jeśli się winda popsuje, jak ja się tu dostanę? Nadto do tarasu przylegają dachy sąsiednich budynków. Łatwo tam wejść i zeskoczyć. Czy tutaj nie ma złodziejstwa? - Ze wszystkim do administracji! Ale kiedy zacząłem schodzić, właśnie się obudziłem.

To tylko garstka rozterek związanych z nowym człowiekiem. A tu jeszcze plącze się stary! Ach, ten czasowy dualizm! Kiedy zwalniam i się rozczulam nad starym, niczym przebrzydłe komary, opadają mnie różne kłopoty,  chcąc mi "utoczyć krwi". Zaś kiedy rozmyślam o nowym - rosnę, wpadam w  beztroskę, i życie w oczach pięknieje. A Pan mnie bez przerwy uczy. 1 Jeśli zatem, zostaliście ożywieni z Chrystusem,

szukajcie tych, co są w górze,

 gdzie jest Chrystus,

siedząc po prawicy Boga.

2 O tych w górze rozmyślajcie, nie o tych na ziemi.

3 Bo umarliście, a wasze życie jest ukryte w Bogu razem z Chrystusem. List do Kolosan 3, 1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 04. 2016

4 Nissan  5776

 

 

 

ANKIETA PERSONALNA

 

   P

rzejrzałem ankiety personalne, które są zamieszczone w Internecie i wielce się zasępiłem. Co ja bym w nich napisał? A może bym złożył dwie? Chociaż wzoru tej drugiej nie było.

Trudno się mówi światu o dualizmie ucznia Pana. Jest jeden, a w zasadzie, można powiedzieć - dwóch. Ten cielesny i ten duchowy. Przy czym jeden został schowany w drugim, niczym w rosyjskiej babuszce. Jak tu pisać ankietę personalną?

 

Wielu mi w różnych sytuacjach mówiło: Aby zostać przyjętym do jakiejś pracy, trzeba złożyć odpowiednie podanie. A co należy zrobić, aby zostać przyjętym przez Boga? Niezmiennie odpowiadałem: Skrusz swoje serce przed Stwórcą i poproś o łaskę Wiary w Imieniu i przez ofiarę Jezusa. Co jeszcze?- dopytywano.. Więcej nic. Patrzano z niedowierzaniem. Co też pan mówi? Tak niewiele?!  Wtedy ich  zapewniałem, że wystarczy. Odpowiedź kwitowano uśmiechem. Tylko jeden mężczyzna na setki spojrzał mi prosto w oczy i stwierdził bardzo poważnie: Pan żąda najtrudniejszego.

Kiedy dojdzie do aktu łaski i człowiek zostanie wywołany; gdy idzie Drogą za Panem, rozglądając się ze zdumieniem, wtedy pyta niejednokrotnie siebie: Kim ja właściwie się stałem? Jak wyglądam? Czy mogę siebie określić? Jak bym teraz wypełnił moją ankietę personalną?  Dla człowieka ze świata będą to sprawy niepojęte, a chwilami wręcz "wariactwo". Opowieści o nowym człowieku, który się we mnie narodził oraz stale jest kształtowany przez Pana; który ma już niewiele wspólnego ze starym i   jego cielesną naturą, świat dołączy do dziecinnych bajek, powiedzmy z mchu i paproci. Sam liczy na religijność i nie w głowie mu zasadnicze zmiany. A jednak taka jest rzeczywistość. I znaczące tego faktu konsekwencje.

1 A był człowiek z faryzeuszów, któremu na imię Nikodem, przełożony Żydów; 2 ten przyszedł nocą do Jezusa i mu powiedział: Rabbi, wiemy że jesteś nauczycielem, co przybył od Boga; bo nikt nie może czynić tych cudów, które ty czynisz, jeśliby z nim nie był Bóg. 3 Odpowiedział Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga.4 A Nikodem mówi do niego: Jak człowiek może zostać zrodzony, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać narodzony? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga. Ewangelia Jana 3, 1-5  Zatem, gdzie pójdzie? Gdzie będzie miejsce pogan? Nie ma zbyt wielu alternatyw. Wszystko, co zostało skalane grzechem, znajdzie się na "wysypisku śmieci". Jak podaje Objawienie Jezusa, zostanie wrzucone do Gehenny. Znowu straszę? Nie. Cytuję Pismo Święte, w którym zawarta jest prawda. Bowiem Królestwo Boga odziedziczy wszystko bez skazy. Nowe niebiosa, nowa ziemia, aniołowie, być może i  część zwierząt,  i oczywiście nowi ludzie.

Stary człowiek odziedziczył nazwisko po ojcu. On także nadał mu imię. Ale ojciec, w moim przypadku, umarł, był stosunkowo ubogi i niczego mi nie zostawił. Nowy człowiek to już jest dziecko Boga, zatem po Nim dziedziczy nazwisko. Jego Ojcem jest Bóg Wszechmogący, który żyje oraz jest najbogatszy...

9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest wasz Ojciec Ten w niebiosach. Ewangelia Mateusza 23, 7-11

I to On  przygotował najpiękniejsze.

Lecz mówimy jak jest napisane: Czego oko nie ujrzało i ucho nie usłyszało, i do serca człowieka nie weszło, to przygotował Bóg tym, co Go miłują. Pierwszy list do Koryntian 2, 9-11

Nowy człowiek otrzyma też nowe imię. 17 Kto ma ucho niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Temu, kto zwycięża dam zjeść z ukrytej manny, i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje Objawienie spisane przez Jana 2, 17-19

 

No, a matka? Stary człowiek miał przecież swoją matkę.  A nowy?  Nowy też. Jego matką jest Nowa Jerozolima.

24 Te rzeczy są mówione w przenośni; gdyż są one dwoma Przymierzami; jednym z góry Synaj rodzącym do niewoli, a jest nim Hagar. 25 Zaś Hagar jest górą Synaj w Arabii, a odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli z jej dziećmi. 26 Zaś Jerozolima w górze jest wolna; ta, która jest matką wszystkich nas.27 Ponieważ jest napisane: Rozwesel się bezpłodno, nie rodząco; skrusz się i w boleściach zawołaj nie rodząco; bo liczniejsze są dzieci samotnej, bardziej niż tej, która ma męża. 28 Wy zaś, bracia, na wzór Izaaka, jesteście dziećmi obietnicy. List do Galacjan 4, 24-28

Do ankiety trzeba też wpisać miejsce urodzenia; w moim przypadku - Sosnowiec. Ale zdumiał by się niejeden kadrowiec, gdybym natychmiast dodał: Ale właściwie Cyon - góra Boga.

13 Bowiem BÓG wybrał Cyon, upodobał go Sobie na Swą siedzibę, mówiąc:14 To jest mój spoczynek na wieki, tu zasiądę, bo go Sobie upodobałem. 15 Jego płodom pobłogosławię, jego biednych nasycę chlebem... Księga Psalmów 132, 13-15

Tam też się rodzą wybrani.

 

 

Jego twierdza na świętych górach *.

2 WIEKUISTY miłuje wrota Cyonu,

bardziej niż wszystkie siedziby Jakóba.

3 Głoszą wspaniałości o tobie - miasto Boże. Sela.

4 Zaiste, mym przyjaciołom wspominam Rachab * i Babel;

 oto obcy S - Peleszet i Cor ** oraz lud S Kusza *** powiedzą:

tylko tam się urodziłem (także: powstałem, wzniosłem się, obudziłem, zmartwychwstałem

.

5 Następnie powiedzą o Cyonie:

Niejeden mąż z męża się w nim urodził

,

a On go utwierdził,

Najwyższy. PSALM 87

 

 

 A płeć? Z określeniem płci też byłby pewien problem. Stary człowiek jest dajmy na to mężczyzną, ale nowy z trudem się mieści w tych ramach. Jest wprawdzie napisane: 17 Dlatego wyjdźcie z ich środka i oddzielcie się - mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Izajasz 52,11; Jeremiasz 50,8  18 Będę wam też za Ojca, a wy będziecie za synów i córki - mówi Pan, Wszechwładca.(2 Koryntian 6,18) Ale też jest wiadomo, że dawne role przeminą, zaś nowe będą wynikiem właściwości zupełnie nowych ciał

A Jezus odpowiadając, rzekł im: Synowie tego porządku żenią się oraz za mąż wydają. 35 Ale uznani za godnych osiągnięcia tamtego porządku oraz wskrzeszenia z martwych, ani się nie żenią, ani też za mąż nie wydają.36 Nie mogą już także umrzeć, gdyż podobni są do aniołów, oraz są dziećmi Boga, którzy są dziećmi wzniesienia. Ewangelia Łukasza 20, 33-37

Jednego możemy być pewni. Że i to będzie wspaniałe.

 

A narodowość/obywatelstwo. Odpowiedź na te pytania wydaje się bardzo prostą, ale w przypadku ucznia Pana, i z tym mogą być kłopoty.

W Polsce odróżnia się narodowość od obywatelstwa. Chociaż preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej posługuje się zwrotem „My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”, to jednak zwrot Naród Polski należy traktować szerzej niż obywatele Rzeczypospolitej[8].

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. zwrócił uwagę, że wyrażenie „Naród Polski” zdefiniowane jest w preambule do Konstytucji, w której zostało powiązane z posiadaniem obywatelstwa polskiego, a nie z przynależnością narodową[9].

Nieodłącznie z pojęciem narodu wiąże się słowo „narodowość”. Można powiedzieć w najogólniejszym ujęciu, że obywatelstwo to stan prawny, zaś narodowość to stan faktyczny, w odróżnieniu od obywatelstwa.

W Europejskiej konwencji o obywatelstwie (art. 2) obywatelstwo oznacza prawną więź pomiędzy osobą a państwem i nie wskazuje na pochodzenie etniczne tej osoby.

Teraz spróbujmy to rozgmatwać i rzucić na grunt biblijny. Z Pisma wynika dość jasno, że poganin (nie Izraelita), wraz z otrzymaniem łaski Wiary, zostaje wszczepiony do Izraela i tym samym, staje się uczestnikiem Nowego Przymierza z Izraelem.

16 Zaś jeśli pierwocina jest święta także ciasto; a jeśli korzeń jest święty także gałęzie. 17 Ale jeśli niektóre z gałęzi zostały odłamane, zaś ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś w nie wszczepiony oraz stałeś się współuczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego18 nie wynoś się nad gałęzie. Zaś jeśli się wynosisz, wiedz, że nie ty niesiesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Rzymian 11, 15-19

Otóż, właśnie. Izrael jest porównany do drzewa oliwnego; z korzeniem i gałązkami. Każdy Izraelita według ciała to jego nowa gałązka.

W drzewie tym zachodzą jednak zmiany. Jeżeli Izraelita nie skruszy serca przed Bogiem i nie poprosi o zbawienie w Imieniu Jezusa Chrystusa, zostaje odcięty z tego drzewa, a na powstałe "wolne pole"  Bóg wszczepia poganina, wraz udzieleniem mu łaski Wiary. Tym samym dawny poganin, a właściwie to, co się w nim narodziło, staje się członkiem narodu wybranego.

Znalazło to zapowiedź u Mojżesza... 

. 33 A kiedy w waszym kraju zamieszka u ciebie cudzoziemiec - nie uciskajcie go. 34 Cudzoziemiec, który zamieszka przy was, będzie u was jak każdy z krajowców między wami; będziesz go miłował jak siebie samego, ponieważ byliście cudzoziemcami w ziemi Micraim; Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg. III Mojżesza  9,31-34. ...lecz w praktyce nie jest przestrzegane. Żydzi stale się posługują prawem z okresu dominacji brytyjskiej, choć ciągoty do Prawa Mojżesza również się potęgują.

No, dobrze - tak jest z narodowością, a jakie mamy obywatelstwo? Jaki jest stan prawny chrystianina? Ma się rozumieć stary człowiek nadal pozostaje, dajmy na to - Polakiem; lecz w przypadku człowieka nowego już nic nie jest tak oczywiste. Przeczytajmy: Także was, będących umarłymi w fałszywych krokach i grzechach, 2 w których niegdyś żyliście według porządku tego świata, w zgodzie z przywódcą zwierzchności sfery powietrznej, duchem działającym teraz pomiędzy dziećmi nieposłuszeństwa. 3 Wśród nich i my wszyscy niegdyś byliśmy, chodząc w pożądaniach naszej cielesnej natury, czyniąc wolę ciała wewnętrznego i umysłu, oraz byliśmy z natury dziećmi zapalczywości *, tak, jak i pozostali. 4 Ale Bóg, co jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, 5 i nas, będących umarłymi w fałszywych krokach - ożywił razem z Chrystusem (bowiem łaską jesteście ocaleni od śmierci). 6 Pomógł też się podźwignąć i w niebiosach, razem posadził w Chrystusie Jezusie (Efezjan 2,6)

Razem posadził... (czas przeszły, dokonany).  W ten sposób nowy człowiek stał się członkiem niebiańskiej społeczności.

Czy to zmieści ankieta personalna? Sprawa jest wielce złożona. Uprzedza o tym i Pismo:

 Jezus jest tym, o którym wam mówimy liczne i trudne do wyjaśnienia słowo, gdyż staliście się ociężali słuchem.  List do Hebrajczyków 5, 11-13 A jeżeli jest trudne dla chrystian, to cóż dopiero dla pogan. Gdybym się starał o pracę i to wszystko sumiennie wypisał, w dziale Kadr mogłoby dojść do paniki. Na szczęście jestem emerytem.,                   

No, a adres?.. By zrozumieć problemy z adresem, opowiem jeden ze snów.

Otóż, śniło mi się, że idę korytarzem na szczycie bardzo wysokiego budynku. W ręce mam skierowanie, a na nim  numer pokoju, który został mi przydzielony.

1 Niech się nie niepokoi wasze serce; wierzcie względem Boga i wierzcie względem mnie. 2 W domu mojego Ojca są liczne mieszkania; zaś jeśli nie, to bym wam powiedział; 3 idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę oraz przygotuję wam miejsce, znowu przychodzę i ze sobą zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, także wy żyli. 4 Zaś gdzie ja odchodzę – wiecie, i drogę znacie. Ewangelia Jana 14, 1-4

Wreszcie pukam do drzwi i wchodzę. Widzę przestronny pokój, w połowie kryty mansardą, a dalej wyjście na wielki taras i widok na całe miasto. Pokój wyposażony był w tapczan oraz podłużną szafkę, na której stał telewizor. Przed szafką siedział na ziemi jakiś hipis. Zatem odzywam się do niego: Proszę pana! Ja tu mam skierowanie na ten lokal, ale to jakieś nieporozumienie. Jestem mieszkańcem Katowic; ulica taka, a taka, przez 16 i nie zamierzam się przeprowadzać. Co mam z tym fantem zrobić? Ja nic nie wiem - odpowiedział hipis; niech pan idzie do administracji na parterze, tam powinni wszystko wyjaśnić.

Pokój jest bardzo ładny... ciągnąłem, ale tu jest bardzo wysoko. Ja jestem starszym człowiekiem. Więc jeśli się winda popsuje, jak ja się tu dostanę? Nadto do tarasu przylegają dachy sąsiednich budynków. Łatwo tam wejść i zeskoczyć. Czy tutaj nie ma złodziejstwa? - Ze wszystkim do administracji! Ale kiedy zacząłem schodzić, właśnie się obudziłem.

To tylko garstka rozterek związanych z nowym człowiekiem. A tu jeszcze plącze się stary! Ach, ten czasowy dualizm! Kiedy zwalniam i się rozczulam nad starym, niczym przebrzydłe komary, opadają mnie różne kłopoty,  chcąc mi "utoczyć krwi". Zaś kiedy rozmyślam o nowym - rosnę, wpadam w  beztroskę, i życie w oczach pięknieje. A Pan mnie bez przerwy uczy. 1 Jeśli zatem, zostaliście ożywieni z Chrystusem,

szukajcie tych, co są w górze,

 gdzie jest Chrystus,

siedząc po prawicy Boga.

2 O tych w górze rozmyślajcie, nie o tych na ziemi.

3 Bo umarliście, a wasze życie jest ukryte w Bogu razem z Chrystusem. List do Kolosan 3, 1-3

 

 

 

 

25. 04. 2016

17 Nissan  5776

 

...do was nie pojawiło się nasze słowo: Tak oraz nie. 19 Bowiem Syn Boga, Jezus Chrystus, ten przez nas ogłoszony między wami ... nie pojawił się jako: Tak i Nie, ale w nim dokonało się Tak.20 Bo jak liczne są obietnice Boga, one są w nim Tak, dlatego też przez niego Amen, od nas, na chwałę Bogu. 21 Ale Tym, co nas umacnia razem z wami i który nas namaścił jest Bóg. Drugi list do Koryntian 1, 17-20

J

akie są czasy, każdy widzi. Pomroka sunie przez świat, a miejscami wręcz wariactwo. Szaleńcza historia ludzkości niczego nie nauczyła, a kiełbasa jest marnym lekarstwem. Więc wielu, nawet braci, pyta: Do czego to wszystko zmierza? Strach jest otwierać gazetę, włos się jeży podczas czytania Internetu, nie widać  żadnych rozwiązań. Nawet rozsądek wyparował. Czy w końcu będzie lepiej? Otóż, nie. Nie będzie. Codziennie będzie gorzej. Gdyż weszliśmy na dobre, czy raczej powiem - na złe w czasy końca.

12 Dlatego cieszcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Ale biada tym, co przebywają na ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was ten oszczerczy; a ma wielki gniew, gdyż wie, że posiada mało czasu (Objawienie 12,12)  Otóż, właśnie! Szatan czyni zamęt na całej ziemi, przygotowując narody do nadejścia samego antychrysta.

Wszystko to będzie trwało aż do pochwycenia połowy Zgromadzenia Wybranych.      Wtedy Duch Święty (który wciąż powstrzymuje samo zło) również odstąpi od ziemi, a Wielki Ucisk się nasili, aż do czasu wywyższenia się antychrysta. A zaraz potem - koszmar. Okres Kary, w którym znikną wszystkie przybytki pogaństwa.

Mimo tych zatrważających  perspektyw, Pan pociesza wszystkich strapionych i zapewnia: Ja jestem zawsze z wami! Czyż nie dałem wam najcenniejszych darów? Czy nie jesteście świętymi, sprawiedliwymi i doskonałymi? Świętymi (czyli czystymi przez krew Baranka i oddzielonymi od świata, jeśli sami się tam nie pchacie? Sprawiedliwymi, także: (prawymi

5 Uratował nas nie z powodu uczynków, które w sprawiedliwości zrobiliśmy, ale z powodu Jego miłosierdzia. Dzięki kąpieli powtórnego narodzenia i odnowie Ducha Świętego, 6 którego wylał na nas obficie poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, 7 abyśmy zostali uznani sprawiedliwymi z Jego łaski oraz stali się dziedzicami, w zgodzie z nadzieją życia wiecznego.8 Godne wiary to słowo. Więc względem nich pragnę, abyś upewniał tych, którzy uwierzyli Bogu, by rozmyślali oraz stawali na czele szlachetnych czynów (czyli tych, pochodzących od Boga;  przygotowanych wybranym jeszcze przed założeniem świata). 9 Te rzeczy są piękne oraz przydatne ludziom. Zaś unikaj niedorzecznych dociekań, rodowodów, sporów i walk związanych z Prawem, bo są szkodliwe oraz puste.  List do Tytusa 3, 5-9

 i doskonałymi?

12 Zaś ten, gdy na zawsze złożył jedną ofiarę za grzechy usiadł na prawicy Boga. 13 Nadto czeka, aż jego nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek jego stóp. 14 Gdyż jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi (także: dorosłymi) tych, co są uświęcani.15 Ale świadczy nam także Duch Święty; bo według tego zapowiedział: 16 Takie będzie Przymierze, które po tych dniach ustalę sobie z nimi mówi Pan, moje zwyczaje dam do ich serc i wypiszę je na ich umyśle. List do Hebrajczyków 10, 12-16

Czy to mało? Czy może zaistnieć coś więcej w relacjach człowieka z Bogiem? A skoro mamy wszystko, radość przenika nasze serca i czekamy na spotkanie z Panem. Zatem nie patrzmy na świat... 11 Kto czyni niesprawiedliwość niech jeszcze uczyni niesprawiedliwość, a kto skalany niech się jeszcze skala. Raczej pilnujmy swojego.  ...także sprawiedliwy niech już będzie uważany za sprawiedliwego, a poświęcony Bogu niech jeszcze zostanie uświęcony. Zaś kto ma jeszcze braki; kto uważa, że grzeszy, że nie jest sprawiedliwym i świętym; kto jeszcze dźwiga swój własny krzyż (sklecony przez ludzi z ograniczeń, zakazów i nakazów), i dodaje go do sprawiedliwości z Boga, zamiast chlubić się wyłącznie krzyżem Jezusa; kto uważa, że łaska nie wystarczy; że  nie czyni człowieka sprawiedliwym, ani tym bardziej doskonałym, niechaj mu przyświecają słowa: Proście, szukajcie, kołaczcie! 12 Oto przychodzę szybko, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu, podobnie do tego, jaki będzie jego czyn. 13 Objawienie spisane przez Jana 22, 9-13