1 Jana

 

Pierwszy list

spisany przez Jana

 

 

1. Co było od początku odnośnie Słowa Życia, co usłyszeliśmy, co naszymi oczami zobaczyliśmy i nasze ręce dotykały, 2 (a życie zostało ukazane; więc zobaczyliśmy, zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było od Ojca i zostało nam objawione). 3 Co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, to wam oznajmiamy, byście wy także mieli z nami wspólnotę, ale też, aby nasza wspólnota była z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. 4 Nadto TR po to piszemy, by nasza radość była urzeczywistniona.

5 Zatem to jest obwieszczenie, które od niego usłyszeliśmy oraz wam oznajmiamy, że Bóg jest światłością * i nie ma w Nim żadnej ciemności. 6 Jeśli byśmy powiedzieli, że mamy z Nim wspólnotę, a chodzilibyśmy w ciemności - kłamiemy i nie wywołujemy prawdy. 7 Zaś jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości - mamy wspólnotę między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z każdego grzechu *. 8 Jeśli byśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, samych siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. 9 Jeśli byśmy wyznawali * nasze grzechy, godny zaufania jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam darował ** grzechy i oczyścił *** nas od wszelkiego bezprawia ****. 10 Jeśli byśmy powiedzieli, że nie zgrzeszyliśmy *, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego Słowa.

 

*1,5 także: światłem

*1,7 także: błędu, winy

*1,9 także: uznawali

**1,9 także: odpuścił, wybaczył

***1,9 także: uzdrowił

****1,9 także: nieprawości, niesprawiedliwości, zła, grzechu, przestępstwa

*1,10 także: zbłądziliśmy, zawiniliśmy, chybiliśmy celu

 

2. Moje dzieci, to wam piszę, abyście nie grzeszyli *, a jeśliby ktoś zgrzeszył, przy Ojcu mamy wspomożyciela **, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. 2 On jest sposobem przebłagania za nasze grzechy; i nie tylko za nasze, ale też za całego świata. 3 A po tym się przekonujemy, że go poznaliśmy, jeśli strzeżemy * jego przykazań. 4 Kto mówi, że go poznał, a nie strzeże jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 5 Zaś kto strzeże jego słowo, w tym naprawdę wypełniła się * miłość Boga. Przez to poznajemy, że w nim jesteśmy. 6 Kto mówi, że w nim mieszka, sam winien się tak zachowywać * jak on żył **.

7 Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Starym przykazaniem jest to słowo, które usłyszeliście od początku. 8 Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które w nim i w was jest prawdziwe; że ciemność przemija, a prawdziwa światłość już się wydobywa na jaw *. 9 Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, aż do teraz jest w ciemności. 10 Kto miłuje swojego brata, mieszka w światłości i nie ma w nim zgorszenia *.

11 Ale kto nienawidzi swojego brata - jest  w ciemności oraz chodzi w ciemności, więc nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność oślepiła jego oczy. 12 Piszę wam, dzieci, że są wam odpuszczone * grzechy z powodu ** jego Imienia. 13 Piszę wam, rodzice, że poznaliście * Tego od początku **. Piszę wam młodzieńcy, że zwyciężyliście złego. 14 Napisałem wam, dzieci, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, rodzice, że poznaliście Tego od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni, i mieszka w was Słowo Boga, więc zwyciężyliście złego. 15 Nie miłujcie tego porządku świata, ani rzeczy w tym porządku *. Jeśli ktoś miłuje ten porządek *, nie ma w nim miłości Ojca. 16 Ponieważ wszystko w tym porządku * - pożądanie ciała wewnętrznego **, pożądanie oczu oraz chełpliwość życia - nie jest z Ojca, ale jest ze świata. 17 Lecz ten porządek * i jego pożądanie przemija; a kto czyni wolę Boga, pozostaje na wieczność.

18 Dzieci, jest ostateczny * czas. I tak jak usłyszeliście - antychrystus ** przychodzi, więc i teraz powstało wielu przeciwników Chrystusa; stąd wiemy, że jest ostateczny czas. 19 Z nas wyszli, ale nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. Ale to się stało dlatego, by mogło zostać pokazane, że nie wszyscy są z nas. 20 A wy macie namaszczenie od Świętego i wszystko wiecie. 21 Nie napisałem wam dlatego, że nie znacie prawdy - lecz dlatego, że ją znacie; a wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy. 22 Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, co zaprzecza mówiąc, że Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychrystusem, co zaprzecza Ojcu oraz Synowi. 23 Każdy, kto zaprzecza Synowi - nie ma i Ojca; a kto uznaje Syna - ma i Ojca. 24 Zatem w was, co usłyszeliście od początku - to niech w was pozostaje. Jeśli w was pozostanie to, co usłyszeliście od początku, także wy zostaniecie w Synu i w Ojcu. 25 A to jest obietnica, którą on nam ogłosił - życie wieczne.

26 To wam napisałem o tych, co was zwodzą. 27 Lecz wy macie namaszczenie, które otrzymaliście od niego; ono w was pozostaje, więc nie macie potrzeby, aby was ktoś nauczał. Ale jakby to jego namaszczenie naucza was względem wszystkich spraw, jest prawdziwe i nie jest kłamstwem; a jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.

28 Zatem teraz, dzieci, pozostawajcie w nim, abyśmy mieli też wolność w jego przyjściu, oraz nie doznali od niego zawstydzenia, kiedy zostanie ukazany. 29 Jeśli wiecie, że on jest sprawiedliwy, dowiedzcie się także, że każdy, kto czyni sprawiedliwość jest z niego narodzony.

 

*2,1 także: błądzili, zawiniali, chybili celu

**2,1 także: wzywanego na pomoc, orędownika, pocieszyciela

*2,3 także: pilnujemy, przestrzegamy, dochowujemy

*2,5 także: dokonała się, urzeczywistniła się, doszła do dojrzałości

*2,6 + **2,6  to samo słowo greckie; także: przechadzać się, zachowywać się, żyć

*2,8 także: wyjawia, ukazuje

*2,10 także: obrazy, pułapki

*2,12 także: unieważnione, darowane

**2,12 także: przez, dla

*2,13 także: uznaliście, zrozumieliście

**2,13 także: róg kąta

*2,15+16+17 także: świecie

**2,16 także: cielesnej natury, osobowości opartej na cielesnej naturze

*2,18 także: najgorszy, najlichszy

**2,18 co znaczy: przeciwnik Pomazańca Boga

 

3. Spójrzcie, jaką miłość podarował nam Ojciec - abyśmy zostali nazwani dziećmi Boga. Z tego powodu ten świat nas nie rozumie, bo Go nie poznał. 2 Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a jeszcze się nie objawiło czym będziemy. Ale wiemy, że kiedy on stanie się widocznym, będziemy podobni do niego; bo ujrzymy go takim jak jest. 3 Więc ktokolwiek w nim ma tą nadzieję - obmywa siebie, tak jak on jest czysty.

4 Każdy, kto powoduje grzech *, powoduje też nieprawość **, bo grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie też, że został on objawiony, aby usunąć * nasze grzechy; a grzechu w nim nie ma. 6 Każdy, kto w nim mieszka - nie grzeszy *; każdy, kto grzeszy  * - nie ujrzał go, ani go nie poznał. 7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość * - jak on jest sprawiedliwy **; 8 kto powoduje grzech * - jest z tego oszczerczego **, gdyż ten oszczerczy ** od początku grzeszy. A Syn Boga po to został objawiony, aby zniszczyć uczynki tego oszczerczego **. 9 Każdy, kto jest urodzony z Boga - nie powoduje grzechu, gdyż Jego zarodek w nim mieszka; więc nie może grzeszyć, bo jest narodzony z Boga. 10 W tym są widoczne dzieci Boga i dzieci tego oszczerczego. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości i nie miłuje swojego brata - nie jest z Boga.

11 Ponieważ to jest poselstwo, które usłyszeliście od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. 12 Nie jak Kain, który był ze złego, więc zabił swojego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, zaś jego brata sprawiedliwe. 13 Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. 14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje brata - pozostaje w śmierci. 15 Każdy, kto nienawidzi swego brata - jest zabójcą; a wiecie, że żaden zabójca nie ma życia wiecznego, co w nim trwa. 16 W tym poznaliśmy miłość, że on dla nas położył * swoje życie **, a więc my powinniśmy położyć życie dla braci. 17 Zaś kto ma środki do życia na tym świecie, a widzi swojego brata, który ma niedostatek i z dala od niego zamknął swoje wnętrze - jakże pozostaje w nim miłość Boga? 18 Moje dzieci, nie miłujmy słowem, ani językiem - ale uczynkiem i prawdą.

19 I przez to poznajemy, że jesteśmy z prawdy, oraz przed nim zjednamy nasze serce. 20 Gdyż jeżeliby oskarżało nasze serce, TR większy jest Bóg od naszego serca i wie wszystko. 21 Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie oskarża, mamy otwartość * przed Bogiem. 22 Także jeśli o coś prosimy - to od Niego otrzymujemy, bo strzeżemy Jego przykazania oraz czynimy to, co przed Jego obliczem się podoba. 23 A to jest Jego przykazanie, abyśmy uwierzyli Imieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak nam dał przykazanie. 24 A kto strzeże Jego przykazań - w Nim mieszka i On w nim; więc wśród tego - z Ducha, którego nam dał - poznajemy, że w nas mieszka.

 

*3,4 także: winę, błąd

**3,4 także: bezprawie

*3,5 także: podnieść wzwyż, wziąć; zgładzić

*3,6 także: błądzi, chybia celu

*3,7 także: prawość

**3,7 także: prawy, wypełniający Prawo, przestrzegający Prawa Wiary

*3,8 także: czyni grzech

**3,8 gr. diabolos; co znaczy: niesłusznie oskarżającego, oszczerczego, oczerniającego, obmawiającego (cechy szatana)

*3,16 także: ustanowił, zdeponował

**3,16 także: duszę, serce, osobę

*3,21 także: szczerość, swobodę wypowiedzi, swobodę działania

 

4. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy duch jest z Boga; bowiem wielu fałszywych proroków wyszło na świat. 2 W tym poznawajcie Ducha Boga: Każdy duch, który wyznaje *, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze ** - jest z Boga.  3 A każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze - nie jest z Boga; jest to więc duch antychrystusa o którym usłyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie. 4 Wy jesteście z Boga, dzieci, zatem ich zwyciężyliście; bo większy jest Ten w was, niż ten na świecie. 5 Oni są ze tego świata; dlatego mówią ze świata, a świat ich słucha. 6 My jesteśmy z Boga; kto zna Boga - nas słucha; kto nie jest z Boga - nas nie słucha. Z tego poznajemy Ducha Prawdy i ducha błędu.

7 Umiłowani, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje jest narodzony z Boga oraz poznaje Boga. 8 Kto nie miłuje - nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 9 Miłość Boga w tym została pośród nas objawiona, że Bóg wysłał na świat swego jedynego Syna, abyśmy przez niego żyli. 10 W tym zaś jest miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował; zatem posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy. 11 Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich. 12 Boga nikt nigdy nie widział; ale jeśli miłujemy jedni drugich - Bóg w nas mieszka i Jego miłość jest w nas doskonała.

13 Przez to poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego Ducha. 14 A myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna - Zbawcę świata. 15 Kto wyznał *, że Jezus jest Synem Boga - Bóg w nim mieszka, a on w Bogu. 16 Zatem myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłością; więc kto mieszka w miłości - mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 17 Po to miłość jest doskonała pośród nas, abyśmy mieli otwartość w dniu oceny, że jaki on jest - tacy i my jesteśmy na tym świecie. 18 W miłości nie zdarza się strach, bo doskonała miłość wyrzuca strach na zewnątrz. Gdyż strach zawiera udrękę, a kto się boi - nie jest doskonały w miłości. 19 My go miłujemy, bo on pierwszy nas umiłował. 20 Jeśli ktoś powiedział: Miłuję Boga, a swojego brata nienawidzi - jest kłamcą; bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? 21 Zatem mamy od niego to polecenie, by kto miłuje Boga, miłował też swego brata.

 

*4,2 także: zgadza się, przyznaje, uznaje

**4,2 także: osobowości opartej na cielesnej naturze, ciele wewnętrznym

*4,15 także: zgodził się, uznał, zawarł umowę

 

5. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem * - z Boga się narodził. I każdy kto miłuje Tego, co zrodził - miłuje także tego, który z Niego jest zrodzony. 2 W tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boga, kiedy miłujemy Boga oraz strzeżemy Jego przykazania. 3 Gdyż to jest miłość Boga, aby strzec Jego przykazań; a Jego przykazania nie są ciężkie. 4 Bo wszystko, co jest zrodzone z Boga - zwycięża świat; a to jest tym zwycięstwem, które pokonało świat - nasza wiara. 5 Kto jest tym, co zwycięża świat, jeśli nie wierzący, że Jezus jest Synem Boga?

6 On jest tym, który przyszedł z powodu wody i krwi - Jezus Chrystus; nie tylko pośród wody, ale pośród wody i we krwi. A Duch jest Tym, co świadczy, ponieważ Duch jest prawdą. 7 Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym *. 8 Także trzej są, co świadczą na ziemi: Duch, woda oraz przelana krew; a ci trzej są ku jednemu. 9 Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, to przecież większe jest świadectwo Boga. Gdyż to jest świadectwo Boga, że zaświadczył o swoim Synu. 10 Kto wierzy w Syna Boga - ma w sobie to świadectwo. Kto nie wierzy Bogu - uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył względem świadectwa, w którym Bóg zaświadczył o swoim Synu. 11 A to jest owo świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, i to życie jest w Jego Synu. 12 Kto ma Syna - ma życie; kto nie ma Syna Boga - nie ma życia.

13 To wam napisałem, tym wierzącym co do Imienia Syna Boga, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, i abyście ufali względem Imienia Syna Boga. 14 A to jest ta otwartość *, którą mamy odnośnie Niego - że nas słyszy, jeśli o coś sobie prosimy w zgodzie z Jego wolą. 15 A jeśli wiemy, że nas słucha, kiedy sobie prosimy - wiemy, że otrzymaliśmy te prośby, które poprosiliśmy od Niego.

16 Jeśli ktoś ujrzy swojego brata, że grzeszy winą nie na śmierć, niech poprosi, a Bóg podaruje mu życie; to jest tym, co grzeszą nie na śmierć. Istnieje grzech na śmierć; nie względem tego mówię, aby prosił. 17 Wszelkie bezprawie * jest grzechem **; istnieje też wina nie na śmierć.

18 Wiemy, że każdy kto jest zrodzony z Boga nie grzeszy *.  Lecz ten, co został zrodzony z Boga pilnuje samego siebie, a zły go się nie dotyka. 19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w złym. 20 Ale też wiemy, że jest obecny Syn Boga i daje nam takie usposobienie *, abyśmy poznawali Prawdomównego **; więc jesteśmy w tym Prawdomównym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie; Ten jest Prawdomównym Bogiem i życiem wiecznym. 21 Dzieci, ustrzeżcie się od wizerunków *. Amen.

 

*5,1 co znaczy: Pomazańcem Boga

*5,7 także: tym samym

*5,14 także: szczerość, swoboda wypowiedzi, swoboda działania

*5,17 także: niesprawiedliwość

**5,17 także: błędem, przewinieniem, winą

*5,18 także: błądzi, chybia celu

*5,20 także: zamiar, umysł, nastawienie, myślenie

**5,20 także: Godnego Zaufania, Prawdziwego

*5,21 także: obrazów, figur, posągów, którym oddaje się cześć, czyli: bałwanów