1 Piotra

 

Pierwszy list

spisany przez Piotra

 

 

1. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, co przebywają w innych miejscach rozproszenia; z Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji oraz Bitynii, 2 wybranych ku posłuszeństwu w uświęceniu Ducha i nałożeniu * krwi Jezusa Chrystusa, według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. Oby została wam pomnożona łaska i pokój.

3 Uwielbiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa; Ten, co według wielkiej Jego litości - z powodu powstania z martwych Jezusa Chrystusa - zrodził nas ponownie do żywej nadziei, 4 dla wiecznego, czystego oraz trwałego dziedzictwa, zachowanego dla nas w niebiosach. 5 Także was, którzy jesteście strzeżeni pośród mocy Boga z powodu wiary co do zbawienia; tak przygotowanego, aby zostało objawione w ostatecznym czasie. 6 W Nim się radujcie, ilekroć jest słuszne - teraz trochę, jeżeli zostaliście zasmuceni pośród różnych doświadczeń, 7 by próba waszej wiary była znacznie cenniejsza od niszczącego się złota. Ale kiedy jest próbowane pośród ognia, zostanie znalezione dla pochwały, nagrody oraz dobrego imienia w czasie objawienia Jezusa Chrystusa. 8 Jego miłujecie - nie ujrzawszy; względem niego teraz się cieszycie niewypowiedzianą oraz otoczoną chwałą radością. Nie widząc - ale wierząc; 9 i zyskując sobie spełnienie * waszej wiary - zbawienie dusz.

10 Odnośnie tego zbawienia szukali oraz dociekali prorocy, którzy prorokowali odnośnie łaski względem was, 11 badając, na jaki, albo na który czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, najpierw świadcząc o cierpieniach dla Chrystusa, a zaraz po nich o zaszczytach. 12 Im to zostało objawione, że nie samym sobie, ale wam służyli, w tym, co wam teraz zostało oznajmione przez głoszących wam Dobrą Nowinę w Duchu Świętym, który został zesłany z Nieba, i do czego pragną mieć wgląd aniołowie.

13 Dlatego przepaszcie sobie biodra waszego myślenia i będąc trzeźwi *, ostatecznie nabierzcie nadziei wobec niesionej ** wam łaski w objawieniu Jezusa Chrystusa. 14 Bądźcie jako dzieci posłuszeństwa; nie dostosowując się do wcześniejszych waszych pragnień w niewiedzy. 15 Ale w zgodzie ze Świętym, który was powołał - także sami bądźcie świętymi * w każdym sposobie życia. 16 Ponieważ jest napisane: Bądźcie świętymi, bo ja jestem Święty. III Mojżesza 11,44

17 A jeśli nazywacie Ojcem Tego, co nie ma względu na osobę oraz sądzi każdego według czynu - w bojaźni * spędzajcie czas waszego pobytu na obczyźnie. 18 Wiedząc, że z waszego próżnego, przekazanego wam przez przodków sposobu życia, zostaliście wykupieni nie tymi przemijającymi rzeczami - srebrem lub złotem, 19 ale - podobnie jak niewinnego i niesplamionego baranka - kosztowną krwią Chrystusa. 20 Tego, co został przewidziany przed początkiem świata, a został objawiony przy końcu czasów. 21 Dla was, wierzących poprzez niego względem Boga, który go wskrzesił z martwych, a nadto dał mu chwałę. Tak więc wasza wiara oraz nadzieja jest ku Bogu.

22 Dzięki Duchowi żarliwie miłujcie jedni drugich po obmyciu waszych dusz w posłuszeństwie prawdy, ku nieobłudnemu, płynącemu z czystego serca, braterskiemu kochaniu. 23 Gdyż jesteście ponownie narodzeni przez Słowo żyjącego i trwającego na wieczność Boga, nie z nasienia, co ulega zniszczeniu *, ale z niezniszczalnego. 24 Ponieważ: Każda cielesna natura jest jak trawa, a każda chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa została wysuszona, a kwiat jej opadł; 25 ale sprawa Pana trwa na wieczność. Psalm 102,19; 103,15; Izajasza 40,6  A jest to sprawa, która dla was została ogłoszona w Ewangelii.

 

*1,2 także: pokropieniu

*1,9 także: wynik, skutek, należność

*1,13 także: rozsądni

**1,13 także:  będącej zapowiedzianą

*1,15 co znaczy: oddzielonymi, czystymi

*1,17 także: czci, szacunku

*1,23 także: zepsuciu

 

2. Zatem odłóżcie od siebie wszelkie zło, każdy podstęp, granie jakichś ról *, zazdrości oraz wszelkie obmowy, 2 jak dopiero co narodzone * niemowlęta. Zapragnijcie czystego, odnoszącego się do Słowa mleka, abyście w nim otrzymali wzrost; 3 jeśli skosztowaliście *, że Pan jest dobrotliwy **. 4 Do niego TR się zbliżajcie *, do żyjącego odłamu Skały, który wprawdzie jest odrzucony przez ludzi, ale przed Bogiem pozostaje wybrany oraz cenny. 5 A wy sami - jak żyjące odłamki Skały - jesteście układani * na duchową siedzibę **, święte kapłaństwo; by z powodu *** Jezusa Chrystusa przynieść **** duchowe ofiary, godne przyjęcia przez Boga. 6 Dlatego w Piśmie zawarto: Oto kładę między Syjonem kamień narożny *, wybrany, cenny; dzięki niemu ** wierzący nie zostanie skalany ***. Izajasz 28,16 7 Zatem dla was, wierzących - nagroda *; ale dla niewierzących - kamień, który odrzucili budujący, Ten pojawił się na głowę kąta **; 8 jako kamień potknięcia oraz skała zgorszenia. Psalm 118,22; Izajasz 8,14 Oni się potykają, będąc nieposłuszni Słowu, do czego też zostali wyznaczeni.

9 Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem do ocalenia, abyście obwieścili cnoty Tego, co was powołał z ciemności do wspaniałej Jego światłości. 10 Niegdyś nie byliście Jego ludem - ale teraz jesteście ludem Boga; nie będąc litościwymi - ale teraz dostąpiwszy litości.

11 Umiłowani, zachęcam was, abyście jako cudzoziemcy oraz przybysze zrzekli się pragnień cielesnej natury, które walczą przeciwko duszy. 12 Stosownie prowadźcie wasz sposób życia wśród pogan, aby przypatrując się waszym szlachetnym uczynkom - w tym, w czym was, jako złoczyńców oczerniają - wynieśli Boga w dniu nawiedzenia.

13 Dla Pana podporządkujcie się każdej ludzkiej władzy; czy to królowi, jako górującemu; 14 czy to namiestnikom, jako przez niego posłanym do ukarania tych, co źle czynią; a pochwale tych, którzy czynią dobrze *. 15 Bowiem taka jest wola Boga, by czyniąc odpowiednio - zamykać usta ludzi szalonych * przez nieznajomość. 16 Jako wolni, ale nie jako ci, co mają złe występki pod osłoną wolności, lecz jako słudzy Boga. 17 Wszystkich szanujcie, ogół braci miłujcie, Boga się bójcie, królowi * okazujcie szacunek.

18 Domowi niewolnicy *! Podporządkujcie się panom we wszelkiej bojaźni, nie tylko dobrym i łagodnym, ale także krętackim. 19 Gdyż to jest łaską, jeśli ktoś, z powodu świadomości Boga, wytrzymuje udręki - cierpiąc niesprawiedliwie. 20 Bo jaka to chwała, jeśli chybiając celu - stawiacie czoło kiedy jesteście policzkowani? Ale gdy słusznie postępując, będziecie wytrzymywać też cierpienie - to będzie łaska przy Bogu. 21 Bowiem ku temu zostaliście powołani. Gdyż i Chrystus doznał za was cierpienia i pozostawił wam wzór, byście za nim, poszli jego śladami. 22 On nie uczynił grzechu, ani też w jego ustach nie został znaleziony podstęp *. 23 Gdy on jest znieważany - nawzajem nie znieważa *, cierpiąc - nie grozi *, ale pozostawia to Temu, co sprawiedliwie sądzi. 24 On, na swym ciele dźwignął na drzewo nasze grzechy, abyśmy odsunęli się od grzechów i będąc uzdrowieni jego śladem uderzenia, mogli żyć dla sprawiedliwości. 25 Gdyż byliście jak owce, które się błąkają - ale teraz zostaliście skierowani do Pasterza i opiekuna waszych dusz.

 

*2,1 także: udawania, hipokryzje, obłudy

*2,2 także: będące jeszcze w łonie matki

*2,3 także: odczuliście, doświadczyliście

**2,3 także: pożyteczny, zbawienny, miły, życzliwy, łaskawy

*2,4 także: zwracajcie

*2,5 także: budowani

**2,5 także: świątynię, dom, mieszkanie

***2,5 także: poprzez

****2,5 także: zabrać do góry

*2,6 przyrównanie do kamienia narożnego muru, który zmienia kąt murowania (kamień ten jest zwany także - głową kąta)

**2,6 także: w niego, za nim

***2,6 także: zhańbiony, znieważony, zawstydzony

*2,7 także: szacunek, wartość

**2,7 patrz: *2,6

*2,14 także: odpowiednio, przydatnie, pożytecznie,  sprawiedliwie, zgodnie z prawem, łaskawie, doskonale

*2,15 także: nierozsądnych, głupich, nierozważnych

*2,17 także: władcy

*2,18 także: słudzy

*2,22 także: chytrość, zdrada

*2,23 w oryginale gr.: czas przeszły, niedokonany

 

3. Podobnie żony *. Bądźcie podporządkowane swoim ** mężom ***, aby i ci, którzy są nieposłuszni **** Słowu, bez słowa zostali pozyskani przez sposób życia kobiet, 2 gdy zobaczą wasz czysty sposób życia w bojaźni. 3 Waszą ozdobą niech nie będzie zewnętrzny splot włosów, obwieszanie się złotem, czy przywdziewanie tkanin, 4 lecz w nieskalaniu *, ten ukryty, łagodnego i spokojnego ducha człowiek serca, który jest kosztowny przed obliczem Boga. 5 Gdyż niegdyś, będąc podporządkowane swoim mężom, w ten sposób przystrajały się święte niewiasty, mające nadzieję względem Boga. 6 Podobnie jak Sara, która była uległa Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej córkami, kiedy czynicie odpowiednio *, nie poważając żadnego podniecenia **.

7 Podobnie mężczyźni. Żyjcie razem według mądrości *, a kobiecemu - jako słabszemu naczyniu - okazujcie szacunek, skoro jest też współdziedzicem łaski życia, do nie osłabiania waszych modlitw.

8 A wreszcie wszyscy bądźcie jednomyślni, doznający podobnych uczuć, kochający braci, litościwi i przyjaźni; 9 nie odpłacając złem z powodu zła, lub zniewagą z powodu zniewagi. A przeciwnie - błogosławiąc, gdyż wiecie, że zostaliście do tego powołani, by odziedziczyć błogosławieństwo. 10 Bo każdy, kto ma upodobanie w pragnieniu życia oraz zobaczeniu szczęśliwych dni, niech powstrzyma swój język od złego *, a jego wargi od TR powiedzenia zdrady **. 11 Niech się odwróci od złego oraz czyni szlachetne; niech szuka pokoju i niech go ściga. 12 Bo oczy Pana nad sprawiedliwymi, a Jego uszy dla ich prośby. Ale oblicze Pana przeciwko czyniącym złe rzeczy. Izajasz 1,16;  Psalm 34,15

13 Więc któż was skrzywdzi, jeśli staliście się naśladowcami szlachetnego *? 14 Nadto jesteście bogaci, jeśli możecie też cierpieć dla * sprawiedliwości. Ale ich strachem się nie bójcie, ani nie poruszajcie, lecz uczyńcie Pana Boga świętością w waszych sercach. 15 Z łagodnością, szacunkiem, mając prawe * sumienie, bądźcie zawsze gotowi do obrony TR tej nadziei, która jest w was, względem każdego, kto się domaga waszych racji. 16 Aby w tym, w czym jesteście oczerniani jako złoczyńcy, zostali zawstydzeni ci, co ubliżają waszemu szlachetnemu * zachowaniu w Chrystusie. 17 Gdyż lepiej aby cierpieli ci, co postępują słusznie - niż źle; ilekroć * tak sobie życzy wola Boga. 18  Bo i Chrystus ucierpiał raz za winy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by mógł was doprowadzić do Boga, gdy został uśmiercony dla cielesnej natury, ale ożywiony Duchem. 19 W Nim poszedł i ogłosił też duchom w więzieniu. 20 Tym, co niegdyś * byli nieposłusznymi, kiedy w dniach Noego już raz wyczekiwała cierpliwość Boga podczas budowy arki, na której tylko nieliczni, to jest osiem dusz zostało uratowanych pośród wody. 21 To ona - odpowiednik chrztu, i teraz was uratuje; nie pozbycie się * brudu cielesnej natury **, lecz prośba *** prawego **** sumienia względem Boga z powodu wskrzeszenia Jezusa Chrystusa. 22 To on poszedł do Nieba i jest na prawicy Boga, który mu podporządkował aniołów, zwierzchności * oraz moce.

 

*3,1 także: kobiety

**3,1 także: odrębnym, właściwym, odpowiednim

***3,1 także: mężczyznom

****3,1 także: nie ulegają, nie wierzą

*3,4 także: nieśmiertelności

*3,6 także: przydatnie, pożytecznie, dobrze, sprawiedliwie, zgodnie z prawem, łaskawie

**3,6 także: rozdrażnienia

*3,7 także: wiedzy, poznania, wyższego poznania

*3,10 także: zgubnego, obelżywego

**3,10 także: podstępu, chytrości

*3,13+15+16+21 także: dobrego, przydatnego, pożytecznego, szlachetnego, sprawiedliwego, prawego, doskonałego

*3,14 także: z powodu

*3,17 także: jeśli, skoro

*3,20 także: kiedykolwiek

*3,21 także: usunięcie, odłożenie

**3,21 także: osobowości opartej na cielesnej naturze, ciała wewnętrznego

***3,21 także: pytanie; rękojmia

****3,21 także: odpowiedniego, szlachetnego, doskonałego

*3,22 także: potęgi, władze

 

4. Chrystus ucierpiał za nas w cielesnej naturze; więc wy bądźcie uzbrojeni tą myślą, że ten, co doznał cierpienia w cielesnej naturze - powstrzymał siebie od grzechu, 2 abyśmy pozostały w cielesnej naturze czas, przeżyli już nie wśród pożądań ludzi, ale w woli Boga. 3 Bo był wystarczający czas życia, który minął, aby dokonało się pragnienie pogan - chodzenia w zuchwałościach, pożądaniach, pijaństwach, hulankach i niegodziwych bałwochwalstwach. 4 Przez to są wami zaskoczeni oraz rzucają oszczerstwa, ponieważ się nie zbiegacie na ten wylew rozwiązłości. 5 Oni zdadzą rachunek Temu, co jest gotowy osądzić żyjących i umarłych. 6 Bo po to i umarłym została ogłoszona Dobra Nowina, aby zostali osądzeni w zgodzie z osobowością opartą na cielesnej naturze ludzi, lecz Duchem żyli według Boga.

7 A zbliża się koniec wszystkich. 8 Zatem zachowajcie rozsądek oraz bądźcie opanowani na modlitwach; przede wszystkim mając jedni do drugich żarliwą miłość, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. 9 Bądźcie gościnni jedni względem drugich, bez narzekania. 10 Każdy, w miarę tego jaki otrzymał dar, niech służy nim względem drugich; tak jak szlachetny zarządca różnorodnej łaski Boga. 11 Jeśli ktoś mówi - to jakby wypowiedzi Boga. Jeśli ktoś służy - to jakby z powodu siły, którą dostarcza Bóg. Aby we wszystkim był wyniesiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, którego jest chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

12 Umiłowani, zgodnie z doświadczeniem, które się wam przydarza - nie bądźcie pośród was zaskoczeni próbą ogniową, że coś obcego się wam przytrafia. 13 Ale bądźcie uradowani według tego, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, byście mogli być też rozradowani podczas objawienia jego chwały. 14 Staliście się bogaci, jeśli jesteście lżeni dla Imienia Chrystusa, gdyż na was spoczywa Duch Boga i chwały. Z powodu nich, zaiste - spotwarzany, ale przez was uwielbiony. 15 Niech żaden z was nie doświadcza cierpień jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako wtrącający się w cudze sprawy. 16 Ale niech cierpi jako chrystianin *, niech się nie daje zawstydzać, lecz także i w tej części niechaj oddaje chwałę Bogu. 17 Ponieważ nadeszła pora rozpoczęcia oceny * od domu Boga. A jeśli najpierw od nas, jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Boga? 18 I jeśli sprawiedliwy z trudem jest ratowany - w jaki sposób wydobędzie się bezbożny oraz grzeszny? 19 Wobec tego i ci, co cierpią z woli Boga, niech w szlachetnych uczynkach powierzają swe dusze wiernemu Stwórcy.

 

*4,16 czyli: należący do Chrystusa

*4,17 także: sądu, wyroku

 

5. Starszych wśród was zachęcam, jako współstarszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały - 2 wyprowadźcie na pastwisko * trzodę, która jest przy was; doglądając nie pod przymusem, ale dobrowolnie, i nie dla haniebnego zysku, lecz z zapałem. 3 Także nie jako ci, co panują * nad posiadłościami ** - ale stając się wzorem dla trzody. 4 A gdy zostanie ukazany Arcypasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. 5 Podobnie młodsi. Bądźcie podporządkowani starszym. A wszyscy, bądźcie poddani jedni drugim. Owińcie się pokorą, gdyż Bóg się sprzeciwia pysznym *, a pokornym użycza łaskę.

6 Zostańcie więc, uniżeni, pod mocną ręką Boga, by was wywyższył w swoim czasie. 7 Każdą waszą troskę przerzućcie na Niego, gdyż On się o was stara *.

8 Stańcie się trzeźwi *, czuwający; bo wasz przeciwnik - ten oszczerczy, chodzi wokoło jak ryczący lew i szuka kogo pochłonąć. 9 Stańcie mu naprzeciw mocni wiarą, wiedząc, że te same cierpienia * są nakładane waszemu braterstwu ** na świecie. 10 A Bóg każdej łaski, który was powołał w Chrystusie Jezusie do swojej wiecznej chwały, gdy trochę ucierpicie, sam was podniesie, umocni, ugruntuje i uczyni doskonałymi. 11 Jemu chwała * i panowanie na wieki wieków. Amen.

12 Przez Sylwana, jak uważam wiernego brata, krótko wam napisałem, zachęcając oraz świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga; więc bądźcie na niej postawieni. 13 Pozdrawia was razem wybrana społeczność w Babilonie oraz Marek, mój syn. 14 Pozdrawiajcie jedni drugich w pocałunku miłości. Pokój wam wszystkim w Chrystusie Jezusie. Amen.

 

*5,2 także: paście, żywcie, prowadźcie

*5,3 także: władający, zdobywający, zwyciężający

**5,3 także: rzeczami przydzielonymi losem, dziedzicznym majątkiem

*5,5 także: wyniosłym, dumnym, zarozumiałym, zuchwałym

*5,7 także: troszczy, martwi, dba

*5,8 także: opanowani, rozsądni, wstrzemięźliwi

*5,9 także: uczucia, doznania, zdarzenia, wypadki

**5,9 ogółowi braci

*5,11 także: szacunek, dobre imię, zaszczyt, sława, wspaniałość