1 do Tymoteusza

 

Pierwszy list do Tymoteusza

 

1. Paweł, według nakazu Boga, naszego Zbawiciela - apostoł Jezusa Chrystusa oraz Pana Jezusa Chrystusa - naszej nadziei,  2 do Tymoteusza, prawdziwego * syna w wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

3 Tak jak cię prosiłem, idąc do Macedonii, abyś pozostał w Efezie i nakazał niektórym nie nauczać inaczej, 4 ani nie oddawać się bajkom oraz nie kończącym się rodowodom, które przynoszą więcej badań, niż budowanie z Boga w wierze. 5 A końcem nakazu * jest miłość z czystego serca, prawego ** sumienia i nieobłudnej *** wiary, 6 czego niektórzy chybili jako celu, i zboczyli do próżnego gadania. 7 Chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani o czym zapewniają.

8 A wiemy, że Prawo jest szlachetne, jeśli ktoś posługuje się nim należycie *. 9 To wiedząc, że Prawo Mojżesza nie jest ustanowione dla sprawiedliwego - ale dla niegodziwych, nieposłusznych, bezbożnych, grzesznych, świętokradczych i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, morderców, 10 nierządników, homoseksualistów, porywających i sprzedających w niewolę ludzi, kłamców, krzywoprzysięzców, i dla każdego innego, jeśli jest przeciwny zdrowej nauce. 11 Tej, w zgodzie z Ewangelią chwały bogatego * Boga, która została mi powierzona.

12 Uważam za dobrodziejstwo * naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że mnie umocnił, uznał mnie za godnego zaufania oraz wyznaczył sobie do służby. 13 Bo wcześniej byłem oszczercą, prześladowcą i krzywdzicielem. Ale dostąpiłem miłosierdzia; gdyż nie rozumiejąc - uczyniłem to w niewierze. 14 Zaś w Chrystusie Jezusie, pośród wiary oraz miłości, niezmiernie zaobfitowała łaska naszego Pana. 15 To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych *, z których ja jestem pierwszy. 16 A dostąpiłem litości dlatego, by na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał całą wyrozumiałość, jako przykład dla tych, którzy dzięki niemu mają wierzyć dla życia wiecznego. 17 Zaś Królowi Epok, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

18 Podaję ci tą wskazówkę, dziecię Tymoteuszu, abyś na wzór proroków, którzy aż do ciebie szli przodem, służył wśród ludzi TR pięknym bojem, 19 mając wiarę oraz prawe * sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, rozbili się co do wiary.  20 Z nich TR jest Hymenajos i Aleksander. Pozostawiłem ich szatanowi, żeby zostali skarceni, aby nie rzucać oszczerstw.

 

*1,2 także: prawnie urodzonego, z prawego łoża, autentycznego, szczerego

*1,5 także: przepisu, przykazania

**1,5 także: odpowiedniego, szlachetnego, dobrego, doskonałego

***1,5 także: nie udawanej

*1,8 także: zgodnie z Prawem, godziwie, legalnie

*1,11 także: błogosławionego, szczęśliwego

*1,12 także: łaskę, przychylność, życzliwość

*1,15 także: mylących się, błądzących

*1,19 także: odpowiednie, szlachetne, dobre, doskonałe

 

2. Zachęcam więc, by przede wszystkim były czynione prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; 2 za władców oraz wszystkich będących we władzy, byśmy ciche i spokojne życie wiedli, w całej nabożności oraz godności. 3 Bo to jest szlachetne i możliwe do przyjęcia wobec Boga, naszego Zbawiciela, 4 który chce, aby wszyscy ludzie zostali wyratowani * oraz doszli do znajomości prawdy. 5 Ponieważ jeden jest Bóg oraz jeden pośrednik * Boga i ludzi - człowiek Jezus Chrystus, 6 który na świadectwo właściwym czasom, oddał siebie samego jako okup za wszystkich. 7 Co do tego i ja zostałem wyznaczony jako głosiciel, apostoł (prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię), nauczyciel pogan w wierze i prawdzie.

8 Pragnę więc, aby mężczyźni, unosząc czyste ręce, modlili się w każdym miejscu bez gniewu i sporu. 9 Podobnie też niewiasty, aby z godnością oraz powściągliwością przystrajały się w skromne ubranie. Nie w splotach, złocie i perłach, czy też wielce wyszukanej odzieży, 10 ale (jak przystoi niewiastom przypisującym sobie pobożność) poprzez szlachetne uczynki. 11 Niewiasta niech się uczy * w spokoju **, we wszelkim poddaniu. 12 Lecz kobiecie nie pozwalam nauczać *, ani rządzić ** mężczyzną, ale ma być w cichości. 13 Gdyż pierwszy został stworzony Adam, potem Ewa *. 14 Także nie Adam został zwiedziony, lecz została zwiedziona kobieta, pozostając w występku. 15 Ale zostanie uratowana pośród rodzenia dzieci, jeżeli trwały w wierze, miłości i uświęceniu, zgodnie z roztropnością.

 

*2,4 także: zostali uzdrowieni, ocaleni od śmierci, zbawieni

*2,5 także: rozjemca

*2,11 także: dowiaduje, zauważa, spostrzega

**2,11 także: ciszy

*2,12 także: wyjaśniać, wykazywać

*2,13 z hebr. Chawa

**2,12 dokładniej: mieć władzę nad mężczyzną

 

3. Prawdziwe to słowo: Jeśli ktoś pragnie doglądania * - pragnie pięknej pracy. 2 Trzeba więc, aby doglądający * był nienagannym, mężem jednej niewiasty, opanowanym **, rozsądnym, statecznym, gościnnym, zdolnym do nauczania ***; 3 nie pijakiem, nie awanturnikiem, nie goniącym za brudnym zyskiem, ale uczciwym, niewojowniczym, nie przywiązanym do pieniędzy; 4 słusznie * stojącym na czele swojego domu, z całą powagą trzymającym dzieci w karności; 5 (bo jeśli ktoś nie potrafi stanąć na czele swojego domu, jak będzie się opiekował zgromadzeniem wybranych Boga?). 6 Nie nowonawrócony, by przypadkiem będąc zarozumiałym, nie wpadł na oczerniającą ocenę. 7 Ale jest słuszne, by miał także dobrą opinię u tych z zewnątrz, żeby nie wpadł na jakiś zarzut oraz w pułapkę tego oszczerczego *.

8 Słudzy do określonych celów * tak samo winni być szanowani, nie dwulicowi, nie oddający się znacznie winu, nie goniący za brudnym zyskiem; 9 mający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. 10 A i ci niech najpierw są próbowani, zaś potem niech służą, będąc wolni od zarzutów. 11 Tak samo niewiasty niech będą szanowane; nie oszczercze, trzeźwe, wierne we wszystkim. 12 Słudzy do określonych celów niech będą mężami jednej kobiety, słusznie stojącymi na czele dzieci oraz własnych domów. 13 Bo ci, którzy dobrze służyli, pozyskują dla siebie piękny stopień oraz w wierze wielką swobodę wypowiedzi * w Jezusie Chrystusie.

14 To ci piszę, mając nadzieję w pośpiechu przyjść do ciebie. 15 A jeślibym zwlekał, abyś wiedział, jak masz postępować w rodzinie * Boga, którą jest zgromadzenie wybranych Boga żyjącego, kolumna i podwalina prawdy. 16 Oczywiście, wielka jest tajemnica pobożności; Bóg został objawiony w cielesnej naturze, został uznany za sprawiedliwego w Duchu, został ukazany aniołom, został ogłoszony wśród pogan, dał ludziom na świecie uwierzyć, został wzięty do góry w chwale.

 

*3,1 gr. episkopo; rola starszego

*3,2 gr. episkopos; także: strażnik, opiekun

**3,2 także: nie pijącym

***3,2 także: dający się nauczać

*3,4 także: całkowicie, pomyślnie, szczęśliwie

*3,7 także: niesłusznie oskarżającego, obmawiającego (cechy szatana)

*3,8 gr. diakonos

*3,13 także: wolność słowa, swobodę działania, otwartość

*3,15 także: domu, świątyni, siedzibie

 

4. Zaś Duch mówi wyraźnie, że w ostatecznych czasach niektórzy staną na uboczu * wiary, oddając się duchom zwodzącym oraz nauczaniom demonów. 2 I w obłudzie będą mówić kłamstwa, piętnując swoje sumienie, 3 zabraniając zawierać małżeństwa, nakazując powstrzymywanie się od pożywienia, które Bóg stworzył do przyjmowania z wdzięcznością przez wierzących i uznających prawdę. 4 Gdyż każde stworzenie Boga jest szlachetne oraz żadne, brane z wdzięcznością, nie jest do odrzucenia; 5 bowiem jest uświęcone przez Słowo Boga oraz modlitwę.

6 To wyjaśniając braciom, będziesz zdatnym sługą Jezusa Chrystusa, który nakarmia słowami wiary oraz szlachetnej nauki, którą rozumiesz. 7 Zaś odrzucaj dostępne dla wszystkich * i starobabskie bajki. A siebie ćwicz odnośnie pobożności; 8 gdyż ćwiczenie cielesne jest przydatne w stosunku do małego; a pobożność, mając obietnicę życia obecnego i przyszłego, przydatna jest do wszystkiego. 9 Godna wiary to mowa oraz godna całkowitego przyjęcia. 10 Bowiem dlatego się trudzimy oraz jesteśmy lżeni, że położyliśmy nadzieję w Bogu żyjącym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, przede wszystkim tych, co mają wiarę *.

11 To przekazuj oraz nauczaj. 12 Niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku; lecz dla wiernych stawaj się przykładem - w słowie, w sposobie życia, w miłości, w Duchu, w wierze, w czystości. 13 Dopóki nie przyjdę, poświęć się publicznemu czytaniu, zachęcie oraz nauce. 14 Nie zaniedbuj tego daru w tobie, który ci został dany z powodu proroctwa, pośród nałożenia rąk starszych. 15 Tym się pilnie zajmuj, w tych żyj, aby twoje posuwanie się naprzód stało się widoczne dla wszystkich. 16 Zwracaj uwagę na samego siebie oraz na naukę; w tym trwaj, ponieważ to czyniąc i sam będziesz zbawiony, i ci, co cię słuchają.

 

*4,1 także: oddalą się, zbuntują, cofną

*4,7 także: nieczyste

*4,10 także: ufność

 

5. Starszemu nie przyganiaj, ale zachęcaj jak ojca, zaś młodszych jak braci. 2 Starsze niewiasty traktuj jak matki, młodsze jak siostry, we wszelkiej czystości.

3 Szanuj wdowy, te rzeczywiście wdowy. 4 A jeśli któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech się najpierw uczą okazywać szacunek swemu domowi i zwracać odpłatę tym wcześniej urodzonym; gdyż to jest szlachetne oraz możliwe do przyjęcia wobec Boga. 5 A ta istotnie wdowa i samotna, złożyła nadzieję przy Bogu oraz trwa w prośbach i modlitwach, dniem i nocą. 6 Zaś ta żyjąca wystawnie, żyjąc - jest umarłą. 7 Więc to polecaj, by były nienaganne. 8 A jeśli się ktoś nie troszczy o swoich, a najbardziej o należących do rodziny, zaprzecza wierze oraz jest groźniejszy od niewierzącego. 9 Wdowa niech zostanie wciągnięta na listę; ta, co ma nie mniej niż sześćdziesiąt lat, była żoną jednego męża 10 oraz cieszy się dobrą opinią pośród szlachetnych uczynków. O ile wychowała dzieci, czy podejmowała gości, czy obmyła nogi świętych, czy przyszła z pomocą utrapionym, czy podjęła każdą odpowiednią pracę. 11 Zaś młode wdowy odsuwaj *, bo kiedy zlekceważą Chrystusa, pragną się zaślubiać; 12 one mają ocenę, gdyż odrzuciły pierwszą ufność. 13 A równocześnie się wywiadują, bezczynnie obchodząc wkoło domy, więc nie są jedynie bezczynne, ale też plotkarskie i wścibskie *, mówiące to, co nie jest słuszne. 14 Zatem pragnę, aby młodsze zaślubiać, by rodziły dzieci oraz były gospodyniami. Nie dawajcie przeciwnikowi żadnej okazji do zniewagi, 15 gdyż niektóre już się skierowały do szatana. 16 Jeśli jakiś wierzący, albo wierząca ma wdowy - niech je wspiera, a zbór niechaj nie będzie obciążony, by wsparł te rzeczywiście wdowy.

17 Starsi, którzy pięknie stoją na czele, niech będą uznani za godnych podwójnego szacunku, a najbardziej ci, co się trudzą w słowie i nauce. 18 Gdyż Pismo mówi: Młócącemu bykowi * nie nałożysz kagańca **, oraz: Godny jest pracownik jego zapłaty. V Mojżesza 25,4 19 Przeciwko starszemu nie przyjmuj oskarżenia, chyba, że na podstawie dwóch, albo trzech świadków. 20 Chybiających celu * poprawiaj przed wszystkimi, aby i pozostali mieli lęk. 21 Stanowczo zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem oraz wybranymi aniołami, abyś ich ustrzegł, bez powziętego z góry sądu, niczego nie czyniąc stronniczo. 22 Rąk szybko na nikogo nie nakładaj, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów; samego siebie czystym zachowuj. 23 Już dłużej nie pij wody, ale używaj trochę wina z powodu twego żołądka i twoich częstych chorób. 24 Grzechy niektórych ludzi są jawne *, przodem prowadzą ich na sąd, ale niektórym towarzyszą. 25 Tak samo i szlachetne uczynki są jawne, a ci, którzy mają inne, nie mogą zostać ukryci.

 

*5,11 także: nie przyjmuj, unikaj, wymawiaj się; proś

*5,13 także: zabobonne

*15,18 także: krowie

**5,18 także: zamkniesz ust, zmusisz do milczenia

*5,20 także: grzeszących, błądzących

*5,24 także: wyraźne, oczywiste

 

6. Ci słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swoich panów za należnych każdego szacunku, aby Imię Boga i nauka nie była spotwarzana *. 2 A ci, co mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi; ale niech więcej służą, gdyż są wierzącymi i umiłowanymi współuczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj oraz zachęcaj. 3 Jeśli ktoś głosi inną naukę, a nie zajmuje się zdrowymi słowami naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz nauką w celu pobożności - 4 ten jest zarozumiały, nic nie rozumie, ale ma bzika co do badań i sporów o słowa, z których powstaje zazdrość, kłótnia, zniesławianie, niegodziwe domysły. 5 To są stałe utarczki ludzi zepsutego umysłu oraz tych, którzy są pozbawieni prawdy i sądzą, że pobożność jest sposobem zarobkowania. Trzymaj się z dala od takich. 6 Zaś pobożność jest wielkim zyskiem pośród samowystarczalności. 7 Bo niczego nie wnieśliśmy na świat, więc oczywiste, że i wynieść coś nie możemy; 8 a mając wyżywienia i okrycia, będziemy z nich zadowoleni. 9 Zaś ci, co postanawiają się wzbogacić, wpadają w doświadczenie, sidło oraz liczne, bezmyślne i szkodliwe pożądania, które pogrążają ludzi aż do ruiny i zatracenia. 10 Gdyż korzeniem wszystkich złych rzeczy jest ukochanie pieniędzy, po które niektórzy sięgając, zostali sprowadzeni z drogi wiary oraz dręczą się licznymi boleściami.

11 Ale ty, człowieku Boga, uciekaj przed tymi, a ścigaj sprawiedliwość, pobożność, ufność, miłość, wytrwałość, łagodność. 12 Walcz piękny * bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś szlachetne ** wyznanie przed wieloma świadkami. 13 Zachęcam cię przed wszystkoożywiającym Bogiem oraz Jezusem Chrystusem, który potwierdził przed Poncjuszem Piłatem owo szlachetne wyznanie, 14 byś TR strzegł * aż do przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niesplamione i nienaganne przykazanie, Jan 13,13; 1 Jana 3,23 15 które ukaże w swoich czasach bogaty i jedyny Władca, Król królujących oraz Pan panujących. 16 Sam mający nieśmiertelność, zamieszkujący niedostępną światłość, Ten, którego nie zobaczył żaden z ludzi, ani nie może zobaczyć, któremu szacunek i wieczne panowanie. Amen.

17 Bogaczom w obecnych czasach przekazuj, aby nie byli pyszni oraz nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie - ale na Bogu, który nam wszystko obficie dostarcza do używania. 18 By słusznie * postępować, wzbogacać się w szlachetnych uczynkach, być hojnymi, skłonnymi do dzielenia się, 19 gromadzącymi sobie szlachetną podwalinę na przyszłość, aby mocno się chwycić życia wiecznego.

20 O, Tymoteuszu, ustrzeż ten depozyt, unikając nieczystych *, pustych mów oraz przeciwnych wniosków, niesłusznie zwanych poznaniem, 21 które niektórzy propagując, chybili celu względem wiary. Łaska z tobą. Amen.

 

*6,1 także: profanowana, przeklinana

*6,12 także: dobry, stosowny, pomyślny, szczęśliwy, szlachetny

**6,12 także: dobre, stosowne, pomyślne, szczęśliwe, piękne

*6,14 także: pilnował, dochował

*6,18 także: odpowiednio, dobrze, szlachetnie, prawie, sprawiedliwie, doskonale

*6,20 także: nie poświęconych (Bogu), dostępnych dla wszystkich