2 Do Tymoteusza

 

Drugi list do Tymoteusza

 


 

1. Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, z powodu obietnicy życia w Chrystusie Jezusie; 2 do umiłowanego syna Tymoteusza - łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca oraz naszego Pana Jezusa Chrystusa.

3 Mam wdzięczność dla Boga, któremu z dala od przodków służę w czystym * sumieniu, gdy nieustannie, dniem i nocą, mam o tobie pamięć w moich prośbach. 4 Pamiętając także o twoich łzach, pragnę cię zobaczyć, abym został wypełniony radością. 5 Chwytam wspomnienie o nieobłudnej wierze w tobie, która najpierw zamieszkała w twojej babce Loidzie oraz w twojej matce Eunice; a jestem przekonany, że i w tobie. 6 Dla tej sprawy przypominam ci, abyś rozniecał dar Boga, który jest w tobie, z powodu nałożenia moich rąk. 7 Gdyż Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa - ale mocy, miłości i umiarkowania *. 8 Więc nie bądź zawstydzony świadectwem naszego Pana, ani mną, jego więźniem, ale z mocą Boga uczestnicz w cierpieniach Ewangelii. 9 On nas zbawił oraz powołał świętym wezwaniem, nie z powodu naszych uczynków, ale według swojego postanowienia i łaski, danej nam przed wiecznymi czasami w Chrystusie Jezusie. 10 A teraz objawionej z powodu przybycia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który, zaiste, przez Ewangelię unieważnił śmierć, a obwieścił * życie i nieśmiertelność. 11 Dla tej Ewangelii ja zostałem ustanowiony głosicielem, apostołem oraz nauczycielem pogan. 12 Z tego powodu cierpię i te rzeczy; ale się nie wstydzę, gdyż wiem komu uwierzyłem oraz jestem przekonany, że On jest władny ustrzec mój depozyt, aż do owego dnia. 13 Za wzór zdrowych słów miej te, które w wierze oraz miłości usłyszałeś ode mnie w Jezusie Chrystusie. 14 Ustrzeż szlachetny depozyt przez Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje.

15 To wiesz, że w Azji wszyscy się ode mnie odwrócili; z tych jest Fygelos i Hermogenes. 16 Oby Pan użyczył miłosierdzia domowi Onezyfora, gdyż mnie częstokroć pokrzepił oraz nie powstydził się moich więzów, 17 ale kiedy pojawił się w Rzymie, starannie mnie poszukiwał i znalazł. 18 (Oby Pan dał mu w tym czasie znaleźć miłosierdzie od Pana). A ty wiesz lepiej, jak wiele usłużył w Efezie.

 

*1,3 także: bez skazy, nieskalanym

*1,7 także: panowania nad sobą

*1,10 także: oświecił, objawił, objaśnił

 

2. Więc ty, moje dziecko, umacniaj się pośród łaski w Chrystusie Jezusie. 2 A co ode mnie usłyszałeś w obecności wielu świadków, to podaj wierzącym ludziom, którzy będą zdatni nauczyć także innych. 3 Ty zatem, cierp, jak szlachetny żołnierz Jezusa Chrystusa. 4 Żaden człowiek, co służy w wojsku, nie jest uwikłany  w sprawy * życia **, aby się podobał temu, co go zwerbował do wojska. 5 A jeśliby ktoś walczył - nie jest odznaczany, jeśli nie walczył prawidłowo *. 6 Rolnik, który się trudzi, winien pierwszy otrzymywać z plonów. 7 Myśl o tym, co mówię; gdyż Pan da ci zrozumienie we wszystkim. 8 Przypominaj wskrzeszonego z martwych Jezusa Chrystusa, który jest z potomstwa Dawida, według mojej Ewangelii, 9 wśród której cierpię jak złoczyńca, aż do pęt; ale Słowo Boga nie jest spętane. 10 Przez to znoszę wszystko dla wybranych, aby i oni osiągnęli zbawienie, z wieczną chwałą w Chrystusie Jezusie. 11 Godne wiary to słowo. Bo jeśli razem umarliśmy - razem też żyć będziemy. 12 Jeżeli mocno trwamy - razem też będziemy panować. Jeżeli się zaprzemy - i on nas odrzuci. 13 Jeśli jesteśmy niewierni * - on pozostaje wiernym, gdyż nie może się zaprzeć samego siebie.

14 Te sprawy przypominaj, zaświadczając przed Panem, aby się nie spierać o słowa do niczego niepożyteczne, tylko do zniszczenia tych, co słuchają. 15 Pragnij przedłożyć siebie wypróbowanym przy Bogu, pracownikiem nie zasługującym na zawstydzenie, należycie wykładającym słowo prawdy. 16 Zaś nieczystych *, pustych mów unikaj; gdyż będą się rozwijać przy coraz większej bezbożności. 17 A ich mowa będzie mieć pożywkę jak gangrena; z tych jest Hymenajos i Filetos, 18 którzy chybili względem prawdy, mówiąc, że wskrzeszenie już się dokonało, więc wiarę niektórych przewracają. 19 Jednak twardo stoi fundament Boga, mając tą pieczęć: Poznał Pan tych, co są jego; oraz: Niech odejdzie * od bezprawia ** każdy, co wymienia Imię Chrystusa. 20 A w wielkim domu nie są tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane i gliniane; te o wartości, i te do wzgardy. 21 Więc jeśli ktoś wyczyści samego siebie od tych rzeczy, będzie naczyniem o wartości, uświęconym, przydatnym Władcy Absolutnemu, będącym przysposobionym do każdego odpowiedniego działania. 22 Zaś młodzieńczych pożądań unikaj, a ścigaj sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój, razem z tymi, co wzywają Pana z czystego * serca. 23 A odmawiaj głupich i nieokrzesanych dociekań, wiedząc, że rodzą walki *. 24 Zaś sługa Pana nie ma być wojowniczy, ale względem wszystkich miły, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zło; 25 w życzliwości uczący tych, którzy stawiają opór. Aż Pan da im kiedyś zmianę myślenia dla uznania prawdy, 26 i otrzeźwieją z pułapki tego oszczerczego *, przez którego - dla jego woli - są żywcem wzięci do niewoli.

 

*2,4 także: zabiegi, starania, pracę, interesy

**2,4 także: środki do życia

*2,5 także: zgodnie z prawem, w sposób właściwy

*2,13 także: nieufni, nieposłuszni

*2,16 także: nie poświęconych Bogu, dostępnych dla wszystkich

*2,19 także: oddali się, stanie na uboczu, trzyma się z dala

**2,19 także: niesprawiedliwości, grzechu, zła, przestępstwa      

*2,22 także: bez skazy, prawdziwego, poprawnego

*2,23 także: spory

*2,26 także: oczerniającego, niesłusznie oskarżającego (cechy szatana)

 

3. A to wiedz, że w ostatnich dniach nastaną czasy trudne do zniesienia. 2 Bowiem ludzie będą kochający samych siebie, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, niesforni rodzicom, niewdzięczni, niepobożni, 3 bez serca, nieubłagani, oszczerczy, nieopanowani, dzicy, nie kochający dobra, 4 zdrajcy, szybcy *, nadęci, więcej kochający rozkosz niż Boga. 5 Tacy, co mają pozory pobożności, ale jej potędze zaprzeczyli; tych także unikaj. 6 Bo z nich są ci, którzy się wciskają do domów oraz zniewalają kobietki napełnione grzechami * i prowadzone rozmaitymi pragnieniami; 7 zawsze się uczące, a nigdy nie mogące dojść do poznania prawdy. 8 Zaś jakim sposobem Jannes i Jambres stawili czoła Mojżeszowi, tak i ci stawiają czoło prawdzie; ludzie zdemoralizowanego * umysłu, niezdatni co do wiary. 2 Mojżesza 7,11 - 22; 8,7 9 Ale nie posuną się naprzód, do większego; gdyż ich szaleństwo będzie wyraźne dla wszystkich, tak jak było i tamtych.

10 A ty poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celem, wiarą, wyrozumiałością, miłością i wytrwałością. 11 Za prześladowaniami i cierpieniami, co mi się wydarzyły w Antiochii, w Ikonium oraz w Listrze; które to prześladowania wytrzymałem i ze wszystkich mnie Pan wyciągnął. 12 Ale będą też prześladowani * wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. 13 Zaś ludzie niegodziwi i czarownicy * posuną się naprzód, do jeszcze gorszego, zwodząc oraz będąc zwiedzeni. 14 Ale ty trwaj w tych rzeczach, których się nauczyłeś oraz zostałeś przekonany *, wiedząc, od kogo się nauczyłeś. 15 Bo od dzieciństwa znasz Pisma Święte, mogące cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, w Chrystusie Jezusie. 16 Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu *, do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości; 17 aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

 

*3,4 także: gwałtowni, porywczy

*3,6 także: winami, błędami

*3,8 także: przekupnego

*3,12 także: ścigani; dążyli do czegoś, ubiegali się

*3,13 także: oszuści

*3,14 także: zobowiązany, uczyniony wiarygodnym

*3,16 także: argumentacji, próby, badania, doświadczania, napominania

 

4. Zatem ja, zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żyjących i umarłych, o jego przybyciu oraz o jego królestwie. 2 Ogłoś to słowo; stań obok w porę, czy nie w porę; wykaż *, krytykuj **, zachęcaj, w całej wyrozumiałości i nauczaniu. 3 Ponieważ zdarzy się czas, kiedy nie zniosą zdrowej nauki, a nadto nagromadzą sobie nauczycieli według własnych tęsknot, dając sobie drapać ucho. 4 Więc zaiste, odwrócą słuch od prawdy, a będą się zwracać do bajek. 5 Ale ty we wszystkim bądź trzeźwy, wycierp zło, wykonaj pracę głosiciela Dobrej Nowiny, wypełnij twoją służbę.

6 Gdyż ja już jestem ofiarowany *, a czas mojego odejścia się zbliżył. 7 Wywalczyłem szlachetny bój, dokonałem biegu, zachowałem wiarę. 8 Jest już dla mnie odłożony wieniec sprawiedliwości, który Pan - sędzia sprawiedliwy wyda mi w owym dniu. Lecz nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przybycie.

9 Postaraj się szybko do mnie przyjść; 10 gdyż Demas mnie pozostawił i umiłował obecne życie, więc poszedł do Tesalonik; Krescens - do Galacji, a Tytus do Dalmacji; 11 jeden Łukasz jest ze mną. Zabierz Marka i prowadź go ze sobą, gdyż jest mi potrzebny do służby. 12 Zaś Tychika posłałem do Efezu. 13 Kiedy będziesz dochodził, weź płaszcz, który pozostawiłem w Troadzie u Karposa, oraz zwoje, zwłaszcza pergaminy. 14 Aleksander, który obrabia metal, wiele mi złego okazał; odda mu Pan według jego uczynków. 15 Jego i ty się strzeż, gdyż bardzo się sprzeciwił naszym słowom.

16 W czasie mojej pierwszej obrony, nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili; oby im to nie zostało policzone.17 Lecz stanął przy mnie Pan oraz mnie umocnił, aby przeze mnie zostało wypełnione kazanie i by je usłyszały wszystkie narody; więc zostałem uratowany z paszczy lwa. 18 Wybawi mnie Pan od każdego niegodziwego uczynku oraz zachowa dla jego królestwa; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

19 Pozdrów Pryskę, Akwilę i dom Onezyfora. 20 Erastos został w Koryncie, a chorującego Trofima zostawiłem w Milecie. 21 Postaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawia cię Ebulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia.  22 Pan Jezus Chrystus z twoim duchem. Łaska z wami. Amen.

 

*4,2 także: badaj, próbuj, rozsądź, popraw

**4,2 także: zgań, ukarz

*4,6 porównanie do ofiary płynnej