Do Efezjan

 

List do Efezjan

 

1. Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, do świętych i godnych zaufania w Chrystusie Jezusie, którzy są w Efezie: 2 Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa.

3 Niech będzie wysławiany Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas uwielbił w niebiosach całym błogosławieństwem duchowym w Chrystusie; 4 gdy w nim wybrał nas sobie przed położeniem fundamentów świata, abyśmy byli wobec Niego świętymi i bez zarzutu, w miłości. 5 Przeznaczył nas dla samego Siebie, według upodobania Jego woli, do usynowienia przez Jezusa Chrystusa, 6 ku chwale wspaniałości Jego łaski, jaką nas napełnił w Swoim umiłowanym. 7 W nim mamy odkupienie przez jego krew oraz darowanie fałszywych kroków * według bogactwa Jego łaski, 8 która zaobfitowała dla nas we wszelkiej mądrości i roztropności. 9 Oznajmił nam tajemnicę Jego woli, według Jego upodobania, które postanowił sobie w Nim samym, 10 co do układu pełni czasów; by wszystko podsumować w Chrystusie, w niebiosach jak i na ziemi. 11 W nim, w którym też zostaliśmy wybrani losem, będąc przeznaczeni według zamiaru Tego, co wszystko sprawia według postanowienia Jego woli, 12 abyśmy TR wcześniej położyli nadzieję w Chrystusie i byli ku chwale Jego wspaniałości. 13 W nim i wy jesteście, po usłyszeniu słowa prawdy, Ewangelii waszego zbawienia. Przez niego też uwierzyliście oraz zostaliście zapieczętowani Świętym Duchem obietnicy. 14 On jest poręką * naszego dziedzictwa względem odkupienia własności, dla chwały Jego wspaniałości.

15 Z tego powodu i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie oraz miłości względem wszystkich świętych, 16 nie przestaję za was dziękować, czyniąc sobie wzmiankę w moich modlitwach. 17 Oby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu samego Siebie; 18 dawszy światło oczom waszego umysłu, byście TR i wy wiedzieli, jaka jest pośród świętych nadzieja Jego powołania, oraz jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa. 19 Jaka też jest niezwykła wielkość Jego potęgi względem nas; tych, co wierzą z działania siły Jego mocy. 20 Mocy, którą okazał w Chrystusie, kiedy wskrzesił go z martwych i posadził na Jego prawicy w niebiosach, 21 powyżej każdego urzędu, władzy, mocy i państwa, oraz każdego imienia wymienianego nie tylko w tym porządku, ale i w przyszłym. 22 Także wszystko podporządkował pod jego nogi, a jego wyznaczył głową nad całym Zgromadzeniem Wybranych, 23 które jest jego ciałem; pełnią Tego, co wypełnia Sobą wszystko we wszystkich.

 

*1,7 także: błędów, porażek, występków, przewinień

*1,14 także: zadatkiem

 

2. Także was, będących umarłymi w fałszywych krokach i grzechach, 2 w których niegdyś żyliście według porządku tego świata, w zgodzie z przywódcą zwierzchności sfery powietrznej, duchem działającym teraz pomiędzy dziećmi nieposłuszeństwa. 3 Wśród nich i my wszyscy niegdyś byliśmy, chodząc w pożądaniach naszej cielesnej natury, czyniąc wolę ciała wewnętrznego i umysłu, oraz byliśmy z natury dziećmi zapalczywości *, tak, jak i pozostali. 4 Ale Bóg, co jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, 5 i nas, będących umarłymi w fałszywych krokach - ożywił razem z Chrystusem (bowiem łaską jesteście ocaleni od śmierci). 6 Pomógł też się podźwignąć i w niebiosach, razem posadził w Chrystusie Jezusie, 7 by w nadchodzących czasach, w dobrotliwości dla nas, okazać niezmierne bogactwo Jego łaski w Jezusie Chrystusie. 8 Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar; 9 nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. 10 Ponieważ jesteśmy Jego dziełem * i w Chrystusie Jezusie zostaliśmy stworzeni dla szlachetnych ** uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli.

11 Dlatego wspominajcie sobie, wy, niegdyś poganie w cielesnej naturze, nazywani nieobrzezaniem, z powodu nazywania obrzezką tego, co jest uczynione ręką na cielesnej naturze *; 12 że byliście tamtego czasu bez Chrystusa, oddzieleni * od obywatelstwa ** Israela, obcymi dla przymierza obietnicy, nie mający nadziei oraz bezbożni na świecie. 13 Ale teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, niegdyś będący daleko, pozostajecie blisko przez krew Chrystusa.

14 Gdyż on jest naszym pokojem. On uczynił wszystkich tym samym oraz w swoim ciele wewnętrznym zniszczył nieprzyjaźń - ten graniczny mur ogrodzenia, 15 zostawiając bezczynne w naukach Prawo Przykazań; aby czyniąc pokój - z dwóch stworzył w sobie istotę ku jednemu, nowemu człowiekowi. 16 Także zgładził w sobie nieprzyjaźń i ponownie, przez krzyż, wszystkich pojednał z Bogiem w jednym ciele. 17 Więc przyszedł i ogłosił dobrą nowinę - pokój wam, tym daleko i pokój tym blisko. 18 Bo przez niego, w jednym Duchu, wszyscy mają dostęp do Ojca. 19 Zatem więc, już nie jesteście obcymi * i mieszkającymi obok, ale współobywatelami świętych oraz domownikami Boga, 20 wybudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, a jego kamieniem narożnym * jest Jezus Chrystus. 21 W nim cała, składana razem budowla, wzrasta na czystą świątynię w Panu, 22 w którym TR wspólnie jesteście budowani * na siedzibę Boga w Duchu.

 

*2,3 także: złości, gniewu, uniesienia

*2,10 także: wytworem

**2,10 także: prawych, sprawiedliwych, dobrych, hojnych, łaskawych, odpowiednich

*2,11 tłumaczenie równoległe: ręką w ciele wewnętrznym

*2,12 także: odsunięci, uczynieni obcymi

**2,12 także: społeczności

*2,19 także: cudzoziemcami, tułaczami

*2,20 także: węgielnym

*2,22 także: tworzycie jedną całość

 

3. Dlatego ja, Paweł, jestem dla was, pogan, więźniem Jezusa Chrystusa; 2 jeśli tylko usłyszeliście o podziale * łaski Boga, danej mi względem was. 3 Gdyż przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica - jak wcześniej pisałem w krótkim liście. 4 W porównaniu z nim, czytając, możecie poznać moją wiedzę w tajemnicy Chrystusa, 5 która w innych pokoleniach nie została wyjaśniona synom ludzi, aby teraz, w Duchu, zostać objawioną jego świętym apostołom i prorokom. 6 Poganie, przez Ewangelię, są współdziedzicami stanowiącymi jedno ciało oraz współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie, 7 której stałem się sługą według daru łaski Boga, danej mi z działania Jego mocy. 8 Mnie, mniejszemu od wszystkich świętych, została dana ta łaska, by wśród pogan ogłosić dobrą nowinę, owo niezbadane bogactwo Chrystusa. 9 Także wszystkim objaśnić, jaka jest wspólnota tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, 10 aby teraz, przez Zgromadzenie Wybranych, została dana do poznania mocom i potęgom w niebiosach wielka mądrość Boga, 11 ta, w zgodzie z wiecznym zamysłem, który sprawił w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 12 W nim TR, przez jego wiarę, mamy swobodę działania * oraz przystęp. 13 Toteż proszę, abyście nie upadali na duchu pośród moich, większych niż wasze utrapień, co jest na waszą chwałę.

14 Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 15 od którego jest nazwany każdy ród w niebiosach i na ziemi, 16 aby dał wam zostać wzmocnionymi co do wewnętrznego człowieka, według bogactwa Jego chwały oraz przez moc Jego Ducha. 17 Także aby - z powodu wiary - Chrystus zamieszkał w waszych sercach. 18 Będąc zakorzenieni w miłości oraz mając położony fundament, razem ze wszystkimi świętymi miejcie dostateczną siłę zrozumieć siebie - jaką macie szerokość, długość, wysokość i głębię. 19 Poznajcie też miłość Chrystusa, przewyższającą poznanie, abyście zostali urzeczywistnieni względem całej pełni Boga.

20 A Temu, który może wcześniej wszystko uczynić z powodu działającej w nas mocy, i to więcej niż dużo o które prosimy lub poznajemy, 21 chwała w Chrystusie Jezusie wśród zgromadzenia wybranych po wszystkie pokolenia porządku wieków. Amen.

 

*3,2 także: zarządzeniu

*3,12 także: wolność słowa, swobodę wypowiedzi, otwartość

 

4. Zatem was proszę, ja - więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którym zostaliście wezwani. 2 Według wszelkiej pokory, życzliwości * i według wyrozumiałości, w miłości znosząc cierpliwie jedni drugich, 3 oraz starając się, aby w więzi pokoju dochować jedności Ducha. 4 Ciało jest jedno i jeden Duch, tak jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei waszego powołania. 5 Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie *. 6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, przy wszystkich, dla wszystkich oraz w was wszystkich.

7 A każdemu jednemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. 8 Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wziął do niewoli jeńców, dał ludziom dary. Psalm 68,19 9 (Ale to "wstąpił" jak się dzieje, jeśli nie tak, że najpierw zszedł z góry na dół, do niższych terenów ziemi? 10 A ten, co zstąpił, jest tym samym, który wstąpił powyżej wszystkich niebios, aby wszystkie wypełnić). 11 Także ten sam, rzeczywiście, dał - apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy oraz nauczycieli. 12 Dał ze względu na doskonalenie świętych, na dzieło służby dla budowania ciała Chrystusa, 13 aż wszyscy dojdziemy do jedności przekonań * i znajomości Syna Boga, do męża doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. 14 Abyśmy już nie byli niemowlętami, rzucanymi przez fale każdym wiatrem nauki i poprzez oszustwo ludzi, na skutek przebiegłości błędu * - w nikczemności ** prowadzonymi tam i z powrotem. 15 Ale będąc szczerymi w miłości, byśmy całkowicie wzrośli ku niemu, Chrystusowi, który jest głową. 16 Z powodu niego TR całe ciało jest razem składane i spajane wzdłuż każdego stawu pomocy, według działania, oraz w każdej jednej mierze sprawia sobie wzrost ciała, do swego budowania w miłości.

17 To więc mówię i świadczę w Panu, byście wy nie postępowali już tak, jak w próżności swego umysłu postępują pozostali poganie, 18 będąc myślą w ciemnościach; będąc oddzielonymi * od życia Boga przez niewiedzę, która jest w nich z powodu skamienienia ich serca. 19 Oni TR stali się nieczułymi * i samych siebie wydali zuchwałości **, do robienia w chciwości każdej nieczystości ***. 20 Ale wy, nie tak nauczyliście się Chrystusa, 21 jeśli go, oczywiście, usłyszeliście oraz zostaliście przez niego nauczeni jaka jest prawda w Jezusie. 22 Abyście odłożyli na bok to, co było w zgodzie z wcześniejszym zachowaniem starego człowieka, który niszczy samego siebie poprzez pragnienia oszustwa - 23 a byli odnawiani Duchem waszej myśli, 24 oraz oblekli się w nowego człowieka, który został stworzony przez Boga w sprawiedliwości oraz świątobliwości prawdy.

25 Dlatego odłóżcie kłamstwo - każdy z jego bliskim - i mówcie prawdę, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. 26 Rozgniewujcie się, lecz nie chybiajcie celu *; niech słońce nie zachodzi nad waszym rozgniewaniem. 27 Nie dawajcie także okazji temu oszczerczemu *. 28 Kto kradnie - niech już nie kradnie, ale niechaj więcej pracuje, zarabiając rękami dobro; aby miał co odstąpić temu, co ma biedę. 29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadne wstrętne słowo *; tylko jeśli ktoś ma odpowiednie do budowania sprawy, aby dało przysługę słuchającym. 30 Także nie smućcie Świętego Ducha Boga, w którym zostaliście uwierzytelnieni pieczęcią na dzień odkupienia. 31 Wszelka gorzkość, gniew, zapalczywość, wrzask i oszczerstwo * - niech od was zostanie wzięte, razem z każdą złością. 32 Ale jedni względem drugich stawajcie się łagodni, miłosierni; przebaczając sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.

 

*4,2 także: łagodności, delikatności

*4,5 także: chrzest

*4,13 także: zaufania, wiary, dowodu, świadectwa

*4,14 także: szaleństwa

**4,14 także: podstępności, chytrości, złośliwości, przebiegłości

*4,18 także: odsuniętymi, uczynieni obcymi

*4,19 także: stracili otuchę, zobojętnieli na ból

**4,19 także: rozwiązłości

***4,19 także: zepsucia

*4,26 także: nie grzeszcie

*4,27 gr.: diabolos; także: niesłusznie oskarżającemu, oczerniającemu, obmawiającemu (cechy szatana)

*4,29 także: racja, sprawa, wyjaśnienie, prawo, mowa, dyskusja, nakaz

*4,31 także: zniesławianie, bezbożna mowa, bluźnierstwo

 

5. Zatem stawajcie się naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci. 2 Także postępujcie w miłości, tak jak i Chrystus nas umiłował oraz - z powodu nas - oddał samego siebie Bogu na miłą woń zapachu, jako dobrodziejstwo i ofiarę. 3 Zaś cudzołóstwo oraz wszelka nieczystość, czy zachłanność, niech ani nie będzie wśród was wymieniana, tak jak przystoi świętym. 4 Także bezwstyd, niedorzeczna gadanina, lub dowcip, które nie są stosowne - lecz raczej dziękczynienie. 5 TR Tym żyjcie, wiedząc, że każdy nierządnik *, albo nieoczyszczony ze zmazy, albo chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga.

6 Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami; ponieważ z ich powodu przychodzi gniew Boga na dzieci nieposłuszeństwa. 7 Zatem nie stawajcie się ich współuczestnikami. 8 Bo byliście niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłem w Panu; zatem postępujcie jak dzieci światła. 9 (Ponieważ owoc Ducha ujawnia się w każdej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). 10 Uznawajcie to, co jest miłe Panu 11 Nie współuczestniczcie w bezowocnych czynach ciemności, ale raczej je poprawiajcie. 12 Bowiem to, co się skrycie przez nich dzieje, haniebnie jest i powiedzieć. 13 Ale wszystko jest badane na skutek światła, stając się znane; gdyż światło czyni wszystko widocznym. 14 Dlatego Pismo mówi: Ocuć się ty, który śpisz oraz powstań z umarłych, a zabłyśnie ci Chrystus.  Izajasz 60,1

15 Dokładnie więc uważajcie, jak postępujecie; nie jak niemądrzy - ale jak mądrzy; 16 wykorzystując stosowną porę, bo dni są złe. 17 Przez to nie stawajcie się nierozsądni, ale bądźcie świadomi jaka jest wola Pana. 18 Nie upijajcie się także winem, w którym jest rozwiązłość; ale bądźcie napełnieni przez Ducha, 19 opowiadając sobie Psalmami, hymnami oraz duchowymi pieśniami, śpiewając i grając Panu w waszym sercu. 20 Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w Imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 21 W bojaźni Boga bądźcie posłuszni jedni drugim.

22 Żony, bądźcie posłuszne swoim mężom - jak Panu. 23 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Zgromadzenia Wybranych. On też jest zbawicielem ciała *. 24 Lecz jak Zgromadzenie Wybranych jest we wszystkim posłuszne Chrystusowi, tak i żony powinny być swoim mężom. 25 Mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował Zgromadzenie Wybranych oraz wydał za nie samego siebie, 26 by je uczynić świętym, po oczyszczeniu kąpielą wody w Słowie. 27 Aby TR mógł je postawić przy sobie, jako wspaniałe Zgromadzenie Wybranych, nie mające skazy, czy zmarszczki, lub czegoś z takich; ale by było święte i bez zarzutu. 28 Mężowie powinni tak miłować swoje żony, jak swoje własne ciała. Kto miłuje swoją żonę - miłuje siebie samego. 29 Gdyż nikt nigdy nie znienawidził swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje - jak i Pan Zgromadzenie Wybranych. 30 Bo jesteśmy członkami jego ciała, z jego ciała wewnętrznego i z jego kości. 31 Z tego względu opuści człowiek ojca i matkę oraz zostanie przywiązany * do swojej żony, i będą dwoje dla jednego ciała wewnętrznego. I Mojżesza 2,24 32 To jest wielka tajemnica; a ja mówię o Chrystusie oraz o Zgromadzeniu Wybranych. 33 Jednakże i wy, wzorem jednego, niech każdy miłuje swoją żonę tak jak siebie samego, zaś żona oby poważała * męża.

 

*5,5 także: cudzołożnik (także w sensie duchowym), sodomita, homoseksualista

*5,23 chodzi o duchowe ciało Chrystusa, którym jest Zgromadzenie Wybranych

*5,31 także: przylgnie, przywrze

*5,33 także: bała się

 

6. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, gdyż jest to sprawiedliwe. 2 Szanuj swego ojca i matkę (to jest pierwsze przykazanie z obietnicą), II Mojżesza 20,12 3 aby ci się dobrze działo oraz będziesz długo żyjący na ziemi. 4 Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, ale je wychowujcie w karności oraz napominaniu Pana.

5 Słudzy *, pośród bojaźni i drżenia, w prostocie waszego serca, bądźcie posłuszni panom ** według cielesnej natury, podobnie jak Chrystusowi. 6 Nie przez służbę dla oka, jak chcący się przypodobać ludziom, ale jak słudzy Chrystusa, co z duszy czynią wolę Boga; 7 służąc z życzliwością - jak Panu, a nie jak ludziom. 8 Nadto wiedząc, że każdy, jeśli uczyni coś odpowiedniego - to zyska od Pana; czy to sługa, czy wolny. 9 Zaś panowie, czyńcie to samo względem nich, zaniechując groźby i wiedząc, że i wy macie Pana w niebiosach, a u Niego nie ma względu na osobę.

10 Na koniec, moi bracia, bądźcie umacniani w Panu oraz w sile jego mocy. 11 Obleczcie się pełną zbroją Boga, abyście potrafili stanąć przeciwko oszustwom tego oszczerczego *. 12 Ponieważ nie toczymy walki przeciw krwi i cielesnej osobowości, ale przeciw niebiańskim mocom, potęgom, przeciwko rządcom świata ciemności tej epoki, przeciwko duchowej niegodziwości * w niebiosach. 13 Przez to weźcie pełną zbroję Boga, abyście mogli walczyć w złym czasie, wszystko dokonać oraz stać mocno. 14 Stójcie więc – mocno; za pomocą prawdy opaszcie sobie wasze biodra, obleczcie się pancerzem sprawiedliwości 15 oraz obujcie nogi w gotowość służenia Ewangelii pokoju. 16 Nad wszystkim podnoście tarczę wiary, w której będziecie mogli zgasić wszystkie płonące pociski niegodziwości. 17 Weźcie też hełm zbawienia i sztylet Ducha - to jest Słowo Boga. 18 Wśród każdego uwielbienia i prośby, w każdym czasie módlcie się w Duchu, i przez to czuwajcie we wszelkiej wytrwałości oraz błaganiu za wszystkich świętych. 19 Także za mnie, by zostało mi dane słowo w czasie otwarcia moich ust. Abym w swobodzie wypowiedzi dawał poznać tajemnice Ewangelii, 20 dla której jestem posłem w kajdanach, i bym otwarcie w niej powiedział, co mi potrzeba powiedzieć.

21 Lecz byście i wy poznali jak działam oraz sprawy co do mnie. To wszystko wam oznajmi Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu. 22 Jego do was posłałem względem tego samego, byście się dowiedzieli co do naszych spraw i by zachęcił wasze serca.

23 Pokój braciom i z wiary miłość od Boga Ojca oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 24 Łaska w nieśmiertelności * ze wszystkimi, miłującymi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

*6,5 także: niewolnicy

**6,5 także: mającym władzę, gospodarzom, opiekunom

*6,11 także: oczerniającego, niesłusznie oskarżającego, obmawiającego (cechy szatana)

*6,12 także: złośliwości, łajdactwu

*6,24 także: niezniszczalności; uczciwości, szczerości