Do Kolosan

 

 

List do Kolosan

 

1. Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa oraz brat Tymoteusz, 2 tym, którzy są w Kolosach, świętym i wiernym braciom w Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.

3 Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was, 4 od kiedy usłyszeliśmy o waszej wierze * w Chrystusie Jezusie oraz miłości, którą macie do wszystkich świętych. 5 A to z powodu nadziei złożonej dla was w niebiosach, o której wcześniej usłyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, 6 tej, która do was przyszła, jak również na cały świat. A wydaje ona owoce, podobnie jak pośród was, od dnia którego usłyszeliście oraz poznaliście * w prawdzie łaskę Boga; 7 i w miarę tego, jak się nauczyliście od Epafry, naszego umiłowanego współsługi, będącego dla was wiernym sługą Chrystusa. 8 Ten nam wykazał waszą miłość w Duchu.

9 Z tego powodu i my - od dnia w którym to usłyszeliśmy - nie ustajemy, modląc się z powodu was i prosząc, byście zostali wypełnieni znajomością Jego woli, w całej mądrości oraz duchowej wiedzy. 10 Abyście się zachowywali w sposób godny Pana, w celu wszelkiego przypodobania się; przynosząc owoce w każdym szlachetnym * uczynku oraz wzrastając pod względem znajomości Boga. 11 Będąc też umocnieni wśród radości, w każdym przejawie mocy Boga, w celu chwały Jego potęgi, ku wszelkiej wytrwałości oraz wyrozumiałości. 12 Dziękując Ojcu, który was zakwalifikował do części dziedzictwa świętych w światłości; 13 co was wyrwał z władzy ciemności oraz przeniósł do Królestwa Miłości Jego Syna. 14 W nim TR, przez jego krew, mamy odkupienie i darowanie grzechów. 15 On TR jest obrazem * niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone. 16 Gdyż w Nim * wszystko zostało stworzone w niebiosach oraz na ziemi, widzialne i niewidzialne; czy to trony, czy władze, czy niebiańskie moce, czy potęgi; wszystko jest stworzone z powodu Niego i dla Niego. 17 A on jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało *. 18 On jest także głową ciała - zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim. 19 Ponieważ znalazł upodobanie, aby w nim zamieszkała cała pełnia *. 20 I by przez niego, ponownie pojednać dla Niego wszystko, uczyniwszy pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, czy to na ziemi, czy w niebiosach.

21 Także was, będących niegdyś obcymi * oraz nienawistnymi umysłem ** wśród obelżywych uczynków, 22 teraz, przez karę śmierci, ponownie pojednał w ciele jego ciała wewnętrznego, aby was postawić wobec Niego jako świętych, bez zarzutu oraz niespornych. 23 Jeżeli tylko trwacie w wierze, będąc ugruntowani, stali * oraz nie dający się ruszyć z miejsca z dala od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Tej, co została ogłoszona pośród całego stworzenia pod niebem, i której ja, Paweł, stałem się sługą. 24 Teraz się cieszę wśród moich cierpień * dla was, oraz w mojej cielesnej naturze wypełniam biedę utrapień Chrystusa dla jego ciała, którym jest zgromadzenie wybranych. 25 Gdyż ja stałem się jego sługą w zgodzie z postanowieniem Boga, danym mi dla was, aby urzeczywistnić Słowo Boga, 26 tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. 27 Tym pośród pogan, którym Bóg zechciał wyjaśnić czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest w was Chrystus, owa nadzieja chwały. 28 Którego my głosimy, ostrzegając każdego człowieka oraz w całej mądrości ucząc każdego człowieka, abyśmy oddali każdego człowieka dojrzałym w Chrystusie Jezusie. 29 Dlatego się trudzę, walcząc przez jego siłę, działającą we mnie w przejawach mocy Boga.

 

*1,4 także: ufności, przekonaniu, świadectwie

*1,6 także: odkryliście, uznaliście

*1,10 także: odpowiednim, dobrym, prawym

*1,15 także: wizerunkiem, wyobrażeniem

*1,16 także: przez Niego

*1,17 także: stanęło razem, złączyło się, ukształtowało się, jest oddane pod opiekę.

*1,19 także: doskonałość, wykonanie

*1,21 także: oddzielonymi, odsuniętymi, ludźmi z którymi zerwano stosunki

**1,21 także: usposobieniem, zamiarem

*1,23 także: spokojni, niewzruszeni, mocno oparci

*1,24 także: zdarzeń; uczuć

 

2. Bo chcę, abyście wy wiedzieli, jak wielką mam o was walkę * i o tych w Laodycei, oraz o jakichkolwiek, którzy w cielesnej naturze nie poznali ** mojej osoby. 2 By zostały zachęcone ich serca i zostali zespoleni w miłości, ku wszelkiemu bogactwu całkowitej pewności zrozumienia, aż do znajomości tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa, 3 w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości oraz wyższego poznania. 4 Mówię to, aby was nikt nie oszukiwał w przekonującej mowie *. 5 Bo chociaż jestem nieobecny cielesną naturą - ale jestem z wami Duchem, ciesząc się i widząc wasz porządek oraz utwierdzenie waszej wiary względem Chrystusa.

6 Jak więc, przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim żyjcie *, 7 według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia. 8 Uważajcie, aby się wam ktoś nie zdarzył, kto rabuje * przez spekulacje ** i pusty fałsz - według religijnej *** tradycji ludzi, według podstawowych zasad rozumowania **** świata - a nie według Chrystusa. 9 Bowiem w nim zamieszkuje cieleśnie cała pełnia natury Boga. 10 Także w nim jesteście napełnieni; a on jest głową każdego stanowiska i mocy. 11 W nim TR zostaliście obrzezani, obrzezką nie uczynioną rękami - lecz w obrzezce Chrystusa, przez wyzucie się ciała * z ciała wewnętrznego ** grzechów. 12 Razem z nim pogrzebani w chrzcie * - także w nim TR zostaliście ożywieni ** dla wiary w działanie Boga, który go wskrzesił z martwych. 13 Więc i was, którzy byliście umarłymi w waszych fałszywych krokach * oraz nieobrzezaniu waszego ciała wewnętrznego - razem z nim ożywił i darował nam wszystkie fałszywe kroki. 14 W stosunku do nas unieważnił zapis decyzji sądowych, który był nam przeciwny; zatem usunął go z centrum, przez przygwożdżenie do krzyża. 15 Rozbroił także niebiańskie moce i potęgi, oraz wystawił je w otwartości na pokaz - w nim odniósłszy nad nimi zwycięstwo. 16 Niech was zatem ktoś nie sądzi za pomocą pokarmu, czy przez napój; w dziedzinie święta, początku miesiąca *, czy szabatów, 17 gdyż to jest cień przyszłych rzeczy - zaś ciało Chrystusa. 18 Niech was nikt nie odsądza od nagrody, mając upodobanie w pokorze oraz kulcie aniołów, których - będąc wtajemniczonym - nie zobaczył. Więc bez powodu * daje się nadymać pychą z myśli swojej osobowości opartej na cielesnej naturze; 19 a nie trzyma się silnie głowy, Chrystusa, z powodu którego całe ciało rośnie wzrostem Boga, zaopatrywane i zespalane poprzez stawy, i więzi.

20 Jeśli zatem, umarliście z Chrystusem z dala od żywiołów tego świata, dlaczego - podobnie jak żyjący w świecie - poddajecie się jakiemuś nakazowi *: 21 Nie miej do czynienia, nie doświadcz, ani nie dotknij. 22 To wszystko, co istnieje według przykazań i nauk ludzi - w użyciu jest na zgubę. 23 Zaiste, te zasady, które mają * podstawę ** uczoności *** w dobrowolnie obranym kulcie, pokorze i bezlitosnym traktowaniu ciała - nie mają żadnej TR wartości, oprócz nasycenia cielesnej natury.

 

*2,1 także: walkę wewnętrzną, trwogę

**2,1 także: zrozumieli

*2,4 także: przy użyciu prawdopodobnych dowodów

*2,6 także: postępujcie, przechadzajcie się

*2,8 także: zabiera sobie jako łup

**2,8 także: filozofię

***2,8 także: przekazu, doktryny

****2,8 także: elementów, żywiołów, składników dowodzenia

*2,11 gr.: soma; co znaczy: ciała fizycznego

**2,11 gr.: sarks; także: osobowości opartej na cielesnej naturze

*2,12 co znaczy: zanurzeniu

**2,12 także: obudzeni, wskrzeszeni, zmartwychwstali

*2,13 także: błędach, porażkach, występkach, przewinieniach

*2,16 także: nowiu

*2,18 także: lekkomyślnie, na próżno

*2,20 także: decyzji, zasadzie, dogmatowi

*2,23 dosłownie: są mającymi

**2,23 także: wymysł, kształt; wyrocznię

***2,23 także: wiedzy, nauki; mądrości życiowej, zdrowego rozsądku

 

3. Jeśli zatem, zostaliście ożywieni z Chrystusem, szukajcie tych, co są w górze, gdzie jest Chrystus, siedząc po prawicy Boga. 2 O tych w górze rozmyślajcie - nie o tych na ziemi. 3 Bo umarliście, a wasze życie jest ukryte w Bogu razem z Chrystusem. 4 A gdy Chrystus - to wasze życie - zostanie ukazany, wtedy i wy zostaniecie ukazani razem z nim w chwale.

5 Zatem uczyńcie martwymi wasze członki na ziemi; cudzołóstwo, nieczystość *, namiętność **, zgubne pragnienie i chciwość, która jest bałwochwalstwem, 6 gdyż przez nie TR przychodzi gniew Boga na dzieci nieposłuszeństwa. 7 Także wy niegdyś w nich chodziliście, gdy pośród nich pędziliście życie. 8 Ale teraz TR odłóżcie to wszystko: Zapalczywość, gniew, oszczerstwo * oraz haniebną mowę ** z waszych ust. 9 Nie kłamcie jedni względem drugich; rozbierzcie się ze starego człowieka, razem z jego uczynkami, 10 a ubierzcie nowego, odnawianego względem wiedzy do obrazu Tego, który go stworzył. 11 Gdzie nie ma Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, obcego, Scyty *, niewolnika, wolnego; ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

12 Zatem jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przywdziejcie wnętrza * zmiłowania; życzliwość, pokorę, łagodność, wyrozumiałość; 13 znosząc cierpliwie jedni drugich i przebaczając sobie, jeśli ktoś ma przeciwko komuś jakiś zarzut. Jak Chrystus wam przebaczył - tak i wy. 14 A nad tym wszystkim jest miłość, która jest więzią doskonałości. 15 Zaś w waszych sercach niech rządzi pokój Boga, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele; zatem stawajcie się wdzięczni *. 16 Słowo Chrystusa niech zamieszkuje w was obficie, nauczając w całej mądrości. Także napominajcie samych siebie psalmami, hymnami, pieśniami duchowymi, we wdzięczności śpiewając Panu w waszych sercach. 17 A wszystko, cokolwiek byście robili w mowie, lub w czynie - wszystko róbcie w Imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.

18 Żony, bądźcie podporządkowane swoim mężom, jak jest stosowne w Panu. 19 Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie względem nich surowi *.

20 Dzieci, we wszystkim bądźcie posłuszne rodzicom, bo to jest przyjemne dla Pana. 21 Ojcowie, nie rozjątrzajcie waszych dzieci, aby nie upadały na duchu.

22 Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim panom według cielesnej natury. Nie w służbie dla oka, jako ci, co chcą się przypodobać ludziom - ale w szczerości serca, bojąc się Boga. 23 Jeśli to czynicie - róbcie z serca, jak Panu, a nie ludziom; 24 wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Bądźcie sługami Pana, Chrystusa. 25 Zaś ten, co czyni niesprawiedliwość, otrzyma z powrotem niesprawiedliwość, którą uczynił, i nie ma względu na osobę.

 

*3,5 także: zepsucie

**3,5 także: to, co się zdarza; kłopot, wrażenie, doświadczenie

*3,8 także: zniesławianie, bezbożna mowa

**3,8 także: sprośną, obelżywą

*3,11 członek ludu z Azji

*3,12 także: serca, dusze (jako siedliska uczuć)

*3,15 także: mili, przyjemni

*3,19 także: rozgoryczeni, rozdrażnieni, oburzeni, szorstcy

 

4. Panowie, dawajcie sługom sprawiedliwie oraz bezstronnie, wiedząc, że i wy macie Pana w Niebie.

2 Uporczywie trwajcie przy modlitwie, czuwając w niej pośród dziękczynienia. 3 Modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi Mądrości *, by powiedzieć tajemnicę Chrystusa. Dla niej jestem związany,  4 bym ją objawił, jak trzeba mi powiedzieć. 5 Postępujcie w życiowej mądrości względem obcych *, wykorzystując stosowną porę. 6 Wasze słowo niech będzie zawsze w przychylności, przyprawione solą, by wiedzieć, jak wam trzeba każdemu jednemu odpowiadać.

7 Wszystkie sprawy co do mnie oznajmi wam umiłowany brat Tychikus, wierny sługa oraz współsługa w Panu, 8 którego do was posłałem względem tego samego - abyście się o nas dowiedzieli i by zachęcił wasze serca 9 razem z Onezymem, wiernym, umiłowanym bratem, który jest z was. Oni wam wyjaśnią wszystkie sprawy tutaj.

10 Pozdrawia was Arystarchus, mój współwięzień, oraz Marek, kuzyn Barnaby (względem którego otrzymaliście polecenie, że jeśli do was przyjdzie, przyjmijcie go). 11 Także Jezus, zwany Justem - który jest z obrzezania. Tylko oni stali mi się pociechą i są moimi pomocnikami względem Królestwa Boga. 12 Pozdrawia was Epafras - sługa Chrystusa z was, zawsze walczący dla was w modlitwach, abyście zostali utwierdzeni jako doskonali i napełnieni w każdej woli Boga. 13 Bowiem mu świadczę, że ma dla was wielki zapał, oraz dla tych w Laodycei i w Hierapolis. 14 Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz oraz Demas. 15 Pozdrówcie braci w Laodycei, Nymfasa oraz zbór w jego domu. 16 A gdy ten list zostanie u was odczytany, sprawcie, aby został też odczytany w zborze Laodyceńczyków, a ten z Laodycei abyście i wy odczytali. 17 Powiedzcie też Archipowi: Troszcz się o służbę, którą otrzymałeś w Panu, abyś ją wypełniał.

18 Pozdrowienie moją, Pawła ręką. Pamiętajcie o moich pętach. Łaska z wami. Amen.*4,3 także: Słowa

*4,5 także: tych na zewnątrz