Ezdrasz

Ezra *

Księga Ezdrasza

1. Pierwszego roku Koresza *, perskiego króla – aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane ustami Jeremjasza ** - WIEKUISTY pobudził ducha Koresza, perskiego króla, zatem kazał obwołać oraz rozpisać po całym swoim królestwie, mówiąc: 2 Tak mówi Koresz, król perski: WIEKUISTY, niebiański Bóg, dał mi wszystkie królestwa ziemi i On mi rozkazał, bym Mu zbudował dom w Jeruszalaim, które jest w Judzie. 3 Kto jest między wami z całego Jego ludu – z tym niechaj będzie Bóg; i niech idzie do Jeruszalaim, które jest w Judzie i buduje dom WIEKUISTEGO, israelskiego Boga; on jest Bogiem, który jest w Jeruszalaim. 4 A kto zostanie w jakimś miejscu, gdzie jest przychodniem – niech go wesprą mężowie tego miejsca: Srebrem, złotem, majętnością i bydłem; oprócz dobrowolnej ofiary na dom Boga, który jest w Jeruszalaim. 5 Więc powstali przedniejsi z ojców Judy i Binjamina, oraz kapłani i Lewici; każdy, którego ducha pobudził Bóg, by poszli i budowali Dom WIEKUISTEGO, który jest w Jeruszalaim. 6 A wszyscy wokoło wspomagali ich srebrnym i złotym naczyniem, majętnością i bydłem oraz kosztownymi rzeczami; oprócz wszystkiego, co dobrowolnie ofiarowano. 7 Także król Koresz wyniósł naczynia Domu WIEKUISTEGO (które Nabukadnecar zabrał z Jeruszalaim oraz oddał je do domu swego boga). 8 A Koresz, król perski, wyniósł je przez ręce skarbnika Mitredata, który je - zgodnie z liczbą - oddał Szeszbassarowi, judzkiemu władcy. 9 A taka jest ich liczba: Trzydzieści złotych miednic, tysiąc srebrnych miednic, dwadzieścia dziewięć noży, 10 trzydzieści złotych kubków; czterysta dziesięć drugorzędnych, srebrnych kubków, oraz tysiące innych przyborów. 11 Pięć tysięcy czterysta wszystkich przyborów srebrnych i złotych. To wszystko wyniósł Szeszbassar, gdy wyprowadzał lud z niewoli w Babelu * - do Jeruszalaim.

 

* hebrajska nazwa Księgi Ezdrasza

*1,1 spolszczone: Cyrusa, pogromcy Babilonu, założyciela Imperium Medo-Perskiego

**1,1 hebr. Jirmejahu; spolszczone: Jeremjasza

*1,11 spolszczone: Babilonie

 

2. A ci ludzie owej krainy wyszli z pojmania i niewoli, w którą zaprowadził ich do Babelu Nabukadnecar, król Babelu, i wrócili do Jeruszalaim oraz Judy, każdy do swego miasta. 2 Ci, co przyszli z Zerubabelem, Jezusem S*, Nehemiaszem **, Serają, Reelajaszem, Mardechajem, Bilszanem, Misparem, Bigajem, Rechumem i Baaną. A liczba osób israelskiego ludu była taka: 3 Synów Pareosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch; 4 synów Szefatjasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch; 5 synów Aracha – siedmiuset siedemdziesięciu pięciu; 6 synów Pachat Moaba, z synów Jezusa S i Joaba – dwa tysiące ośmiuset dwunastu; 7 synów Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 8 synów Zattu – dziewięciuset czterdziestu pięciu; 9 synów Zakkaji – siedmiuset sześćdziesięciu; 10 synów Bani – sześciuset czterdziestu dwóch; 11 synów Bebaja – sześciuset dwudziestu trzech; 12 synów Azgada – tysiąc dwustu dwudziestu dwóch; 13 synów Adonikama – sześciuset sześćdziesięciu sześciu; 14 synów Bigwaja – dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; 15 synów Adina – czterystu pięćdziesięciu czterech; 16 synów Atera z Chiskjasza * – dziewięćdziesięciu ośmiu; 17 synów Besaja – trzystu dwudziestu trzech; 18 synów Jory – sto dwunastu; 19 synów Chaszuma – dwustu dwudziestu trzech; 20 synów Gibbara – dziewięćdziesięciu pięciu; 21 synów Betlechem * – stu dwudziestu trzech; 22 mężów Netofy – pięćdziesięciu sześciu; 23 mężów Anatotu – stu dwudziestu ośmiu; 24 synów Azmawetu – czterdziestu dwóch; 25 synów Kirjath Jearym, Kafiry i Beeroth – siedmiuset czterdziestu trzech; 26 synów z Ramath i Geba – sześciuset dwudziestu jeden; 27 mężów z Michmas – stu dwudziestu dwóch;  28 mężów z Betel i Aj – dwustu dwudziestu trzech; 29 synów Nebo – pięćdziesięciu dwóch; 30 synów Magbisza – stu pięćdziesięciu sześciu; 31 synów Elama, tego drugiego – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 32 synów Harima – trzystu dwudziestu; 33 synów Loda, Hadida i Onoi – siedmiuset dwudziestu pięciu; 34 synów Jerycha – trzystu czterdziestu pięciu; 35 synów Senaa – trzy tysiące sześciuset trzydziestu. 36 Kapłanów: Synów Jedaji z domu Jeszui – dziewięciuset siedemdziesięciu trzech; 37 synów Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwóch; 38 synów Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; 39 synów Harima – tysiąc siedemnastu; 40 Lewitów: synów Jeszui, Kadmiela i synów Hodawjasza – siedemdziesięciu czterech. 41 Śpiewaków: Synów Asafa – stu dwudziestu ośmiu; 42 synów odźwiernych *: Synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja – wszystkich, stu trzydziestu dziewięciu. 43 Z Netynejczyków *: Synów Sicha, synów Chaszufa, synów Tabbaota, 44 synów Kerosa,  synów Sia, synów Padona, 45 synów Lebana, synów Hagaba, 46 synów Akkuba, synów Hagaba, synów Szalmaja, synów Chanana, 47 synów Giddela, synów Gachara, synów Reajasza, 48 synów Recyna, synów Nekoda, synów Gazzama, 49 synów Uzy, synów Paseacha, synów Besaja, 50 synów Asny, synów Meunicy, synów Nefisima; 51 synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura, 52 synów Basluta, synów Mechida, synów Charsza, 53 synów Barkosa, synów Sysery, synów Temacha, 54 synów Nesjacha, synów Chatifa, 55 synów sług Salomona, z synów Sotaja, synów Sofereta, synów Peruda, 56 synów Jaala, synów Darkona, synów Giddela, 57 synów Szefatji, synów Chattila, synów Pokerem Hassebajma, synów Ami; 58 wszystkich Netynejczyków oraz sług Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.

59 Nadto wyszli ci z Tel Melachu i Tel Charsza: Kerub, Addan, Immer; lecz nie mogli wskazać domu swych ojców oraz swojego nasienia, że byli z Israela. 60 Synów Delajahu, synów Tobji, synów Nekoda – sześciuset pięćdziesięciu dwóch. 61 Zaś z synów kapłańskich: Synowie Hobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzylai, który pojął żonę z córek Barzylai Gileadczyka oraz był nazwany od ich imienia. 62 Ci szukali rejestru swego rodu – lecz nie znaleźli; dlatego byli splamieni od strony kapłaństwa. 63 Zatem tirszata * im zakazał, by nie jadali z najświętszych, aż zajmie stanowisko kapłan z Urim i Thummim. 64 I całe zgromadzenie czterdziestu dwóch tysięcy trzystu sześćdziesięciu było jak jedno. 65 Oprócz ich sług i służebnic, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem. A między nimi dwustu śpiewaków i śpiewaczek. 66 Zaś koni siedemset trzydzieści sześć, dwieście czterdzieści pięć mułów, 67 czterysta trzydzieści pięć wielbłądów i sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osłów. 68 A naczelnicy założycieli rodów przyszli do Domu WIEKUISTEGO, który był w Jeruszalaim oraz dobrowolnie się zaofiarowali, by budować Dom Boga na jego miejscu. 69 Według swych możliwości dali też fundusz na budowę: Sześćdziesiąt tysięcy i tysiąc łutów * złota, pięć tysięcy min ** srebra oraz sto szat kapłańskich. 70 A kapłani, Lewici, część z ludu, śpiewacy, odźwierni i Netynejczycy zamieszkali w swych miastach; także cały Israel w swych miastach.

 

*2,2 C Jehoszuą

**2,2 hebr. Nechemjahem

*2,16 C Chijski; inni: Jechizkijahu; także, spolszczone: Ezechiasza

*2,21 hebr. Bet-Lechem; co znaczy: Dom Chleba; spolszczone: Betlejem

*2,42 także: stróży

*2,43 sług świątynnych przydzielonych do pomocy Lewitom

*2,63 co znaczy: zwierzchnik – perski tytuł np. Nehemjasza

*2,69 jednostka wagi 128 ziaren; drachma

**2,69 jednostka wagi ok. 700 g; wartość 50 szekli

 

3. Zaś kiedy nastał siódmy miesiąc, a israelscy synowie byli w miastach - lud jednomyślnie zgromadził się w Jeruszalaim. 2 Wtedy wstał Jeszua, syn Jocedeka * i jego bracia – kapłani, oraz Zerubabel, syn Szaltiela i jego bracia, oraz zbudowali ofiarnicę ** israelskiemu Bogu, by na niej składać całopalenia, jak napisano w Prawie Mojżesza, męża Boga. 3 Postawili tą ofiarnicę na jej fundamencie i choć bali się obcych narodów, jednak ofiarowali na niej całopalenia dla Pana, całopalenia rano i wieczorem. 4 Obchodzili też uroczyste święto Szałasów – jak napisano, każdego dnia składając całopalenia według liczby oraz wyroku * słowa na ten dzień. 5 Potem całopalenie ustawiczne, na nów miesiąca oraz na każde uroczyste święto poświęcone WIEKUISTEMU, i od każdego ofiarującego dobrowolną ofiarę WIEKUISTEMU. 6 Całopalenia dla WIEKUISTEGO zaczęli składać od pierwszego dnia siódmego miesiąca, choć Świątynia WIEKUISTEGO nie była jeszcze wybudowana. 7 Więc oddali pieniądze kamieniarzom i rzemieślnikom, a nadto pokarm i napój, a oliwę Cydończykom i Tyryjczykom, by przywozili cedrowe drzewo z Libanu do Jafo, jak im pozwolił Koresz *, król perski. 8 Potem, drugiego miesiąca, drugiego roku po ich powrocie do Domu Boga w Jeruszalaim, zaczęli odbudowę: Zerubabel, syn Szaltiela i Jeszua, syn Jocedeka oraz inni ich bracia – kapłani; nadto Lewici oraz wszyscy, co przyszli z niewoli do Jeruszalaim. I ustanowili Lewitów, od lat dwudziestu i wyżej, by byli nadzorcami nad budową Domu WIEKUISTEGO. 9 Zatem stanął Jeszua, jego synowie i bracia; również Kadmiel i jego synowie, razem synowie Judy, by doglądać tych, co pracowali wokół Domu Boga; nadto synowie Chenadada z ich synami oraz ich bracia, Lewici. 10 A gdy budowniczy zakładali fundamenty Świątyni WIEKUISTEGO, z trąbami wystąpili przyodziani kapłani i Lewici, synowie Asafa, by chwalić  WIEKUISTEGO według działu Dawida, króla Israela. 11 Śpiewali, chwaląc i wysławiając WIEKUISTEGO, że jest dobry i że na wieki Jego miłosierdzie nad Israelem. Także cały lud wznosił okrzyki wielkim krzykiem, chwaląc WIEKUISTEGO dlatego, że został założony Dom WIEKUISTEGO. 12 A wielu starców z kapłanów, Lewitów oraz przedniejszych ojców, którzy widzieli dawny Dom, kiedy przed ich oczyma zakładano ten Dom, płakali wielkim głosem i wielu z nich krzyczało, z radością wznosząc głosy. 13 Więc lud nie odróżniał głosu wesołego krzyku – od głosu płaczącego narodu; gdyż lud krzyczał wielkim głosem, a wrzawę było słychać z daleka.

 

*3,2 w tekście hebrajskim pisownia różniąca się od Aggeusza 1,1

**3,2 także: ołtarz

*3,4 także: sądu, sprawiedliwości, prawa, ustawy

*3,7 spolszczone: Cyrus

 

4. A gdy wrogowie Judy i Binjamina usłyszeli, że lud z niewoli buduje Świątynię WIEKUISTEMU, Bogu Israela, 2 wtedy przyszli do Zerubabela i do przedniejszych z ojców, mówiąc im: Będziemy z wami budować i jak wy, szukać * waszego Boga; ponieważ składamy Mu ofiary od dni Esar-Chaddona, asyryjskiego króla, który nas tu przyprowadził. 3 Ale Zerubabel im powiedział, jak również Jeszua i inni, przedniejsi z ojców Israela: Nie wy, ale my musimy budować Dom naszemu Bogu; zatem my sami będziemy budować WIEKUISTEMU, Bogu Israela, jak nas zobowiązał Koresz, król perski. 4 Więc się stało, że lud owej krainy zniechęcał ręce judzkiego ludu oraz przeszkadzał im w budowie. 5 Nadto najmowali przeciwko nim dostojników, by udaremnić ich zamiary, po wszystkie dni Koresza, perskiego króla – aż do panowania Dariusza, perskiego króla. 6 A gdy królował Aswerus *, na początku jego panowania napisali skargę przeciwko obywatelom Judy i Jeruszalaim. 7 Zaś w czasach Artakserksesa - Biszlam, Mitredat, Tabeel i inni ich towarzysze, napisali do Artakserksesa, perskiego króla; a dokument listu napisany był po aramejsku oraz interpretowany po aramejsku. 8 Zaś raport do króla Artakserksesa, jako jeden list przeciwko Jeruszalaim, napisali: pan Rechum i pisarz Szimszaj. 9 Ocenę pana Rechuma, pisarza Szimszaja i innych ich towarzyszy – Dinaitów, Afarsachitów, Tarpelitów, Afarsajczyków, Arkewitów, Babilończyków, Szuszankitów, Dehawitów, Elamitów, 10 oraz innych narodów, które przyprowadził wielki i sławny Asnappar i nimi osadził miasta Szomronu *; jak również innych, którzy byli do teraz za rzeką. 11 A oto odpis listu, który do niego posłali, do króla Artakserksesa: 12 Twoi słudzy, ludzie mieszkający teraz za rzeką. Niech będzie wiadomo królowi, że Żydzi, którzy wrócili od ciebie i przyszli do nas, do Jeruszalaim, budują buntownicze i niegodziwe miasto; zakładają mury i naprawiają fundamenty. 13 Dlatego niech będzie wiadomo królowi, że gdy miasto zostanie odbudowane oraz mury skończone na fundamentach – nie będą dawać haraczu, danin i opłat, więc królewskie dochody zostaną uszczuplone. 14 A obecnie, ponieważ doświadczamy dobrodziejstw pałacu, nie godzi się nam oglądać królewskiej szkody. Dlatego posłaliśmy, oznajmiając to królowi, 15 byś podjął poszukiwania w księgach historii twoich przodków i się dowiedział, że to miasto jest miastem buntowniczym oraz szkodliwym dla królów i krain, gdyż w nim się wstrzynały bunty od dawnych dni, i dlatego to miasto zostało zburzone. 16 Czynimy wiadomym królowi, że jeśli to miasto się odbuduje, a jego mury będą wykończone – ta część za rzeką już nie będzie twoja. 17 Zaś król dał odpowiedź panu Rechumowi , pisarzowi Szimszajowi i innym ich towarzyszom, którzy mieszkali w Szomronie oraz innym za rzeką. Teraz pokój! 18 List, który do nas posłaliście, dokładnie przede mną przeczytano. 19 Dlatego rozkazałem, by szukano i znaleziono, że to miasto od dawna powstawało przeciwko królom, i że bywały w nim bunty oraz rozruchy. 20 Także w Jeruszalaim zdarzali się potężni królowie, którzy panowali nad wszystkim za rzeką i im dawano haracze, daniny i opłaty. 21 Dlatego wydajcie rozkaz, powstrzymujący tych mężów, aby nie budowali tego miasta, aż wyjdzie ode mnie rozkaz. 22 Uważajcie, aby w tym nie popełnić zaniedbania. Czemu ma wyróść coś złego, na szkodę królom? 23 Zatem gdy odpis listu został odczytany przed Rechumem, pisarzem Szimszajem oraz ich towarzyszami, szybko pojechali do Jeruszalaim, do Żydów, po czym im powstrzymali przemocą oraz gwałtem. 24 Tak ustała robota nad Domem Boga, który jest w Jeruszalaim oraz była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, perskiego króla.

 

*4,2 także: pytać się, badać

*4,6 najprawdopodobniej tytuł Kserksesa

*4,10 spolszczone: Samarii

 

5. Wtedy prorokował Haggaja *, prorok, oraz Zacharjasz, potomek Iddy, prorokując Żydom, którzy byli w Judzie oraz w Jeruszalaim; mówiąc do nich w Imię Boga Israela. 2 Więc powstał Zerubabel, syn Szaltiela i Jeszua, syn Jocedeka i zaczęli budować Dom Boga; a pomagając im, razem z nimi prorocy Boga. 3 W ten czas przyszedł do nich Tattenaj, namiestnik za rzeką, i Szetar-Bozenaj oraz ich towarzysze, i tak do nich mówili: Kto wam wydał dekret o budowie domu i podnoszeniu murów? 4 Więc im odpowiedzieliśmy, a oni chcieli poznać imiona mężów, którzy ten budynek wznosili. 5 Lecz oko Boga było nad żydowskimi starszymi, zatem nie mogli im przeszkadzać, póki ta rzecz nie dotarła do Dariusza, gdyż wtedy dano o tym znać listem. 6 To jest odpis listu, który posłał do króla Dariusza Tattenaj, namiestnik za rzeką, i Szetar-Bozenaj oraz ich towarzysze – Afarsachici, którzy mieszkali za rzeką. 7 W liście, który mu posłali, było napisane: Królowi Dariuszowi pokój od wszystkich! 8 Niech będzie wiadomo królowi, że przyszliśmy do judzkiej krainy, do Domu wielkiego Boga, który budują z ociosanego kamienia i kładą drzewo na ściany. Ta robota szybko idzie i szczęści się w ich rękach. 9 Zatem zapytaliśmy owych starszych, mówiąc do nich: Kto wam kazał budować ten dom oraz wznosić te mury? 10 Pytaliśmy nawet o ich imiona, by wiedzieć oraz podać imiona mężów, którzy są przedniejsi. 11 Zatem odpowiedzieli, mówiąc: My jesteśmy sługami Boga niebios i ziemi, a wznosimy dom, co został zbudowany przed wieloma laty; ten, co budował i wystawił wielki król israelski. 12 Lecz gdy nasi przodkowie doprowadzili Boga niebios do gniewu - wydał ich w ręce króla Babelu, Kasdejczyka Nabukadnecarara, który zburzył ten dom, a lud zaprowadził w niewolę do Babelu. 13 Jednak pierwszego roku Koresza, króla Babelu, król Koresz wydał dekret, aby odbudowano ten Dom Boga. 14 Nadto srebrne i złote naczynia Domu Boga, które Nabukadnecar zabrał ze Świątyni oraz wniósł je do świątyni Babelu - król Koresz wyniósł je z babilońskiej świątyni oraz dał z imienia Szeszbassarowi, którego mianował namiestnikiem. 15 I mu powiedział: Weź te naczynia, idź i złóż je w Świątyni, która będzie w Jeruszalaim; niech Dom Boga będzie odbudowany na swoim miejscu. 16 Zatem ten Szeszbassar przyszedł oraz założył fundamenty Domu Boga, tego w Jeruszalaim. Więc od tamtego czasu – aż dotąd go budują i nie jest jeszcze ukończony. 17 Zatem królu, jeśli to będzie dobre w sprawie, niech poszukają w domu królewskiego skarbca, w Babelu, czy tak jest, że król Koresz rozkazał, by budowano ten Dom Boga w Jeruszalaim; a królewska wola względem tego, niech zostanie do nas posłana.

 

*5,1 spolszczone: Aggeusz

 

6. Wtedy król Dariusz rozkazał, aby szukano w bibliotece, między skarbami złożonymi tam, w Babelu. 2 I na zamku w Achmecie *, który znajduje się w ziemi Medów, znaleziono jeden zwój, tak w środku zapisany ku pamięci: 3 Pierwszego roku króla Koresza, król Koresz wydał nakaz o Domu Boga w Jeruszalaim, gdzie składano ofiary. By jego fundamenty zostały odbudowane; jego wysokość stanowiło sześćdziesiąt łokci, a jego szerokość także sześćdziesiąt łokci. 4 Z trzech warstw ociosanego kamienia i jednej warstwy nowego drzewa, których koszt będzie dany z królewskiego domu. 5 Nadto niech zwrócą złote i srebrne naczynia Domu Boga, które ze Świątyni w Jeruszalaim zabrał Nabukadnecar i przeniósł do Babelu, by się dostały do Świątyni w Jeruszalaim, na swoje miejsce i zostały złożone w Domu Boga. 6 Zatem teraz, Tatteneju, namiestniku za rzeką, trzymajcie się od tego z dala, wraz z Szetar-Bozenajem oraz twoimi towarzyszami – Afarsachitami, którzy za rzeką. 7 Pozwólcie, by budowali ten Dom Boga. Żydowski namiestnik oraz żydowscy starsi niech zbudują ten Dom Boga na swoim miejscu. 8 Ode mnie wyszedł też rozkaz, co czynić ze starszymi tych Żydów *, co budują ten Dom Boga - aby z królewskich majętności, z dochodów zza rzeki, bez wahania pokrywano koszty tych mężów, aby nie przerywali pracy. 9 Także ile potrzeba byków, baranów, jagniąt na owe całopalenia dla niebiańskiego Boga; nadto aby na słowo kapłanów, dawano im w każdym dniu zboża, soli, wina i oliwy, i to bez wahania. 10 Aby mieli wonne kadzidło dla niebiańskiego Boga oraz się modlili za życie króla i jego synów. 11 Ode mnie wychodzi rozkaz, że ktokolwiek naruszy to zarządzenie, to zostanie wyrwana i podniesiona belka * z jego domu, i na niej będzie zabity; zaś jego dom stanie się za to gnojowiskiem. 12 A Bóg, który tam uczynił mieszkanie dla swojego Imienia, niech obali każdego króla i naród, który wyciągnie swoją rękę w celu zmiany, albo zniszczenia tego Domu Boga, który jest w Jeruszalaim. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz; zatem bez zwłoki niech będzie wykonany. 13 Wtedy Tattenaj, namiestnik za rzeką, wraz z Szetar-Bozenajem oraz ich towarzyszami, bez zwłoki tak uczynili, jak rozkazał król Dariusz. 14 A żydowscy starsi budowali oraz się im szczęściło według proroctwa Haggaja i Zacharjasza, potomka Iddy. Budowali i tego dokonali według nakazu Boga Israela, oraz rozkazu perskich królów: Koresza, Dariusza oraz Artakserksesa. 15 I został wykończony ów dom do trzeciego dnia miesiąca Adar, a był on szóstym rokiem panowania króla Dariusza. 16 Wtedy synowie israelscy, kapłani, Lewici i inni z ludu niewoli, z radością dokonali poświęcenia owego Domu Boga. 17 A przy poświęceniu owego domu Boga ofiarowali sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt; nadto dwanaście kozłów z kóz na ofiarę - zagrzeszną ofiarę za całego Israela, według liczby pokoleń israelskich. 18  I postawili kapłanów w ich oddziałach oraz Lewitów w swoich grupach, nad służbą Bogu w Jeruszalaim, jak napisano w Księgach Mojżesza. 19 Ci, co przyszli z niewoli, czternastego dnia, pierwszego miesiąca, obchodzili też święto Paschy. 20 Bowiem wszyscy kapłani i Lewici, jeden za drugim się oczyścili i dlatego w święto Paschy ofiarowali baranka za wszystkich, co przyszli z niewoli, za swoich braci – kapłanów oraz za siebie samych. 21 A synowie israelscy, którzy wrócili z niewoli, jedli, nadto każdy, kto się odłączył od nieczystości narodów tej ziemi, by szukać WIEKUISTEGO, Boga Israela. 22 Także z radością, siedem dni obchodzili święto Przaśników dlatego, że WIEKUISTY ich rozweselił i zwrócił do nich serce króla Aszuru *, aby wzmocnić ich ręce w pracy nad Domem Boga, Boga Israela.

 

*6,2 stolica Medii

*6,8 poprawnie: Judejczyków, czyli Israelitów z pokolenia Judy

*6,11 także: drzewo

*6,22 spolszczone: Asyrii

 

7. Po tych wydarzeniach, za panowania Artakserksesa, perskiego króla – Ezdrasz *, syn Seraji, syna  Azariasza, syna Chilkji, 2 syna Szalluma, syna Cadoka, syna Achtuba, 3 syna Mariasza, syna Azarji, syna Merajota, 4 syna Zerachjasza, syna Uzzi, syna Bukki, 5 syna Abiszua, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Ahrona, najwyższego kapłana; 6 ten Ezdrasz wyszedł z Babelu, a był uczonym w Piśmie, biegłym w Prawie Mojżesza, które dał WIEKUISTY, Bóg Israela. Król spełnił całość jego prośby, ponieważ była nad nim ręka WIEKUISTEGO, Boga. 7 Siódmego roku króla Artakserksesa wyszło też do Jeruszalaim wielu z synów israelskich, z kapłanów, Lewitów, śpiewaków, odźwiernych i Netynejczyków. 8 A przyszedł do Jeruszalaim piątego miesiąca; był to siódmy rok króla Dariusza. 9 Bowiem wyjście z Babelu rozpoczęło się pierwszego dnia, pierwszego miesiąca - a przyszedł do Jeruszalaim pierwszego dnia, piątego miesiąca, według łaskawego wspomożenia swego Boga. 10 Gdyż Ezdrasz utwierdził swoje serce, by szukać Prawa WIEKUISTEGO, wprowadzić je w czyn oraz nauczać w Israelu Jego ustaw oraz wyroków.

11 A to jest odpis listu, który król Artakserkses dał Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu w Prawie, biegłemu w Israelu w rzeczach nakazanych przez WIEKUISTEGO oraz w Jego ustawach. 12 Artakserkses, król królów – do Ezdrasza, kapłana, doskonałego uczonego w Prawie Boga niebios, co następuje: 13 Został wydany przeze mnie rozkaz, że ktokolwiek w moim królestwie z ludu Israela, jego kapłanów i Lewitów, jest chętny iść z tobą do Jeruszalaim – niech idzie. 14 Gdyż zostałeś posłany przez króla oraz siedmiu doradców, byś szukał * względem Judy i Jeruszalaim według Prawa twojego Boga, które jest w twoich rękach. 15 Także byś odniósł srebro i złoto, które król oraz jego doradcy dobrowolnie ofiarowali israelskiemu Bogu, mieszkającemu w Jeruszalaim. 16 Do tego wszystko srebro i złoto, które otrzymałeś w całej krainie Babelu, wraz z dobrowolnymi darami ludu oraz kapłanów, ofiarowanymi na Dom Boga w Jeruszalaim. 17 Następnie, byś za to srebro nakupił cielców, baranów, jagniąt, i wraz z ofiarami z pokarmów oraz ich zalewkami, ofiarował je na ofiarnicy Domu waszego Boga w Jeruszalaim. 18 A co ty oraz twoi bracia uznacie za dobre, by uczynić z resztką srebra i złota – to uczyńcie według woli waszego Boga. 19 Także naczynia, które zostały oddane do służby w Domu waszego Boga – oddaj w Jeruszalaim przed Bogiem. 20 Nadto pozostałości należące do Domu twojego Boga, które przyjdzie ci pokryć, dasz z domu królewskich skarbów. 21 Z tego powodu, ja, król Artakserkses, wydałem rozkaz wszystkim skarbnikom, którzy za rzeką, by szybko zostało wykonane wszystko, cokolwiek zażąda kapłan Ezdrasz, uczony w Prawie Boga niebios. 22 Aż do stu talentów srebra, do stu korców pszenicy, do stu batów * wina, do stu batów oliwy, a soli bez przepisu. 23 A co będzie z rozkazu Boga niebios, niech zostanie szybko dodane do Domu Boga niebios; bo dlaczego ma się wydarzyć gniew przeciw królestwu, królowi i jego synom? 24 Oznajmiamy wam, że na żadnego z kapłanów, Lewitów, śpiewaków, odźwiernych, Netynejczyków – sług domu tego Boga, namiestnik niech nie wkłada haraczy, danin, czy opłat. 25 A ty, Ezdraszu, mądrością twojego Boga, która jest w tobie, ustanowisz biegłych w Prawie sędziów, aby sądzili cały lud, który mieszka za rzeką; wszystkich, znających Prawo twego Boga; a kto nie zna – tego nauczajcie. 26 Zaś ktokolwiek nie wykona Prawa Boga, czy prawa króla -  niech będzie spełniony na nim sąd - albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywnę, czy więzienie. 27 Niech będzie wychwalony WIEKUISTY, Bóg naszych przodków, który dał to do serca króla, aby ozdobił  Dom WIEKUISTEGO w Jeruszalaim, 28 oraz w obliczu króla, jego rady i wszystkich możnych, królewskich władców, ku mnie skierował miłosierdzie. Dlatego ja, będąc umocniony ręką WIEKUISTEGO, mego Boga nade mną, zgromadziłem przedniejszych z Israela, by ze mną wyszli.

 

*7,1 hebr. Ezra

*7,14 także: badał

*7,22 jednostko objętości; ok. 34 litrów

 

8. A to przedniejsi ze swych ojcowskich domów oraz spis tych, co wyszli ze mną z Babelu, za panowania króla Artakserksesa: 2 Z synów Pinchasa – Gerson, z synów Ithamara – Daniel, z synów Dawida – Chattusz, 3 z synów Szekaniasza, z synów Parposza – Zacharjasz, a z nim stu pięćdziesięciu spisanych mężów; 4 z synów Pachat Moaba – Elioenaj, syn Zerachiasza, a z nim dwustu mężów; 5 z synów Szekaniasza – syn Jechazjela, a z nim trzystu mężów; 6 z synów Adina – Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężów; 7 z synów Elama – Jezajasz, syn Atalji, a z nim siedemdziesięciu mężów; 8 z synów Szefata – Zebadiasz, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężów; 9 z synów Joaba – Obadjasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężów; 10 z synów Szelomitha – syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężów; 11 z synów Bebaja – Zacharjasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężów; 12 z synów Azgada – Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężów; 13 z synów Adonikama – ostatni, których takie imiona: Elifelet, Jejel i Szemaja, a z nimi sześćdziesięciu mężów; 14 z synów Bigwaja – Utaj i Zabud, a z nimi siedemdziesięciu mężów. 15 To ich zgromadziłem przy rzece wpadającej do Ahawy i leżeliśmy tam obozem przez trzy dni. Obserwowałem lud oraz kapłanów, lecz z potomków Lewiego nikogo tam nie znalazłem. 16 Dlatego posłałem przedniejszych: Eliezera, Ariela, Szymeja, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zacharjasza i Meszullama, oraz uczonych mężów: Jojariba i Elnatana; 17 oraz poleciłem im, by wyruszyli do Iddo, przełożonego nad miejscem Kasifia. W ich usta włożyłem słowa, które mieli powiedzieć w Kasifii - miejscu ich przebywania, do brata Iddo oraz Netynejczyków, i przyprowadzić nam sługi dla Domu naszego Boga. 18 Zatem przyprowadzili nam osiemnastu, według łaskawej nad nami ręki Boga: Uczonego męża z synów Machli, syna Lewiego, syna Israela, oraz Szerebiasza, i jego synów, i braci; 19 Chaszabiasza, a z nim Jezajasza z synów Merariego oraz jego braci i synów – dwunastu; 20 nadto z Netynejczyków, których do posługi Lewitom zatrudnił Dawid oraz przedniejsi. Netynejczyków było dwustu dwudziestu. Ci wszyscy wyznaczeni byli z imienia. 21 Wtedy, nad rzeką Ahawa, zapowiedziałem tam post, abyśmy się gnębili * przed naszym Bogiem i od Niego szukali prostej drogi dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. 22 Bo wstydziłem się prosić króla o zastęp jezdnych, aby nam w drodze byli do pomocy przeciwko wrogom. Gdyż powiedzieliśmy królowi, mówiąc: Ręka naszego Boga jest nad wszystkimi, którzy Go rozumnie szukają; lecz Jego moc i Jego popędliwość jest przeciwko wszystkim, którzy Go opuszczają *. 23 A kiedy pościliśmy i prosiliśmy o to naszego Boga – wysłuchał nas. 24 Wtedy odłączyłem dwunastu z przedniejszych kapłanów: Szerebiasza, Chaszabiasza, i z nimi dziesięciu ich braci, 25 oraz odważyłem im srebro, złoto oraz narzędzia do ofiary podnoszenia w domu naszego Boga, które ofiarował król, jego rada, jego książęta i cały israelski lud, ile się go znalazło. 26 Odważyłem do ich rąk sześćset pięćdziesiąt talentów srebra, sto talentów srebrnych naczyń i sto talentów złota. 27 Nadto dwadzieścia złotych czasz, ważących po tysiąc lutów * i dwa naczynia z wybornego mosiądzu, tak pięknego jak złoto. 28 Potem do nich powiedziałem: Wy jesteście poświęceni WIEKUISTEMU, jak również poświęcone te naczynia, zaś to srebro i złoto zostało dobrowolnie ofiarowane WIEKUISTEMU, Bogu waszych przodków. 29 Zatem pilnujcie tego i strzeżcie, aż to odważycie przed przedniejszymi kapłanami, Lewitami oraz naczelnikami ojców w Israelu, w Jeruszalaim, w gmachu Domu WIEKUISTEGO. 30 A kapłani oraz Lewici wzięli ciężar owego srebra, złota oraz naczynia, by je odnieść do Jeruszalaim, do Domu naszego Boga.

31 Zatem dwunastego dnia, pierwszego miesiąca, ruszyliśmy znad rzeki Ahawy, by pójść do Jeruszalaim. A nad nami była ręka naszego Boga i wyrwała nas z mocy czyhającego w drodze wroga. 32 I przyszliśmy do Jeruszalaim oraz przebywaliśmy tam trzy dni. 33 A czwartego dnia odważono srebro, złoto oraz owo naczynie z domu naszego Boga, do ręki Meremota, syna kapłana Uriasza, z którym był Eleazar, syn Pinchasa, i nadto z nimi Lewici: Jozabad, syn Jeszui oraz Noadiasz, syn Binnuja. 34 Wszystko według liczby i wagi, a wagę tego wszystkiego zapisano owego czasu. 35 Zatem, gdy wrócili z niewoli ci, co byli uprowadzeni, za całego Israela ofiarowali Bogu Israela dwanaście cielców, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt i dwanaście zagrzesznych kozłów – to wszystko na całopalenie dla WIEKUISTEGO. 36 I oddali królewskie rozkazy królewskim namiestnikom oraz rządcom za rzeką, a ci byli pomocą dla ludu i Domu Boga.

 

*8,21 także: uciskali, poniżali, trapili, byli przygnębieni

*8,22 także: od niego odchodzą

*8,27 jednostka odpowiadająca wadze 128 ziaren; ok.4,32 grama

 

9. A gdy to ukończono, podeszli do mnie przedni, mówiąc: Lud israelski, kapłani oraz Lewici, nie odłączyli się od narodów tych ziem oraz obrzydliwości Kanaanejczyków, Chetejczyków, Peryzejczyków, Jebusytów, Ammonitów, Moabitów, Micraimczyków i Amorejczyków. 2 Bo pojęli sobie i dla swych synów ich córki , więc święte nasienie pomieszało się z narodami tych ziem; a ręka przednich oraz zwierzchności była pierwszą w tym przestępstwie. 3 A kiedy to usłyszałem, rozdarłem moją suknię i mój płaszcz, rwałem włosy na mojej głowie i brodzie oraz siedziałem przerażony. 4 Zatem zgromadzili się przy mnie wszyscy, co drżą przed słowem Boga Israela, z powodu przestępstwa tych z niewoli; a ja siedziałem przerażony aż do wieczornej ofiary. 5 Ale podczas wieczornej ofiary, wstałem z mojej pokuty, mając rozdartą moją suknię i płaszcz, i przyklęknąwszy na swe kolana, wyciągnąłem me ręce ku WIEKUISTEMU, mojemu Bogu, 6 i powiedziałem: Mój Boże! Wstydzę się i nie ośmielam podnieść do ciebie mego oblicza; bo na szczyt głowy mnożą się nasze nieprawości, a nasze grzechy wyrosły aż do niebios. 7 Od dni naszych przodków – aż do tego dnia, byliśmy w wielkim grzechu, także przez nasze nieprawości zostaliśmy wydani w ręce ziemskich władców, wraz z królami i kapłanami, pod miecz, w niewolę, na łup oraz na zawstydzenie naszej twarzy, jak to się dzisiaj dzieje. 8 Ale teraz, prawie nagle, dokonała się łaska od WIEKUISTEGO, naszego Boga, bo nam zostawił resztki oraz dał nam mieszkanie na miejscu świętym. Nasz Bóg oświecił nasze oczy i dał nam trochę wytchnienia w niewoli. 9 Gdyż byliśmy niewolnikami, lecz przecież w naszej niewoli nasz Bóg nas nie opuścił, lecz zapewnił nam przychylność przed perskimi królami, po czym dał nam wytchnienie, byśmy wznieśli dom naszego Boga, podnosząc jego zniszczenie; dał nam mur w Judzie i Jeruszalaim. 10 Dlatego, co mamy po tym powiedzieć, nasz Boże? Ponieważ przekroczyliśmy Twe nakazy, 11 które przekazałeś przez Twoje sługi, proroków, mówiąc: Ziemia do której wejdziecie, abyście ją posiedli, jest ziemią nieczystą – nieczystością ludu tych ziem, z powodu obrzydliwości * ich nieczystości, którymi ją napełnili od krańca do krańca. 12 Dlatego nie dawajcie waszych córek ich synom, ani nie bierzcie dla waszych synów ich córek. I nie szukajcie ich pokoju * oraz ich wspaniałości ** aż na wieki, abyście zostali umocnieni, spożywali dobra tej ziemi i na wieki oddali ją w dziedzictwo waszym synom. 13 A po wszystkim, co na nas przyszło, z powodu naszych złych spraw oraz z powodu wielkiego grzechu - a Ty, Boże, się zatrzymałeś, byśmy nie byli niżej z powodu nieprawości, lecz dałeś nam taki ratunek – 14 czy znowu powrócimy do łamania Twoich przykazań, łącząc się z tymi obrzydliwymi ludami? Czyżbyś wtedy się na nas nie gniewał, aż do wyniszczenia, aby nikt nie został uratowany? 15 Panie, Boże Israela! Ty jesteś sprawiedliwy! Ponieważ pozostały resztki, jak to się dziś okazuje. Oto my, przed Twym obliczem w naszej winie; choć nie godzi się z tego powodu stać przed Twoim obliczem.

 

*9,11 także: ohydy

*9,12 także: dobrobytu

**9,12 także:  słuszności, uprzejmości, łagodności, dobra moralnego

 

10. A kiedy Ezdrasz się modlił oraz z płaczem uwielbiał Pana, leżąc przed domem Boga, zgromadziło się przy nim z Israela bardzo wielu mężów, niewiast i dzieci; a lud lamentował wielkim płaczem. 2 Wtedy Szekaniasz, syn Jechiela, z synów Elama, wydał świadectwo, mówiąc do Ezdrasza: My zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu Bogu, bo pojęliśmy obce żony z narodu tej ziemi. Lecz mimo tego Israel ma przecież nadzieję. 3 Teraz uczyńmy umowę z naszym Bogiem, że odprawimy wszystkie te żony oraz z nich narodzone dzieci; według Pańskiej rady i rady tych, co drżą przed przykazaniem naszego Boga. Niech się stanie według Prawa. 4 Wstań, bowiem to twoja rzecz, a my będziemy z tobą; wzmocnij się i tak uczyń. 5 Zatem Ezdrasz wstał i zaprzysiągł przednich kapłanów, Lewitów oraz całego Israela, by uczynili według tego słowa. Więc przysięgli. 6 A Ezdrasz wstał od domu Boga i poszedł do mieszkania Jehochanana, syna Eliasziba. Zaś gdy tam wszedł, nie jadł chleba i nie pił wody, bowiem się zasmucił z powodu przestępstwa tych z niewoli. 7 A w Judzie oraz w Jeruszalaim, obwołano między wszystkimi z niewoli, by się zgromadzili w Jeruszalaim. 8 Także przedni i starsi uradzili, że ktokolwiek by nie przyszedł w trzech dniach, niech przepadnie cała jego majętność, a sam niech będzie wyłączony ze zgromadzenia tych z niewoli. 9 Dlatego wszyscy mężowie z Judy i Binjamina zgromadzili się w trzech dniach - dwudziestego dnia, dziewiątego miesiąca, i cały lud siedział na placu domu Boga, drżąc z powodu owej sprawy oraz deszczu. 10  Wtedy wstał kapłan Ezdrasz i do nich powiedział: Wy zgrzeszyliście, pomnażając  grzechy Israela, bo pojęliście obce żony. 11 Dlatego teraz uczyńcie wyznanie przed WIEKUISTYM, Bogiem waszych przodków, wykonujcie Jego wolę i odłączcie się od narodów tej ziemi oraz od obcych żon. 12 A wydając świadectwo, całe owo zgromadzenie powiedziało wielkim głosem: Jak nam powiedziałeś – tak uczynimy. 13 Lecz lud jest wielki, czas dżdżysty, więc nie możemy stać na dworze;  to sprawa nie jednego dnia, ani dwóch, gdyż wielu dopuściło się tego przestępstwa. 14 Dlatego niech pozostaną zarządcy nad całym zgromadzeniem; a ktokolwiek w naszych miastach pojął obce żony, niech przyjdzie w wyznaczonym czasie, a z nim starsi z każdego miasta, ich sędziowie, tak, byśmy odwrócili od nas gniew popędliwości naszego Boga z powodu tej sprawy. 15 Tak zostali do tego wyznaczeni: Jonatan, syn Asahela i Jachzejasz, syn Tikwy; a pomagali im: Meszullam i Szabbetaj – Lewici. 16 I tak uczynili ci z niewoli. Zaś zostali wybrani: Kapłan Ezdrasz oraz przedniejsi mężowie z ojców, według potomków swoich przodków. Ci wszyscy, wyznaczeni z imienia, zasiedli pierwszego dnia, dziesiątego miesiąca, aby to zbadać. 17 A wykonywali to przy wszystkich mężach, którzy pojęli obce żony, aż do pierwszego dnia, pierwszego miesiąca. 18 I znaleźli z synów kapłanów, którzy pojęli obce żony: Z synów Jeszui, syna Jocedeka oraz z jego braci: Masejasza, Eliezera, Jariba, i Gedalię. 19 Więc podali swe ręce na znak, że porzucą żony. Nadto ci, co zgrzeszyli ofiarowali barana ze stada za swój występek. 20 Zaś z synów Immera: Chanani i Zebadjasz; 21 z synów Harima: Masajasz, Eleasz, Szemaja, Jechiel i Uzjasz; 22 z synów Paszchura: Elioenaj, Masejasz, Iszmael, Nethaneel, Jozabad i Eleasa; 23 z Lewitów: Jozabad, Szymei, Kelajasz (ten chromy), Petachiasz, Juda i Eliezer; 24 ze śpiewaków: Eliaszib, a z odźwiernych: Szallum, Telem i Uri. 25 Zaś z Israela, z synów Pareosza: Ramiasz, Jizzijasz, Malkijasz, Mijamin, Elazar, Malkijasz, Benajahu; 26 z synów Elama: Mattaniasz, Zacharjasz, Jechiel, Abdi, Jerimot i Eliasz; 27 z synów Zattu: Elioenaj, Eliaszib, Mattaniasz, Jerimot, Zabad i Aziza; 28 z synów Bebaja: Jehochanan, Chanania, Zabbaj i Atlaj; 29 z synów Bani: Meszullam, Malluk, Adaia, Jaszub, Szeal, * i Jerimot; 30 z synów Pachat Moaba: Adna, Kelal, Benajahu, Masejasz, Mattaniasz, Becalel, Binnuj i Menasze; 31 z synów Harima: Eliezer, Jiszszijasz, Malkijasz, Szemaja, Szymeon, 32 Binjamin, Malluk, Szemariasz; 33 z synów Chaszuma: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifeled, Jeremaj, Menasze, Szymej; 34 z synów Bani: Maadaj, Amram, Uel, 35 Benajahu, Bediasz, Keluhu, 36 Waniasz, Meremot, Eliaszib, 37 Matanja, Mattenaj, Jaasau, 38 Bani, Binnuj, Szymej, 39 Szelemiasz, Natan, Adaja, 40 Maknadbaj, Szaszaj, Szaraj, 41 Azarel, Szelemiasz, Szemariasz, 42 Szallum, Amariasz i Josef; 43 z synów Nebo: Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jiddo, Joel i Benajahu. 44 Ci wszyscy pojęli obce żony; a były między nimi niewiasty, co urodziły synów.

 

*10,28 inni dodają: Ramot