Śląskie Towarzystwo Biblijne

Drodzy bracia i siostry w PANU Jezusie Chrystusie.

List ten nie jest jakimś wykładem nauki Pisma Świętego, bowiem każdy z Was ma namaszczenie od Boga, tak że jest w stanie sam zrozumieć spisane Słowo Boga. Tak też i w tym liście nie będę w zasadzie wyjaśniał znaczenia Sprawiedliwości Boga i Chrystusa Jezusa wypełnionej przez Niego na krzyżu Golgoty za wiarę Pana Jezusa Chrystusa jako Człowieka, która to Sprawiedliwość Boga jest względem wszystkich i na wszystkich wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Celem tego listu jest po pierwsze: podanie wersetów Pisma Świętego, których prawidłowe brzmienie zostało odrzucone przez tłumaczy tak zwanej Biblii "Warszawskiej" wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, oraz po drugie: podanie ich najprostszej korekty z punktu widzenia tego właśnie tłumaczenia.
                                                                                                                                          (wybór wersetów: tytus)


 

Biblia "Warszawska".
 

Dz. Apostolskie 24,25: 
Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks ...

Rzymian 1,17: 
Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

Rzymian 3,22: 
I to sprawiedliwość Boża, przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. ...

Rzymian 4,6: 
Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków; 

Rzymian 4,11: 
I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał ...

Rzymian 4,13: 
Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary.

Minimalna korekta tłumaczenia "Warszawskiego".

Dz. Apostolskie 24,25: 
Lecz gdy zaczął mówić o sprawiedliwości, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks ...

Rzymian 1,17: 
Bo sprawiedliwość Boga w niej bywa objawiona, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Rzymian 3,22: 
I to sprawiedliwość Boga, przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących   

Rzymian 4,6: 
Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość, niezależnie od uczynków;

Rzymian 4,11: 
I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości (z) wiary, którą miał ...

Rzymian 4,13: 
Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie sprawiedliwości (z) wiary.

 


 
 
 

Biblia "Warszawska" (c.d.)
 

Rzymian 5,17: 
..., o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 

Rzymian 5,21: 
Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

Rzymian 8,4: 
Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. 

Rzymian 9,28: 
Bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. 
 

Rzymian 10,3-6: 
Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. 

Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. 

A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi:... 

Rzymian 10,10: 
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 
 

Minimalna korekta tłumaczenia "Warszawskiego" (c.d.)

Rzymian 5,17: 
..., o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.

Rzymian 5,21: 
Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
 

Rzymian 8,4: 
Aby słuszne żądanie zakonu wykonało się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. 

Rzymian 9,28: 
Albowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości; sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi.

Rzymian 10,3-6: 
Bo nie znając sprawiedliwości, która pochodzi od Boga, a własną usiłując ustanowić, nie podporządkowali się sprawiedliwości Boga Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, ku sprawiedliwości każdemu, kto wierzy.

Tak bowiem Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon w nich żyć będzie. 

A sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi:... 
 

Rzymian 10,10: 
Albowiem sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 

 


 
 
 
 

Biblia "Warszawska" (c.d.)
 

Rzymian 14,22-23: 
Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla samego siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre.
Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem; wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem

1 Koryntian 15,34: 
Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie znają  Boga; dla zawstydzenia waszego to mówię. 

Galacjan 2,16: 
Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. 

Galacjan 2,20: 
...żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

Galacjan 3,6: 
Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. 

Galacjan 3,21: 
Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. 
 

Minimalna korekta tłumaczenia "Warszawskiego" (c.d.)

Rzymian 14,22-23: 
Ty wiarę masz? Miejże ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. 
Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest wyklęty, bo nie postępuje zgodnie z wiarą; wszystko zaś, co nie z wiarą, jest winą
 

1 Koryntian 15,34: 
Opamiętajcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie mają znajomości Boga; dla zawstydzenia waszego to mówię. 

Galacjan 2,16: 
Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę     Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary     Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. 

Galacjan 2,20: 
...żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze     Syna Boga, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

Galacjan 3,6: 
Tak Abraham uwierzył Bogu i przypisano mu to ku sprawiedliwości

Galacjan 3,21: 
Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, sprawiedliwość byłaby istotnie z zakonu. 

 


 
 
 

Biblia "Warszawska" (c.d.)
 

Galacjan 3,22: 
Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to , co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Galacjan 4,4: 
Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi

Galacjan 5,5: 
Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary

Efezjan 3,12: 
W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego

Filipian 3,9: 
I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,

Kolosan 2,12: 
Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych;

 

1 do Tymoteusza 6,11: 
Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. 

2 do Tymoteusza 2,22: 
Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 
 

Minimalna korekta tłumaczenia "Warszawskiego" (c.d.)

Galacjan 3,22: 
Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to , co było obiecane, dane było na podstawie wiary    Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Galacjan 4,4: 
Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, który stał się pod zakonem

Galacjan 5,5: 
Albowiem my w Duchu, dzięki wierze oczekujemy nadziei sprawiedliwości

Efezjan 3,12: 
W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę jego

Filipian 3,9: 
I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary    Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, 
 
Kolosan 2,12: 
Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził z martwych;

1 do Tymoteusza 6,11: 
Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a naśladuj sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. 

2 do Tymoteusza 2,22: 
Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 

 


 
 
 
 

Biblia "Warszawska"(c.d.)
 

Hebrajczyków 11,7: 
...i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. 

Hebrajczyków 12,2: 
Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który ...

Jakub 2,23: 
I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. 

Objawienie Jana 2,13: 
Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach,... 

Objawienie Jana 3,5: 
Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe,

i nie wymażę imienia jego z księgi żywota,

i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

Jan 17,11-12: 
...Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jako my. 
Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś,...

1 Mojżeszowa 2,17:
Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

 

1 Mojrzeszowa 3,22: 
I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło

 

 

Minimalna korekta tłumaczenia "Warszawskiego" (c.d.)

Hebrajczyków 11,7: 
...i odziedziczył sprawiedliwość, która jest z wiary. 
 

Hebrajczyków 12,2: 
Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który ...

Jakub 2,23: 
I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i przypisane mu to zostało ku sprawiedliwości, i nazwany został przyjacielem
Boga. 

Objawienie Jana 2,13: 
Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno Mego Imienia i nie zaparłeś się wiary    mojej, nawet w dniach,... 

 

Objawienie Jana 3,5: 
Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe,

a  nie zatrę w pamięci imienia jego z księgi życia,

i wyznam imię jego przed Moim Ojcem i przed Jego aniołami.

 

Jan 17,11-12: 
...Ojcze święty, zachowaj w Imieniu Twoim tych, które Mi dałeś, aby byli jedno, jako my. 
Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem ich w Imieniu Twoim, które Mi dałeś,...

 

1 Mojżeszowa 2,17:
Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz

 

1 Mojrzeszowa 3,22: 
I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my, ku poznawaniu dobrego i złego. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblia "Warszawska"(c.d.)


 

 

1 Mojżeszowa 15,6:
Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu

 

 

 

Hebrajczyków. 9,13-15

Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość,

O ileż więcej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.

I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.

 

Minimalna korekta tłumaczenia "Warszawskiego" (c.d.)

 

 

1 Mojżeszowa 15,6:
Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku sprawiedliwości.  

 

 

 

Hebrajczyków. 9,13-15

Bo jeśli krew kozłów i byków oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych ku oczyszczeniu ciała,

Jakoż daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, ku służeniu Bogu żywemu.

I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.