Tablica porównań tłumaczeń wybranych wersetów
 Pisma Świętego
 
 

Biblia Gdańska (BG)
Biblia Szwedzka (BS)
Biblia Warszawska (BW)
Potrzebna korekta

 

"A jeśli, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie,
samiśmy się okazali grzesznikami,
czyż tedy Chrystus jest sługą grzechu? bynajmniej!
Albowiem jeśli to, com zburzył, znowu buduję,
to samego siebie czynię przestępcą." (Gal. 2:17-18 BS)
 

       Poniżej zamieszczone wersety nie zastąpią całego Pisma Świętego.
       Tematy tablic zostały wybrane tak aby przedstawić najbardziej znaczące obszary zmian, które pojawiły się w dziewiętnasto i dwudziestowiecznych tłumaczeniach, a związane są z podstawową nauką dotyczącą PANA Jezusa Chrystusa. Poniższa lista jest tylko fragmentem wielkiej liczby zmian, których dokonano.
       Natomiast wersety z potrzebną korektą będą dodawane w miarę kontynuowania tłumaczenia Nowej Biblii Gdańskiej. Podlegają one również zmianom, aż do ostatecznego przetłumaczenia całości.
       Biblia Szwedzka nie posiada (według mojego rozeznania) tłumaczenia Starego Testamentu. W poniższym wykazie w ogóle nie wzięto pod uwagę tych tłumaczeń, które mają nałożone imprimatur.

       Przytoczone wersety nie służą temu aby wykazać, że istnieje jakieś idealne tłumaczenie Pisma Świętego (o czym świadczą błędy, nawet w Biblii Gdańskiej), ale aby zwrócić uwagę na niebezpieczne tendencje, które się utrwaliły, lub w większości pojawiły dopiero w tłumaczeniach okresu t.z. rewizji. W 19 i 20 wieku odrzuciła ona wyjątkową zgodność z Oryginałem, zbioru manuskryptów nazywanego Textus Receptus. Niestety, chociaż błędność takiej decyzji została potwierdzona, tłumacze wielu wersji przeważnie nie starają się, aby powrócić do istoty tłumaczeń z przed okresu rewizji.
      Ze względu na ułatwienie lokalizacji i zrozumienia słów, na które zwrócono szczególną uwagę, cytowane fragmenty wykraczają często poza ich zakres. Dlatego przez podkreślenie wybranych wyrazów, zaznaczono kluczowe słowa (z punktu widzenia rozpatrywanych 20 tematów), których tłumaczenie uważamy za właściwe. Podkreślenie to jest najczęściej zgodne ze starym tłumaczeniem Biblii Gdańskiej, u podstaw której leży jakaś wersja Textus Receptus (różniły się one nieznacznie), a ponad wszystko doznanie łaski PANA Jezusa.
 
 

1. PAN Jezus Chrystus jako Bóg jedyny z Ojcem i Duchem Świętym

"Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie.
Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu,
Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;" (Filip. 2:5-7 BG)

Błędne tłumaczenia wersetów (takich jak powyższego) zawierających Imię PANA Jezusa Chrystusa, czyni szkodę właściwemu zrozumieniu jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 

 Werset

BG

BS

BW

1 Tymoteusza 3:16

Bóg

Bóg

Ten

Filipian 2:6

Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu,

Który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu,

Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,

Jan 9:35

Wierzyszże ty w Syna Bożego?

czy wierzysz ty w Syna Bożego?

Czy wierzysz w Syna Człowieczego?

Mateusz 20:20

prosząc nieco od niego

prosząc go o coś

prosiła go o coś

Jan 4:42

Ten jest prawdziwie zbawiciel świata, Chrystus.

to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus.

ten jest prawdziwie Zbawicielem świata.

Dzieje Apostolskie 15:11

Ale przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa wierzymy, iż będziemy zbawieni 

Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, 

Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, 

Dzieje Apostolskie 16:31

Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój.

wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój.

Uwierz w Pana Jezusa, 

A będziesz zbawiony, ty i twój dom.

1 Koryntian 5:4

z mocą Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa,

z mocą Pana naszego, Jezusa, 

Efezjan 3:14

Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Dla tego zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,


 

Werset

BG

BS

BW

2 Tesaloniczan 1:8

nie są posłuszni Ewangielii Pana naszego, Jezusa Chrystusa;

Nie są posłuszni Ewangielii Pana naszego Jezusa Chrystusa;

nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.

Jan 14:28

bo Ojciec mój większy jest niż ja.

bo Ojciec mój większy jest niż ja.

bo Ojciec większy jest niż Ja.

Dzieje Apostolskie 7:59-60

 

 

 

Jan 17:11

Ojcze święty, zachowaj je w imieniu twojem, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my.

Ojcze święty! Zachowaj ich w imieniu twojem, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.

Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.


 

2. PAN Jezus Chrystus jako Człowiek

"A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały." (1 Tym. 3:16 BG)

" Znam uczynki twoje i gdzie mieszkasz, to jest, gdzie jest stolica szatańska, a iż trzymasz imię moje i nie zaprzałeś się wiary mojej, i w one dni, w które Antypas, świadek mój wierny, zabity jest u was, gdzie szatan mieszka." (Obj. 2:13 BG)

       Nie rozumiejąc lub odrzucając fakt, że PAN Jezus Chrystus stał się Człowiekiem, wiele tłumaczeń pominęło jego wiarę, którą miał jako Człowiek (jako odwiecznie żyjący Bóg, nigdy nie żył wiarą).
 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna 

korekta

Efezjan 5:30

Gdyżeśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.

Bośmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.

Gdyż członkami ciała jego jesteśmy.

 

Galacjan 4:4

który się stał pod zakonem,

Który był poddany pod zakon,

i podlegał zakonowi,

który się stał pod prawem,

Rzymian 3:22

Sprawiedli-wość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące; 

Sprawiedliwość Boża, mówię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące; 

Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. 

 


 

Werset

BG

BS

BW

Galacjan 2:16

nie bywa usprawiedli-wiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedli-wieni z wiary Chrystusowej

Nie bywa usprawiedli-wiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedli-wieni z wiary Chrystusowej

człowiek zostaje usprawiedli-wiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedli-wieni z wiary w Chrystusa, 

Galacjan 2:20

a to że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, 

A to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, 

a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, 

Galacjan 3:22

Aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.

aby obietnica z wiary w Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.

aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Efezjan 3:12

przystęp z ufnością przez wiarę jego,

Przystęp z ufnością przez wiarę w niego.

dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.

Filipian 3:9

nie mając sprawiedliwości mojej, tej która jest z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę;

Nie mając własnej sprawiedli-wości, która jest z zakonu, ale mając tę, która jest przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, przez wiarę,

nie mając własnej sprawiedli-wości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,

2 Tymoteusz 3:15

ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.


 

Werset

BG

BS

BW

Hebrajczyków 12:2

Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, 

Patrząc na Jezusa, który jest początkiem i końcem wiary, który zamiast leżącej przed nim radości wycierpiał krzyż, 

Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, 

Objawienie 2:13

I nie zaprzałeś się wiary mojej

i nie zaparłeś się wiary mojej

i nie zaparłeś się wiary we mnie, 


 

3. Sprawienie przez PANA Jezusa Chrystusa, że
jako Człowiek urodził się z dziewicy

"Oto dziewica będzie brzemienna i porodzi syna, a Jego Imię nazwą Emmanuel, co się wykłada: Bóg z nami. Dlatego Józef, gdy został obudzony ze snu, uczynił jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę, ale jej nie uznawał*, aż urodziła syna swego pierworodnego; i nazwał Jego Imię JEZUS."
*nie akceptował
(Mateusz 1:23-25 NBG)

       W niektórych przekładach, oryginalne słowo z Izajasza 7:14 przetłumaczono jako panna (lub, co gorsze jako Panna), zamiast jako dziewica. Pomija się też słowo - pierworodnego - w Mateuszu 1:25.
       Natomiast słowo - Józef, zastępuje się słowem - ojciec.
 

Werset

BG

BS

BW

Mateusz 1:25

Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus.

I nie zaznał jej, aż urodziła syna swego pierworodnego, i nadał mu imię Jezus.

Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

Łukasz 2:33

A ojciec i matka jego dziwowali się temu, co powiadano o nim.

A Józef i matka jego dziwowali się temu, co powiadano o nim.

A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim.

Łukasz 2:43

zostało dziecię Jezus w Jeruzalemie, a tego nie wiedział Józef i matka jego.

Zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, a nie wiedzieli o tem Józef i matka jego.

zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice,


 

4. PAN Jezus Chrystus jako jedyna wystarczająca ofiara zastępcza

"Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego,
W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów;" (Kolos. 1:13-14 BG)

       Niektóre nowe tłumaczenia usunęły, w różnych wersetach (w tym i w powyższym), odniesienie do odkupieńczej krwi PANA Jezusa Chrystusa, przelanej za nas jednorazowo na krzyżu Golgoty, prawie 2000 lat temu.
 

Werset

BG

BS

BW

Kolosan 1:14

W którym mamy odkupienie przez krew jego

W którym mamy odkupienie przez krew jego

W którym mamy odkupienie, 

Kolosan 1:24

i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, 

i dopełniam niedostatku ucisków Chrystusowych na ciele swojem za ciało jego, 

i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, 

1 Koryntian 5:7

Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus.

i nasz Baranek wielkanocny za nas ofiarowany został, Chrystus.

na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.

1 Piotr 4:1

Ponieważ tedy Chrystus ucierpiał za nas w ciele, 

Ponieważ tedy Chrystus ucierpiał za nas ciałem, 

Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, 

Efezjan 1:14

na wykupienie nabytej własności, 

Dla odkupienia nabytej własności, 

aż nastąpi odkupienie własności Bożej, 

Hebrajczyków 1:3

Oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, 

Uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, 

Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, 

       Wieczerza Pańska jest wieczerzą paschalną Nowego Testamentu oraz przypomnieniem i zwiastowaniem przez uczniów PANA Jezusa Chrystusa tej jedynej ofiary miłej Bogu, wykonanej na nim na krzyżu Golgoty. Poprzez ofiarę tą Bóg oczyścił nas oraz uwolnił z naszych grzechów. Uczeń PANA Jezusa Chrystusa żyje z jego, wtedy na Golgocie, złamanego ciała i przelanej krwi. Dlatego PAN powiedział: "A gdy oni jedli, Jezus wziąwszy chleb i uwielbiwszy Boga, łamał i dał uczniom, i powiedział: Bierzcie, jedzcie; to oznacza* ciało moje. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to oznacza* krew moją, nowego testamentu, która za** wielu się wylewa na wyzwolenie od grzechów. "(Mateusz 26:26-28 NBG)
* słowo to oznacza również - jest
** słowo to oznacza również - co się tyczy

       Również przez apostoła Pawła mówi PAN: "Albowiem ilekroćbyście jedli ten chleb, i pili ten kielich, śmierć Pańską opowiadacie, aż przyjdzie." (1 Kor. 11:26 BS)
 
 

5. Wieczne przebywanie PANA Jezusa Chrystusa - Boga jedynego w Niebie, i wzniesienie go jako Człowieka do Nieba

"A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy." (Jan. 1:14 BG)

"Wtedy mówi mu Jezus: Idź precz, szatanie, albowiem jest napisane: Panu Bogu twemu oddawać będziesz pokłon i Jemu samemu będziesz służyć. Wtedy opuszcza go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli Mu." (Mateusz 4:10-11 NBG)

"A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga." (Mar. 16:19 BW)

        Pojawia się tendencja, aby pomijać coraz to więcej wersetów dotyczących wzniesienia PANA Jezusa Chrystusa jako Człowieka do Nieba, gdzie zasiadł po prawicy Boga.
       Fakt ciągłego przebywania odwiecznego Słowa Boga czyli PANA Jezusa Chrystusa w Niebie, (nawet w trakcie jego przebywania na ziemi, jak to zaznacza PAN podczas rozmowy z Nikodemem), jest w większości tłumaczeń całkowicie pominięty.
 

Werset

BG

BS

BW

Jan 3:13

A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie

A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.

A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy.

Łukasz 24:51

Rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do nieba.

Rozstał się z nimi, i wzniósł się w górę do nieba.

rozstał się z nimi.


 

6. PAN Jezus Chrystus jest Bogiem odwiecznym

"8:1. Izali mądrość nie woła, i roztropność nie wydaje głosu swego?
8:22. Pan mię miał przy początku drogi swej, przed sprawami swemi, przed wszystkiemi czasy." (Przyp. 8:1, 22 BG)
"Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszelkiej czynności.
Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest.
A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi." (Kolosan 1:15-17)

       Niektóre wersje tak tłumaczą wersety, które odnoszą się do mądrości Boga, że wygląda w nich na to, że mądrość Boga została kiedyś stworzona. Tak bezsensowne tłumaczenia nie wymagają nawet dalszego komentarza. Nieszczęście to przeniosło się na niektóre fragmenty odnoszące się już jawnie do PANA Jezusa Chrystusa.
       Jednocześnie zaniedbano władzę Królewską jaką ma PAN Jezus Chrystus, zarówno jako jedyny Bóg z Ojcem i Duchem Świętym, jak i jako Człowiek.
 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Kolosan 
1:15-16

Pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.
Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, 

Pierworodny przed wszelkiem stworzeniem.
Albowiem w nim stworzone jest wszystko, 

Pierworodnym wszelkiego stworzenia,
Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, 

Pierworodny wszelkiej czynności
Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, 

Objawienie 3:14

świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

Świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

Świadek wierny i prawdziwy, Władza władzy ustanowionej (z) Boga;


 

7. Jeden Bóg: PAN Jezus -- Ojciec, Syn i Duch Święty

"Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są."(1 Jan 5:7 BG)

       Werset ten nie świadczy o tym, że jest trójca lecz, że jest jedna osoba Boga (ci trzej jedno są), która składa się z Istoty Boga Ojca, Istoty Boga Syna (Słowa Boga czyli PANA Jezusa Chrystusa) i Istoty Boga Ducha Świętego. Pominiecie go napawa głębokim smutkiem. Człowiek jako stworzony na obraz i podobieństwo jednej osoby Boga jest również jedną osobą i ma (poza ciałem) duszę, myśli, i ducha, o czym jest mowa w Hebrajczyków 4:12. Mam nadzieję, że i tego wersetu, nikt z tego powodu nie wyrzuci.
       Pojawia się też niebezpieczna tendencja do zastępowania słowa Bóg słowem Bóstwo lub bóstwo.
 

Werset

BG

BS

BW

1 Jan 5:7

Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

Albowiem trzech jest świadków:

Rzymian 
1:20

wieczna jego moc i bóstwo, 

Wieczna jego moc i Bóstwo, 

Wiekuista jego moc i bóstwo, 

Dzieje Apostolskie 17:29

nie mamy rozumieć, żeby złotu albo srebru, albo kamieniowi misternie rytemu, albo wymysłowi człowieczemu, Bóg miał być podobny.

Nie powinniśmy rozumieć, żeby Bóstwo miało być podobnem do złota albo do srebra albo do kamienia, utworu sztuki i pomysłu ludzkiego.

Nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.

Kolosan 2:9

w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie.

w nim mieszka cała pełność Bóstwa cieleśnie.

w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości


 

8. Drugie przyjście PANA Jezusa Chrystusa

"i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen." (Mateusz 6:13 NBG)

"(...) Mężowie Galilejscy! czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty został od was do nieba, tak przyjdzie, jakeście go widzieli idącego do nieba." (Dz.Ap. 1:10-11 BS)

"Czujcież tedy; bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn człowieczy przyjdzie." (Mateusz 25:13 BG)

       Niektóre tłumaczenia, nie rozumiejąc związku pomiędzy Ojcem i Synem, ani relacji PANA Jezusa Chrystusa pomiędzy Sobą jako jedyną osobą Boga (wraz z Ojcem i Duchem Świętym) a sobą jako osobą Człowieka, wprowadziły w tłumaczeniach niewiedzę PANA Jezusa Chrystusa co do czasu jego powtórnego przyjścia.

Zaciemnia się również fakt widzialnego i ściśle określonego w czasie (choć dla nas nie znanego), przyjścia PANA Jezusa Chrystusa.
 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Mateusz 

24:36

A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, __ tylko sam Ojciec mój.

A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, __ 
Tylko sam Ojciec mój.

A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

A o owym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebios, __ tylko jedynie mój Ojciec.

Objawienie 11:15

Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, 

Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, 

Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego 

 

Objawienie 11:17

Panie Boże wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść

Panie, Boże wszechmogący, który jesteś i byłeś, i przyjść masz

Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, 

Tytus 2:13

 

 

 

Jan 18:36

lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.

lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.

Bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.


 

9. Pismo Święte

"Słowa Pańskie są słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, siedm kroć przelewane.
Ty, Panie! zachowaj ich; strzeż ich od rodzaju tego aż na wieki." (Ps. 12:7-8 BG)

       W niektórych tłumaczeniach zapomina się, o pełnym brzmieniu powyższej modlitwy.
 

Werset

BG

BS

BW

Łukasz 4:4

Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem.

Napisano: Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem.

Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie.

2 Koryntian 2:17

Bo nie jesteśmy jako wiele ich, którzy fałszują słowo Boże; ale jako z szczerości, ale jako z Boga, przed oblicznością Bożą o Chrystusie mówimy.

Bo nie jesteśmy jako wielu, którzy fałszują Słowo Boże; ale jako ze szczerości, ale jako z Boga, przed obliczem Bożem w Chrystusie mówimy.

Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga.


 

10. Dobra Nowina

"Albowiem nie wstydzę się Ewangielii Chrystusowej; jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi naprzód, potem i Grekowi.
Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie." (Rzym. 1:16-17 BS)

"To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. (1 Jan. 5:13 BS)

"Dziwię się, iż tak prędko przechodzicie od tego, który was powołał przez łaskę Chrystusową, do innej Ewangielii;" (Gal. 1:6 BS)
 

Werset

BG

BS

BW

Łukasz 2:14

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.

Chwała na wysokościach Bogu, i na ziemi pokój, w ludziach upodobanie.

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.


 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Kolosan 1:14

W którym mamy odkupienieprzez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów;

W którym mamy odkupienieprzez krew jego, odpuszczenie grzechów;

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów,

 

Hebrajczyków 1:3

oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, 

Oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, 

Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, 

Łukasz 7:30

pogardzili radąBożą sami przeciwko sobie, 

Pogardzili radąBożą sami przeciw sobie, 

wzgardzili postanowie-niem Bożym o nich samych, 

Jan 9:35

Wierzyszże ty w Syna Bożego?

czy wierzysz ty w Syna Bożego?

Czy wierzysz w Syna Człowieczego?

Dzieje Apostolskie 3:13

Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, 

Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, 

Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego, Jezusa,

1 Jan 5:13

żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.

Abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.

abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny,

2 Koryntian 2:15

w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną;

w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną;

wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni;

w tych, którzy są zbawieni i w tych, którzy giną;

Mateusz 5:3

Błogosławieni ubodzy w duchu; 

Błogosławieni ubodzy w duchu; 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 

Bogaci żebrzący u Ducha

Mateusz 5:7

Błogosławieni miłosierni: 

Błogosławieni miłosierni;

Błogosławieni miłosierni, 

Bogaci proszący o litość

Mateusz 5:8

albowiem oni Boga oglądają.

Albowiem oni Boga oglądać będą.

albowiem oni Boga oglądać będą.

 

Mateusz 5:9

Błogosławieni pokój czyniący; 

Błogosławieni pokój czyniący; 

Błogosławieni pokój czyniący, 

Bogaci pokój dostający

Mateusz 6:33

i sprawiedliwości jego,

i sprawiedliwości jego, 

i sprawiedliwości jego, 

i Jego sprawiedliwości,


 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Mateusz 10:38

A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, 

I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, 

I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, 

i kto nie zgładziswego krzyża, a idzie za mną, 

Mateusz 16:24

niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, 

Niech się zaprze siebie samego, i weźmie krzyż swój, 

niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, 

niechaj się zaprze samego siebie, i usunie swój krzyż, 

Marek 10:21

a przyjdź, naśladuj mię, wziąwszy krzyż.

i przyjdź tu i chodź za mną, wziąwszy krzyż.

po czym przyjdź i naśladuj mnie.

 

Juda 1:1

od Boga Ojca poświęconym

Którzy są poświęceni w Bogu Ojcu 

w Bogu Ojcu umiłowanych, 

1Tesaloniczan 5:27

wszystkim braciom świętym.

Wszystkim braciom świętym.

Wszystkim braciom.

Rzymian 8:1

który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha.

Którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha.

którzy są w Chrystusie Jezusie.

Rzymian 8:4

Aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, 

Aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, 

Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, 

Efezjan 4:6

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich, i we wszystkich was.

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i po wszystkich i we wszystkich was.

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Dzieje Apostolskie 8:5

opowiadał im Chrystusa.

Opowiadał im Chrystusa.

głosił im Chrystusa.

Dzieje Apostolskie 

4:4

A wiele z tych, którzy one słowa słyszeli, uwierzyli; 

A wielu z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło; 

Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, 

 

mając w nauce całość, powagę,
Słowo zdrowe, nienaganione, 

w nauczaniu czystość, powagę,
Słowo zdrowe, nienaganne, 

przez niesfałszowane nauczanie i prawość,
Przez mowę szczerą i nienaganną, 


 

11. Grzech

"Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni.
Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas.
Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich; jako baranek na zabicie wiedziony był, i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał, i nie otworzył ust swoich.
Z więzienia i z sądu wyjęty jest; przetoż rodzaj jego któż wypowie? Albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, a zraniony dla przestępstwa ludu mojego;
Który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego.
Takci się Panu upodobało zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich; a to, co się podoba Panu, przez rękę jego aby się szczęśliwie wykonało.
Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo nieprawości ich on sam poniesie.
Przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoję, a z przestępcami policzon będąc, on sam grzech wielu odniósł, i za przestępców się modlił." (Izajajasz 53:5-12 BG)

       Współczesne tłumaczenia zamieniają często słowo - grzech, na słowo - wina, lub w ogóle pomijają i jedno i drugie (taj jak np. w wersecie 10, powyższego fragmentu Pisma Świętego). Przy tych zamianach należy być jednak wyjątkowo czujnym. Oby dłużej nie osłabiano Ewangelii, bo to jednak słowo grzech najbardziej obciąża serca ludzi, a z grzechu uwalnia człowieka, przelana krew PANA Jezusa Chrystusa. Z winy oczywiście też.
       Wina wiąże się z nieuwierzeniem w słowo Boga. Grzech jest związany z winą ale wiąże się ze złamaniem przykazania. Odpowiadać im może to samo słowo greckie: hamartia (w transkrypcji fonetycznej z greki).
       Jednocześnie, pomniejszając istotę ofiary PANA Jezusa Chrystusa za grzech i niosąc "pomoc" grzesznikowi, ucieka się od szczerego traktowania jego winy i jego grzechów, które pojawiły się jako konsekwencja nie posłuchania pierwszego rozkazu Boga:

"16. Tedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: Z każdego drzewa sadu jeść będziesz.
17. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz." (1 Moj. 2:16-17 BG).

       Taka "pomoc", niesiona obciążonej winą i grzechem osobie człowieka, nie może jednak przynieść prawdziwego przebaczenia grzechów i uwolnienia od nich. W ten sposób próbuje się zamknąć drogę zbawienia, odpocznienia i prawdziwego pokoju, które, pomimo kiepskich tłumaczeń, daje PAN Jezus Chrystus tym, którzy przykryci płaszczem Jego sprawiedliwości, wypełnionej na krzyżu Golgoty, uwierzyli w Jego Słowo i miłość. Bowiem Bóg nie pozbył się naszych win i grzechów w tajemniczy sposób, nie zlekceważył ich, ale ukarał za nie PANA Jezusa Chrystusa, wykonując na nim sąd. Dopiero przez to sprawia Bóg pokój w sercu, skruszonego przez Niego, grzesznika.
       To ostrość Słowa Boga przynosi człowiekowi ulgę.
 

Werset

BG

BS

BW

Glacjan 5:19

A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,

Jawne zaś są uczynki ciała, jako to: cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,

Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,


 

Werset

BG

BS

BW

Rzymian 13:9

Nie będziesz kradł, 
Nie będziesz fałszywie świadczył
Nie będziesz pożądał, 

nie kradnij, 
nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj, 

nie kradnij, 
nie pożądaj 

1 Tesaloniczan 2:3

napominanie nasze nie było z oszukania, ani z nieczystości, ani z zdrady;

Napominanie nasze nie jest z obłędu, ani z nieczystych pobudek, ani ze zdradą;

Kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu,

Mateusz 23:14

__Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie.__

__Biada wam, uczeni w Piśmie i Faryzeusze, obłudnicy! iż pożeracie domy wdów, 
a to pod pokrywką długich modlitw; dla tego cięższy sąd odniesiecie.__

[Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok.]

2 Koryntian 4:2

Aleśmy się odrzekli skrytej sromoty

Aleśmy się wyrzekli skrytej sromoty

Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, 

Objawienie 22:11

Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy; 

Niesprawiedliwy niech jeszcze czyni nieprawość; i plugawy niech się jeszcze plugawi;

Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość
a kto brudny, niech nadal się brudzi, 


 

12. Szatan

"Wszakieś ty mawiał w sercu swem: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moję, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych:
Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu.
Wszakże strącon jesteś aż do piekła, w głębokość dołu." (Izajasz 14:13-15 BG)

"I dyjabeł, który ich zwodził, wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie dzikie zwierzę i fałszywy prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków." (Obj. 20:10 BS)

      PAN Jezus Chrystus jako Człowiek, dał szatanowi, w oparciu o spisane Słowo Boga, nakaz odejścia precz. Tak też, w ślad za PANEM Jezusem Chrystusem, czynią Jego uczniowie.
 

Werset

BG

BS

BW

Łukasz 4:8

Odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie! Albowiem napisano: 

Odpowiadając Jezus rzekł mu: idź precz ode mnie, szatanie! albowiem napisano: 

Odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: 


 

13. Piekło

"Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga." (Psalm 9:18 BG)

"Albowiem ogień rozpalił się w popędliwości mojej, i będzie gorzał aż do najgłębszego piekła, i pożre ziemię, i urodzaj jej, i wypali grunty gór." (5 Mojżeszowa 32:22 BG)

"Panie, Boże mój! wołałem do ciebie, a uzdrowiłeś mię.
Panie! wywiodłeś z krainy umarłych życie moje; zachowałeś mię przy życiu, abym nie zstąpił do grobu." (Ps. 30:3-4)

      Niektóre tłumaczenia, próbując ograniczyć skutki odstępstwa, zamieniają słowo "piekło" na "podziemia" lub "grób". Występuje również zamieszanie wokół zwrotów: "piekło" i "kraina umarłych", bowiem czasem należy dać pierwszy z nich a czasami drugi. Wszystkie wspomniane słowa (t.z. piekło, kraina umarłych, podziemia, grób), są używane na przetłumaczenie jednego słowa greckiego - hadees.
       Termin "kraina umarłych" należy rozważyć wtedy, gdy słowa Pisma Świętego wskazują na określenie ludzi chodzących po tej ziemi ale umarłych duchowo, jak na to wskazują np. słowa: "A drugi z uczniów jego rzekł mu: Panie! pozwól mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego. Ale mu Jezus rzekł: pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłych swoich." (Mateusz 8:21-22 BS)
       Słowo "piekło" dotyczy tych umarłych duchowo, którzy umarli również cieleśnie i oczekują w tym miejscu na sąd.

       Jest oczywiste, że w np. Mateuszu 16:18 należy użyć zwrotu "kraina umarłych": "A Ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr (gr.: Petros, co znaczy: kamień), a na owej opoce zbuduję moje Zgromadzenie Wybranych i bramy krainy umarłych go nie przemogą." (Mateusz 16:18 NBG). Piekło (które jest dolną częścią krainy umarłych), również nie przemoże Zgromadzenia Wybranych PANA Jezusa Chrystusa.
       Natomiast w Kafernaum mogą lub mogli się znaleźć poszczególni wierzący, dlatego należałoby użyć np. w Mateuszu 11:23 i Łukaszu 10:15 raczej terminu piekło (na co wskazuje Mateusz 11:24), a nie kraina umarłych.
 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Mateusz 16:18

a bramy piekielne nie przemogą go:

A bramy piekielne nie przemogą go;

a bramy piekielne nie przemogą go.

i bramy krainy umarłych go nie przemogą.

Łukasz 

16:22-23

umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest.
A będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, 

Umarł też i bogacz, i pogrzebiony był.
I w piekle, podniósłszy oczy swoje, gdy był w mękach, 

Umarł też bogacz i został pochowany.
A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, 

 


 

14. Sąd

"A którzykolwiek by was nie przyjęli, ani was słuchali, wyszedłszy stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo im; zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny, niż miastu onemu." (Mar. 6:11 BG)

"I przez łakomstwo zmyślonemi słowami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie." (2 Piotr. 2:3 BG)

       Czasami w niektórych tłumaczeniach, pomija się zapowiedź sądu ostatecznego (np. w Marku 6:11), a czasami uprzedza się konsekwencje sądu ostatecznego tłumacząc słowo sąd jako potępienie (np. w 2 Piotrze 2:3).
 

Werset

BG

BS

BW

Marek 6:11

otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo im; zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny, niż miastu onemu.

Otrząśnijcie proch z nóg swoich na świadectwo im. Zaprawdę powiadam wam: lżej będzie w dzień sądny Sodomie i Gomorze, niż miastu onemu.

otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim.

2 Piotra 2:3

którym sąd z dawna nie omieszkuje 

Których od dawna czeka potępienie 

lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł 


 

15. Usprawiedliwienie przez wiarę w PANA Jezusa Chrystusa

       Usprawiedliwienie nas przez Boga Jedynego następuje z łaski, a nie z uczynków. Potwierdzenie tego faktu odbywa się, z działania Słowa Boga i Ducha Świętego, poprzez przekazaną nam wiarę, którą jako pierwszy miał wódz naszej wiary, PAN Jezus Chrystus jako Człowiek. Jakie to smutne, że w wielu współczesnych anglojęzycznych i niektórych polskich tłumaczeniach pominięto poniższe brzmienie wersetów z Dziejów Apostolskich 8:37 i Rzymian 11:6.

"A ponieważ z łaski, tedyć już nie z uczynków, inaczej łaska już by nie była łaską; a jeźli z uczynków, jużci nie jest łaska; inaczej uczynek już by nie był uczynkiem." (Rzym. 11:6 BG)

"A gdy jechali drogą, przyjechali nad jednę wodę. Tedy rzekł rzezaniec: Otóż woda! Cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony?
I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży." (Dz.Ap. 8:36-37 BG)

       Jednym z wersetów, w którym wiara PANA Jezusa Chrystusa i wiara nasza (nam przekazana), powinny wystąpić jednocześnie, jest poniżej przytoczony fragment Listu do Galacjan:

"wiedząc, że człowiek nie jest obejmowany sprawiedliwością z powodu uczynków prawa, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli objęci sprawiedliwością z powodu wiary Chrystusa, a nie z powodu uczynków prawa, bo z powodu uczynków prawa nie będzie objęte sprawiedliwością żadne ciało wewnętrzne." (Gal. 2:16)
 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Rzymian 11:30-32

nie wierzyliście Bogu, 
(...) ich niedowiarstwa
(...) Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo

Nieposłuszni Bogu, 
(...) ich nieposłuszeństwa,
(...) Albowiem 
zamknął ich Bóg wszystkich w nieposłuszeństwo,

nieposłuszni Bogu, 
(...) ich nieposłuszeństwa,
(...) Albowiem 
Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, 

 

Hebrajczyków 3:18

którzy byli nieposłusznymi?

którzy byli nieposłuszni?

którzy byli nieposłuszni?

Którzy byli niesłuchającymi?

Galacjan 5:22

Ale owoc Ducha jest miłość, (...) dobroć, wiara

Owocem zaś ducha są: miłość, (...) dobrotliwość, wiara

Owocem zaś Ducha są: miłość, (...) dobroć, wierność,

 

"Uwierzył tedy Panu, i poczytano mu to ku sprawiedliwości." (1 Moj. 15:6 BG)

"Jako i Dawid powiada, że błogosławieństwo człowieka jest, któremu Bóg przyczyta sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc:
Błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości, a których zakryte są grzechy;
Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie przyczyta." (Rzym. 4:6-8 BG)

       Niestety, w niektórych współczesnych tłumaczeniach dokonano, i to w wielu wersetach, błędnego zastąpienia słowa sprawiedliwość - słowem usprawiedliwienie. Tymczasem oba te słowa powinny występować w tłumaczeniach Pisma Świętego w miejscach, na które wskazuje grecki tekst Ewangelii. Słowo usprawiedliwienie oznacza w Piśmie Świętym uznanie za sprawiedliwego, jak na przykład w 1 Liście do Tymoteusza 3:16, lub często w szerszym znaczeniu jako objęcie sprawiedliwością (Boga). Nie mieszajmy więc tych dwóch pojęć, pamiętając o tym, że usprawiedliwienie grzesznika zbudowane jest na fundamencie sprawiedliwości Boga, wypełnionej przez Boga (szukajcie sprawiedliwości Boga, patrz: Mateusz 6:33) w trakcie sądu, który spadł na PANA Jezusa Chrystusa jako Człowieka, który wytrwał w wierze, wisząc na krzyżu Golgoty.
 

Werset

BG

BS

BW

Dzieje Apostolskie 24:25;

A gdy on rzecz czynił o sprawiedliwości

A gdy on mówił o sprawiedliwości,

Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu

Rzymian 

1:17;

Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, 

Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę,

Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, 

Rzymian 

4:6;

Jako i Dawid powiada, że błogosławieństwo człowieka jest, któremu Bóg przyczyta sprawiedliwość bez uczynków, 

Jak i Dawid błogosławio-nym nazywa człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość, niezależnie od uczynków,

Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków;


 

Werset

BG

BS

BW

Rzymian 

4:11;

I przyjął znak obrzezki za pieczęć sprawiedliwości onej wiary, która była w nieobrzezce, 

I przyjął znak obrzezania, jako pieczęć sprawiedliwości tej wiary, którą miał w nieobrzezaniu,

I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, 

Rzymian 

4:13;

Albowiem nie przez zakon (...), ale przez sprawiedliwość wiary.

Albowiem nie przez zakon (...), ale przez sprawiedliwość wiary.

Albowiem nie na podstawie zakonu (...), lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary.

Rzymian 

5:17;

daleko więcej, którzy obfitość onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w żywocie królować będą przez tegoż jednego Jezusa Chrystusa.

Daleko więcej ci, którzy obfitość łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w życiu panować będą przez jednego, Jezusa Chrystusa.

o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.

Rzymian 

5:21;

(..) tak też aby łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Żeby (...) tak i łaska panowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Żeby (...) tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Rzymian 

10:3;

Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a chcąc własną sprawiedliwość wystawić, sprawiedliwości Bożej nie byli poddani.

Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, i usiłując własną sprawiedliwość wystawić, nie poddali się sprawiedliwości Bożej.

Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.

Rzymian 

10:4;

Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.

Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.

Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.


 

Werset

BG

BS

BW

Rzymian 
10:5;

Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z zakonu, iż ktobykolwiek te rzeczy czynił, przez nie żyć będzie.

Mojżesz bowiem pisze o sprawiedliwości, która jest z zakonu: Człowiek, któryby je wykonał, żyć będzie w nich.

Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie.

Rzymian 
10:6;

Ale sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: 

A sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: 

A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi:

Rzymian 
10:10;

sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości

Sercem wierzy się ku sprawiedliwości,

Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, 

Galacjan 
3:6;

"Abraham uwierzył Bogu i przyczytano mu to ku sprawiedliwości".

Abraham uwierzył Bogu, i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.

Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu.

Galacjan 
3:21;

albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwieć by z zakonu była sprawiedliwość.

Albowiem gdyby był dany zakon, któryby mógł ożywiać, prawdziwieby z zakonu była sprawiedliwość.

Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu.

Galacjan 
5:5;

my duchem z wiary nadziei sprawiedliwości oczekujemy.

my duchem, z wiary, oczekujemy nadziei sprawiedliwości.

My w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary,

Hebrajczyków
11:7;

i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary.

i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary.

i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.

Jakub 2:23;

I uwierzył Abraham Bogu, i przyczytano mu to ku sprawiedliwości, i przyjacielem Bożym nazwany jest.

I uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu to za sprawiedliwość, i przyjacielem Bożym nazwany został.

I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

1 Koryntian 15:34

Ocućcież się ku sprawiedliwości, a nie grzeszcie; 

Otrzeźwiejcie jak należy i nie grzeszcie; 

Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; 

       Jak można przestać grzeszyć, nie będąc w całości okrytym płaszczem sprawiedliwości Boga!? Pominięcie słowa sprawiedliwość w 1 Koryntian 15:34 nakłada, na ucznia PANA Jezusa Chrystusa, ciężar nie do ruszenia i wpycha go w nieudaną próbę samouświęcenia się przez uczynki prawa. Lecz dzięki Bogu prawdą są Jego słowa:

"Bo jeśli (za) fałszywym krokiem jednego śmierć zapanowała przez jednego, więcej znaczący ci, otrzymujący obfitość łaski i daru sprawiedliwości, którzy będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa." (Rzym. 5:17 NBG)
 
 

16. Poświęcenie

"Jam im dał słowo twoje, a świat je miał w nienawiści; bo nie są z świata, jako i ja nie jestem z świata.
Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował ode złego.
Nie sąć z świata, jako i ja nie jestem z świata.
Poświęć je w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.
Jakoś ty mię posłał na świat, tak i ja posyłam je na świat.
A ja poświęcam samego siebie za nich, aby i oni poświęceni byli w prawdzie.
Nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mię;" (Jan. 17:14-20 BG)

"A pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym." (Rzym. 1:4 BG)

"Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do poświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana," (Hebr. 12:14)

"A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych!" (Obj. 15:3 BG)

       Jak to się mogło stać, że w niektórych tłumaczeniach to samo greckie słowo, raz przetłumaczono jako poświęcenie a raz jako uświęcenie? Zmierza się do tego, aby spróbować odciąć ucznia PANA Jezusa Chrystusa od poświęcenia, które wynika jedynie z przeniknięcia go przez Słowo Boga.
       Przecież nie chodzi, o nasz powrót do nieudanej próby bycia doskonałym staraniami rodem z przed nawrócenia, lecz o to: "Aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. A mądrość mówimy między doskonałymi; ale mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną;" (1 Kor. 2:5-6 BG)
       Uczeń PANA Jezusa Chrystusa nie powinien bać się wyznać, że jest święty i doskonały. Przecież takim uczynił go Bóg, a nie on sam.
 

Werset

BG

BS

BW

1 Tesaloniczan

5:27

aby ten list przeczytany był wszystkim braciom świętym.

aby ten list przeczytany był wszystkim braciom świętym.

aby ten list był odczytany wszystkim braciom.

2 Piotr 

1:21

od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.

Wiedzeni przez Ducha Świętego, mówili święci Boży ludzie. 

wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

1 Piotr 2:12

Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, 

Wiodąc dobre życie między poganami,

Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, 

Tytus 1:8

Ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy, powściągliwy,

Ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy, powściągliwy,

Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy,


 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Juda 1:1

brat Jakóba, od Boga Ojca poświęconym i w Jezusie Chrystusie zachowanym i powołanym:

brat Jakóba, do powołanych, którzy są poświęceni w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa.

brat Jakuba, do powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych:

 

Marek 10:21

a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, naśladuj mię, wziąwszy krzyż.

a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź tu i chodź za mną, wziąwszy krzyż.

a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie.

a będziesz miał skarb w Niebie, i chodząc naśladuj mnie, usunąwszy (swój) krzyż.

Mateusz 16:24

niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, 

niech się zaprze siebie samego, i weźmie krzyż swój, 

niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, 

niechaj się zaprze samego siebie, i usunie swój krzyż, 

Mateusz 20:16

a pierwsi ostatnimi; albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.

a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

a pierwsi ostatnimi.

a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych.

Rzymian 8:1

Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha.

Przetoż teraz żadnego potępienia niema dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha.

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.

Zatem teraz żadnego potępienia tych w Chrystusie Jezusie, (którzy) nie według ciała wewnętrznego chodzą, ale według Ducha.

2 Tymoteusza 2:15

Staraj się, 

Staraj się, 

Staraj się usilnie 

 

1 Tymoteusza 4:15

O tem rozmyślaj, tem się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim.

O to się troszcz, w tym pozostawaj, aby postęp twój jawny był we wszystkiem.

O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.

Objawienie 22:14

Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta.

Błogosławieni, którzy zachowują przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta.

Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.

       Duch Święty może i poprzez poniższe wersety sam przekonać każdego, jaki jest właściwy sens słowa poświecenie:

"Bo skoro zmienia się kapłaństwo, koniecznie musi być zmiana i zakonu."(Hebr. 7:12 BS)

"Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania." (Hebr. 4:14 BG)

"Nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchisedekowego." (Hebr. 5:10 BG)

"Uradowałem się bardzo, żem znalazł niektóre z dziatek twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca.
A teraz proszę cię, Pani! nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.
A tać jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań jego. A przykazanie to jest, jakoście słyszeli od początku, abyście w niem chodzili." (2 Jan. 1:4-6 BG)

"Tedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: Z każdego drzewa sadu jeść będziesz.
Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz." (1 Moj. 2:16-17 BG)

"I o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od niego; bo przykazania jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem jego, czynimy.
A toć jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni drugich, jako nam przykazał." (1 Jan. 3:22-23 BG)

"Bracia! nie nowe przykazanie wam piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku; a to stare przykazanie jest ono słowo, któreście słyszeli od początku.
Zasię przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe w nim i w was; iż ciemność przemija, a prawdziwa ona światłość już świeci.
Kto mówi, iż jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest aż dotąd.
Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i zgorszenia w nim nie masz.
Lecz kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest i w ciemności chodzi, a nie wie, gdzie idzie, iż ciemność zaślepiła oczy jego.
Piszę wam, dziatki! iż wam są odpuszczone grzechy dla imienia jego." (1 Jan. 2:7-12 BG)

"Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami.
Rozkazuję ci przed Bogiem, który wszystko ożywia i przed Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed Ponckim Piłatem dobre wyznanie,
Abyś zachował to przykazanie, będąc bez zmazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Które czasów swoich okaże on błogosławiony i sam możny król królujących i Pan panujących;" (1 Tym. 6:12-15 BG)

" A wywiódłszy je z więzienia, rzekł: Panowie! co mam czynić, abym był zbawiony?
A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój." (Dzieje Apostolskie 16:30-31 BG)

"A gdy chciał iść do Achai, napomniawszy go bracia, pisali do uczniów, aby go przyjęli; który gdy tam przyszedł, wiele pomagał tym, którzy uwierzyli z łaski Bożej." (Dzieje Apostolskie 18:27 BG)

       Konsekwencją nauki o samouświęcaniu się ucznia PANA Jezusa Chrystusa stała się nauka o utracalności zbawienia, wprowadzająca do zborów kacerstwa (herezje) zatracenia. Ta straszna nauka szerzyła się już na początku. Dlatego Duch Święty poprzez apostoła Piotra powiedział:

"Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie." (2 Piotr. 2:1 BG)

       Nauka o utracalności zbawienia jest z kolei związana z głoszeniem jakiejś niewystarczalności ofiary PANA Jezusa Chrystusa, i jest obrazą (chociaż wierzę, że często nieuświadomioną) skierowaną w kierunku PANA, który odkupił nas, swoją własną krwią, spod słusznego gniewu Boga jedynego, i poświęcił nas raz na zawsze, jednorazowo (prawie 2000 lat temu) uczynioną ofiarą, przez ofiarowanie na krzyżu Golgoty swojego ludzkiego ciała (patrz Hebrajczyków 10:10).

       Nauka o samouświęcaniu zaowocowała (w niektórych tłumaczeniach), wspomnianym na początku tego punktu przetłumaczeniem tego samego słowa greckiego (transkrypcja fonetyczna: hagiadzo) raz jako poświęcenie, inny raz jako uświęcenie, jeszcze inny jako świątobliwość lub świętość (to samo dotyczy słów spokrewnionych z hagiadzo). Tymczasem, w ramach jednego tłumaczenia, należy się zdecydować na jedno z tych polskich słów.

       Dzięki Duchowi Świętemu za to, że istota poświęcenia jest prosta, a jej wytłumaczenie w Piśmie Świętym jest całkowicie jasne. Od chwili nawrócenia, uczniowie PANA Jezusa Chrystusa są już poświęceni (uczynieni świętymi, czyli otoczeni czcią przez Pana Jezusa z uwagi na Jego święte Imię) i trwają w Jego Słowie, i tak poświęcają się (czyli czynią świętymi). Wołają do Boga mając przed oczami wyłącznie Pana Jezusa Chrystusa, który w Świątyni Boga w Niebie jest ich jedyną kotwicą, której trzymają się z powodu Jego łaski. Prawda Słowa Boga przenika ich, czyniąc ich poświęconymi (uświęconymi czyli uczynionymi świętymi). Oni trwają w Jego Prawdzie i tak poświęcają się (czynią się świętymi), aż w końcu, zbawieni od chwili ich nawrócenia, wchodzą w odpocznienie. Łaska Boga podtrzymuje ich na wieki a oni wielbią ich Ojca w Niebie za to, że przed wiekami wybrał ich w PANU Jezusie Chrystusie do zbawienia.

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,
Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego," (Efez. 1:3-7 BW)

"Ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest w mię." (Dz.Ap. 26:18 BG)

"Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni." (Hebrajczyków 10:14 BG)

"A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości," (1 Tes. 4:4 BG)
 

       Podsumowując, dla zachowania spójności tłumaczenia, w poniższych wersetach najwłaściwsze będzie słowo: poświęcenie.

1) hagiadzo: Mateusz 23:17; 23:19; Dzieje Apostolskie 20:32; 26:18; 1 Koryntian 6:11; 7:14 (2 razy); Efezjan 5:26; Hebrajczyków 2:11(2 razy); 9:13; 10:10; 10:14; 10:29; 13:12; Objawienie 22:11;

2) hagiasmos: 1 Tesaloniczan 4:3; 4:4; 4:7; 2 Tesaloniczan 2:13; 1 Tymoteusza 2:15; Hebrajczyków 12:14;

3) hagiosunee: Rzymian 1:4; 2 Koryntian 7:1; 1 Tesaloniczan 3:13;

W wersecie Juda1:1, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, całkiem pominięto słowo: poświęconym.

       Pamiętajmy o wspaniałej zachęcie:

"Te tedy obietnice mając, najmilsi! oczyszczajmy samych siebie z dala od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej." (2 Koryntian 7:1)

Dla słowa hagiadzo

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Mateusz 23:17

Głupi i ślepi! Albowiem cóż jest większego, złoto czy kościół, który poświęca złoto?

Głupi i ślepi!

Albowiem cóż jest większego, złoto czy świątynia, która uświęca złoto?

Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto?

Głupi i ślepi, albowiem cóż jest większe, złoto czy Przybytek Świątyni, który czyni to złoto świętym?

Mateusz 23:19;

dar, czyli ołtarz, który poświęca dar?

dar, czy ołtarz, który uświęca dar?

Dar czy ołtarz, który uświęca dar?

dar czy ołtarz, który ten dar czyni świętym?


 

Werset

BG

BS

BW

Dzieje Apostolskie 20:32; 

bracia!
poruczam was Bogu i słowu łaski jego, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi.

bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski jego, który ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi.

poruczam was Panu i słowu łaski jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi.

Dzieje Apostolskie 26:18;

Ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest w mię.

Dla otworzenia oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, i z mocy szatańskiej do Boga, aby wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę we mnie.

Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi.

1 Koryntian 6:11;

Aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego.

Aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa, i przez Ducha Boga naszego.

aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

1 Koryntian 7:14;

Albowiem poświęcony jest mąż niewierny przez żonę i żona niewierna poświęcona jest przez męża; bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczystemi, lecz teraz świętemi są.

Albowiem poświęcony jest mąż niewierzący przez żonę i żona niewierząca poświęcona jest przez męża; bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczyste, a teraz są święte.

Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte.

Efezjan 
5:25-26;

jako i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,
26. Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo;

jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,
26. Aby go poświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną przez Słowo;

jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,
26. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,


 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Hebrajczyków 2:11

Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy, 

Bo i ten, który poświęca, i ci, którzy bywają poświęcani, z jednego są wszyscy; 

Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; 

 

Hebrajczyków 9:13; 

Albowiem jeźli krew wołów i kozłów, i popiół jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała:

Albowiem jeśli krew wołów i kozłów i popiół jałowicy przez pokropienie poświęca splugawionych ku oczyszczeniu ciała,

Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość,

Albowiem jeśli krew byków i kozłów, i popiół jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała:

Hebrajczyków 10:10; 

Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną.

Podług tej woli jesteśmy poświęceni przez ofiarowanie raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa.

Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

 

Hebrajczyków 10:14;

Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni.

Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni.

Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.

 

Hebrajczyków 10:29;

Co się wam zda? Jakoż sroższego karania godzien jest ten, kto by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, za pospolitą miał, i Ducha łaski zelżył?

O ile sroższego karania, mniemacie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał, i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą, i Ducha łaski zelżył?

O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbestrześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!

 

Hebrajczyków 13:12;

Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, za bramą ucierpiał.

Dla tego i Jezus, aby poświęcić lud własną krwią swoją, poniósł mękę za bramą.

Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą,

 


 

Werset

BG

BS

BW

Objawienie 22:11; 

a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi; a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony.

i sprawiedliwy, niech jeszcze czyni sprawiedliwość; i święty niech się jeszcze uświęci.

lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

Dla słowa: hagiasmos

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

1Tesaloniczan 4:3-4; 

Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali 
od wszeteczeństwa;
4. A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości,

Albowiem to jest wolą Bożą, poświęcenie wasze, żebyście się powściągali 
od wszeteczeństwa;
4. Żeby każdy z was umiał zachowywać naczynie swoje w świętobliwości i w poszanowaniu,

Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,
4. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu,

Albowiem to jest wolą Bożą, poświęcenie wasze, żebyście się powściągali 
od wszeteczeństwa;
4. Żeby każdy z was umiał zachowywać naczynie swoje w poświęceniu i w uczciwości,

1Tesaloniczan 4:7;

Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu.

Albowiem powołał nas Bóg nie ku nieczystości, ale ku świątobliwości.

Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia.

 

2Tesaloniczan 2:13;

Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Pana! iż was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu Ducha i w wierze prawdy,

Lecz my powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia umiłowani od Pana, że was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu Ducha i w wierze prawdy,

My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.


 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

1 Tymoteusza 2:15;

Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeźliby została w wierze i w miłości, i w świętobliwości z miernością.

Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli zostanie w wierze i w miłości i w świętobliwości ze skromnością.

Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności.

Lecz uratowana zostanie w rodzeniu dzieci, jeśli zostanie w wierze i w miłości i w poświęceniu ze skromnością.

Hebrajczyków 12:14;

Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana;

Szukajcie pokoju ze wszystkimi i świętobliwości, bez której nikt nie ogląda Pana,

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,

Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i poświęcenia, bez którego nikt nie ogląda Pana;

Dla słowa: hagiosunee

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Rzymian 1:4;

A pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha poświęcenia

A okazał się możnie Synem Bożym, według Ducha poświęcenia

Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy 

 

2 Koryntian 7:1; 

Te tedy obietnice mając, najmilsi! Oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej.

Te więc obietnice mając, najmilsi, oczyszczajmy siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej.

Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej.

Te więc obietnice mając, najmilsi, oczyszczajmy siebie z dala od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej.

1Tesaloniczan 3:13;

Aby utwierdzone były serca wasze nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego.

Aby utwierdzić serca wasze, żeby były bez nagany w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego.

Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi.

Aby utwierdzone były serca wasze nienaganione w poświęceniu przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego.

       Trzymając się z dala od ekumeni, pamiętajmy o wspaniałej zachęcie:

"Te tedy obietnice mając, najmilsi! oczyszczajmy samych siebie z dala od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej." (2 Koryntian 7:1)
 
 

17. Ekumenia

       Ponieważ na naszych oczach widzimy, że słowo - ekumenia (w transkrypcji fonetycznej z języka greckiego: oikoumenee), weszło do powszechnego użytku, dlatego podaję te miejsca, w których występuje ono w Nowym Testamencie, a mianowicie: Mateusz 24,14; Łukasz 2,1; 4,5; 21,26; Dzieje Apostolskie 11,28; 17,6; 17,31; 19,27; 24,5; Rzymian 10,18; Hebrajczyków 1,6; 2,5; Objawienie Jana 3,10; 12,9; 16,14. Tłumaczy się je jako: świat, (rzadko) ziemia, a dodatkowo było używane na określenie Cesarstwa Rzymskiego.
       Fakt powszechnego używania tego słowa, powinien mieć odzwierciedlenie w nowych tłumaczeniach, i albo należy używać go jawnie (tłumacząc jego znaczenie), albo przynajmniej powinno pojawić się miejsce jego występowania w manuskryptach (w tabelce jako * ). Poniżej podaję jedynie wersety z Objawienia.
 
 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Objawienie 3:10

Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi;

Ponieważ zachowałeś słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi;

Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

Bo zachowałeś słowo mojego osamotnienia, a ja ciebie zachowam od godziny doświadczenia, przyjść na cały świat* , aby doświadczyć mieszkających na ziemi.

* oikumenee

Objawienie
12:9

I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, którego zowią dyjabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata; zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni.

I zrzucony został smok wielki, wąż starodawny, którego zowią dyjabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata, zrzucony został na ziemię, i aniołowie jego z nim zrzuceni zostali.

I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

I zrzucony został smok wielki, wąż starodawny, którego zwą diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata* ; zrzucony został na ziemię, i aniołowie jego z nim zostali zrzuceni. 

* oikumenee


 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Objawienie 

16:14

Albowiem są duchy dyjabelskie, czyniące cuda, które wychodzą do królów ziemi i na wszystek okrąg świata, aby ich zgromadzili na wojnę onego wielkiego dnia Boga wszechmogącego.

Są to bowiem czyniące cuda duchy dyjabelskie, które wychodzą do królów ziemi i wszystkiego okrągu świata, aby ich zgromadzić na wojnę onego wielkiego dnia Boga wszechmogącego.

A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Albowiem są duchy demonów, czyniące znaki, które wychodzą do królów ziemi i na wszystek okrąg świata* , aby ich zgromadzili na wojnę owego wielkiego dnia Boga wszechmogącego. 

* oikumenee

       Jest oczywiste, że zbliżanie się uczniów PANA Jezusa Chrystusa na drodze ekumenii jest niezgodne z Pismem Świętym. Na "dążenie" do jedności można by wybrać wiele innych słów, ale wybrano słowo niezrozumiałe, bez użycia słownika greki antycznej, dla ogółu.
       Jednakże uczniowie PANA Jezusa Chrystusa już są jedno, zawsze byli jedno z ich PANEM.
 
 

18. Izrael

"Albowiem ganiąc Żydów, mówi: Oto dni idą, mówi Pan, gdy uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim przymierze nowe.
Nie według przymierza, którem uczynił z ojcami ich w dzień, któregom ich ujął za rękę ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej; albowiem oni nie zostali w tem przymierzu mojem, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan.
Przetoż toć jest przymierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich.
Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej." (Hebr. 8:8-12 BG)

       Izrael jest Izraelem. Zawsze nim był i zawsze nim będzie. Ten sam ale nie taki sam. Ci, którzy w sercach nie uwierzą w Słowo Boga, zostaną z niego odłamani, jak uschłe gałęzie ze szlachetnego drzewa. Liczni są jednak ci Żydzi, którzy wzywają Boga Izraela nawet w chwili śmierci. Ci zaś, którzy zostali powołani w wierze, są:

       Tak więc, Izrael pozostaje wciąż Izraelem. Bowiem Bóg zmiłował się nad tymi, "Których i powołał, to jest nas, nie tylko z Żydów, ale i z poganów." (Rzym. 9:24 BG). Uczniowie PANA Jezusa Chrystusa są w pokoleniu Judy, więc ci z nich, którzy byli kiedyś poganami niech pamiętają, że: " (...) jeźliś ty jest wycięty z oliwy, z przyrodzenia płonnej, a przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobrą oliwę, jakoż daleko więcej, którzy są według przyrodzenia, wszczepieni będą w swoję własną oliwę! " (Rzym. 11:24 BG).

       To narody, ci z nich, którzy są w wierze danej Izraelowi od Boga, wchodzą w Izrael, a nie Izrael w narody. Izrael nigdy nie zliczał się do narodów, o czym poinformowany został nawet prorok, który miał pochodzenie pogańskie: "Bo z wierzchu skał oglądam go, a z pagórków będę nań patrzał; oto, lud ten sam mieszkać będzie, a między narody mieszać się nie będzie." (4 Moj. 23:9 BG). Narody tego nie akceptują, ale nic tego nie zmieni. Jednak znam braci i siostry, którzy byli kiedyś wśród pogan, jak i tych, którzy są z Żydów, którym Bóg Izraela objawił ów prosty fakt, poprzez swoje Słowo. Mowa o nim już w 1 księdze Mojżeszowej. PAN Jezus Chrystus jest Żydem i wszyscy, którzy do niego należą.
 

Werset

BG

BS

BW

Dzieje Apostolskie 
5:31

Tego Bóg za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów.

Tego Bóg na Wodza i Zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dać Izraelowi upamiętanie i odpuszczenie grzechów.

Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów.

Rzymian 11:25

Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan.

Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, o tej tajemnicy, (żebyście nie mieli wysokiego rozumienia o sobie), że zatwardziałość poczęści przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie zupełność pogan.

A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,

"Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardziałość stała się Izraelowi wbrew stronnictwu, póki by nie weszła zupełność pogan." (Rzymian 11:25)

"A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakóba.
A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich.
A tak według Ewangielii nieprzyjaciółmi są dla was; lecz według wybrania są miłymi dla ojców.
Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje.
Bo jako i wy niekiedy nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa,
Tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili.
Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował." (Rzymian 11:26-32 BG)

       A nawet powołał do służby, którą poprzez nich sprawuje.
 
 

19. Służba

"Oczyściwszy dusze swoje w posłuszeństwie dla prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco." (1Piotr. 1:22 BS)

"Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego,
Aby nie panowali nade mną!
Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu." (Ps. 19:14, BW)

"Ale mam przeciwko tobie, że miłość twą pierwszą zaniedbałeś. Pamiętaj więc, skąd zostałeś wygnany, i skrusz się, i uczyń pierwsze czyny; a jeśli nie, (to) przychodzę (ku) tobie śpiesznie i poruszę świecznik twój ze swego miejsca, jeślibyś się nie skruszył. Ale to masz, że nienawidzisz czynów Nikolaitów*, których** i ja nienawidzę. Kto ma ucho niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Zwyciężającemu, temu dam zjeść z drzewa życia, które jest w środku raju Boga."
* Nikolaitów, co znaczy Panujących nad ludem
** dotyczy czynów
(Objawienie 2:5-7 NBG)

       W służbie, którą powierzył nam PAN Jezus Chrystus nie ma nic z panowania nad innym bratem czy siostrą. Jeśli więc ktoś wysunął się przed braci, to jest pewne, że nie pochodzi to od PANA Jezusa Chrystusa.
       Zatem, jeśli jakiś brat jest starszym w zborze, to lepiej jest aby nie próbował wyrastać ponad innych starszych. Duch Święty wyposażył go na pewno jeszcze innymi darami, i niejednokrotnie różnymi związanymi z nimi służbami. Lecz nigdy nie powinien pełnić urzędu pastorskiego, ani nawet przez żadnego z ludzi nie powinien dać się nazywać pastorem (po polsku: pasterzem). Może jednak, jako jeden z braci, otrzymać dar nauczania i pełnić służbę pasterską, doglądaną jak każda inna służba, przez starszych zboru. A jeśli chodzi o urząd, to lepiej cofnąć się na miejsce wyznaczone mi przez PANA Jezusa Chrystusa, i nie zajmować Jemu tylko przynależnej pozycji. Brat, który tak się zachowa, zostanie zrozumiany przez utwierdzonych braci i siostry, chociaż przez innych może być oskarżony o porzucenie służby. Lecz przecież nigdy nie powinien porzucić braci i sióstr, którym służy, a jedynie urząd, który jest PANA Jezusa Chrystusa (patrz Mateusz 23:8-10). Od Niego samego zyska przebaczenie. Oby PAN Jezus uchronił zbory przed "pastorami", "przełożonymi" i “liderami”.
       Do prawdziwego sługi nie trzeba używać słów "niech jest sługą", bo on jest sługą.
 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Mateusz 23:11

Ale kto z was największy jest, będzie sługą waszym.

Ale kto z was największym jest, niech będzie sługą waszym.

Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym,

Ale większy z was, będzie* sługą waszym.

* jest

2 Piotr. 3:16

Między któremi są niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieumiejętni i niestateczni wykręcają jako i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu.

gdzie o tem w nich mówi; w tem są niejedne rzeczy trudne do zrozumienia, które nieumiejętni i nieutwierdzeni przekręcają, jak i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu.

gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.

 

Werset

BG

BS

BW

Potrzebna korekta

Mateusz 

20:26-27

ale ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym.
A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym.

ale ktobykolwiek chciał być wielkim między wami, niech będzie sługą waszym.
I ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym.

ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym.
I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym.

a ktokolwiek miałby między wami stać się wielki, jest sługą waszym; a ktokolwiek między wami miałby być pierwszy, jest sługą waszym;


 

20. Modlitwa

"Albowiem od wschodu słońca aż do zachodu jego wielkie jest imię moje między narodami, a na wszelkiem miejscu przyniesione będzie kadzenie imieniowi memu i ofiara czysta; wielkie zaiste imię moje będzie między narodami, mówi Pan zastępów." (Malachyjasz 1:11 BG)

       Całkiem podejrzane wydaje się pomijanie w nowszych wersjach pełnego brzmienia modlitwy, którą nauczył PAN Jezus Chrystus swoich uczniów. Oto ono:

"9 Wy zatem, módlcie się tak: Ojcze nasz, który (jesteś) w niebiosach, świąć się Imię Twoje; 10 przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi. 11Chleba naszego powszedniego* daj nam dzisiaj; 12 i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 13 i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen." (Mateusz 6:9-13 NBG)

       Wyrzuca się z tej wspaniałej modlitwy, podanej nam przez PANA Jezusa fragmenty, które są pociechą na różnych etapach drogi dziecka Boga, od odkupienia do odpocznienia.

"A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół swoich; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą i prześladują;" (Mateusz 5:44 BS)

"Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie." (1 Tesaloniczan 5:16-17 BS)

       Modlitwa za siebie i innych jest najlepszą formą zabiegania u Boga o ochronę oraz wzrost w Jego łasce. Smuci więc, że w niektórych wersetach usuwa się zawołanie: módl się.
       U nas niech będzie inaczej: Ponieważ PAN Jezus Chrystus jako Człowiek modlił się do swojego Ojca w Niebie, i my też powinniśmy modlić się dla siebie nawzajem.
 

Werset

BG

B

BW

Potrzebna korekta

Marek 13:33

Patrzcież, czujcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie.

Patrzcież, czuwajcie i módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie.

Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie.

 

Mateusz 17:21

Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.

Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.

Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.

Bo ten rodzaj nie wychodzi tylko w modlitwie i poście.

       Jednak nawet najbardziej gorliwa modlitwa z postem nie zastąpi wiary, która jest darem od PANA Boga Jedynego - Ojca, Syna i Ducha Świętego - dla tych wszystkich, których poświęcił w Jego Synu, PANU naszym, Jezusie Chrystusie, który jest wodzem jego wiary przekazanej Jego świętym i który pozostanie na wieki jedynym Arcykapłanem nowego przymierza, które zawarł Bóg z Izraelem.
 

 

Ps. 33:1-22

1. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
2. Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!
3. Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!
4. Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.
5. On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.
6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
7. Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.
8. Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!
9. Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło.
10. Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów.
11. Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.
12. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.
13. Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi.
14. Z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,
15. On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich.
16. Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie.
17. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia.
18. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego,
19. Aby ocalić od śmierci dusze ich I podczas głodu zachować przy życiu.
20. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą.
21. W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.
22. Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!
(Ps. 33:1-22 BW)

(Tytus)

Data ostatniej wersji: 11.luty.2001

Zachęcamy do czytania Nowej BIBLII Gdańskiej.