Jedynemu Bogu, Panu i mojemu

Zbawicielowi, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI,

dziękuję.

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Ewangelia Marka 12,29).

Nie znam większej radości, niż radość pisania o naszym Bogu, Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, “który jest w (na) łonie Ojca” (Jana 1,18). “Wiemy też, że Syn Boga przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym” (I Jana 5,20). To właśnie On objawia Ojca, Ojciec Syna (Ewangelia Mateusza 11,27; Jan 6,44), a Duch Święty wychwala Ojca i uwielbia Syna (Jan 16,13-14). Ducha Świętego - Obietnicę Ojca, wysyła Syn (Jan 15,26; 16,7). Duch Święty objawia się w mocy i Słowie (Jan 14,26; Dz.Apostolskie 1,8).

Wierzę, że wiele dzieci Boga pragnie poznać lepiej Jedyną Osobę Boga, i niewątpliwie poznaje Boga dzień po dniu w Drodze, którą jest Pan Jezus. Dziecko Boga poznało Boga Jedynego w Jego miłości i sprawiedliwości. Czasami spotyka się jednak z fundamentalnymi założeniami dotyczącymi tego kim On Jest. Te fundamentalne założenia leżą u podstaw każdej doktryny wiary, ale różnice w tej sprawie nie dzielą jedności Ducha uczniów i świadków Pana Jezusa Chrystusa. Nie mniej, każdy uczeń Pana Jezusa Chrystusa, który jest Żydem, wie, że Bóg jest Jedną Osobą. Gdy uczeń otrzyma nowe serce, to Głos: “Słuchaj Izraelu! Pan Bóg, Pan JEST JEDEN ”, staje się wyraźny, chociaż może rozum ucznia, powtarza jeszcze, w niewiedzy, inną naukę.

Zachodzi więc pytanie, czy jest jakaś podstawa, która pozwala spojrzeć właściwie na naszego Stworzyciela. Wiemy, że jedyną taką podstawą jest spisane Słowo Boga - Biblia, w której Bóg przemówił do nas, czasami używając podobieństw, które stają się jasne pod prowadzeniem Ducha Świętego. Poniższy tekst jest polemiką wobec znanych mi doktryn, ale mam nadzieję, że skłoni on nas, braci i siostry w Panu Jezusie Chrystusie, do sięgnięcia do Pisma Świętego, w tej sprawie. Wszystko co poniżej, oparte jest na dwóch wypowiedziach Pisma Świętego. Wypowiedz pierwsza jest następująca:

(I):“Słuchaj Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan jest jeden” (Ewangelia Marka 12,29)

Wypowiedz druga stwierdza co następuje:

(II):“Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz (wyobrażenie) nasz, według podobieństwa naszego” (Pierwsza Księga Mojżesza 1,26).

Pozostałe wersety będą miały tylko funkcję uzupełniającą wobec tych dwóch.

Wypowiedzi (I) i (II) będą służyły temu, aby “poruszając się” od Boga do człowieka lub od człowieka do Boga, zrozumieć na czym polega owo nasze podobieństwo do Boga Jedynego. Zacznijmy od nas samych. Niech każdy z nas stanie samotnie przed lustrem i powie szczerze, ile widzi osób. Potem niech spyta się kilku innych osób, o to, ile osób widzą patrząc na niego. Prawidłowa odpowiedz brzmi - jedną osobę. Każdy z nas jest jedną osobą. Skorzystajmy teraz z wypowiedzi (II) o podobieństwie człowieka do Boga, o tym, że jest on Jego obrazem (wyobrażeniem). Skoro tak, to podobieństwo to sugeruje, że jedna osoba człowieka jest obrazem (wyobrażeniem) Jednej Osoby Boga. Stwierdzenie to jest zgodne z wypowiedzią (I), która mówi, po pierwsze:“Słuchaj Izraelu!” Idź więc do Izraela (według ciała) i spytaj się pierwszego z brzegu ortodoksyjnego Żyda, spytaj się tak: Ilu osobowy jest Bóg? Usłyszysz następującą odpowiedz: Bóg jest Jedną Osobą. Tak zawsze większość Izraela (według ciała) doświadczała Boga. Takie jest świadectwo całego Starego Przymierza, chociaż wyraźnie można zauważyć miejsca mówiące o Bogu jako Ojcu, o Duchu Świętym, a nawet o Synu. Dlatego też Izrael słysząc drugą część zdania: “Pan Bóg nasz, Pan jest jeden”, słyszał Jedną Osobę Boga. Schemat podobieństwa człowieka do Boga wygląda więc tak (strzałka z literką P oznacza podobieństwo):

Schemat numer jeden

Spójrzmy jednak znowu na człowieka. Słowo Boga wyraźnie wyróżnia trzy składowe (Hebrajczyków 4,12; 1Koryntian 14,15) w jednej osobowości człowieka:

  1. duszę człowieka (Ewangelia Mateusza 16,25-26; Objawienie 6,9)
  2. myśli i słowo człowieka (Rzymian 2,15; Filipian 4,7)
  3. ducha człowieka (Łukasz1,47; 1Koryntian 2,11;)

Zachodzi pytanie, czy są jakieś "Składowe" w Jednej Osobie Boga, których podobieństwem jest dusza człowieka, myśli i słowo człowieka, i duch człowieka. Otóż są i przyjmijmy dla każdej z tych "Składowych" nazwę Istota. Wiemy ze Słowa Boga, że są trzy Istoty: Istota Ojca, Istota Syna - Słowa Boga, Istota Ducha Świętego. Słowo Istota zostało wybrane nie przypadkiem lecz dla podkreślenia, że istota Tych trzech Istot jest różna, lecz są One takie same co do Osobowości. Każda Istota Boża komunikuje z pozostałymi Istotami Bożymi wewnątrz Jednej Osoby Boga.

Istoty Boże komunikują jako Jedna Osoba Boga z osobami na zewnątrz. W przypadku Boga, komunikacja wewnątrz i na zewnątrz jest Miłością.

Wykorzystując więc stwierdzenie o podobieństwie człowieka do Boga podane w I Mojżeszowej 1,26 (Wypowiedz (II)), otrzymujemy co następuje:

Schemat numer dwa

Bóg jest Jedną Osobą, która Jest wewnątrz Siebie trzema Istotami Bożymi.

“Zatem rzekł (liczba pojedyncza) Bóg: Uczyńmy (liczba mnoga) człowieka na obraz (wyobrażenie) nasz, według podobieństwa naszego”, i została stworzona jedna osoba człowieka na obraz - wyobrażenie Jednej Osoby Boga, z trzema składowymi w jednej osobowości, na podobieństwo trzech Istot Bożych.

Zgodnie ze Słowem Boga: Istota Ojca - to Bóg Ojciec (Jan 6,27; Galacjan 1,3), Istota Syna - to Bóg Syn (V Mojżeszowa 7,6 wraz z Jana 1,11; Tytusa 2,13), Istota Ducha Świętego - to Bóg Duch Święty (Dz.Apostolskie 15,28; 1 Koryntian 2,13). To co zostało powiedziane powyżej rzuca piękne światło na jedność Imienia Boga. Bóg jest Jedną Osobą i jako Osoba ma Imię (w samej rzeczy ma wiele Imion, ale skoncentrujmy się na jednym z Imion Boga). Cała Jedna Osoba Boga ma to właśnie Imię, ale ponieważ wszystkie Istoty Boże są takie same co do Osobowości, a Imię Boga jest właśnie przynależne Osobowości Boga, to i każda Istota Boża ma to samo Imię. Ale i odwrotnie, jeśli jakaś Istota Boża ma jakieś Imię, to ponieważ Imię przynależy Osobowości, która jest taka sama dla wszystkich Istot Bożych, to i cała Jedna Osoba Boga ma takie samo Imię. Rozpatrzmy na przykład jedno z Imion Istoty Syna, jedyne Imię, w którym jest nasze zbawienie, a mianowicie Imię JEZUS (które oznacza JAM JEST WSPOMAGA). Imię to jest (jak to wynika z powyżej omówionej jedności Imienia Boga) równocześnie Imieniem Istoty Ojca oraz Imieniem Istoty Ducha Świętego. Imię Jednej Osoby Boga jest więc JEZUS.

Właśnie dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział: “Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w Imię (liczba pojedyncza) Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Ewangelia Mateusza 28,19), a jednocześnie w Dziejach Apostolskich 2,38 powiedział apostoł Piotr “Upamiętajcie się (skruszcie) i niech się każdy z was da ochrzcić w Imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”. Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest Jezus, zatem chrzest w Imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego , czy w Imię Jezusa Chrystusa jest tym samym. Jakie to cudowne, że nasz Ojciec w Niebie ma Imię Jezus. I Duch Święty ma Imię Jezus. Imię Jezus ma też oczywiście Syn Boga - Słowo Boga. Dlatego na Imię Jezus, zegnie się każde kolano (Filipian 2,10).

Omówimy jeszcze jedno Imię Boga, które w zdrobniałej formie - “Abba” - używał Pan Jezus Chrystus jako Człowiek. Brzmi ono Ojciec Odwieczny. Bez wątpienia jest to Imię Istoty Ojca. Skoro tak, a Istota Ojca ma taką samą Osobowość jak cała Jedyna Osoba Boga, więc Imię Ojciec Odwieczny jest Imieniem całej Jedynej Osoby Boga. Jest więc także Imieniem Istoty Syna o czym mówi prorok Izajasz w rozdziale 9 wierszu 5: “Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju” Jest więc Imię Ojciec Odwieczny, Imieniem Istoty Syna (Jan 17,11 Biblia “Gdańska”).

I Istota Ducha Świętego, posiadając taką samą Osobowość jak cała Jedyna Osoba Boga, ma na Imię Ojciec Odwieczny. Imię, które ma Ojciec, ma i Syn, ma też Duch Święty. To wspaniałe Imię Ojciec Odwieczny objawił nam Syn Boga, i objawia nam Duch Święty (Jan 14,6-7; 17,12 Biblia “Gdańska”). Panie Jezu - Abba - przyjdź, prosimy Cię! (Galacjan 4,6).

Powróćmy na nowo do zdania “Zatem rzekł Bóg; Uczyńmy człowieka na obraz (wyobrażenie) nasz, według podobieństwa naszego”, i w oparciu o to zdanie zobaczmy jak wygląda podobieństwo człowieka do Jedynej Osoby Boga jeśli chodzi o źródło życia. Powiedzieliśmy, że dusza człowieka, jako składowa osobowości człowieka została stworzona na podobieństwo Istoty Ojca. O Istocie Ojca wiemy, że ma życie Sama w Sobie (Jan 5,26). On też dał aby życie Sama w Sobie miała zawsze (wiecznie) żyjąca Istota Syna (Jan 1,4; 5,26) i aby życie Sama w Sobie miała zawsze (wiecznie) żyjąca Istota Ducha Świętego (Jan 15,26; Rzymian 8,2). Ten moment, który nigdy nie miał początku w czasie ludzkim, to Dzisiaj, które nigdy nie miało początku w czasie Boskim, otrzymania przez zawsze żyjącą Istotę Syna, życia Samemu w Sobie, Pismo Święte nazywa zrodzeniem Syna z Ojca (Ewangelia Jana, 1 rozdział). Dlatego też Jedyna Osoba Boga i żadna z Jego Istot nie zmienia się, jak to mówi Słowo Boga: “Gdyż ja Pan nie odmieniam się, przetoż wy, synowie Jakóbowi! nie jesteście zniszczeni." (Malachiasz 3,6 Biblia "Gdańska"). Następnie, Jedyna Osoba Boga stworzyła świat i Izrael. Jednak Jedyna Osoba Boga - Ojciec, Syn i Duch Święty - zawsze była, są identycznie wieczni, żyjąc we wzajemnej i wewnętrznej, zawsze takiej samej, miłości. Człowiek nie ma życia sam w sobie. Nie na tym będzie więc polegać szukane podobieństwo, ale na fakcie, że to dusza człowieka jest fundamentem życia w człowieku. Dlatego też Słowo Boga nazywa duszę człowieka, duszą żywiącą (Pierwsza Księga Mojżesza 2,7 , Biblia “Gdańska”). Ona jest podstawą istnienia dla myśli i słowa człowieka oraz ducha człowieka. Możemy więc narysować poniższy schemat nazwany “Źródło życia”.

Schemat numer trzy

Ostateczna więc batalia w dziele zbawienia człowieka rozgrywa się o uratowanie duszy człowieka (Ewangelia Mateusza 16,25-26).

Kolejnym podobieństwem człowieka do jedynej Osoby Boga jest podobieństwo struktury władzy. W środku Struktury Władzy Jedynej Osoby Boga jest Istota Ojca, która stanowi Władzę Ustawodawczą (Jan 15,10; 2Jan 4). Po prawej stronie Istoty Ojca w Strukturze Władzy Jedynej Osoby Boga jest Istota Syna, która stanowi Władzę Sądowniczą (Dz.Apostolskie 17,30-31; Objawienie 19,11-13). Po stronie mocy Istoty Ojca w Strukturze Władzy Jedynej Osoby Boga jest Istota Ducha Świętego, która stanowi Władzę Wykonawczą (Jan16,7-13; Rzymian 8,14).

Struktura władzy Jedynej Osoby Boga jest więc poziomo zróżnicowana, to znaczy z równoprawnym podziałem na Władzę Ustawodawczą, Sądowniczą i Wykonawczą. Nie ma w Jedynej Osobie Boga zwierzchności jednej Władzy nad drugą, chociaż Władza Ustawodawcza jest w centrum całej Struktury Władzy.

Podobnie (zgodnie z wypowiedzią (II) z I księgi Mojżeszowej 1,26) wygląda struktura władzy w jednej osobie człowieka. Władza ustawodawcza jest domeną duszy człowieka, władza sądownicza jest domeną myśli i słowa człowieka, władza wykonawcza jest domeną ducha człowieka. Struktura władzy w człowieku została stworzona jako pozioma, bez przewagi jednej władzy nad inną. Ten schemat struktury władzy, chociaż zdeformowany, widoczny jest nawet w systemach władzy różnych państw. Wspomniane deformacje, wynikające z odpadnięcia człowieka od Stwórcy, przejawiają się w zachwianiach bądź poziomej struktury władzy, bądź jej trójpodziału pomiędzy trzy różne urzędy. Sednem właściwego poziomego trójpodziału Władzy w Jedynej Osobie Boga jest Miłość Boga i Jego Sprawiedliwość. Sednem wszelkich deformacji w systemach ludzkich (i w samej jednej osobie człowieka) jest brak miłości w człowieku i jego - upadłego człowieka niesprawiedliwość. Nie tylko struktura władzy w człowieku została zdegenerowana ale także poszczególne jej składowe.

Poniżej przedstawimy jednak podobieństwo Struktury Władzy Jednej Osoby Boga i struktury władzy w jednej osobie człowieka, który jest we właściwej relacji z jego Stwórcą.

Schemat numer cztery

Tylko otrzymanie nowego serca a następnie zrodzenie z Ducha Świętego przywraca w człowieku prawidłowy obraz (wyobrażenie) Jedynej Osoby Boga, a duszę, myśli i słowo, i ducha człowieka na podobieństwo Istoty Ojca, Istoty Syna i Istoty Ducha Świętego. Warto przyjrzeć się innym stworzeniom Jedynej Osoby Boga, które również są pojedynczymi osobami. Jednak przedstawiony poniżej pogląd na zwierzęta, anioły i archanioły jest moim poglądem, który chociaż uważam za prawdziwy, to jak sądzę, nie ma, w przeciwieństwie do powyższych argumentów, wystarczającego oparcia w spisanym Słowie Boga.

1) Zwierzęta - mają ograniczone podobieństwo do tego, które posiada człowiek. Brak w nich podobieństwa do Istoty Syna. Jest podobieństwo do Istoty Ojca i Istoty Ducha Świętego.

2) Anioły - składają się z dwóch skończonych Istot. Brak w nich odbicia Istoty Ducha Świętego.

3) Archanioły - składają się z trzech skończonych Istot, które są skończonym odbiciem Istoty Ojca, Istoty Syna i Istoty Ducha Świętego. Takie jest w obecnym czasie, jak uważam, podobieństwo zwierząt, aniołów i archaniołów do Jedynej Osoby Boga. Jak będzie w nowym niebie i na nowej ziemi to zobaczymy. Zawsze jednak, całe stworzenie chociaż różne od Boga, jest wyrażeniem przez Boga Jedynego podobieństwa do Jedynej Jego Osoby. Tylko On nigdy się nie zmienia.

P.S. Pan Jezus Chrystus zawsze był, jest i będzie wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym jedyną Osobą Boga. Natomiast, jako konsekwencja tego, że Słowo Boga stało się Człowiekiem, a Bóg to nie człowiek, jest wniosek, że Pan Jezus Chrystus stał się też Osobą Człowieka. Pan Jezus Chrystus jest więc dwoma Osobami: Osobą Boga Jedynego i Osobą Człowieka, czego niektórzy nie rozumiejąc wyrzucili wiarę Pana Jezusa Chrystusa, którą miał jako Człowiek, z niektórych tłumaczeń Pisma Świętego (np: Rzymian 3,22; List do Galacjan 2,16; 2,20; 3,22; Efezjan 3,12; List do Filipian 3,9; Objawienia Jana 2,13).

Brat w Panu Jezusie-Bogu Jedynym i Jedynym Arcykapłanie Boga,