Śląskie Towarzystwo Biblijne

Wzrastajcie w łasce oraz znajomości naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na czas wieczności. Amen.

Strona główna

Rozważania Biblijne

Jeśli jesteś częścią społeczności biblijnych chrześcijan lub po prostu interesujesz się Pismem Świętym, to wiesz, że rozmowy na jego temat są niezwykle wartościowe i inspirujące. Może właśnie teraz czujesz pragnienie podzielenia się swoją wiedzą na temat Biblii lub chcesz opowiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu z Panem Jezusem Chrystusem. To miejsce jest dla Ciebie. Możesz znaleźć swoje miejsce wśród poniższych tematów i podzielić się swoimi myślami. Nasza intencja jest prosta: chcemy, aby te rozważania były źródłem inspiracji do pogłębiania swojej wiedzy na temat Pisma Świętego. Naszym pragnieniem jest, abyś w trakcie tego studiowania miał okazję do głębszego poznania Jezusa Chrystusa, który jest naszym jedynym Nauczycielem. To miejsce jest dla tych, którzy pragną głębszej relacji z Bogiem poprzez naukę i refleksję nad Słowem Bożym. Czekamy na Twoje myśli i refleksje, które mogą przyczynić się do wspólnej nauki i ducha wspólnoty.

Artykuły / rozważania:


Niejedna droga wydaje się człowiekowi prostą, jednak jej koniec prowadzi do śmierci. (Przypowieści Salomona 14,12; NBG)

 Dokąd zmierzasz czlowieku

Czemu Biblia jest taka ważna? Tak jak jest napisane: Ani jeden nie jest sprawiedliwy, nie jest rozumiejącym, nie jest szukającym Boga. Wszyscy się odwrócili, razem zostali zmarnowani; nikt nie jest czyniącym dobroć, nie jest aż do jednego. Otwartym grobem jest ich gardło, oszukiwali swoimi językami, jad żmij przy ich wargach; ich usta są pełne klątwy i goryczy; a ich nogi skore by wylać krew; bieda i spustoszenie na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali; bojaźń Boga nie jest naprzeciwko ich oczu (List do Rzymian 3,10-18; NBG)

 Pytania biblijne część 1


 Pytania biblijne część 2

 Pytania biblijne część 3

 Pytania biblijne część 4

Artykuły / rozważania:


Zaś teraz, oddzielnie od Prawa, została objawiona sprawiedliwość Boga - poświadczona wśród Prawa i Proroków - ale sprawiedliwość Boga z powodu wiary Jezusa Chrystusa, względem wszystkich i dla wszystkich wierzących; gdyż nie istnieje rozróżnienie. Bo wszyscy zawinili, więc czują brak chwały Boga. Tego, który uznaje za sprawiedliwych darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie (List do Rzymian 3,21-24) To jest właśnie - Dobra Nowina

O Sprawiedliwości BOGA

 Nasza droga

 Duchowość

Artykuły / rozważania:


28) A jeden z uczonych w Piśmie, gdy podszedł oraz wysłuchał ich dyskusji, widząc, że dobrze im odpowiedział, spytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? (29) Zaś Jezus mu powiedział: Pierwsze ze wszystkich przykazanie: Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. (30) Więc umiłuj Pana, twojego Boga, z całego twego serca, z całej twojej duszy, z całej twojej myśli i z całej twojej siły. (Ewangelia Marka 12,28-31).

 Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN.  PDF

Artykuły:


Ja się na to urodziłem oraz po to przyszedłem na świat, abym wydał świadectwo prawdzie; każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.(Ewangelia Jana, rozdz. 18, 37 Nowa Biblia Gdańska)

Ale wy nie bądźcie nazywani nauczycielem mistrzem; bowiem jeden jest wasz Mistrz Chrystus; zaś wy wszyscy jesteście braćmi. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest wasz Ojciec Ten w niebiosach. 10 Więc nie bądźcie nazywani mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz Chrystus.(Ewangelia Mateusza, rozdz. 23, 8 Nowa Biblia Gdańska)

17 Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja daję me życie, abym je znowu odebrał.18 Nikt go ode mnie nie bierze, lecz ja daję je z samego siebie; mam siłę je dać i mam możność je znowu otrzymać; to polecenie otrzymałem od mego Ojca. (Ewangelia Jana, rozdz. 10, 17 Nowa Biblia Gdańska)

Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może do mnie przyjść, jeśli mu to nie zostało dane od mego Ojca (Ewangelia Jana, rozdz. 6, 65 Nowa Biblia Gdańska)

2 Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa.3 Niech będzie wysławiany Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas uwielbił w niebiosach całym błogosławieństwem duchowym w Chrystusie; 4 gdy w nim wybrał nas sobie przed położeniem fundamentów świata, abyśmy byli wobec Niego świętymi i bez zarzutu, w miłości.5 Przeznaczył nas dla samego Siebie, według upodobania Jego woli, do usynowienia przez Jezusa Chrystusa,6 ku chwale wspaniałości Jego łaski, jaką nas napełnił w Swoim umiłowanym. (List do Efezjan, rozdz. 1, 4 Nowa Biblia Gdańska)

W tym zaś jest miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował; zatem posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy. (Pierwszy List Jana 4, 1-21 Nowa Biblia Gdańska)

Każdy, kto jest urodzony z Boga nie powoduje grzechu, gdyż Jego zarodek w nim mieszka; więc nie może grzeszyć, bo jest narodzony z Boga. (Pierwszy List Jana 3:1-24 Nowa Biblia Gdańska)

Gdyż jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, co są uświęcani.15 Ale świadczy nam także Duch Święty; bo według tego zapowiedział:16 Takie będzie Przymierze, które po tych dniach ustalę sobie z nimi mówi Pan, moje zwyczaje dam do ich serc i wypiszę je na ich umyśle, (List do Hebrajczyków, rozdz. 10, 14 Nowa Biblia Gdańska)

Tak, że ci z wiary, są błogosławionymi z wiernym Abrahamem. 10 Ponieważ ci, co są z uczynków Prawa są pod przekleństwem. Gdyż jest napisane: Przeklęty każdy, który nie trwa we wszystkich przykazaniach, które są napisane w zwoju Prawa, by je uczynić 11 A, że w Prawie Mojżesza nikt nie jest uznawany za sprawiedliwego przed Bogiem, to oczywiste, gdyż: Sprawiedliwy będzie żył z wiary 12 Zaś Prawo Przykazań nie jest z wiary, lecz człowiek, który by je uczynił, w nich będzie żył. 13 Chrystus wykupił nas z przekleństwa Prawa, stając się za nas przekleństwem; ponieważ jest napisane: Przeklęty każdy, zawieszony na drzewie; (List do Galacjan, rozdz. 3, 9 Nowa Biblia Gdańska)

Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar; nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ponieważ jesteśmy Jego dziełem i w Chrystusie Jezusie zostaliśmy stworzeni dla szlachetnych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli. (Efezjan 2, 8-10 Nowa Biblia Gdańska)

Zaś sprawiedliwy będzie żył z Mojej wiary! (Księga Habakuka, rozdz. 2, 4 Nowa Biblia Gdańska)

22 Ale Pismo osaczyło wszystkich z powodu grzechu, aby wierzącym została dana obietnica z wiary Jezusa Chrystusa.23 Zaś przed przyjściem wiary byliśmy pilnowani pod Prawem Mojżesza, będąc osaczeni dla przyszłej wiary, która została objawiona.24 Tak, że Prawo stało się naszym nauczycielem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali uznani za sprawiedliwych.25 A kiedy przyszła wiara nie jesteśmy już pod nauczycielem.26 Gdyż przez wiarę, w Chrystusie Jezusie, wszyscy jesteście dziećmi Boga. (List do Galacjan, rozdz. 3, 24 Nowa Biblia Gdańska)

Zaś teraz, oddzielnie od Prawa, została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona wśród Prawa i Proroków22 ale sprawiedliwość Boga z powodu wiary Jezusa Chrystusa, względem wszystkich i dla wszystkich wierzących; gdyż nie istnieje rozróżnienie.23 Bo wszyscy zawinili, więc czują brak chwały Boga.24 Tego, który uznaje za sprawiedliwych darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie.25 Jego, z powodu wiary, Bóg ustanowił sobie ofiarą przebłagalną w jego krwi w celu pokazania Jego sprawiedliwości przez darowanie uprzednio, w czasie cierpliwości Boga, zaistniałych grzechów.26 Darowanie, ze względu na pokazanie w obecnym czasie Jego sprawiedliwości że On jest sprawiedliwym oraz uznającym za sprawiedliwego z wiary Jezusa. (List do Rzymian 3, 1-31 Nowa Biblia Gdańska)

11 Gdyż Pismo mówi: Każdy, kto w Niego wierzy, nie zostanie zawstydzony.12 Bowiem nie ma oddzielenia Żyda i Greka; gdyż ten sam Pan jest Panem wszystkich, i jest bogaty względem wszystkich, co Go wzywają.13 Każdy bowiem, kto wzywał do siebie Imię Pana zostanie zbawiony.(List do Rzymian, rozdz. 10, 13 Nowa Biblia Gdańska)

Bo zapłaty za grzech są w śmierci, a łaską Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. (List do Rzymian, rozdz. 6, 23 Nowa Biblia Gdańska)

21 Nie odrzucam łaski Boga; bo jeśli przez Prawo Mojżesza byłaby sprawiedliwość, wtedy Chrystus umarł bez powodu.(List do Galacjan, rozdz. 2, 21 Nowa Biblia Gdańska)

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone.8 Każdy bowiem, kto prosi otrzymuje; a kto szuka znajduje; a temu, który kołacze będzie otworzone (Ewangelia Mateusza, rozdz. 7, 8 Nowa Biblia Gdańska)

Oto stoję u drzwi i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój głos oraz otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim spożywał posiłek, a on ze mną.21 Temu, kto zwycięża, dam ze mną zasiadać na mym tronie; jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie.22 Kto ma ucho niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. (Objawienie spisane przez Jana, rozdz. 3, 20 Nowa Biblia Gdańska)

Godzien jest ten zabity na ofiarę Baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i potęgę, szacunek, chwałę i sławę.13 A wszelkie stworzenie, które jest w Niebie, na ziemi, pod ziemią oraz w morzu; wszystko co w nich, mówiło: Siedzącemu na tronie i Barankowi sława, szacunek, chwała i potęga na wieki wieków. (Objawienie spisane przez Jana, rozdz. 5, 12 Nowa Biblia Gdańska)

Tu jest wytrwałość świętych; tych, co strzegą przykazań Boga oraz wiary Jezusa.(Objawienie spisane przez Jana, rozdz. 14, 12 Nowa Biblia Gdańska)

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie oraz jesteście obciążeni, a Ja wam sprawię odpoczniecie (Mateusz 11,28; Nowa Biblia Gdańska)

Oto teraz jest miła pora, oto teraz jest dzień zbawienia (2 do Koryntian 6,2; Nowa Biblia Gdańska)

Bojaźń WIEKUISTEGO jest ćwiczeniem ku mądrości, a pokora wyprzedza sławę. (Przypowieści Salomona 15,33; Nowa Biblia Gdańska)

Każdy, kto w nim mieszka - nie grzeszy (także: nie błądzi, nie chybia celu); każdy, kto grzeszy - nie ujrzał go, ani go nie poznał. (1 List Jana 3,6; Nowa Biblia Gdańska)

Nie bój się, mała trzódko, bowiem spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo. (Łukasz 12,32; Nowa Biblia Gdańska)

Bogaci czystego serca, bowiem oni Boga oglądają. (Mateusz 5,8; Nowa Biblia Gdańska)

Całym sercem chcę chwalić WIEKUISTEGO i opowiadać wszystkie Twoje cuda. (Psalm 9,2; Nowa Biblia Gdańska)

Bo gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje Imię, tam jestem pośród nich. (Mateusz 18,20; Nowa Biblia Gdańska)

Godny jesteś wziąć ten zwój oraz złamać jego pieczęcie; bowiem zostałeś zabity i w twojej krwi odkupiłeś ich dla Boga z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. (Objawienie spisane przez Jana, rozdz. 5, 9 Nowa Biblia Gdańska )

Głos wołającego na pustkowiu: Gotujcie drogę Pana, proste czyńcie Jego ścieżki. (Marek 1,3; Izajasz 40,3 Nowa Biblia Gdańśka)

Bowiem wszystko, co zrodzone z Boga - zwycięża świat; a to jest tym zwycięstwem, które pokonało świat - nasza wiara (1 Jana 5,4; Nowa Biblia Gdańska)

Usycha trawa, więdnie kwiat, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. (Izajasz 40,8; Nowa Biblia Gdańska)

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy względem mnie – i on będzie czynił sprawy, które ja czynię. Potężniejsze od tych uczyni, ponieważ ja odchodzę do mego Ojca. (Jan 14,12; Nowa Biblia Gdańśka)

Biada wam, znawcom Prawa, bo usunęliście klucz wyższego poznania; sami nie weszliście, zaś tych, co wchodzili – powstrzymaliście (Łukasz 11,52; Nowa Biblia Gdańska)

A Jezus odpowiadając, rzekł im: Idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie oraz widzicie. Ślepi widzą... (Mateusz 11,4-5; Nowa Biblia Gdańska)

I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale bójcie się raczej Tego, który może zatracić w gehennie i duszę, i ciało.; (Mateusz 10,28; Nowa Biblia Gdanśka)

Bo Pan jest Duchem; zaś gdzie Duch Pana, tam i wolność. (2 do Koryntian 3,17; Nowa Biblia Gdańska)

A końcem nakazu (także: przepisu, przykazania) jest miłość z czystego serca, prawego (także: odpowiedniego, szlachetnego, doskonałego) sumienia i nieobłudnej (także: nie udawanej) wiary, czego niektórzy chybili jako celu, i zboczyli do próżnego gadania. Chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani o czym zapewniają. (1 Tymoteusza 1,5-7; Nowa Biblia Gdańska)

Ponieważ jeden jest Bóg oraz jeden pośrednik (także: rozjemca) Boga i ludzi - człowiek Jezus Chrystus, który na świadectwo właściwym czasom, oddał siebie samego jako okup za wszystkich. (1 Tymoteusza 2,5-6; Nowa Biblia Gdańska)

Żywy BÓG, niech będzie pochwaloną moja Skała, niech będzie wywyższony Pan mojego ratunku ('także: zbawienia') (Psalm 18,47; Nowa Biblia Gdańska).

Duch Pana we mnie - gdzie mnie namaścił, by biednym opowiadać Dobrą Nowinę; i mnie wysłał, by uzdrawiać skruszone serca; jeńcom zwiastować wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, by strzaskanych odesłać na odpuszczenie; i ogłosić mile widziany okres czasu Pana. (Izajasz 61,1 – 2; Łukasz 4,18-19; Nowa Biblia Gdańska)

To wam powiedziałem, abyście nie zostali zgorszeni. Bo będą was czynili wykluczonymi z miejsc zgromadzeń; ale przychodzi też pora, w której każdy, kto was zabije, będzie uważał, że składa kult Bogu. To także uczynią, bo nie poznali Ojca ani mnie. (Jana 16,1-3; Nowa Biblia Gdańska)

Tak jak jest napisane: Ani jeden nie jest sprawiedliwy, 11 nie jest rozumiejącym, nie jest szukającym Boga. 12 Wszyscy się odwrócili, razem zostali zmarnowani; nikt nie jest czyniącym dobroć, nie jest aż do jednego. 13 Otwartym grobem jest ich gardło, oszukiwali swoimi językami, jad żmij przy ich wargach; 14 ich usta są pełne klątwy i goryczy; 15 a ich nogi skore, by wylać krew; 16 bieda i spustoszenie na ich drogach, 17 a drogi pokoju nie poznali; 18 bojaźń Boga nie jest naprzeciwko ich oczu. 19 A wiemy, że cokolwiek mówi Prawo mówi do tych w Prawie, aby wszystkie usta mogły zostać zamknięte oraz cały świat okazał się winny Bogu (List do Rzymian 3, 1-31 Nowa Biblia Gdańska)

5 A kiedy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, bowiem oni lubią się modlić w bóżnicach oraz stojąc na rogach ulic, aby byli widziani przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę. 6 Ale ty, kiedy się modlisz, wejdź do swojej izby, zamknij swoje drzwi i zanoś modły twojemu Ojcu, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. 7 A modląc się, nie używajcie pustych powtórzeń jak ci, którzy są z narodów; bowiem oni mniemają, że zostaną wysłuchani z powodu swego wielomówstwa. 8 Nie bądźcie zatem do nich podobni, gdyż wasz Ojciec wie czego potrzebujecie, zanim wy go poprosicie. (Ewangelia Mateusza, rozdz. 6, Nowa Biblia Gdańska)

Zaś Jezus mu powiedział: Pierwsze ze wszystkich przykazanie: Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. (Ewangelia Marka, rozdz. 12, 29 Nowa Biblia Gdańska)

Artykuły / rozważania:


 Kim jest Mesjasz.

Artykuły / rozważania:


 Zgromadzenie wczoraj i dziś

Artykuły / rozważania:


 Stworzyciel (zbiór wersetów)

Artykuły / rozważania:


22. Żony! bądźcie poddane mężom swoim, jako Panu; 23. Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła; a on jest zbawicielem ciała. 24. Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkiem. 25. Mężowie! miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego, 26. Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo; 27. Aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszczku, albo czego takiego, ale iżby był święty i bez nagany. 28. Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jako swoje własne ciała; kto miłuje żonę swoję, samego siebie miłuje. 29. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan kościół. 30. Gdyżeśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego. 31. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i przyłączy się do żony swojej, i będą dwoje jednem ciałem. 32. Tajemnica to wielka jest; lecz ja mówię o Chrystusie i o kościele. (List do Efezjan 5:22-32, BG) Uwaga: Słowo 'kościół' powinno być przetłumaczone jako 'zgromadzenie wybranych' (w skrócie: 'zbór'). Drogi bracie i droga siostro w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE, napisz o twoich przemyśleniach związanych z małżeństwem mężczyzny i niewiasty oraz o związku Małżeńskim PANA JEZUSA CHRYSTUSA z Jego oblubienicą. Napisz też na temat dzieci, owocu miłości męża i żony.

Artykuły / rozważania:


 Biedni i Bogaci

Artykuły / rozważania:


 Świadectwo Zbyszka


Świadectw Ani

w Panu Jezusie Chrystusie Moja droga z Jezusem zaczęła się jakieś osiem lat temu, bo wtedy Bóg zdjął mi zasłonę z oczu. Spotkałam na swojej drodze człowieka (obecnie mojego męża), który pokazał mi Biblię. Poprosiłam go, aby wskazał mi różnice pomiędzy jego wiarą - a na przykład katolicyzmem. Wystarczyło, że przeczytał kilka wersetów, a ja nagle poczułam jakby mnie ktoś oświecił, wszystko stało się dla mnie oczywiste. Byłam też przekonana, że komukolwiek nie powiem - każdy odkryje to samo. Popłynęły łzy i to był właśnie początek. Przez następne lata żyłam uważając się za prawdziwą chrześcijankę ale.... W moim życiu tak naprawdę nie polegałam na Bogu, nie żyłam z Biblią w ręce, ale sama zmagałam się z problemami. Nie wołałam, nie zagłębiałam się w Słowo Boże, oraz nie rozumiałam za wiele. Przyjmowałam ludzkie poglądy tych, którzy czytali Biblię. Nadto szatan zaczął mi wmawiać, że jestem niegodna, za bardzo zbrukana i że nie słucham Boga; że bez przerwy słabo się staram, więc nic nie dostanę od Niego – w ten sposób mnie stale oskarżał. Kiedy problemy mnie przerosły, gdy poczułam, że idę nie tą drogą i że po prostu ginę - zamknęłam się w pokoju, klęknęłam przed Bogiem na kolana, skruszyłam swoje serce, całkowicie odrzucając swoje "ja" i zaczęłam błagać o pomoc. Wiedziałam tylko jedno, że chcę być z moim Panem. Prosiłam żeby mój Ojciec postawił mnie na swej drodze. To była moja pokuta. Bóg pokazał mi jaką jestem, a ja zalewałam się łzami i prosiłam o wybaczenie. Natychmiast też przyszła odpowiedź - zaczęłam poznawać Słowo Boże, "kopałam" i znajdywałam odpowiedzi. Tak przyszedł najwspanialszy moment w mym życiu - Bóg objawił mi swoją łaskę i dał mi wiarę. Przyjęłam do swego serca, że mój Pan i Zbawiciel - Jezus Chrystus, umarł za moje grzechy. Od tego momentu On jest we mnie, a ja w Nim. Mnie, Anię Kościńską, obmył swą świętą krwią oraz zrodził na nowo. Oddzielił od tego świata, zatem do niego nie należę. Wprowadził mnie do swojego odpocznienia oraz uwolnił od winy. Poczułam miłość, której nie da się opisać słowami; pokój w sercu, który przewyższa wszelką myśl. Otrzymałam Ducha Świętego, przez którego Bóg do mnie mówi, gdy czytam Jego Słowo. Słowo, które jest dla mnie pokarmem. Teraz wiem, że mój Pan Jezus Chrystus jest ze mną. Jego też kocham całym sercem. PRZYJDŹ PANIE JEZU, BO CZEKAM I BARDZO TĘSKNIĘ. Ania Kościńska

Artykuły / rozważania:


 Czasy ostateczne

Artykuły / rozważania:


 Zbawienie - Prawo czy Łaska

Artykuły / rozważania:


Pójdź za mną! - to wezwanie Pana Jezusa Chrystusa do wkroczenia człowieka na nową drogę, ale i tytuł gazetki Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Jaki jest jej cel? Przed pierwszym przyjściem Pana został posłany Jan Chrzciciel, który wzywał do skruchy przed Bogiem oraz, między innymi, wołał: Prostujcie drogi Pańskie! Czy owo wołanie Jana straciło już aktualność? Otóż, nie. Na przestrzeni 2000 lat historii drogi Pańskie znowu tak “poplątano”, że nie sposób odróżnić przesłań Starego oraz Nowego Testamentu. W “Pójdź na mną” zamierzamy znów wołać o ich prostowanie. Zagubiono także różnicę pomiędzy Izraelem a światem. I na to będziemy wskazywać. Ostatnim celem Gazetki będzie podawanie informacji dotyczących Zboru Pańskiego


 Gazetka 1 Chrześcijaństwo Biblijne  Gazetka 2 Izrael a świat

Artykuły / rozważania:


Pasja" w Kościele Rzymsko - Katolickim to rozpamiętywanie męki Chrystusa. Najczęściej - obrazowo. W tym znaczeniu film odzwierciedla Ewangelię (co znaczy: Dobrą Nowinę), przedstawiając niezmiernie szczegółowo kolejne etapy męki Pańskiej. A jak to bywa u innych? (chrześcijan, czy też dokładnie - chrystian, czyli ludzi - jak mówi Pismo Święte - należących do Chrystusa; obdarzonych przez Boga łaską Wiary i narodzonych na nowo). Uczniowie Pana Jezusa rzadko wspomagają się obrazami. Przystępując do stołu Pańskiego (Paschy Nowego Testamentu, zwanej także Pamiątką, czy komunią / wspólnotą) bez przerwy wspominają śmierć Jezusa, spożywając jego ciało i krew. Co nie znaczy, że film jest niepotrzebny. Kiedy jednak widzimy tą okropność, nie wystarczą same obrazy; człowiek winien zadać sobie pytania: Jaki jest sens tej sprawy? Co było podłożem śmierci Jezusa oraz dlaczego tak się stało? Czy ludzie dysponują wiarygodnym zapisem, który tą śmierć wyjaśnia? Wreszcie - co ona zmienia? No i pytanie najważniejsze: Kim jest dla mnie ten Jezus Chrystus? Czy jego śmierć ma związek ze mną; pojedynczym, konkretnym człowiekiem, żyjącym w XXI wieku? Bez wyjaśnienia tych kwestii, film Gibsona, choć przejmujący, pozostanie martwym obrazem.

 PASJA - Na marginesie filmu Mela Gibsona

Multimedia

Poniżej znajdują się wyjątkowe dzieła oraz fascynujący film, które z sercem stworzyło Śląskie Towarzystwo Biblijne. Te produkcje przenoszą nas w pasjonującą podróż przez duchowość, poszukiwanie prawdy oraz głębsze zrozumienie treści biblijnych. Bez względu na to, czy nurtują nas pytania o istnienie Boga, czy też pragniemy zgłębić znaczenie prawdy czy treść Biblii, te dzieła i film nie tylko dostarczają inspiracji, ale także doprowadzają do lepszego zrozumienia Pisma Świętego.

Dzieje Grzechu
Dzieje Grzechu

Rozmyślaniom o Bogu, towarzyszą niekiedy wątpliwości. Jest On, czy też Go nie ma? Niczym faryzeusze żądamy znaku z niebios; albo za apostołem Filipem, prosimy: Panie, pokaż nam Ojca

Poza muram babilonu
Poza muram babilonu

Prawda - jakie to mocne, ale i wiotkie słowo. Używamy go niemal codziennie, odmieniając we wszystkich przypadkach. Stwierdzamy, poświadczamy, przysięgamy; często nie zdając sobie sprawy, że mamy do czynienia z prawdą wycinkową, która należy do nas osobiście.

Nowa Biblia Gdańska
Nowa Biblia Gdańska

Stary Testament został opracowany na bazie hebrajsko-polskiego przekładu Tanach, greckiego tekstu Septuaginty i Biblii Gdańskiej. Natomiast Nowy Testament tłumaczony był ze zbioru greckich manuskryptów, które znane są jako "Textus Receptus".

Grafik
Film Izrael

Film "Izrael" to dzieło przygotowane przez Śląskie Towarzystwo Biblijne, które zachwyca swoją głębią i emocjonalnym przekazem. To poruszająca opowieść, która ukazuje istotne momenty historii biblijnej i wyjątkową rolę Jezusa w zbawieniu ludzkości.

Napisz do nas!

Adres:

Śląskie Towarzystwo Biblijne

[email protected]